πολις • POLIS • polis

Search: πολιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πολινπόλιςπολ(ι)·ν(fem) acc sg

πόλις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπολιπολι
Nomπολις[GNT][LXX]πολ(ι)·ς
Accπολιν[GNT][LXX]πολ(ι)·ν
Datπολει[GNT][LXX]πολ(ι)·ι
Genπολεως[GNT][LXX]πολ(ι)·ος
PlVocπολεις[GNT][LXX]πολ(ι)·ες
Nom
Accπολεις[GNT][LXX]πολ(ι)·ας
Datπολεσι[LXX], πολεσιν[GNT][LXX]πολ(ι)·σι(ν)
Genπολεων[GNT][LXX]πολ(ι)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 13-Jun-2021 19:56:58 EDT