πωλεω • PWLEW • pōleō

Search: πωλησον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πωλησον; πωλησον; πωλησονπωλέωπωλη·σον; πωλη·σο[υ]ν[τ]; πωλη·σο[υ]ν[τ]1aor act imp 2nd sg; fut act ptcp neu nom|acc|voc sg; fut act ptcp mas voc sg

πωλέω (πωλ(ε)-, πωλη·σ-, πωλη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπωλωπωλ(ε)·ωπωλουμαιπωλ(ε)·ομαι
2ndπωλειςπωλ(ε)·ειςπωλῃ, πωλει[GNT], πωλεισαιπωλ(ε)·ῃ, πωλ(ε)·ει classical, πωλ(ε)·εσαι alt
3rdπωλει[GNT]πωλ(ε)·ειπωλειται[GNT]πωλ(ε)·εται
Pl1stπωλουμενπωλ(ε)·ομενπωλουμεθαπωλ(ε)·ομεθα
2ndπωλειτε[LXX]πωλ(ε)·ετεπωλεισθεπωλ(ε)·εσθε
3rdπωλουσιν[GNT], πωλουσιπωλ(ε)·ουσι(ν), πωλ(ε)·ουσι(ν)πωλουνται[GNT]πωλ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπωλωπωλ(ε)·ωπωλωμαιπωλ(ε)·ωμαι
2ndπωλῃςπωλ(ε)·ῃςπωλῃπωλ(ε)·ῃ
3rdπωλῃπωλ(ε)·ῃπωληταιπωλ(ε)·ηται
Pl1stπωλωμενπωλ(ε)·ωμενπωλωμεθαπωλ(ε)·ωμεθα
2ndπωλητεπωλ(ε)·ητεπωλησθεπωλ(ε)·ησθε
3rdπωλωσιν[LXX], πωλωσιπωλ(ε)·ωσι(ν), πωλ(ε)·ωσι(ν)πωλωνταιπωλ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπωλοιμιπωλ(ε)·οιμιπωλοιμηνπωλ(ε)·οιμην
2ndπωλοιςπωλ(ε)·οιςπωλοιοπωλ(ε)·οιο
3rdπωλοιπωλ(ε)·οιπωλοιτοπωλ(ε)·οιτο
Pl1stπωλοιμενπωλ(ε)·οιμενπωλοιμεθαπωλ(ε)·οιμεθα
2ndπωλοιτεπωλ(ε)·οιτεπωλοισθεπωλ(ε)·οισθε
3rdπωλοιεν, πωλοισανπωλ(ε)·οιεν, πωλ(ε)·οισαν altπωλοιντοπωλ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπωλει[GNT]πωλ(ε)·επωλουπωλ(ε)·ου
3rdπωλειτωπωλ(ε)·ετωπωλεισθωπωλ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπωλειτε[LXX]πωλ(ε)·ετεπωλεισθεπωλ(ε)·εσθε
3rdπωλειτωσαν, πωλουντων[GNT]πωλ(ε)·ετωσαν, πωλ(ε)·οντων classicalπωλεισθωσαν, πωλεισθωνπωλ(ε)·εσθωσαν, πωλ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πωλειν[LXX]​πωλ(ε)·εινπωλεισθαι​πωλ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπωλουσα[LXX]πωλουνπωλ(ε)·ουσ·απωλ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπωλων[LXX]πωλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπωλουσανπωλουντα[LXX]πωλ(ε)·ουσ·ανπωλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπωλουσῃπωλουντιπωλ(ε)·ουσ·ῃπωλ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπωλουσηςπωλουντοςπωλ(ε)·ουσ·ηςπωλ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπωλουσαιπωλουντες[GNT][LXX]πωλουντα[LXX]πωλ(ε)·ουσ·αιπωλ(ε)·ο[υ]ντ·εςπωλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπωλουσαςπωλουντας[GNT]πωλ(ε)·ουσ·αςπωλ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπωλουσαιςπωλουσι, πωλουσιν[GNT]πωλ(ε)·ουσ·αιςπωλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), πωλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπωλουσωνπωλουντων[GNT]πωλ(ε)·ουσ·ωνπωλ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπωλουμενηπωλουμενεπωλ(ε)·ομεν·ηπωλ(ε)·ομεν·ε
Nomπωλουμενοςπωλ(ε)·ομεν·ος
Accπωλουμενηνπωλουμενον[GNT]πωλ(ε)·ομεν·ηνπωλ(ε)·ομεν·ον
Datπωλουμενῃπωλουμενῳπωλ(ε)·ομεν·ῃπωλ(ε)·ομεν·ῳ
Genπωλουμενηςπωλουμενουπωλ(ε)·ομεν·ηςπωλ(ε)·ομεν·ου
PlVocπωλουμεναιπωλουμενοιπωλουμεναπωλ(ε)·ομεν·αιπωλ(ε)·ομεν·οιπωλ(ε)·ομεν·α
Nom
Accπωλουμεναςπωλουμενους[LXX]πωλ(ε)·ομεν·αςπωλ(ε)·ομεν·ους
Datπωλουμεναιςπωλουμενοιςπωλ(ε)·ομεν·αιςπωλ(ε)·ομεν·οις
Genπωλουμενωνπωλουμενωνπωλ(ε)·ομεν·ωνπωλ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπωλουν[GNT][LXX]ε·πωλ(ε)·ονεπωλουμηνε·πωλ(ε)·ομην
2ndεπωλειςε·πωλ(ε)·εςεπωλουε·πωλ(ε)·ου
3rdεπωλει[LXX]ε·πωλ(ε)·εεπωλειτοε·πωλ(ε)·ετο
Pl1stεπωλουμενε·πωλ(ε)·ομενεπωλουμεθαε·πωλ(ε)·ομεθα
2ndεπωλειτεε·πωλ(ε)·ετεεπωλεισθεε·πωλ(ε)·εσθε
3rdεπωλουν[GNT][LXX], επωλουσανε·πωλ(ε)·ον, ε·πωλ(ε)·οσαν altεπωλουντοε·πωλ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπωλησωπωλη·σωπωλησομαιπωλη·σομαι
2ndπωλησειςπωλη·σειςπωλησῃ, πωλησει[GNT], πωλησεσαιπωλη·σῃ, πωλη·σει classical, πωλη·σεσαι alt
3rdπωλησει[GNT]πωλη·σειπωλησεταιπωλη·σεται
Pl1stπωλησομενπωλη·σομενπωλησομεθαπωλη·σομεθα
2ndπωλησετεπωλη·σετεπωλησεσθεπωλη·σεσθε
3rdπωλησουσιν, πωλησουσιπωλη·σουσι(ν)πωλησονταιπωλη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπωλησοιμιπωλη·σοιμιπωλησοιμηνπωλη·σοιμην
2ndπωλησοιςπωλη·σοιςπωλησοιοπωλη·σοιο
3rdπωλησοιπωλη·σοιπωλησοιτοπωλη·σοιτο
Pl1stπωλησοιμενπωλη·σοιμενπωλησοιμεθαπωλη·σοιμεθα
2ndπωλησοιτεπωλη·σοιτεπωλησοισθεπωλη·σοισθε
3rdπωλησοιενπωλη·σοιενπωλησοιντοπωλη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πωλησειν​πωλη·σειν​πωλησεσθαι​πωλη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπωλησουσαπωλησον[GNT]πωλη·σουσ·απωλη·σο[υ]ν[τ]
Nomπωλησωνπωλη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπωλησουσανπωλησονταπωλη·σουσ·ανπωλη·σο[υ]ντ·α
Datπωλησουσῃπωλησοντιπωλη·σουσ·ῃπωλη·σο[υ]ντ·ι
Genπωλησουσηςπωλησοντοςπωλη·σουσ·ηςπωλη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπωλησουσαιπωλησοντεςπωλησονταπωλη·σουσ·αιπωλη·σο[υ]ντ·εςπωλη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπωλησουσαςπωλησονταςπωλη·σουσ·αςπωλη·σο[υ]ντ·ας
Datπωλησουσαιςπωλησουσι, πωλησουσινπωλη·σουσ·αιςπωλη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπωλησουσωνπωλησοντωνπωλη·σουσ·ωνπωλη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπωλησομενηπωλησομενεπωλη·σομεν·ηπωλη·σομεν·ε
Nomπωλησομενοςπωλη·σομεν·ος
Accπωλησομενηνπωλησομενονπωλη·σομεν·ηνπωλη·σομεν·ον
Datπωλησομενῃπωλησομενῳπωλη·σομεν·ῃπωλη·σομεν·ῳ
Genπωλησομενηςπωλησομενουπωλη·σομεν·ηςπωλη·σομεν·ου
PlVocπωλησομεναιπωλησομενοιπωλησομεναπωλη·σομεν·αιπωλη·σομεν·οιπωλη·σομεν·α
Nom
Accπωλησομεναςπωλησομενουςπωλη·σομεν·αςπωλη·σομεν·ους
Datπωλησομεναιςπωλησομενοιςπωλη·σομεν·αιςπωλη·σομεν·οις
Genπωλησομενωνπωλησομενωνπωλη·σομεν·ωνπωλη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπωλησαε·πωλη·σαεπωλησαμηνε·πωλη·σαμην
2ndεπωλησαςε·πωλη·σαςεπωλησωε·πωλη·σω
3rdεπωλησεν[GNT], επωλησεε·πωλη·σε(ν), ε·πωλη·σε(ν)επωλησατοε·πωλη·σατο
Pl1stεπωλησαμενε·πωλη·σαμενεπωλησαμεθαε·πωλη·σαμεθα
2ndεπωλησατεε·πωλη·σατεεπωλησασθεε·πωλη·σασθε
3rdεπωλησανε·πωλη·σανεπωλησαντοε·πωλη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπωλησωπωλη·σωπωλησωμαιπωλη·σωμαι
2ndπωλησῃςπωλη·σῃςπωλησῃπωλη·σῃ
3rdπωλησῃπωλη·σῃπωλησηταιπωλη·σηται
Pl1stπωλησωμενπωλη·σωμενπωλησωμεθαπωλη·σωμεθα
2ndπωλησητεπωλη·σητεπωλησησθεπωλη·σησθε
3rdπωλησωσιν, πωλησωσιπωλη·σωσι(ν)πωλησωνταιπωλη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπωλησαιμιπωλη·σαιμιπωλησαιμηνπωλη·σαιμην
2ndπωλησαις, πωλησειαςπωλη·σαις, πωλη·σειας classicalπωλησαιοπωλη·σαιο
3rdπωλησαι[GNT], πωλησειεπωλη·σαι, πωλη·σειε classicalπωλησαιτοπωλη·σαιτο
Pl1stπωλησαιμενπωλη·σαιμενπωλησαιμεθαπωλη·σαιμεθα
2ndπωλησαιτεπωλη·σαιτεπωλησαισθεπωλη·σαισθε
3rdπωλησαιεν, πωλησαισαν, πωλησειαν, πωλησειενπωλη·σαιεν, πωλη·σαισαν alt, πωλη·σειαν classical, πωλη·σειεν classicalπωλησαιντοπωλη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπωλησον[GNT]πωλη·σονπωλησαι[GNT]πωλη·σαι
3rdπωλησατω[GNT]πωλη·σατωπωλησασθωπωλη·σασθω
Pl1st
2ndπωλησατε[GNT]πωλη·σατεπωλησασθεπωλη·σασθε
3rdπωλησατωσαν, πωλησαντωνπωλη·σατωσαν, πωλη·σαντων classicalπωλησασθωσαν, πωλησασθωνπωλη·σασθωσαν, πωλη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πωλησαι[GNT]​πωλη·σαιπωλησασθαι​πωλη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπωλησασαπωλησας[GNT]πωλησανπωλη·σασ·απωλη·σα[ντ]·ςπωλη·σαν[τ]
Nom
Accπωλησασανπωλησανταπωλη·σασ·ανπωλη·σαντ·α
Datπωλησασῃπωλησαντιπωλη·σασ·ῃπωλη·σαντ·ι
Genπωλησασηςπωλησαντοςπωλη·σασ·ηςπωλη·σαντ·ος
PlVocπωλησασαιπωλησαντεςπωλησανταπωλη·σασ·αιπωλη·σαντ·εςπωλη·σαντ·α
Nom
Accπωλησασαςπωλησανταςπωλη·σασ·αςπωλη·σαντ·ας
Datπωλησασαιςπωλησασι, πωλησασινπωλη·σασ·αιςπωλη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπωλησασωνπωλησαντωνπωλη·σασ·ωνπωλη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπωλησαμενηπωλησαμενεπωλη·σαμεν·ηπωλη·σαμεν·ε
Nomπωλησαμενοςπωλη·σαμεν·ος
Accπωλησαμενηνπωλησαμενονπωλη·σαμεν·ηνπωλη·σαμεν·ον
Datπωλησαμενῃπωλησαμενῳπωλη·σαμεν·ῃπωλη·σαμεν·ῳ
Genπωλησαμενηςπωλησαμενουπωλη·σαμεν·ηςπωλη·σαμεν·ου
PlVocπωλησαμεναιπωλησαμενοιπωλησαμεναπωλη·σαμεν·αιπωλη·σαμεν·οιπωλη·σαμεν·α
Nom
Accπωλησαμεναςπωλησαμενουςπωλη·σαμεν·αςπωλη·σαμεν·ους
Datπωλησαμεναιςπωλησαμενοιςπωλη·σαμεν·αιςπωλη·σαμεν·οις
Genπωλησαμενωνπωλησαμενωνπωλη·σαμεν·ωνπωλη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 12-May-2021 22:38:32 EDT