πιων • PIWN • piōn

Search: πιονι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πιονι; πιονι; πιονιπίωνπιον·ι; πιον·ι; πιον·ιneu dat sg; mas dat sg; fem dat sg

πίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιον[LXX]πιον
Nomπιων[GNT][LXX]πιον·^
Accπιονα[LXX], πιω[GNT][LXX]πιον·α, πι(ο)[ν]·α
Datπιονι[LXX]πιον·ι
Genπιονοςπιον·ος
PlVocπιονες[LXX], πιουςπιονα[LXX], πιω[GNT][LXX]πιον·ες, πι(ο)[ν]·εςπιον·α, πι(ο)[ν]·α
Nom
Accπιονας[LXX], πιουςπιον·ας, πι(ο)[ν]·ας
Datπιοσι, πιοσιν[LXX]πιο[ν]·σι(ν), πιο[ν]·σι(ν)
Genπιονων[LXX]πιον·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 15-Apr-2021 00:50:14 EDT