πινω • PINW • pinō

Search: πιεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πιεταιπίνωπι·[σ]εταιfut mp ind 3rd sg

πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπινω[GNT]πιν·ωπινομαιπιν·ομαι
2ndπινειςπιν·ειςπινῃ[GNT], πινει[GNT][LXX], πινεσαιπιν·ῃ, πιν·ει classical, πιν·εσαι alt
3rdπινει[GNT][LXX]πιν·ειπινεται[LXX]πιν·εται
Pl1stπινομενπιν·ομενπινομεθαπιν·ομεθα
2ndπινετε[GNT][LXX]πιν·ετεπινεσθεπιν·εσθε
3rdπινουσιν[GNT][LXX], πινουσιπιν·ουσι(ν), πιν·ουσι(ν)πινονταιπιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπινω[GNT]πιν·ωπινωμαιπιν·ωμαι
2ndπινῃς[LXX]πιν·ῃςπινῃ[GNT]πιν·ῃ
3rdπινῃ[GNT]πιν·ῃπινηταιπιν·ηται
Pl1stπινωμενπιν·ωμενπινωμεθαπιν·ωμεθα
2ndπινητε[GNT]πιν·ητεπινησθεπιν·ησθε
3rdπινωσιν[LXX], πινωσιπιν·ωσι(ν), πιν·ωσι(ν)πινωνταιπιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπινοιμιπιν·οιμιπινοιμηνπιν·οιμην
2ndπινοιςπιν·οιςπινοιοπιν·οιο
3rdπινοιπιν·οιπινοιτοπιν·οιτο
Pl1stπινοιμενπιν·οιμενπινοιμεθαπιν·οιμεθα
2ndπινοιτεπιν·οιτεπινοισθεπιν·οισθε
3rdπινοιεν, πινοισανπιν·οιεν, πιν·οισαν altπινοιντοπιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπινε[LXX]πιν·επινουπιν·ου
3rdπινετω[GNT]πιν·ετωπινεσθωπιν·εσθω
Pl1st
2ndπινετε[GNT][LXX]πιν·ετεπινεσθεπιν·εσθε
3rdπινετωσαν[LXX], πινοντων[LXX]πιν·ετωσαν, πιν·οντων classicalπινεσθωσαν, πινεσθωνπιν·εσθωσαν, πιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πινειν[GNT][LXX]​πιν·εινπινεσθαι​πιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπινουσαπινονπιν·ουσ·απιν·ο[υ]ν[τ]
Nomπινων[GNT][LXX]πιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accπινουσανπινοντα[LXX]πιν·ουσ·ανπιν·ο[υ]ντ·α
Datπινουσῃπινοντιπιν·ουσ·ῃπιν·ο[υ]ντ·ι
Genπινουσηςπινοντοςπιν·ουσ·ηςπιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocπινουσαι[LXX]πινοντες[GNT][LXX]πινοντα[LXX]πιν·ουσ·αιπιν·ο[υ]ντ·εςπιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπινουσαςπινοντας[LXX]πιν·ουσ·αςπιν·ο[υ]ντ·ας
Datπινουσαιςπινουσι, πινουσιν[GNT][LXX]πιν·ουσ·αιςπιν·ου[ντ]·σι(ν), πιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genπινουσωνπινοντων[LXX]πιν·ουσ·ωνπιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπινομενηπινομενεπιν·ομεν·ηπιν·ομεν·ε
Nomπινομενος[LXX]πιν·ομεν·ος
Accπινομενηνπινομενονπιν·ομεν·ηνπιν·ομεν·ον
Datπινομενῃπινομενῳπιν·ομεν·ῃπιν·ομεν·ῳ
Genπινομενηςπινομενουπιν·ομεν·ηςπιν·ομεν·ου
PlVocπινομεναιπινομενοιπινομεναπιν·ομεν·αιπιν·ομεν·οιπιν·ομεν·α
Nom
Accπινομεναςπινομενουςπιν·ομεν·αςπιν·ομεν·ους
Datπινομεναιςπινομενοιςπιν·ομεν·αιςπιν·ομεν·οις
Genπινομενωνπινομενωνπιν·ομεν·ωνπιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπινον[GNT][LXX]ε·πιν·ονεπινομηνε·πιν·ομην
2ndεπινες[LXX]ε·πιν·εςεπινουε·πιν·ου
3rdεπινεν[LXX], επινεε·πιν·ε(ν), ε·πιν·ε(ν)επινετοε·πιν·ετο
Pl1stεπινομενε·πιν·ομενεπινομεθαε·πιν·ομεθα
2ndεπινετε[LXX]ε·πιν·ετεεπινεσθεε·πιν·εσθε
3rdεπινον[GNT][LXX], επινοσανε·πιν·ον, ε·πιν·οσαν altεπινοντοε·πιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιω[GNT][LXX]πι·[σ]ωπιομαι[LXX]πι·[σ]ομαι
2ndπιειςπι·[σ]ειςπιῃ[GNT][LXX], πιει, πιεσαι[GNT][LXX]πι·[σ]ῃ, πι·[σ]ει classical, πι·[σ]εσαι alt
3rdπιειπι·[σ]ειπιεται[GNT][LXX]πι·[σ]εται
Pl1stπιομενπι·[σ]ομενπιομεθα[LXX]πι·[σ]ομεθα
2ndπιετε[GNT][LXX]πι·[σ]ετεπιεσθε[GNT][LXX]πι·[σ]εσθε
3rdπιουσιν, πιουσιπι·[σ]ουσι(ν)πιονται[LXX]πι·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιοιμιπι·[σ]οιμιπιοιμηνπι·[σ]οιμην
2ndπιοιςπι·[σ]οιςπιοιοπι·[σ]οιο
3rdπιοιπι·[σ]οιπιοιτοπι·[σ]οιτο
Pl1stπιοιμενπι·[σ]οιμενπιοιμεθαπι·[σ]οιμεθα
2ndπιοιτεπι·[σ]οιτεπιοισθεπι·[σ]οισθε
3rdπιοιενπι·[σ]οιενπιοιντοπι·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πιειν[GNT][LXX]​πι·[σ]εινπιεσθαι​πι·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιουσα[GNT][LXX]πιον[LXX]πι·[σ]ουσ·απι·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomπιων[GNT][LXX]πι·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accπιουσανπιονταπι·[σ]ουσ·ανπι·[σ]ο[υ]ντ·α
Datπιουσῃπιοντιπι·[σ]ουσ·ῃπι·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genπιουσηςπιοντοςπι·[σ]ουσ·ηςπι·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocπιουσαιπιοντες[LXX]πιονταπι·[σ]ουσ·αιπι·[σ]ο[υ]ντ·εςπι·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accπιουσαςπιονταςπι·[σ]ουσ·αςπι·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datπιουσαιςπιουσι, πιουσινπι·[σ]ουσ·αιςπι·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genπιουσωνπιοντωνπι·[σ]ουσ·ωνπι·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιομενηπιομενεπι·[σ]ομεν·ηπι·[σ]ομεν·ε
Nomπιομενοςπι·[σ]ομεν·ος
Accπιομενηνπιομενονπι·[σ]ομεν·ηνπι·[σ]ομεν·ον
Datπιομενῃπιομενῳπι·[σ]ομεν·ῃπι·[σ]ομεν·ῳ
Genπιομενηςπιομενουπι·[σ]ομεν·ηςπι·[σ]ομεν·ου
PlVocπιομεναιπιομενοιπιομεναπι·[σ]ομεν·αιπι·[σ]ομεν·οιπι·[σ]ομεν·α
Nom
Accπιομεναςπιομενουςπι·[σ]ομεν·αςπι·[σ]ομεν·ους
Datπιομεναιςπιομενοιςπι·[σ]ομεν·αιςπι·[σ]ομεν·οις
Genπιομενωνπιομενωνπι·[σ]ομεν·ωνπι·[σ]ομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιον[GNT][LXX]ε·πι·ονεπιομηνε·πι·ομην
2ndεπιες[LXX]ε·πι·εςεπιουε·πι·ου
3rdεπιεν[GNT][LXX], επιεε·πι·ε(ν), ε·πι·ε(ν)επιετοε·πι·ετο
Pl1stεπιομεν[GNT][LXX]ε·πι·ομενεπιομεθαε·πι·ομεθα
2ndεπιετε[LXX]ε·πι·ετεεπιεσθεε·πι·εσθε
3rdεπιον[GNT][LXX], επιοσαν[LXX]ε·πι·ον, ε·πι·οσαν altεπιοντοε·πι·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιω[GNT][LXX]πι·ωπιωμαιπι·ωμαι
2ndπιῃς[LXX]πι·ῃςπιῃ[GNT][LXX]πι·ῃ
3rdπιῃ[GNT][LXX]πι·ῃπιηταιπι·ηται
Pl1stπιωμεν[GNT][LXX]πι·ωμενπιωμεθαπι·ωμεθα
2ndπιητε[GNT][LXX]πι·ητεπιησθεπι·ησθε
3rdπιωσιν[GNT][LXX], πιωσιπι·ωσι(ν), πι·ωσι(ν)πιωνταιπι·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιοιμιπι·οιμιπιοιμηνπι·οιμην
2ndπιοιςπι·οιςπιοιοπι·οιο
3rdπιοιπι·οιπιοιτοπι·οιτο
Pl1stπιοιμενπι·οιμενπιοιμεθαπι·οιμεθα
2ndπιοιτεπι·οιτεπιοισθεπι·οισθε
3rdπιοιεν, πιοισανπι·οιεν, πι·οισαν altπιοιντοπι·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπιε[GNT][LXX]πι·επιουπι·ου
3rdπιετω[LXX]πι·ετωπιεσθωπι·εσθω
Pl1st
2ndπιετε[GNT][LXX]πι·ετεπιεσθε[GNT][LXX]πι·εσθε
3rdπιετωσαν[LXX], πιοντωνπι·ετωσαν, πι·οντων classicalπιεσθωσαν, πιεσθωνπι·εσθωσαν, πι·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πιειν[GNT][LXX], πειν[GNT]​πι·ειν, irreg. π[ι]·ειν (for πι·ειν > πιειν)πιεσθαι​πι·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιουσα[GNT][LXX]πιον[LXX]πι·ουσ·απι·ο[υ]ν[τ]
Nomπιων[GNT][LXX]πι·ο[υ]ν[τ]·^
Accπιουσανπιονταπι·ουσ·ανπι·ο[υ]ντ·α
Datπιουσῃπιοντιπι·ουσ·ῃπι·ο[υ]ντ·ι
Genπιουσηςπιοντοςπι·ουσ·ηςπι·ο[υ]ντ·ος
PlVocπιουσαιπιοντες[LXX]πιονταπι·ουσ·αιπι·ο[υ]ντ·εςπι·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπιουσαςπιονταςπι·ουσ·αςπι·ο[υ]ντ·ας
Datπιουσαιςπιουσι, πιουσινπι·ουσ·αιςπι·ου[ντ]·σι(ν)
Genπιουσωνπιοντωνπι·ουσ·ωνπι·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιομενηπιομενεπι·ομεν·ηπι·ομεν·ε
Nomπιομενοςπι·ομεν·ος
Accπιομενηνπιομενονπι·ομεν·ηνπι·ομεν·ον
Datπιομενῃπιομενῳπι·ομεν·ῃπι·ομεν·ῳ
Genπιομενηςπιομενουπι·ομεν·ηςπι·ομεν·ου
PlVocπιομεναιπιομενοιπιομεναπι·ομεν·αιπι·ομεν·οιπι·ομεν·α
Nom
Accπιομεναςπιομενουςπι·ομεν·αςπι·ομεν·ους
Datπιομεναιςπιομενοιςπι·ομεν·αιςπι·ομεν·οις
Genπιομενωνπιομενωνπι·ομεν·ωνπι·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπωκα[LXX]πεπω·κα
2ndπεπωκας[LXX], πεπωκεςπεπω·κας, πεπω·κες alt
3rdπεπωκεν[LXX], πεπωκεπεπω·κε(ν), πεπω·κε(ν)
Pl1stπεπωκαμενπεπω·καμεν
2ndπεπωκατεπεπω·κατε
3rdπεπωκασιν, πεπωκασι, πεπωκαν[GNT]πεπω·κασι(ν), πεπω·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπωκωπεπω·κω
2ndπεπωκῃςπεπω·κῃς
3rdπεπωκῃπεπω·κῃ
Pl1stπεπωκωμενπεπω·κωμεν
2ndπεπωκητεπεπω·κητε
3rdπεπωκωσιν, πεπωκωσιπεπω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπωκοιμι, πεπωκοιηνπεπω·κοιμι, πεπω·κοιην classical
2ndπεπωκοις, πεπωκοιηςπεπω·κοις, πεπω·κοιης classical
3rdπεπωκοι, πεπωκοιηπεπω·κοι, πεπω·κοιη classical
Pl1stπεπωκοιμενπεπω·κοιμεν
2ndπεπωκοιτεπεπω·κοιτε
3rdπεπωκοιενπεπω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπωκεπεπω·κε
3rdπεπωκετωπεπω·κετω
Pl1st
2ndπεπωκετεπεπω·κετε
3rdπεπωκετωσανπεπω·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπωκεναι​πεπω·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπωκυιαπεπωκοςπεπω·κυι·απεπω·κο[τ]·ς
Nomπεπωκωςπεπω·κο[τ]·^ς
Accπεπωκυιανπεπωκοταπεπω·κυι·ανπεπω·κοτ·α
Datπεπωκυιᾳπεπωκοτιπεπω·κυι·ᾳπεπω·κοτ·ι
Genπεπωκυιαςπεπωκοτοςπεπω·κυι·αςπεπω·κοτ·ος
PlVocπεπωκυιαιπεπωκοτεςπεπωκοταπεπω·κυι·αιπεπω·κοτ·εςπεπω·κοτ·α
Nom
Accπεπωκυιαςπεπωκοταςπεπω·κυι·αςπεπω·κοτ·ας
Datπεπωκυιαιςπεπωκοσι, πεπωκοσινπεπω·κυι·αιςπεπω·κο[τ]·σι(ν)
Genπεπωκυιωνπεπωκοτωνπεπω·κυι·ωνπεπω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπωκειν, επεπωκηε·πεπω·κειν, ε·πεπω·κη classical
2ndεπεπωκεις, επεπωκηςε·πεπω·κεις, ε·πεπω·κης classical
3rdεπεπωκειε·πεπω·κει
Pl1stεπεπωκειμεν, επεπωκεμενε·πεπω·κειμεν, ε·πεπω·κεμεν classical
2ndεπεπωκειτε, επεπωκετεε·πεπω·κειτε, ε·πεπω·κετε classical
3rdεπεπωκεισαν, επεπωκεσανε·πεπω·κεισαν, ε·πεπω·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπωκειν, πεπωκη[ε]·πεπω·κειν, [ε]·πεπω·κη classical
2ndπεπωκεις, πεπωκης[ε]·πεπω·κεις, [ε]·πεπω·κης classical
3rdπεπωκει[LXX][ε]·πεπω·κει
Pl1stπεπωκειμεν, πεπωκεμεν[ε]·πεπω·κειμεν, [ε]·πεπω·κεμεν classical
2ndπεπωκειτε, πεπωκετε[ε]·πεπω·κειτε, [ε]·πεπω·κετε classical
3rdπεπωκεισαν, πεπωκεσαν[ε]·πεπω·κεισαν, [ε]·πεπω·κεσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεποθηνε·πο·θην
2ndεποθηςε·πο·θης
3rdεποθηε·πο·θη
Pl1stεποθημενε·πο·θημεν
2ndεποθητεε·πο·θητε
3rdεποθησανε·πο·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stποθησομαιπο·θησομαι
2ndποθησῃ, ποθησειπο·θησῃ, πο·θησει classical
3rdποθησεταιπο·θησεται
Pl1stποθησομεθαπο·θησομεθα
2ndποθησεσθεπο·θησεσθε
3rdποθησονταιπο·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stποθωπο·θω
2ndποθῃςπο·θῃς
3rdποθῃπο·θῃ
Pl1stποθωμενπο·θωμεν
2ndποθητεπο·θητε
3rdποθωσιν, ποθωσιπο·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stποθειηνπο·θειην
2ndποθειηςπο·θειης
3rdποθειηπο·θειη
Pl1stποθειημεν, ποθειμενπο·θειημεν, πο·θειμεν classical
2ndποθειητε, ποθειτεπο·θειητε, πο·θειτε classical
3rdποθειησαν, ποθειενπο·θειησαν, πο·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stποθησοιμηνπο·θησοιμην
2ndποθησοιοπο·θησοιο
3rdποθησοιτοπο·θησοιτο
Pl1stποθησοιμεθαπο·θησοιμεθα
2ndποθησοισθεπο·θησοισθε
3rdποθησοιντοπο·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndποθητιπο·θητι
3rdποθητωπο·θητω
Pl1st
2ndποθητεπο·θητε
3rdποθητωσαν, ποθεντωνπο·θητωσαν, πο·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ποθηναι​πο·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ποθησεσθαι​πο·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocποθεισαποθειςποθεν[GNT][LXX]πο·θεισ·απο·θει[ντ]·ςπο·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accποθεισανποθενταπο·θεισ·ανπο·θε[ι]ντ·α
Datποθεισῃποθεντιπο·θεισ·ῃπο·θε[ι]ντ·ι
Genποθεισηςποθεντοςπο·θεισ·ηςπο·θε[ι]ντ·ος
PlVocποθεισαιποθεντεςποθενταπο·θεισ·αιπο·θε[ι]ντ·εςπο·θε[ι]ντ·α
Nom
Accποθεισαςποθενταςπο·θεισ·αςπο·θε[ι]ντ·ας
Datποθεισαιςποθεισι, ποθεισινπο·θεισ·αιςπο·θει[ντ]·σι(ν)
Genποθεισωνποθεντωνπο·θεισ·ωνπο·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocποθησομενηποθησομενεπο·θησομεν·ηπο·θησομεν·ε
Nomποθησομενοςπο·θησομεν·ος
Accποθησομενηνποθησομενονπο·θησομεν·ηνπο·θησομεν·ον
Datποθησομενῃποθησομενῳπο·θησομεν·ῃπο·θησομεν·ῳ
Genποθησομενηςποθησομενουπο·θησομεν·ηςπο·θησομεν·ου
PlVocποθησομεναιποθησομενοιποθησομεναπο·θησομεν·αιπο·θησομεν·οιπο·θησομεν·α
Nom
Accποθησομεναςποθησομενουςπο·θησομεν·αςπο·θησομεν·ους
Datποθησομεναιςποθησομενοιςπο·θησομεν·αιςπο·θησομεν·οις
Genποθησομενωνποθησομενωνπο·θησομεν·ωνπο·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 16-Jan-2021 07:45:20 EST