πονος • PONOS • ponos

Search: πονους

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πονουςπόνοςπον·ους(mas) acc pl

πόνος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπονεπον·ε
Nomπονος[GNT][LXX]πον·ος
Accπονον[GNT][LXX]πον·ον
Datπονῳ[LXX]πον·ῳ
Genπονου[GNT][LXX]πον·ου
PlVocπονοι[LXX]πον·οι
Nom
Accπονους[LXX]πον·ους
Datπονοις[LXX]πον·οις
Genπονων[GNT][LXX]πον·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 10:01:11 EDT