παριημι • PARIHMI • pariēmi

Search: παρει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρειπαρίημιπαρ·(ε)·ε2aor act imp 2nd sg
παρειπάρειμι[1]παρ·(εσ)·^ςpres act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρειπαρίημιπαρ·(ε)·ε2aor act imp 2nd sg
παρειπάρειμι[1]παρ·(εσ)·^ςpres act ind 2nd sg

παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρησω[LXX]παρ·η·σωπαρησομαιπαρ·η·σομαι
2ndπαρησειςπαρ·η·σειςπαρησῃ, παρησει[LXX], παρησεσαιπαρ·η·σῃ, παρ·η·σει classical, παρ·η·σεσαι alt
3rdπαρησει[LXX]παρ·η·σειπαρησεταιπαρ·η·σεται
Pl1stπαρησομεν[LXX]παρ·η·σομενπαρησομεθαπαρ·η·σομεθα
2ndπαρησετεπαρ·η·σετεπαρησεσθεπαρ·η·σεσθε
3rdπαρησουσιν, παρησουσιπαρ·η·σουσι(ν)παρησονταιπαρ·η·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρησοιμιπαρ·η·σοιμιπαρησοιμηνπαρ·η·σοιμην
2ndπαρησοιςπαρ·η·σοιςπαρησοιοπαρ·η·σοιο
3rdπαρησοιπαρ·η·σοιπαρησοιτοπαρ·η·σοιτο
Pl1stπαρησοιμενπαρ·η·σοιμενπαρησοιμεθαπαρ·η·σοιμεθα
2ndπαρησοιτεπαρ·η·σοιτεπαρησοισθεπαρ·η·σοισθε
3rdπαρησοιενπαρ·η·σοιενπαρησοιντοπαρ·η·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρησειν​παρ·η·σειν​παρησεσθαι​παρ·η·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρησουσαπαρησονπαρ·η·σουσ·απαρ·η·σο[υ]ν[τ]
Nomπαρησωνπαρ·η·σο[υ]ν[τ]·^
Accπαρησουσανπαρησονταπαρ·η·σουσ·ανπαρ·η·σο[υ]ντ·α
Datπαρησουσῃπαρησοντιπαρ·η·σουσ·ῃπαρ·η·σο[υ]ντ·ι
Genπαρησουσηςπαρησοντοςπαρ·η·σουσ·ηςπαρ·η·σο[υ]ντ·ος
PlVocπαρησουσαιπαρησοντεςπαρησονταπαρ·η·σουσ·αιπαρ·η·σο[υ]ντ·εςπαρ·η·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρησουσαςπαρησονταςπαρ·η·σουσ·αςπαρ·η·σο[υ]ντ·ας
Datπαρησουσαιςπαρησουσι, παρησουσινπαρ·η·σουσ·αιςπαρ·η·σου[ντ]·σι(ν)
Genπαρησουσωνπαρησοντωνπαρ·η·σουσ·ωνπαρ·η·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρησομενηπαρησομενεπαρ·η·σομεν·ηπαρ·η·σομεν·ε
Nomπαρησομενοςπαρ·η·σομεν·ος
Accπαρησομενηνπαρησομενονπαρ·η·σομεν·ηνπαρ·η·σομεν·ον
Datπαρησομενῃπαρησομενῳπαρ·η·σομεν·ῃπαρ·η·σομεν·ῳ
Genπαρησομενηςπαρησομενουπαρ·η·σομεν·ηςπαρ·η·σομεν·ου
PlVocπαρησομεναιπαρησομενοιπαρησομεναπαρ·η·σομεν·αιπαρ·η·σομεν·οιπαρ·η·σομεν·α
Nom
Accπαρησομεναςπαρησομενουςπαρ·η·σομεν·αςπαρ·η·σομεν·ους
Datπαρησομεναιςπαρησομενοιςπαρ·η·σομεν·αιςπαρ·η·σομεν·οις
Genπαρησομενωνπαρησομενωνπαρ·η·σομεν·ωνπαρ·η·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηκαπαρ·ε·η·καπαρηκαμηνπαρ·ε·η·καμην
2ndπαρηκας, παρηκεςπαρ·ε·η·κας, παρ·ε·η·κες altπαρηκωπαρ·ε·η·κω
3rdπαρηκεν, παρηκεπαρ·ε·η·κε(ν)παρηκατοπαρ·ε·η·κατο
Pl1stπαρηκαμενπαρ·ε·η·καμενπαρηκαμεθαπαρ·ε·η·καμεθα
2ndπαρηκατεπαρ·ε·η·κατεπαρηκασθεπαρ·ε·η·κασθε
3rdπαρηκαν[LXX]παρ·ε·η·κανπαρηκαντοπαρ·ε·η·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρησω[LXX]παρ·η·σωπαρησωμαιπαρ·η·σωμαι
2ndπαρησῃςπαρ·η·σῃςπαρησῃπαρ·η·σῃ
3rdπαρησῃπαρ·η·σῃπαρησηταιπαρ·η·σηται
Pl1stπαρησωμενπαρ·η·σωμενπαρησωμεθαπαρ·η·σωμεθα
2ndπαρησητεπαρ·η·σητεπαρησησθεπαρ·η·σησθε
3rdπαρησωσιν, παρησωσιπαρ·η·σωσι(ν)παρησωνταιπαρ·η·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρησαιμιπαρ·η·σαιμιπαρησαιμηνπαρ·η·σαιμην
2ndπαρησαις, παρησειαςπαρ·η·σαις, παρ·η·σειας classicalπαρησαιοπαρ·η·σαιο
3rdπαρησαι, παρησειεπαρ·η·σαι, παρ·η·σειε classicalπαρησαιτοπαρ·η·σαιτο
Pl1stπαρησαιμενπαρ·η·σαιμενπαρησαιμεθαπαρ·η·σαιμεθα
2ndπαρησαιτεπαρ·η·σαιτεπαρησαισθεπαρ·η·σαισθε
3rdπαρησαιεν, παρησαισαν, παρησειαν, παρησειενπαρ·η·σαιεν, παρ·η·σαισαν alt, παρ·η·σειαν classical, παρ·η·σειεν classicalπαρησαιντοπαρ·η·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρησονπαρ·η·σονπαρησαιπαρ·η·σαι
3rdπαρησατωπαρ·η·σατωπαρησασθωπαρ·η·σασθω
Pl1st
2ndπαρησατεπαρ·η·σατεπαρησασθεπαρ·η·σασθε
3rdπαρησατωσαν, παρησαντωνπαρ·η·σατωσαν, παρ·η·σαντων classicalπαρησασθωσαν, παρησασθωνπαρ·η·σασθωσαν, παρ·η·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρησαι​παρ·η·σαι​παρησασθαι​παρ·η·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρησασαπαρησαςπαρησαν[GNT][LXX]παρ·η·σασ·απαρ·η·σα[ντ]·ςπαρ·η·σαν[τ]
Nom
Accπαρησασανπαρησανταπαρ·η·σασ·ανπαρ·η·σαντ·α
Datπαρησασῃπαρησαντιπαρ·η·σασ·ῃπαρ·η·σαντ·ι
Genπαρησασηςπαρησαντοςπαρ·η·σασ·ηςπαρ·η·σαντ·ος
PlVocπαρησασαιπαρησαντεςπαρησανταπαρ·η·σασ·αιπαρ·η·σαντ·εςπαρ·η·σαντ·α
Nom
Accπαρησασαςπαρησανταςπαρ·η·σασ·αςπαρ·η·σαντ·ας
Datπαρησασαιςπαρησασι, παρησασινπαρ·η·σασ·αιςπαρ·η·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαρησασωνπαρησαντωνπαρ·η·σασ·ωνπαρ·η·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρησαμενηπαρησαμενεπαρ·η·σαμεν·ηπαρ·η·σαμεν·ε
Nomπαρησαμενοςπαρ·η·σαμεν·ος
Accπαρησαμενηνπαρησαμενονπαρ·η·σαμεν·ηνπαρ·η·σαμεν·ον
Datπαρησαμενῃπαρησαμενῳπαρ·η·σαμεν·ῃπαρ·η·σαμεν·ῳ
Genπαρησαμενηςπαρησαμενουπαρ·η·σαμεν·ηςπαρ·η·σαμεν·ου
PlVocπαρησαμεναιπαρησαμενοιπαρησαμεναπαρ·η·σαμεν·αιπαρ·η·σαμεν·οιπαρ·η·σαμεν·α
Nom
Accπαρησαμεναςπαρησαμενουςπαρ·η·σαμεν·αςπαρ·η·σαμεν·ους
Datπαρησαμεναιςπαρησαμενοιςπαρ·η·σαμεν·αιςπαρ·η·σαμεν·οις
Genπαρησαμενωνπαρησαμενωνπαρ·η·σαμεν·ωνπαρ·η·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρειονπαρ·ε·(ε)·ονπαρειομηνπαρ·ε·(ε)·ομην
2ndπαρειεςπαρ·ε·(ε)·εςπαρειουπαρ·ε·(ε)·ου
3rdπαρειεν, παρειεπαρ·ε·(ε)·επαρειετοπαρ·ε·(ε)·ετο
Pl1stπαρειομενπαρ·ε·(ε)·ομενπαρειομεθαπαρ·ε·(ε)·ομεθα
2ndπαρειετεπαρ·ε·(ε)·ετεπαρειεσθεπαρ·ε·(ε)·εσθε
3rdπαρειον, παρειοσανπαρ·ε·(ε)·ον, παρ·ε·(ε)·οσαν altπαρειοντοπαρ·ε·(ε)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεεινπαρ·ε·(ε)·^νπαρειμηνπαρ·ε·(ε)·μην
2ndπαρεεις, παρεεισθαπαρ·ε·(ε)·^ς, παρ·ε·(ε)·^σθα classicalπαρεισοπαρ·ε·(ε)·σο
3rdπαρεειπαρ·ε·(ε)·^παρειτοπαρ·ε·(ε)·το
Pl1stπαρειμενπαρ·ε·(ε)·μενπαρειμεθα[LXX]παρ·ε·(ε)·μεθα
2ndπαρειτεπαρ·ε·(ε)·τεπαρεισθεπαρ·ε·(ε)·σθε
3rdπαρεισανπαρ·ε·(ε)·σανπαρειντοπαρ·ε·(ε)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρωπαρ·(ε)·ωπαρωμαιπαρ·(ε)·ωμαι
2ndπαρῃς[LXX]παρ·(ε)·ῃςπαρῃ[LXX]παρ·(ε)·ῃ
3rdπαρῃ[LXX]παρ·(ε)·ῃπαρηταιπαρ·(ε)·ηται
Pl1stπαρωμενπαρ·(ε)·ωμενπαρωμεθαπαρ·(ε)·ωμεθα
2ndπαρητεπαρ·(ε)·ητεπαρησθεπαρ·(ε)·ησθε
3rdπαρωσιν, παρωσιπαρ·(ε)·ωσι(ν)παρωνταιπαρ·(ε)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαροιμιπαρ·(ε)·οιμιπαροιμηνπαρ·(ε)·οιμην
2ndπαροιςπαρ·(ε)·οιςπαροιοπαρ·(ε)·οιο
3rdπαροιπαρ·(ε)·οιπαροιτοπαρ·(ε)·οιτο
Pl1stπαροιμενπαρ·(ε)·οιμενπαροιμεθαπαρ·(ε)·οιμεθα
2ndπαροιτεπαρ·(ε)·οιτεπαροισθεπαρ·(ε)·οισθε
3rdπαροιεν, παροισανπαρ·(ε)·οιεν, παρ·(ε)·οισαν altπαροιντοπαρ·(ε)·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρειηνπαρ·(ε)·ιηνπαρειμηνπαρ·(ε)·ιμην
2ndπαρειηςπαρ·(ε)·ιηςπαρειοπαρ·(ε)·ιο
3rdπαρειηπαρ·(ε)·ιηπαρειτοπαρ·(ε)·ιτο
Pl1stπαρειημεν, παρειμενπαρ·(ε)·ιημεν, παρ·(ε)·ιμεν classicalπαρειμεθα[LXX]παρ·(ε)·ιμεθα
2ndπαρειητε, παρειτεπαρ·(ε)·ιητε, παρ·(ε)·ιτε classicalπαρεισθεπαρ·(ε)·ισθε
3rdπαρειησαν, παρειενπαρ·(ε)·ιησαν, παρ·(ε)·ιεν classicalπαρειντοπαρ·(ε)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρει[GNT][LXX]παρ·(ε)·επαρουπαρ·(ε)·ου
3rdπαρειτωπαρ·(ε)·ετωπαρεισθωπαρ·(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπαρειτεπαρ·(ε)·ετεπαρεισθεπαρ·(ε)·εσθε
3rdπαρειτωσαν, παρουντωνπαρ·(ε)·ετωσαν, παρ·(ε)·οντων classicalπαρεισθωσαν[LXX], παρεισθωνπαρ·(ε)·εσθωσαν, παρ·(ε)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρεθι, παρες[LXX]παρ·(ε)·θι, παρ·(ε)·ςπαρεσοπαρ·(ε)·σο
3rdπαρετωπαρ·(ε)·τωπαρεσθωπαρ·(ε)·σθω
Pl1st
2ndπαρετεπαρ·(ε)·τεπαρεσθεπαρ·(ε)·σθε
3rdπαρετωσαν, παρεντωνπαρ·(ε)·τωσαν, παρ·(ε)·ντων classicalπαρεσθωσαν, παρεσθωνπαρ·(ε)·σθωσαν, παρ·(ε)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρειν​παρ·(ε)·ειν​παρεισθαι​παρ·(ε)·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρεναι, παρειναι[GNT][LXX]​παρ·(ε)·ναι, παρ·(ε)·εναιπαρεσθαι​παρ·(ε)·σθαι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρουσα[LXX]παρουνπαρ·(ε)·ουσ·απαρ·(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπαρων[GNT]παρ·(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαρουσαν[LXX]παρουνταπαρ·(ε)·ουσ·ανπαρ·(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπαρουσῃ[GNT]παρουντιπαρ·(ε)·ουσ·ῃπαρ·(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπαρουσηςπαρουντοςπαρ·(ε)·ουσ·ηςπαρ·(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαρουσαιπαρουντεςπαρουνταπαρ·(ε)·ουσ·αιπαρ·(ε)·ο[υ]ντ·εςπαρ·(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρουσαςπαρουνταςπαρ·(ε)·ουσ·αςπαρ·(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπαρουσαιςπαρουσι, παρουσιν[GNT][LXX]παρ·(ε)·ουσ·αιςπαρ·(ε)·ου[ντ]·σι(ν), παρ·(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαρουσωνπαρουντωνπαρ·(ε)·ουσ·ωνπαρ·(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρουμενηπαρουμενεπαρ·(ε)·ομεν·ηπαρ·(ε)·ομεν·ε
Nomπαρουμενοςπαρ·(ε)·ομεν·ος
Accπαρουμενηνπαρουμενονπαρ·(ε)·ομεν·ηνπαρ·(ε)·ομεν·ον
Datπαρουμενῃπαρουμενῳπαρ·(ε)·ομεν·ῃπαρ·(ε)·ομεν·ῳ
Genπαρουμενηςπαρουμενουπαρ·(ε)·ομεν·ηςπαρ·(ε)·ομεν·ου
PlVocπαρουμεναιπαρουμενοιπαρουμεναπαρ·(ε)·ομεν·αιπαρ·(ε)·ομεν·οιπαρ·(ε)·ομεν·α
Nom
Accπαρουμεναςπαρουμενουςπαρ·(ε)·ομεν·αςπαρ·(ε)·ομεν·ους
Datπαρουμεναιςπαρουμενοιςπαρ·(ε)·ομεν·αιςπαρ·(ε)·ομεν·οις
Genπαρουμενωνπαρουμενωνπαρ·(ε)·ομεν·ωνπαρ·(ε)·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρεισαπαρειςπαρενπαρ·(ε)·εσ·απαρ·(ε)·[ντ]·ςπαρ·(ε)·ν[τ]
Nom
Accπαρεισανπαρενταπαρ·(ε)·εσ·ανπαρ·(ε)·ντ·α
Datπαρεισῃπαρεντιπαρ·(ε)·εσ·ῃπαρ·(ε)·ντ·ι
Genπαρεισηςπαρεντοςπαρ·(ε)·εσ·ηςπαρ·(ε)·ντ·ος
PlVocπαρεισαιπαρεντεςπαρενταπαρ·(ε)·εσ·αιπαρ·(ε)·ντ·εςπαρ·(ε)·ντ·α
Nom
Accπαρεισαςπαρενταςπαρ·(ε)·εσ·αςπαρ·(ε)·ντ·ας
Datπαρεισαιςπαρεισι, παρεισιν[GNT][LXX]παρ·(ε)·εσ·αιςπαρ·(ε)·[ντ]·σι(ν) > παρεισι, παρ·(ε)·[ντ]·σι(ν) > παρεισιν
Genπαρεισωνπαρεντωνπαρ·(ε)·εσ·ωνπαρ·(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρεμενηπαρεμενεπαρ·(ε)·μεν·ηπαρ·(ε)·μεν·ε
Nomπαρεμενοςπαρ·(ε)·μεν·ος
Accπαρεμενηνπαρεμενονπαρ·(ε)·μεν·ηνπαρ·(ε)·μεν·ον
Datπαρεμενῃπαρεμενῳπαρ·(ε)·μεν·ῃπαρ·(ε)·μεν·ῳ
Genπαρεμενηςπαρεμενουπαρ·(ε)·μεν·ηςπαρ·(ε)·μεν·ου
PlVocπαρεμεναιπαρεμενοιπαρεμεναπαρ·(ε)·μεν·αιπαρ·(ε)·μεν·οιπαρ·(ε)·μεν·α
Nom
Accπαρεμεναςπαρεμενουςπαρ·(ε)·μεν·αςπαρ·(ε)·μεν·ους
Datπαρεμεναιςπαρεμενοιςπαρ·(ε)·μεν·αιςπαρ·(ε)·μεν·οις
Genπαρεμενωνπαρεμενωνπαρ·(ε)·μεν·ωνπαρ·(ε)·μεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρειμαι[LXX]παρ·ει·μαι
2ndπαρεισαιπαρ·ει·σαι
3rdπαρειταιπαρ·ει·ται
Pl1stπαρειμεθα[LXX]παρ·ει·μεθα
2ndπαρεισθεπαρ·ει·σθε
3rdπαρεινταιπαρ·ει·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεισομαιπαρ·ει·σομαι
2ndπαρεισῃ, παρεισειπαρ·ει·σῃ, παρ·ει·σει classical
3rdπαρεισεταιπαρ·ει·σεται
Pl1stπαρεισομεθαπαρ·ει·σομεθα
2ndπαρεισεσθεπαρ·ει·σεσθε
3rdπαρεισονταιπαρ·ει·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεισοιμηνπαρ·ει·σοιμην
2ndπαρεισοιοπαρ·ει·σοιο
3rdπαρεισοιτοπαρ·ει·σοιτο
Pl1stπαρεισοιμεθαπαρ·ει·σοιμεθα
2ndπαρεισοισθεπαρ·ει·σοισθε
3rdπαρεισοιντοπαρ·ει·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρεισοπαρ·ει·σο
3rdπαρεισθωπαρ·ει·σθω
Pl1st
2ndπαρεισθεπαρ·ει·σθε
3rdπαρεισθωσαν[LXX], παρεισθωνπαρ·ει·σθωσαν, παρ·ει·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρεισθαι​παρ·ει·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρεισεσθαι​παρ·ει·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρειμενη[LXX]παρειμενεπαρ·ει·μεν·ηπαρ·ει·μεν·ε
Nomπαρειμενος[LXX]παρ·ει·μεν·ος
Accπαρειμενηνπαρειμενονπαρ·ει·μεν·ηνπαρ·ει·μεν·ον
Datπαρειμενῃ[LXX]παρειμενῳπαρ·ει·μεν·ῃπαρ·ει·μεν·ῳ
Genπαρειμενηςπαρειμενουπαρ·ει·μεν·ηςπαρ·ει·μεν·ου
PlVocπαρειμεναι[LXX]παρειμενοιπαρειμεναπαρ·ει·μεν·αιπαρ·ει·μεν·οιπαρ·ει·μεν·α
Nom
Accπαρειμενας[GNT]παρειμενους[LXX]παρ·ει·μεν·αςπαρ·ει·μεν·ους
Datπαρειμεναις[LXX]παρειμενοιςπαρ·ει·μεν·αιςπαρ·ει·μεν·οις
Genπαρειμενωνπαρειμενωνπαρ·ει·μεν·ωνπαρ·ει·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρειμηνπαρ·ε·ει·μην
2ndπαρεισοπαρ·ε·ει·σο
3rdπαρειτοπαρ·ε·ει·το
Pl1stπαρειμεθα[LXX]παρ·ε·ει·μεθα
2ndπαρεισθεπαρ·ε·ει·σθε
3rdπαρειντοπαρ·ε·ει·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρειθην, παρεθηνπαρ·ε·ε·θην
2ndπαρειθης, παρεθηςπαρ·ε·ε·θης
3rdπαρειθη, παρεθηπαρ·ε·ε·θη
Pl1stπαρειθημεν, παρεθημενπαρ·ε·ε·θημεν
2ndπαρειθητε, παρεθητεπαρ·ε·ε·θητε
3rdπαρειθησαν[LXX], παρεθησανπαρ·ε·ε·θησαν, παρ·ε·ε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαρεθησομαιπαρ·ε·θησομαι
2ndπαρεθησῃ, παρεθησειπαρ·ε·θησῃ, παρ·ε·θησει classical
3rdπαρεθησεταιπαρ·ε·θησεται
Pl1stπαρεθησομεθαπαρ·ε·θησομεθα
2ndπαρεθησεσθεπαρ·ε·θησεσθε
3rdπαρεθησονταιπαρ·ε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρεθωπαρ·ε·θω
2ndπαρεθῃςπαρ·ε·θῃς
3rdπαρεθῃπαρ·ε·θῃ
Pl1stπαρεθωμενπαρ·ε·θωμεν
2ndπαρεθητεπαρ·ε·θητε
3rdπαρεθωσιν, παρεθωσιπαρ·ε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρεθειηνπαρ·ε·θειην
2ndπαρεθειηςπαρ·ε·θειης
3rdπαρεθειηπαρ·ε·θειη
Pl1stπαρεθειημεν, παρεθειμενπαρ·ε·θειημεν, παρ·ε·θειμεν classical
2ndπαρεθειητε, παρεθειτεπαρ·ε·θειητε, παρ·ε·θειτε classical
3rdπαρεθειησαν, παρεθειενπαρ·ε·θειησαν, παρ·ε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαρεθησοιμηνπαρ·ε·θησοιμην
2ndπαρεθησοιοπαρ·ε·θησοιο
3rdπαρεθησοιτοπαρ·ε·θησοιτο
Pl1stπαρεθησοιμεθαπαρ·ε·θησοιμεθα
2ndπαρεθησοισθεπαρ·ε·θησοισθε
3rdπαρεθησοιντοπαρ·ε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρεθητιπαρ·ε·θητι
3rdπαρεθητωπαρ·ε·θητω
Pl1st
2ndπαρεθητεπαρ·ε·θητε
3rdπαρεθητωσαν, παρεθεντωνπαρ·ε·θητωσαν, παρ·ε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
παρεθηναι​παρ·ε·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
παρεθησεσθαι​παρ·ε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρεθεισαπαρεθειςπαρεθενπαρ·ε·θεισ·απαρ·ε·θει[ντ]·ςπαρ·ε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπαρεθεισανπαρεθενταπαρ·ε·θεισ·ανπαρ·ε·θε[ι]ντ·α
Datπαρεθεισῃπαρεθεντιπαρ·ε·θεισ·ῃπαρ·ε·θε[ι]ντ·ι
Genπαρεθεισηςπαρεθεντοςπαρ·ε·θεισ·ηςπαρ·ε·θε[ι]ντ·ος
PlVocπαρεθεισαιπαρεθεντεςπαρεθενταπαρ·ε·θεισ·αιπαρ·ε·θε[ι]ντ·εςπαρ·ε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπαρεθεισαςπαρεθενταςπαρ·ε·θεισ·αςπαρ·ε·θε[ι]ντ·ας
Datπαρεθεισαιςπαρεθεισι, παρεθεισινπαρ·ε·θεισ·αιςπαρ·ε·θει[ντ]·σι(ν)
Genπαρεθεισωνπαρεθεντωνπαρ·ε·θεισ·ωνπαρ·ε·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρεθησομενηπαρεθησομενεπαρ·ε·θησομεν·ηπαρ·ε·θησομεν·ε
Nomπαρεθησομενοςπαρ·ε·θησομεν·ος
Accπαρεθησομενηνπαρεθησομενονπαρ·ε·θησομεν·ηνπαρ·ε·θησομεν·ον
Datπαρεθησομενῃπαρεθησομενῳπαρ·ε·θησομεν·ῃπαρ·ε·θησομεν·ῳ
Genπαρεθησομενηςπαρεθησομενουπαρ·ε·θησομεν·ηςπαρ·ε·θησομεν·ου
PlVocπαρεθησομεναιπαρεθησομενοιπαρεθησομεναπαρ·ε·θησομεν·αιπαρ·ε·θησομεν·οιπαρ·ε·θησομεν·α
Nom
Accπαρεθησομεναςπαρεθησομενουςπαρ·ε·θησομεν·αςπαρ·ε·θησομεν·ους
Datπαρεθησομεναιςπαρεθησομενοιςπαρ·ε·θησομεν·αιςπαρ·ε·θησομεν·οις
Genπαρεθησομενωνπαρεθησομενωνπαρ·ε·θησομεν·ωνπαρ·ε·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 02:02:26 EST