πυροω • PUROW • puroō

Search: πυρου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πυρου; πυρουπυρόωπυρ(ο)·ου; πυρ(ο)·εpres mp imp 2nd sg; pres act imp 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πυρουπυρόωπυρ(ο)·ουpres mp imp 2nd sg
πυρουπυρόωπυρ(ο)·εpres act imp 2nd sg

πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπυρωπυρ(ο)·ωπυρουμαι[GNT]πυρ(ο)·ομαι
2ndπυροιςπυρ(ο)·ειςπυροι[LXX], πυρουσαιπυρ(ο)·ῃ, πυρ(ο)·ει classical, πυρ(ο)·εσαι alt
3rdπυροι[LXX]πυρ(ο)·ειπυρουται[LXX]πυρ(ο)·εται
Pl1stπυρουμενπυρ(ο)·ομενπυρουμεθαπυρ(ο)·ομεθα
2ndπυρουτε[LXX]πυρ(ο)·ετεπυρουσθεπυρ(ο)·εσθε
3rdπυρουσιν, πυρουσιπυρ(ο)·ουσι(ν)πυρουνταιπυρ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπυρωπυρ(ο)·ωπυρωμαιπυρ(ο)·ωμαι
2ndπυροιςπυρ(ο)·ῃςπυροι[LXX]πυρ(ο)·ῃ
3rdπυροι[LXX]πυρ(ο)·ῃπυρωταιπυρ(ο)·ηται
Pl1stπυρωμενπυρ(ο)·ωμενπυρωμεθαπυρ(ο)·ωμεθα
2ndπυρωτεπυρ(ο)·ητεπυρωσθεπυρ(ο)·ησθε
3rdπυρωσιν, πυρωσιπυρ(ο)·ωσι(ν)πυρωνταιπυρ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπυροιμιπυρ(ο)·οιμιπυροιμηνπυρ(ο)·οιμην
2ndπυροιςπυρ(ο)·οιςπυροιοπυρ(ο)·οιο
3rdπυροι[LXX]πυρ(ο)·οιπυροιτοπυρ(ο)·οιτο
Pl1stπυροιμενπυρ(ο)·οιμενπυροιμεθαπυρ(ο)·οιμεθα
2ndπυροιτεπυρ(ο)·οιτεπυροισθεπυρ(ο)·οισθε
3rdπυροιεν, πυροισανπυρ(ο)·οιεν, πυρ(ο)·οισαν altπυροιντοπυρ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπυρου[LXX]πυρ(ο)·επυρου[LXX]πυρ(ο)·ου
3rdπυρουτωπυρ(ο)·ετωπυρουσθωπυρ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndπυρουτε[LXX]πυρ(ο)·ετεπυρουσθεπυρ(ο)·εσθε
3rdπυρουτωσαν, πυρουντωνπυρ(ο)·ετωσαν, πυρ(ο)·οντων classicalπυρουσθωσαν, πυρουσθωνπυρ(ο)·εσθωσαν, πυρ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πυρουν​πυρ(ο)·ειν​πυρουσθαι[GNT]​πυρ(ο)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπυρουσαπυρουνπυρ(ο)·ουσ·απυρ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomπυρων[LXX]πυρ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπυρουσανπυρουνταπυρ(ο)·ουσ·ανπυρ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datπυρουσῃπυρουντιπυρ(ο)·ουσ·ῃπυρ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genπυρουσηςπυρουντοςπυρ(ο)·ουσ·ηςπυρ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπυρουσαιπυρουντεςπυρουνταπυρ(ο)·ουσ·αιπυρ(ο)·ο[υ]ντ·εςπυρ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπυρουσαςπυρουνταςπυρ(ο)·ουσ·αςπυρ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datπυρουσαιςπυρουσι, πυρουσινπυρ(ο)·ουσ·αιςπυρ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπυρουσωνπυρουντωνπυρ(ο)·ουσ·ωνπυρ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπυρουμενηπυρουμενεπυρ(ο)·ομεν·ηπυρ(ο)·ομεν·ε
Nomπυρουμενοςπυρ(ο)·ομεν·ος
Accπυρουμενηνπυρουμενονπυρ(ο)·ομεν·ηνπυρ(ο)·ομεν·ον
Datπυρουμενῃπυρουμενῳπυρ(ο)·ομεν·ῃπυρ(ο)·ομεν·ῳ
Genπυρουμενηςπυρουμενουπυρ(ο)·ομεν·ηςπυρ(ο)·ομεν·ου
PlVocπυρουμεναιπυρουμενοι[GNT]πυρουμεναπυρ(ο)·ομεν·αιπυρ(ο)·ομεν·οιπυρ(ο)·ομεν·α
Nom
Accπυρουμεναςπυρουμενουςπυρ(ο)·ομεν·αςπυρ(ο)·ομεν·ους
Datπυρουμεναιςπυρουμενοιςπυρ(ο)·ομεν·αιςπυρ(ο)·ομεν·οις
Genπυρουμενωνπυρουμενωνπυρ(ο)·ομεν·ωνπυρ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπυρουνε·πυρ(ο)·ονεπυρουμηνε·πυρ(ο)·ομην
2ndεπυρουςε·πυρ(ο)·εςεπυρουε·πυρ(ο)·ου
3rdεπυρουε·πυρ(ο)·εεπυρουτοε·πυρ(ο)·ετο
Pl1stεπυρουμενε·πυρ(ο)·ομενεπυρουμεθαε·πυρ(ο)·ομεθα
2ndεπυρουτεε·πυρ(ο)·ετεεπυρουσθεε·πυρ(ο)·εσθε
3rdεπυρουν, επυρουσανε·πυρ(ο)·ον, ε·πυρ(ο)·οσαν altεπυρουντοε·πυρ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπυρωσω[LXX]πυρω·σωπυρωσομαιπυρω·σομαι
2ndπυρωσειςπυρω·σειςπυρωσῃ, πυρωσει[GNT][LXX], πυρωσεσαιπυρω·σῃ, πυρω·σει classical, πυρω·σεσαι alt
3rdπυρωσει[GNT][LXX]πυρω·σειπυρωσεταιπυρω·σεται
Pl1stπυρωσομενπυρω·σομενπυρωσομεθαπυρω·σομεθα
2ndπυρωσετεπυρω·σετεπυρωσεσθεπυρω·σεσθε
3rdπυρωσουσιν, πυρωσουσιπυρω·σουσι(ν)πυρωσονταιπυρω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπυρωσοιμιπυρω·σοιμιπυρωσοιμηνπυρω·σοιμην
2ndπυρωσοιςπυρω·σοιςπυρωσοιοπυρω·σοιο
3rdπυρωσοιπυρω·σοιπυρωσοιτοπυρω·σοιτο
Pl1stπυρωσοιμενπυρω·σοιμενπυρωσοιμεθαπυρω·σοιμεθα
2ndπυρωσοιτεπυρω·σοιτεπυρωσοισθεπυρω·σοισθε
3rdπυρωσοιενπυρω·σοιενπυρωσοιντοπυρω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πυρωσειν​πυρω·σειν​πυρωσεσθαι​πυρω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπυρωσουσαπυρωσον[LXX]πυρω·σουσ·απυρω·σο[υ]ν[τ]
Nomπυρωσωνπυρω·σο[υ]ν[τ]·^
Accπυρωσουσανπυρωσονταπυρω·σουσ·ανπυρω·σο[υ]ντ·α
Datπυρωσουσῃπυρωσοντιπυρω·σουσ·ῃπυρω·σο[υ]ντ·ι
Genπυρωσουσηςπυρωσοντοςπυρω·σουσ·ηςπυρω·σο[υ]ντ·ος
PlVocπυρωσουσαιπυρωσοντεςπυρωσονταπυρω·σουσ·αιπυρω·σο[υ]ντ·εςπυρω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπυρωσουσαςπυρωσονταςπυρω·σουσ·αςπυρω·σο[υ]ντ·ας
Datπυρωσουσαιςπυρωσουσι, πυρωσουσινπυρω·σουσ·αιςπυρω·σου[ντ]·σι(ν)
Genπυρωσουσωνπυρωσοντωνπυρω·σουσ·ωνπυρω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπυρωσομενηπυρωσομενεπυρω·σομεν·ηπυρω·σομεν·ε
Nomπυρωσομενοςπυρω·σομεν·ος
Accπυρωσομενηνπυρωσομενονπυρω·σομεν·ηνπυρω·σομεν·ον
Datπυρωσομενῃπυρωσομενῳπυρω·σομεν·ῃπυρω·σομεν·ῳ
Genπυρωσομενηςπυρωσομενουπυρω·σομεν·ηςπυρω·σομεν·ου
PlVocπυρωσομεναιπυρωσομενοιπυρωσομεναπυρω·σομεν·αιπυρω·σομεν·οιπυρω·σομεν·α
Nom
Accπυρωσομεναςπυρωσομενουςπυρω·σομεν·αςπυρω·σομεν·ους
Datπυρωσομεναιςπυρωσομενοιςπυρω·σομεν·αιςπυρω·σομεν·οις
Genπυρωσομενωνπυρωσομενωνπυρω·σομεν·ωνπυρω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπυρωσαε·πυρω·σαεπυρωσαμηνε·πυρω·σαμην
2ndεπυρωσας[LXX]ε·πυρω·σαςεπυρωσωε·πυρω·σω
3rdεπυρωσεν[LXX], επυρωσεε·πυρω·σε(ν), ε·πυρω·σε(ν)επυρωσατοε·πυρω·σατο
Pl1stεπυρωσαμενε·πυρω·σαμενεπυρωσαμεθαε·πυρω·σαμεθα
2ndεπυρωσατεε·πυρω·σατεεπυρωσασθεε·πυρω·σασθε
3rdεπυρωσανε·πυρω·σανεπυρωσαντοε·πυρω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπυρωσω[LXX]πυρω·σωπυρωσωμαιπυρω·σωμαι
2ndπυρωσῃςπυρω·σῃςπυρωσῃπυρω·σῃ
3rdπυρωσῃπυρω·σῃπυρωσηταιπυρω·σηται
Pl1stπυρωσωμενπυρω·σωμενπυρωσωμεθαπυρω·σωμεθα
2ndπυρωσητεπυρω·σητεπυρωσησθεπυρω·σησθε
3rdπυρωσωσιν, πυρωσωσιπυρω·σωσι(ν)πυρωσωνταιπυρω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπυρωσαιμιπυρω·σαιμιπυρωσαιμηνπυρω·σαιμην
2ndπυρωσαις, πυρωσειαςπυρω·σαις, πυρω·σειας classicalπυρωσαιοπυρω·σαιο
3rdπυρωσαι[LXX], πυρωσειεπυρω·σαι, πυρω·σειε classicalπυρωσαιτοπυρω·σαιτο
Pl1stπυρωσαιμενπυρω·σαιμενπυρωσαιμεθαπυρω·σαιμεθα
2ndπυρωσαιτεπυρω·σαιτεπυρωσαισθεπυρω·σαισθε
3rdπυρωσαιεν, πυρωσαισαν, πυρωσειαν, πυρωσειενπυρω·σαιεν, πυρω·σαισαν alt, πυρω·σειαν classical, πυρω·σειεν classicalπυρωσαιντοπυρω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπυρωσον[LXX]πυρω·σονπυρωσαι[LXX]πυρω·σαι
3rdπυρωσατωπυρω·σατωπυρωσασθωπυρω·σασθω
Pl1st
2ndπυρωσατεπυρω·σατεπυρωσασθεπυρω·σασθε
3rdπυρωσατωσαν, πυρωσαντωνπυρω·σατωσαν, πυρω·σαντων classicalπυρωσασθωσαν, πυρωσασθωνπυρω·σασθωσαν, πυρω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πυρωσαι[LXX]​πυρω·σαιπυρωσασθαι​πυρω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπυρωσασαπυρωσαςπυρωσανπυρω·σασ·απυρω·σα[ντ]·ςπυρω·σαν[τ]
Nom
Accπυρωσασανπυρωσανταπυρω·σασ·ανπυρω·σαντ·α
Datπυρωσασῃπυρωσαντιπυρω·σασ·ῃπυρω·σαντ·ι
Genπυρωσασηςπυρωσαντοςπυρω·σασ·ηςπυρω·σαντ·ος
PlVocπυρωσασαιπυρωσαντες[LXX]πυρωσανταπυρω·σασ·αιπυρω·σαντ·εςπυρω·σαντ·α
Nom
Accπυρωσασαςπυρωσανταςπυρω·σασ·αςπυρω·σαντ·ας
Datπυρωσασαιςπυρωσασι, πυρωσασινπυρω·σασ·αιςπυρω·σα[ντ]·σι(ν)
Genπυρωσασωνπυρωσαντωνπυρω·σασ·ωνπυρω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπυρωσαμενηπυρωσαμενεπυρω·σαμεν·ηπυρω·σαμεν·ε
Nomπυρωσαμενοςπυρω·σαμεν·ος
Accπυρωσαμενηνπυρωσαμενονπυρω·σαμεν·ηνπυρω·σαμεν·ον
Datπυρωσαμενῃπυρωσαμενῳπυρω·σαμεν·ῃπυρω·σαμεν·ῳ
Genπυρωσαμενηςπυρωσαμενουπυρω·σαμεν·ηςπυρω·σαμεν·ου
PlVocπυρωσαμεναιπυρωσαμενοιπυρωσαμεναπυρω·σαμεν·αιπυρω·σαμεν·οιπυρω·σαμεν·α
Nom
Accπυρωσαμεναςπυρωσαμενουςπυρω·σαμεν·αςπυρω·σαμεν·ους
Datπυρωσαμεναιςπυρωσαμενοιςπυρω·σαμεν·αιςπυρω·σαμεν·οις
Genπυρωσαμενωνπυρωσαμενωνπυρω·σαμεν·ωνπυρω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπυρωμαιπεπυρω·μαι
2ndπεπυρωσαιπεπυρω·σαι
3rdπεπυρωταιπεπυρω·ται
Pl1stπεπυρωμεθαπεπυρω·μεθα
2ndπεπυρωσθεπεπυρω·σθε
3rdπεπυρωνταιπεπυρω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπυρωσομαιπεπυρω·σομαι
2ndπεπυρωσῃ, πεπυρωσειπεπυρω·σῃ, πεπυρω·σει classical
3rdπεπυρωσεταιπεπυρω·σεται
Pl1stπεπυρωσομεθαπεπυρω·σομεθα
2ndπεπυρωσεσθεπεπυρω·σεσθε
3rdπεπυρωσονταιπεπυρω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπυρωσοιμηνπεπυρω·σοιμην
2ndπεπυρωσοιοπεπυρω·σοιο
3rdπεπυρωσοιτοπεπυρω·σοιτο
Pl1stπεπυρωσοιμεθαπεπυρω·σοιμεθα
2ndπεπυρωσοισθεπεπυρω·σοισθε
3rdπεπυρωσοιντοπεπυρω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπυρωσοπεπυρω·σο
3rdπεπυρωσθωπεπυρω·σθω
Pl1st
2ndπεπυρωσθεπεπυρω·σθε
3rdπεπυρωσθωσαν, πεπυρωσθωνπεπυρω·σθωσαν, πεπυρω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπυρωσθαι​πεπυρω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπυρωσεσθαι​πεπυρω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπυρωμενηπεπυρωμενεπεπυρω·μεν·ηπεπυρω·μεν·ε
Nomπεπυρωμενος[LXX]πεπυρω·μεν·ος
Accπεπυρωμενηνπεπυρωμενον[GNT][LXX]πεπυρω·μεν·ηνπεπυρω·μεν·ον
Datπεπυρωμενῃπεπυρωμενῳπεπυρω·μεν·ῃπεπυρω·μεν·ῳ
Genπεπυρωμενης[GNT][LXX]πεπυρωμενουπεπυρω·μεν·ηςπεπυρω·μεν·ου
PlVocπεπυρωμεναιπεπυρωμενοι[GNT][LXX]πεπυρωμενα[GNT][LXX]πεπυρω·μεν·αιπεπυρω·μεν·οιπεπυρω·μεν·α
Nom
Accπεπυρωμεναςπεπυρωμενουςπεπυρω·μεν·αςπεπυρω·μεν·ους
Datπεπυρωμεναιςπεπυρωμενοιςπεπυρω·μεν·αιςπεπυρω·μεν·οις
Genπεπυρωμενωνπεπυρωμενωνπεπυρω·μεν·ωνπεπυρω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπυρωμηνε·πεπυρω·μην
2ndεπεπυρωσοε·πεπυρω·σο
3rdεπεπυρωτοε·πεπυρω·το
Pl1stεπεπυρωμεθαε·πεπυρω·μεθα
2ndεπεπυρωσθεε·πεπυρω·σθε
3rdεπεπυρωντοε·πεπυρω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπυρωμην[ε]·πεπυρω·μην
2ndπεπυρωσο[ε]·πεπυρω·σο
3rdπεπυρωτο[ε]·πεπυρω·το
Pl1stπεπυρωμεθα[ε]·πεπυρω·μεθα
2ndπεπυρωσθε[ε]·πεπυρω·σθε
3rdπεπυρωντο[ε]·πεπυρω·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπυρωθηνε·πυρω·θην
2ndεπυρωθηςε·πυρω·θης
3rdεπυρωθηε·πυρω·θη
Pl1stεπυρωθημενε·πυρω·θημεν
2ndεπυρωθητεε·πυρω·θητε
3rdεπυρωθησανε·πυρω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπυρωθησομαιπυρω·θησομαι
2ndπυρωθησῃ, πυρωθησειπυρω·θησῃ, πυρω·θησει classical
3rdπυρωθησεταιπυρω·θησεται
Pl1stπυρωθησομεθαπυρω·θησομεθα
2ndπυρωθησεσθεπυρω·θησεσθε
3rdπυρωθησονταιπυρω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπυρωθωπυρω·θω
2ndπυρωθῃςπυρω·θῃς
3rdπυρωθῃπυρω·θῃ
Pl1stπυρωθωμενπυρω·θωμεν
2ndπυρωθητεπυρω·θητε
3rdπυρωθωσιν[LXX], πυρωθωσιπυρω·θωσι(ν), πυρω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπυρωθειηνπυρω·θειην
2ndπυρωθειηςπυρω·θειης
3rdπυρωθειηπυρω·θειη
Pl1stπυρωθειημεν, πυρωθειμενπυρω·θειημεν, πυρω·θειμεν classical
2ndπυρωθειητε, πυρωθειτεπυρω·θειητε, πυρω·θειτε classical
3rdπυρωθειησαν, πυρωθειενπυρω·θειησαν, πυρω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπυρωθησοιμηνπυρω·θησοιμην
2ndπυρωθησοιοπυρω·θησοιο
3rdπυρωθησοιτοπυρω·θησοιτο
Pl1stπυρωθησοιμεθαπυρω·θησοιμεθα
2ndπυρωθησοισθεπυρω·θησοισθε
3rdπυρωθησοιντοπυρω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπυρωθητιπυρω·θητι
3rdπυρωθητωπυρω·θητω
Pl1st
2ndπυρωθητεπυρω·θητε
3rdπυρωθητωσαν, πυρωθεντωνπυρω·θητωσαν, πυρω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πυρωθηναι​πυρω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πυρωθησεσθαι​πυρω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπυρωθεισαπυρωθεις[LXX]πυρωθενπυρω·θεισ·απυρω·θει[ντ]·ςπυρω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπυρωθεισανπυρωθενταπυρω·θεισ·ανπυρω·θε[ι]ντ·α
Datπυρωθεισῃπυρωθεντιπυρω·θεισ·ῃπυρω·θε[ι]ντ·ι
Genπυρωθεισηςπυρωθεντοςπυρω·θεισ·ηςπυρω·θε[ι]ντ·ος
PlVocπυρωθεισαιπυρωθεντες[LXX]πυρωθενταπυρω·θεισ·αιπυρω·θε[ι]ντ·εςπυρω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπυρωθεισαςπυρωθενταςπυρω·θεισ·αςπυρω·θε[ι]ντ·ας
Datπυρωθεισαιςπυρωθεισι, πυρωθεισινπυρω·θεισ·αιςπυρω·θει[ντ]·σι(ν)
Genπυρωθεισωνπυρωθεντωνπυρω·θεισ·ωνπυρω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπυρωθησομενηπυρωθησομενεπυρω·θησομεν·ηπυρω·θησομεν·ε
Nomπυρωθησομενοςπυρω·θησομεν·ος
Accπυρωθησομενηνπυρωθησομενονπυρω·θησομεν·ηνπυρω·θησομεν·ον
Datπυρωθησομενῃπυρωθησομενῳπυρω·θησομεν·ῃπυρω·θησομεν·ῳ
Genπυρωθησομενηςπυρωθησομενουπυρω·θησομεν·ηςπυρω·θησομεν·ου
PlVocπυρωθησομεναιπυρωθησομενοιπυρωθησομεναπυρω·θησομεν·αιπυρω·θησομεν·οιπυρω·θησομεν·α
Nom
Accπυρωθησομεναςπυρωθησομενουςπυρω·θησομεν·αςπυρω·θησομεν·ους
Datπυρωθησομεναιςπυρωθησομενοιςπυρω·θησομεν·αιςπυρω·θησομεν·οις
Genπυρωθησομενωνπυρωθησομενωνπυρω·θησομεν·ωνπυρω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 23:24:10 EST