πολεμος • POLEMOS • polemos

Search: πολεμον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πολεμονπόλεμοςπολεμ·ον(mas) acc sg

πόλεμος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπολεμεπολεμ·ε
Nomπολεμος[GNT][LXX]πολεμ·ος
Accπολεμον[GNT][LXX]πολεμ·ον
Datπολεμῳ[GNT][LXX]πολεμ·ῳ
Genπολεμου[LXX]πολεμ·ου
PlVocπολεμοι[GNT][LXX]πολεμ·οι
Nom
Accπολεμους[GNT][LXX]πολεμ·ους
Datπολεμοις[LXX]πολεμ·οις
Genπολεμων[GNT][LXX]πολεμ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Jan-2021 11:34:50 EST