προτερος • PROTEROS • proteros

Search: προτερον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προτερον; προτερονπρότεροςπροτερ·ον; προτερ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg

πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος)

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροτερα[LXX]προτερεπροτερ·απροτερ·ε
Nomπροτερος[LXX]προτερ·ος
Accπροτεραν[GNT][LXX]προτερον[GNT][LXX]προτερ·ανπροτερ·ον
Datπροτερᾳ[LXX]προτερῳπροτερ·ᾳπροτερ·ῳ
Genπροτερας[LXX]προτερου[LXX]προτερ·αςπροτερ·ου
PlVocπροτεραι[LXX]προτεροι[LXX]προτερα[LXX]προτερ·αιπροτερ·οιπροτερ·α
Nom
Accπροτερας[LXX]προτερους[LXX]προτερ·αςπροτερ·ους
Datπροτεραις[LXX]προτεροις[LXX]προτερ·αιςπροτερ·οις
Genπροτερων[LXX]προτερ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Feb-2021 19:02:11 EST