πταιω • PTAIW • ptaiō

Search: πταισῃς

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πταισῃςπταίωπται·σῃς1aor act sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πταισῃςπταίωπται·σῃς1aor act sub 2nd sg

πταίω (πται-, πται·σ-, πται·σ-, επται·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπταιωπται·ωπταιομαιπται·ομαι
2ndπταιειςπται·ειςπταιῃ, πταιει[GNT][LXX], πταιεσαιπται·ῃ, πται·ει classical, πται·εσαι alt
3rdπταιει[GNT][LXX]πται·ειπταιεταιπται·εται
Pl1stπταιομεν[GNT]πται·ομενπταιομεθαπται·ομεθα
2ndπταιετεπται·ετεπταιεσθεπται·εσθε
3rdπταιουσιν, πταιουσιπται·ουσι(ν)πταιονταιπται·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπταιωπται·ωπταιωμαιπται·ωμαι
2ndπταιῃςπται·ῃςπταιῃπται·ῃ
3rdπταιῃπται·ῃπταιηταιπται·ηται
Pl1stπταιωμενπται·ωμενπταιωμεθαπται·ωμεθα
2ndπταιητεπται·ητεπταιησθεπται·ησθε
3rdπταιωσιν, πταιωσιπται·ωσι(ν)πταιωνταιπται·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπταιοιμιπται·οιμιπταιοιμηνπται·οιμην
2ndπταιοιςπται·οιςπταιοιοπται·οιο
3rdπταιοιπται·οιπταιοιτοπται·οιτο
Pl1stπταιοιμενπται·οιμενπταιοιμεθαπται·οιμεθα
2ndπταιοιτεπται·οιτεπταιοισθεπται·οισθε
3rdπταιοιεν, πταιοισανπται·οιεν, πται·οισαν altπταιοιντοπται·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπταιεπται·επταιουπται·ου
3rdπταιετωπται·ετωπταιεσθωπται·εσθω
Pl1st
2ndπταιετεπται·ετεπταιεσθεπται·εσθε
3rdπταιετωσαν, πταιοντωνπται·ετωσαν, πται·οντων classicalπταιεσθωσαν, πταιεσθωνπται·εσθωσαν, πται·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πταιειν​πται·ειν​πταιεσθαι​πται·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπταιουσαπταιονπται·ουσ·απται·ο[υ]ν[τ]
Nomπταιωνπται·ο[υ]ν[τ]·^
Accπταιουσανπταιονταπται·ουσ·ανπται·ο[υ]ντ·α
Datπταιουσῃπταιοντιπται·ουσ·ῃπται·ο[υ]ντ·ι
Genπταιουσηςπταιοντοςπται·ουσ·ηςπται·ο[υ]ντ·ος
PlVocπταιουσαιπταιοντεςπταιονταπται·ουσ·αιπται·ο[υ]ντ·εςπται·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπταιουσαςπταιονταςπται·ουσ·αςπται·ο[υ]ντ·ας
Datπταιουσαιςπταιουσι, πταιουσινπται·ουσ·αιςπται·ου[ντ]·σι(ν)
Genπταιουσωνπταιοντωνπται·ουσ·ωνπται·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπταιομενηπταιομενεπται·ομεν·ηπται·ομεν·ε
Nomπταιομενοςπται·ομεν·ος
Accπταιομενηνπταιομενονπται·ομεν·ηνπται·ομεν·ον
Datπταιομενῃπταιομενῳπται·ομεν·ῃπται·ομεν·ῳ
Genπταιομενηςπταιομενουπται·ομεν·ηςπται·ομεν·ου
PlVocπταιομεναιπταιομενοιπταιομεναπται·ομεν·αιπται·ομεν·οιπται·ομεν·α
Nom
Accπταιομεναςπταιομενουςπται·ομεν·αςπται·ομεν·ους
Datπταιομεναιςπταιομενοιςπται·ομεν·αιςπται·ομεν·οις
Genπταιομενωνπταιομενωνπται·ομεν·ωνπται·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπταιονε·πται·ονεπταιομηνε·πται·ομην
2ndεπταιεςε·πται·εςεπταιουε·πται·ου
3rdεπταιεν, επταιεε·πται·ε(ν)επταιετοε·πται·ετο
Pl1stεπταιομενε·πται·ομενεπταιομεθαε·πται·ομεθα
2ndεπταιετεε·πται·ετεεπταιεσθεε·πται·εσθε
3rdεπταιον, επταιοσανε·πται·ον, ε·πται·οσαν altεπταιοντοε·πται·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπταισωπται·σωπταισομαιπται·σομαι
2ndπταισειςπται·σειςπταισῃ[GNT][LXX], πταισει[GNT], πταισεσαιπται·σῃ, πται·σει classical, πται·σεσαι alt
3rdπταισει[GNT]πται·σειπταισεταιπται·σεται
Pl1stπταισομενπται·σομενπταισομεθαπται·σομεθα
2ndπταισετεπται·σετεπταισεσθεπται·σεσθε
3rdπταισουσιν, πταισουσιπται·σουσι(ν)πταισονταιπται·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπταισοιμιπται·σοιμιπταισοιμηνπται·σοιμην
2ndπταισοιςπται·σοιςπταισοιοπται·σοιο
3rdπταισοιπται·σοιπταισοιτοπται·σοιτο
Pl1stπταισοιμενπται·σοιμενπταισοιμεθαπται·σοιμεθα
2ndπταισοιτεπται·σοιτεπταισοισθεπται·σοισθε
3rdπταισοιενπται·σοιενπταισοιντοπται·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πταισειν​πται·σειν​πταισεσθαι​πται·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπταισουσαπταισονπται·σουσ·απται·σο[υ]ν[τ]
Nomπταισωνπται·σο[υ]ν[τ]·^
Accπταισουσανπταισονταπται·σουσ·ανπται·σο[υ]ντ·α
Datπταισουσῃπταισοντιπται·σουσ·ῃπται·σο[υ]ντ·ι
Genπταισουσηςπταισοντοςπται·σουσ·ηςπται·σο[υ]ντ·ος
PlVocπταισουσαιπταισοντεςπταισονταπται·σουσ·αιπται·σο[υ]ντ·εςπται·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπταισουσαςπταισονταςπται·σουσ·αςπται·σο[υ]ντ·ας
Datπταισουσαιςπταισουσι, πταισουσινπται·σουσ·αιςπται·σου[ντ]·σι(ν)
Genπταισουσωνπταισοντωνπται·σουσ·ωνπται·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπταισομενηπταισομενεπται·σομεν·ηπται·σομεν·ε
Nomπταισομενοςπται·σομεν·ος
Accπταισομενηνπταισομενονπται·σομεν·ηνπται·σομεν·ον
Datπταισομενῃπταισομενῳπται·σομεν·ῃπται·σομεν·ῳ
Genπταισομενηςπταισομενουπται·σομεν·ηςπται·σομεν·ου
PlVocπταισομεναιπταισομενοιπταισομεναπται·σομεν·αιπται·σομεν·οιπται·σομεν·α
Nom
Accπταισομεναςπταισομενουςπται·σομεν·αςπται·σομεν·ους
Datπταισομεναιςπταισομενοιςπται·σομεν·αιςπται·σομεν·οις
Genπταισομενωνπταισομενωνπται·σομεν·ωνπται·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπταισαε·πται·σαεπταισαμηνε·πται·σαμην
2ndεπταισαςε·πται·σαςεπταισωε·πται·σω
3rdεπταισεν[LXX], επταισεε·πται·σε(ν), ε·πται·σε(ν)επταισατοε·πται·σατο
Pl1stεπταισαμενε·πται·σαμενεπταισαμεθαε·πται·σαμεθα
2ndεπταισατεε·πται·σατεεπταισασθεε·πται·σασθε
3rdεπταισαν[GNT][LXX]ε·πται·σανεπταισαντοε·πται·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπταισωπται·σωπταισωμαιπται·σωμαι
2ndπταισῃς[LXX]πται·σῃςπταισῃ[GNT][LXX]πται·σῃ
3rdπταισῃ[GNT][LXX]πται·σῃπταισηταιπται·σηται
Pl1stπταισωμενπται·σωμενπταισωμεθαπται·σωμεθα
2ndπταισητε[GNT]πται·σητεπταισησθεπται·σησθε
3rdπταισωσιν, πταισωσιπται·σωσι(ν)πταισωνταιπται·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπταισαιμιπται·σαιμιπταισαιμηνπται·σαιμην
2ndπταισαις, πταισειαςπται·σαις, πται·σειας classicalπταισαιοπται·σαιο
3rdπταισαι[LXX], πταισειεπται·σαι, πται·σειε classicalπταισαιτοπται·σαιτο
Pl1stπταισαιμενπται·σαιμενπταισαιμεθαπται·σαιμεθα
2ndπταισαιτεπται·σαιτεπταισαισθεπται·σαισθε
3rdπταισαιεν, πταισαισαν, πταισειαν, πταισειενπται·σαιεν, πται·σαισαν alt, πται·σειαν classical, πται·σειεν classicalπταισαιντοπται·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπταισονπται·σονπταισαι[LXX]πται·σαι
3rdπταισατωπται·σατωπταισασθωπται·σασθω
Pl1st
2ndπταισατεπται·σατεπταισασθεπται·σασθε
3rdπταισατωσαν, πταισαντωνπται·σατωσαν, πται·σαντων classicalπταισασθωσαν, πταισασθωνπται·σασθωσαν, πται·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πταισαι[LXX]​πται·σαιπταισασθαι​πται·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπταισασαπταισαςπταισανπται·σασ·απται·σα[ντ]·ςπται·σαν[τ]
Nom
Accπταισασανπταισανταπται·σασ·ανπται·σαντ·α
Datπταισασῃπταισαντιπται·σασ·ῃπται·σαντ·ι
Genπταισασηςπταισαντοςπται·σασ·ηςπται·σαντ·ος
PlVocπταισασαιπταισαντεςπταισανταπται·σασ·αιπται·σαντ·εςπται·σαντ·α
Nom
Accπταισασαςπταισανταςπται·σασ·αςπται·σαντ·ας
Datπταισασαιςπταισασι, πταισασινπται·σασ·αιςπται·σα[ντ]·σι(ν)
Genπταισασωνπταισαντωνπται·σασ·ωνπται·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπταισαμενηπταισαμενεπται·σαμεν·ηπται·σαμεν·ε
Nomπταισαμενοςπται·σαμεν·ος
Accπταισαμενηνπταισαμενονπται·σαμεν·ηνπται·σαμεν·ον
Datπταισαμενῃπταισαμενῳπται·σαμεν·ῃπται·σαμεν·ῳ
Genπταισαμενηςπταισαμενουπται·σαμεν·ηςπται·σαμεν·ου
PlVocπταισαμεναιπταισαμενοιπταισαμεναπται·σαμεν·αιπται·σαμεν·οιπται·σαμεν·α
Nom
Accπταισαμεναςπταισαμενουςπται·σαμεν·αςπται·σαμεν·ους
Datπταισαμεναιςπταισαμενοιςπται·σαμεν·αιςπται·σαμεν·οις
Genπταισαμενωνπταισαμενωνπται·σαμεν·ωνπται·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπταικαεπται·κα
2ndεπταικας, επταικεςεπται·κας, επται·κες alt
3rdεπταικεν, επταικεεπται·κε(ν)
Pl1stεπταικαμενεπται·καμεν
2ndεπταικατεεπται·κατε
3rdεπταικασιν[LXX], επταικασι, επταικανεπται·κασι(ν), επται·κασι(ν), επται·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπταικωεπται·κω
2ndεπταικῃςεπται·κῃς
3rdεπταικῃεπται·κῃ
Pl1stεπταικωμενεπται·κωμεν
2ndεπταικητεεπται·κητε
3rdεπταικωσιν, επταικωσιεπται·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπταικοιμι, επταικοιηνεπται·κοιμι, επται·κοιην classical
2ndεπταικοις, επταικοιηςεπται·κοις, επται·κοιης classical
3rdεπταικοι, επταικοιηεπται·κοι, επται·κοιη classical
Pl1stεπταικοιμενεπται·κοιμεν
2ndεπταικοιτεεπται·κοιτε
3rdεπταικοιενεπται·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπταικεεπται·κε
3rdεπταικετωεπται·κετω
Pl1st
2ndεπταικετεεπται·κετε
3rdεπταικετωσανεπται·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επταικεναι​επται·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπταικυιαεπταικοςεπται·κυι·αεπται·κο[τ]·ς
Nomεπταικως[LXX]επται·κο[τ]·^ς
Accεπταικυιανεπταικοταεπται·κυι·ανεπται·κοτ·α
Datεπταικυιᾳεπταικοτιεπται·κυι·ᾳεπται·κοτ·ι
Genεπταικυιαςεπταικοτοςεπται·κυι·αςεπται·κοτ·ος
PlVocεπταικυιαιεπταικοτεςεπταικοταεπται·κυι·αιεπται·κοτ·εςεπται·κοτ·α
Nom
Accεπταικυιαςεπταικοταςεπται·κυι·αςεπται·κοτ·ας
Datεπταικυιαιςεπταικοσι, επταικοσινεπται·κυι·αιςεπται·κο[τ]·σι(ν)
Genεπταικυιωνεπταικοτωνεπται·κυι·ωνεπται·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπταικειν, επταικηε·επται·κειν, ε·επται·κη classical
2ndεπταικεις, επταικηςε·επται·κεις, ε·επται·κης classical
3rdεπταικειε·επται·κει
Pl1stεπταικειμεν, επταικεμενε·επται·κειμεν, ε·επται·κεμεν classical
2ndεπταικειτε, επταικετεε·επται·κειτε, ε·επται·κετε classical
3rdεπταικεισαν, επταικεσανε·επται·κεισαν, ε·επται·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 23:56:34 EST