πτοεω • PTOEW • ptoeō

Search: πτοηθητε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πτοηθητε; πτοηθητεπτοέωπτοη·θητε; πτοη·θητεaor θη imp 2nd pl; aor θη sub 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πτοηθητεπτοέωπτοη·θητεaor θη imp 2nd pl
πτοηθητεπτοέωπτοη·θητεaor θη sub 2nd pl

πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπτοωπτο(ε)·ωπτοουμαιπτο(ε)·ομαι
2ndπτοειςπτο(ε)·ειςπτοῃ, πτοει, πτοεισαιπτο(ε)·ῃ, πτο(ε)·ει classical, πτο(ε)·εσαι alt
3rdπτοειπτο(ε)·ειπτοειταιπτο(ε)·εται
Pl1stπτοουμενπτο(ε)·ομενπτοουμεθαπτο(ε)·ομεθα
2ndπτοειτεπτο(ε)·ετεπτοεισθεπτο(ε)·εσθε
3rdπτοουσιν, πτοουσιπτο(ε)·ουσι(ν)πτοουνται[LXX]πτο(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπτοωπτο(ε)·ωπτοωμαιπτο(ε)·ωμαι
2ndπτοῃςπτο(ε)·ῃςπτοῃπτο(ε)·ῃ
3rdπτοῃπτο(ε)·ῃπτοηταιπτο(ε)·ηται
Pl1stπτοωμενπτο(ε)·ωμενπτοωμεθαπτο(ε)·ωμεθα
2ndπτοητεπτο(ε)·ητεπτοησθεπτο(ε)·ησθε
3rdπτοωσιν, πτοωσιπτο(ε)·ωσι(ν)πτοωνταιπτο(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπτοοιμιπτο(ε)·οιμιπτοοιμηνπτο(ε)·οιμην
2ndπτοοιςπτο(ε)·οιςπτοοιοπτο(ε)·οιο
3rdπτοοιπτο(ε)·οιπτοοιτοπτο(ε)·οιτο
Pl1stπτοοιμενπτο(ε)·οιμενπτοοιμεθαπτο(ε)·οιμεθα
2ndπτοοιτεπτο(ε)·οιτεπτοοισθεπτο(ε)·οισθε
3rdπτοοιεν, πτοοισανπτο(ε)·οιεν, πτο(ε)·οισαν altπτοοιντοπτο(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπτοειπτο(ε)·επτοουπτο(ε)·ου
3rdπτοειτωπτο(ε)·ετωπτοεισθωπτο(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπτοειτεπτο(ε)·ετεπτοεισθεπτο(ε)·εσθε
3rdπτοειτωσαν, πτοουντωνπτο(ε)·ετωσαν, πτο(ε)·οντων classicalπτοεισθωσαν, πτοεισθωνπτο(ε)·εσθωσαν, πτο(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πτοειν​πτο(ε)·ειν​πτοεισθαι​πτο(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπτοουσαπτοουνπτο(ε)·ουσ·απτο(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπτοωνπτο(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπτοουσανπτοουνταπτο(ε)·ουσ·ανπτο(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπτοουσῃπτοουντιπτο(ε)·ουσ·ῃπτο(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπτοουσηςπτοουντοςπτο(ε)·ουσ·ηςπτο(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπτοουσαιπτοουντεςπτοουνταπτο(ε)·ουσ·αιπτο(ε)·ο[υ]ντ·εςπτο(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπτοουσαςπτοουνταςπτο(ε)·ουσ·αςπτο(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπτοουσαιςπτοουσι, πτοουσινπτο(ε)·ουσ·αιςπτο(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπτοουσωνπτοουντωνπτο(ε)·ουσ·ωνπτο(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπτοουμενηπτοουμενεπτο(ε)·ομεν·ηπτο(ε)·ομεν·ε
Nomπτοουμενοςπτο(ε)·ομεν·ος
Accπτοουμενηνπτοουμενονπτο(ε)·ομεν·ηνπτο(ε)·ομεν·ον
Datπτοουμενῃπτοουμενῳπτο(ε)·ομεν·ῃπτο(ε)·ομεν·ῳ
Genπτοουμενηςπτοουμενουπτο(ε)·ομεν·ηςπτο(ε)·ομεν·ου
PlVocπτοουμεναιπτοουμενοιπτοουμεναπτο(ε)·ομεν·αιπτο(ε)·ομεν·οιπτο(ε)·ομεν·α
Nom
Accπτοουμεναςπτοουμενουςπτο(ε)·ομεν·αςπτο(ε)·ομεν·ους
Datπτοουμεναιςπτοουμενοιςπτο(ε)·ομεν·αιςπτο(ε)·ομεν·οις
Genπτοουμενωνπτοουμενωνπτο(ε)·ομεν·ωνπτο(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπτοουνε·πτο(ε)·ονεπτοουμηνε·πτο(ε)·ομην
2ndεπτοειςε·πτο(ε)·εςεπτοουε·πτο(ε)·ου
3rdεπτοειε·πτο(ε)·εεπτοειτο[LXX]ε·πτο(ε)·ετο
Pl1stεπτοουμενε·πτο(ε)·ομενεπτοουμεθαε·πτο(ε)·ομεθα
2ndεπτοειτεε·πτο(ε)·ετεεπτοεισθεε·πτο(ε)·εσθε
3rdεπτοουν, επτοουσανε·πτο(ε)·ον, ε·πτο(ε)·οσαν altεπτοουντοε·πτο(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπτοησω[LXX]πτοη·σωπτοησομαιπτοη·σομαι
2ndπτοησειςπτοη·σειςπτοησῃ, πτοησει[LXX], πτοησεσαιπτοη·σῃ, πτοη·σει classical, πτοη·σεσαι alt
3rdπτοησει[LXX]πτοη·σειπτοησεταιπτοη·σεται
Pl1stπτοησομενπτοη·σομενπτοησομεθαπτοη·σομεθα
2ndπτοησετεπτοη·σετεπτοησεσθεπτοη·σεσθε
3rdπτοησουσιν, πτοησουσιπτοη·σουσι(ν)πτοησονταιπτοη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπτοησοιμιπτοη·σοιμιπτοησοιμηνπτοη·σοιμην
2ndπτοησοιςπτοη·σοιςπτοησοιοπτοη·σοιο
3rdπτοησοιπτοη·σοιπτοησοιτοπτοη·σοιτο
Pl1stπτοησοιμενπτοη·σοιμενπτοησοιμεθαπτοη·σοιμεθα
2ndπτοησοιτεπτοη·σοιτεπτοησοισθεπτοη·σοισθε
3rdπτοησοιενπτοη·σοιενπτοησοιντοπτοη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πτοησειν​πτοη·σειν​πτοησεσθαι​πτοη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπτοησουσαπτοησονπτοη·σουσ·απτοη·σο[υ]ν[τ]
Nomπτοησωνπτοη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπτοησουσανπτοησονταπτοη·σουσ·ανπτοη·σο[υ]ντ·α
Datπτοησουσῃπτοησοντιπτοη·σουσ·ῃπτοη·σο[υ]ντ·ι
Genπτοησουσηςπτοησοντοςπτοη·σουσ·ηςπτοη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπτοησουσαιπτοησοντεςπτοησονταπτοη·σουσ·αιπτοη·σο[υ]ντ·εςπτοη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπτοησουσαςπτοησονταςπτοη·σουσ·αςπτοη·σο[υ]ντ·ας
Datπτοησουσαιςπτοησουσι, πτοησουσινπτοη·σουσ·αιςπτοη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπτοησουσωνπτοησοντωνπτοη·σουσ·ωνπτοη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπτοησομενηπτοησομενεπτοη·σομεν·ηπτοη·σομεν·ε
Nomπτοησομενοςπτοη·σομεν·ος
Accπτοησομενηνπτοησομενονπτοη·σομεν·ηνπτοη·σομεν·ον
Datπτοησομενῃπτοησομενῳπτοη·σομεν·ῃπτοη·σομεν·ῳ
Genπτοησομενηςπτοησομενουπτοη·σομεν·ηςπτοη·σομεν·ου
PlVocπτοησομεναιπτοησομενοιπτοησομεναπτοη·σομεν·αιπτοη·σομεν·οιπτοη·σομεν·α
Nom
Accπτοησομεναςπτοησομενουςπτοη·σομεν·αςπτοη·σομεν·ους
Datπτοησομεναιςπτοησομενοιςπτοη·σομεν·αιςπτοη·σομεν·οις
Genπτοησομενωνπτοησομενωνπτοη·σομεν·ωνπτοη·σομεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπτοημαιεπτοη·μαι
2ndεπτοησαιεπτοη·σαι
3rdεπτοηται[LXX]επτοη·ται
Pl1stεπτοημεθαεπτοη·μεθα
2ndεπτοησθεεπτοη·σθε
3rdεπτοηνταιεπτοη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπτοησομαιεπτοη·σομαι
2ndεπτοησῃ, επτοησειεπτοη·σῃ, επτοη·σει classical
3rdεπτοησεταιεπτοη·σεται
Pl1stεπτοησομεθαεπτοη·σομεθα
2ndεπτοησεσθεεπτοη·σεσθε
3rdεπτοησονταιεπτοη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπτοησοιμηνεπτοη·σοιμην
2ndεπτοησοιοεπτοη·σοιο
3rdεπτοησοιτοεπτοη·σοιτο
Pl1stεπτοησοιμεθαεπτοη·σοιμεθα
2ndεπτοησοισθεεπτοη·σοισθε
3rdεπτοησοιντοεπτοη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπτοησοεπτοη·σο
3rdεπτοησθωεπτοη·σθω
Pl1st
2ndεπτοησθεεπτοη·σθε
3rdεπτοησθωσαν, επτοησθωνεπτοη·σθωσαν, επτοη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επτοησθαι​επτοη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επτοησεσθαι​επτοη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπτοημενηεπτοημενεεπτοη·μεν·ηεπτοη·μεν·ε
Nomεπτοημενοςεπτοη·μεν·ος
Accεπτοημενηνεπτοημενονεπτοη·μεν·ηνεπτοη·μεν·ον
Datεπτοημενῃεπτοημενῳεπτοη·μεν·ῃεπτοη·μεν·ῳ
Genεπτοημενηςεπτοημενουεπτοη·μεν·ηςεπτοη·μεν·ου
PlVocεπτοημεναιεπτοημενοιεπτοημεναεπτοη·μεν·αιεπτοη·μεν·οιεπτοη·μεν·α
Nom
Accεπτοημεναςεπτοημενουςεπτοη·μεν·αςεπτοη·μεν·ους
Datεπτοημεναιςεπτοημενοιςεπτοη·μεν·αιςεπτοη·μεν·οις
Genεπτοημενωνεπτοημενωνεπτοη·μεν·ωνεπτοη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπτοημηνε·επτοη·μην
2ndεπτοησοε·επτοη·σο
3rdεπτοητοε·επτοη·το
Pl1stεπτοημεθαε·επτοη·μεθα
2ndεπτοησθεε·επτοη·σθε
3rdεπτοηντοε·επτοη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπτοηθηνε·πτοη·θην
2ndεπτοηθηςε·πτοη·θης
3rdεπτοηθη[LXX]ε·πτοη·θη
Pl1stεπτοηθημενε·πτοη·θημεν
2ndεπτοηθητεε·πτοη·θητε
3rdεπτοηθησαν[LXX]ε·πτοη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπτοηθησομαι[LXX]πτοη·θησομαι
2ndπτοηθησῃ[LXX], πτοηθησειπτοη·θησῃ, πτοη·θησει classical
3rdπτοηθησεται[LXX]πτοη·θησεται
Pl1stπτοηθησομεθαπτοη·θησομεθα
2ndπτοηθησεσθεπτοη·θησεσθε
3rdπτοηθησονται[LXX]πτοη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπτοηθωπτοη·θω
2ndπτοηθῃς[LXX]πτοη·θῃς
3rdπτοηθῃπτοη·θῃ
Pl1stπτοηθωμενπτοη·θωμεν
2ndπτοηθητε[GNT][LXX]πτοη·θητε
3rdπτοηθωσιν[LXX], πτοηθωσιπτοη·θωσι(ν), πτοη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπτοηθειην[LXX]πτοη·θειην
2ndπτοηθειηςπτοη·θειης
3rdπτοηθειηπτοη·θειη
Pl1stπτοηθειημεν, πτοηθειμενπτοη·θειημεν, πτοη·θειμεν classical
2ndπτοηθειητε, πτοηθειτεπτοη·θειητε, πτοη·θειτε classical
3rdπτοηθειησαν[LXX], πτοηθειενπτοη·θειησαν, πτοη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπτοηθησοιμηνπτοη·θησοιμην
2ndπτοηθησοιοπτοη·θησοιο
3rdπτοηθησοιτοπτοη·θησοιτο
Pl1stπτοηθησοιμεθαπτοη·θησοιμεθα
2ndπτοηθησοισθεπτοη·θησοισθε
3rdπτοηθησοιντοπτοη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπτοηθητιπτοη·θητι
3rdπτοηθητωπτοη·θητω
Pl1st
2ndπτοηθητε[GNT][LXX]πτοη·θητε
3rdπτοηθητωσαν, πτοηθεντωνπτοη·θητωσαν, πτοη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πτοηθηναι​πτοη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πτοηθησεσθαι​πτοη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπτοηθεισαπτοηθειςπτοηθενπτοη·θεισ·απτοη·θει[ντ]·ςπτοη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπτοηθεισανπτοηθενταπτοη·θεισ·ανπτοη·θε[ι]ντ·α
Datπτοηθεισῃπτοηθεντιπτοη·θεισ·ῃπτοη·θε[ι]ντ·ι
Genπτοηθεισηςπτοηθεντοςπτοη·θεισ·ηςπτοη·θε[ι]ντ·ος
PlVocπτοηθεισαιπτοηθεντες[GNT]πτοηθενταπτοη·θεισ·αιπτοη·θε[ι]ντ·εςπτοη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπτοηθεισαςπτοηθενταςπτοη·θεισ·αςπτοη·θε[ι]ντ·ας
Datπτοηθεισαιςπτοηθεισι, πτοηθεισινπτοη·θεισ·αιςπτοη·θει[ντ]·σι(ν)
Genπτοηθεισωνπτοηθεντωνπτοη·θεισ·ωνπτοη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπτοηθησομενηπτοηθησομενεπτοη·θησομεν·ηπτοη·θησομεν·ε
Nomπτοηθησομενοςπτοη·θησομεν·ος
Accπτοηθησομενηνπτοηθησομενονπτοη·θησομεν·ηνπτοη·θησομεν·ον
Datπτοηθησομενῃπτοηθησομενῳπτοη·θησομεν·ῃπτοη·θησομεν·ῳ
Genπτοηθησομενηςπτοηθησομενουπτοη·θησομεν·ηςπτοη·θησομεν·ου
PlVocπτοηθησομεναιπτοηθησομενοιπτοηθησομεναπτοη·θησομεν·αιπτοη·θησομεν·οιπτοη·θησομεν·α
Nom
Accπτοηθησομεναςπτοηθησομενουςπτοη·θησομεν·αςπτοη·θησομεν·ους
Datπτοηθησομεναιςπτοηθησομενοιςπτοη·θησομεν·αιςπτοη·θησομεν·οις
Genπτοηθησομενωνπτοηθησομενωνπτοη·θησομεν·ωνπτοη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 20-Jan-2020 01:03:37 EST