πυνθανομαι • PUNQANOMAI • punthanomai

Search: πυνθανομενοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πυνθανομενοιπυνθάνομαιπυνθαν·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πυνθανομενοιπυνθάνομαιπυνθαν·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl

πυνθάνομαι (πυνθαν-, -, 2nd πυθ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπυνθανομαι[GNT]πυνθαν·ομαι
2ndπυνθανῃ, πυνθανει, πυνθανεσαιπυνθαν·ῃ, πυνθαν·ει classical, πυνθαν·εσαι alt
3rdπυνθανεταιπυνθαν·εται
Pl1stπυνθανομεθαπυνθαν·ομεθα
2ndπυνθανεσθεπυνθαν·εσθε
3rdπυνθανονταιπυνθαν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπυνθανωμαιπυνθαν·ωμαι
2ndπυνθανῃπυνθαν·ῃ
3rdπυνθανηταιπυνθαν·ηται
Pl1stπυνθανωμεθαπυνθαν·ωμεθα
2ndπυνθανησθεπυνθαν·ησθε
3rdπυνθανωνταιπυνθαν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπυνθανοιμηνπυνθαν·οιμην
2ndπυνθανοιοπυνθαν·οιο
3rdπυνθανοιτοπυνθαν·οιτο
Pl1stπυνθανοιμεθαπυνθαν·οιμεθα
2ndπυνθανοισθεπυνθαν·οισθε
3rdπυνθανοιντοπυνθαν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπυνθανουπυνθαν·ου
3rdπυνθανεσθωπυνθαν·εσθω
Pl1st
2ndπυνθανεσθεπυνθαν·εσθε
3rdπυνθανεσθωσαν, πυνθανεσθωνπυνθαν·εσθωσαν, πυνθαν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πυνθανεσθαι[GNT][LXX]​πυνθαν·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπυνθανομενηπυνθανομενεπυνθαν·ομεν·ηπυνθαν·ομεν·ε
Nomπυνθανομενοςπυνθαν·ομεν·ος
Accπυνθανομενηνπυνθανομενονπυνθαν·ομεν·ηνπυνθαν·ομεν·ον
Datπυνθανομενῃπυνθανομενῳπυνθαν·ομεν·ῃπυνθαν·ομεν·ῳ
Genπυνθανομενηςπυνθανομενου[LXX]πυνθαν·ομεν·ηςπυνθαν·ομεν·ου
PlVocπυνθανομεναιπυνθανομενοι[LXX]πυνθανομεναπυνθαν·ομεν·αιπυνθαν·ομεν·οιπυνθαν·ομεν·α
Nom
Accπυνθανομεναςπυνθανομενουςπυνθαν·ομεν·αςπυνθαν·ομεν·ους
Datπυνθανομεναιςπυνθανομενοιςπυνθαν·ομεν·αιςπυνθαν·ομεν·οις
Genπυνθανομενωνπυνθανομενωνπυνθαν·ομεν·ωνπυνθαν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπυνθανομηνε·πυνθαν·ομην
2ndεπυνθανουε·πυνθαν·ου
3rdεπυνθανετο[GNT][LXX]ε·πυνθαν·ετο
Pl1stεπυνθανομεθα[LXX]ε·πυνθαν·ομεθα
2ndεπυνθανεσθεε·πυνθαν·εσθε
3rdεπυνθανοντο[GNT]ε·πυνθαν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπυθομηνε·πυθ·ομην
2ndεπυθουε·πυθ·ου
3rdεπυθετο[GNT]ε·πυθ·ετο
Pl1stεπυθομεθαε·πυθ·ομεθα
2ndεπυθεσθεε·πυθ·εσθε
3rdεπυθοντοε·πυθ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπυθωμαιπυθ·ωμαι
2ndπυθῃπυθ·ῃ
3rdπυθηταιπυθ·ηται
Pl1stπυθωμεθαπυθ·ωμεθα
2ndπυθησθεπυθ·ησθε
3rdπυθωνταιπυθ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπυθοιμηνπυθ·οιμην
2ndπυθοιοπυθ·οιο
3rdπυθοιτοπυθ·οιτο
Pl1stπυθοιμεθαπυθ·οιμεθα
2ndπυθοισθεπυθ·οισθε
3rdπυθοιντοπυθ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπυθουπυθ·ου
3rdπυθεσθωπυθ·εσθω
Pl1st
2ndπυθεσθεπυθ·εσθε
3rdπυθεσθωσαν, πυθεσθωνπυθ·εσθωσαν, πυθ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πυθεσθαι[GNT][LXX]​πυθ·εσθαι

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπυθομενηπυθομενεπυθ·ομεν·ηπυθ·ομεν·ε
Nomπυθομενος[GNT]πυθ·ομεν·ος
Accπυθομενηνπυθομενονπυθ·ομεν·ηνπυθ·ομεν·ον
Datπυθομενῃπυθομενῳπυθ·ομεν·ῃπυθ·ομεν·ῳ
Genπυθομενηςπυθομενου[LXX]πυθ·ομεν·ηςπυθ·ομεν·ου
PlVocπυθομεναιπυθομενοιπυθομεναπυθ·ομεν·αιπυθ·ομεν·οιπυθ·ομεν·α
Nom
Accπυθομεναςπυθομενουςπυθ·ομεν·αςπυθ·ομεν·ους
Datπυθομεναιςπυθομενοιςπυθ·ομεν·αιςπυθ·ομεν·οις
Genπυθομενωνπυθομενωνπυθ·ομεν·ωνπυθ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 17:27:31 EST