προεχω • PROECW PROEXW • proechō

Search: προσχες

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσχεςπροέχωπρο·σχε·ς2aor act imp 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσχεςπροέχωπρο·σχε·ς2aor act imp 2nd sg

προ·έχω (προ+εχ-, -, 2nd προ+σχ-/ath. προ+σχε-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροεχωπρο·εχ·ωπροεχομαιπρο·εχ·ομαι
2ndπροεχειςπρο·εχ·ειςπροεχῃ, προεχει, προεχεσαιπρο·εχ·ῃ, προ·εχ·ει classical, προ·εχ·εσαι alt
3rdπροεχειπρο·εχ·ειπροεχεταιπρο·εχ·εται
Pl1stπροεχομενπρο·εχ·ομενπροεχομεθα[GNT]προ·εχ·ομεθα
2ndπροεχετεπρο·εχ·ετεπροεχεσθεπρο·εχ·εσθε
3rdπροεχουσιν, προεχουσιπρο·εχ·ουσι(ν)προεχονταιπρο·εχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροεχωπρο·εχ·ωπροεχωμαιπρο·εχ·ωμαι
2ndπροεχῃςπρο·εχ·ῃςπροεχῃπρο·εχ·ῃ
3rdπροεχῃπρο·εχ·ῃπροεχηταιπρο·εχ·ηται
Pl1stπροεχωμενπρο·εχ·ωμενπροεχωμεθαπρο·εχ·ωμεθα
2ndπροεχητεπρο·εχ·ητεπροεχησθεπρο·εχ·ησθε
3rdπροεχωσιν, προεχωσιπρο·εχ·ωσι(ν)προεχωνταιπρο·εχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροεχοιμιπρο·εχ·οιμιπροεχοιμηνπρο·εχ·οιμην
2ndπροεχοιςπρο·εχ·οιςπροεχοιοπρο·εχ·οιο
3rdπροεχοιπρο·εχ·οιπροεχοιτοπρο·εχ·οιτο
Pl1stπροεχοιμενπρο·εχ·οιμενπροεχοιμεθαπρο·εχ·οιμεθα
2ndπροεχοιτεπρο·εχ·οιτεπροεχοισθεπρο·εχ·οισθε
3rdπροεχοιεν, προεχοισανπρο·εχ·οιεν, προ·εχ·οισαν altπροεχοιντοπρο·εχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροεχεπρο·εχ·επροεχουπρο·εχ·ου
3rdπροεχετωπρο·εχ·ετωπροεχεσθωπρο·εχ·εσθω
Pl1st
2ndπροεχετεπρο·εχ·ετεπροεχεσθεπρο·εχ·εσθε
3rdπροεχετωσαν, προεχοντωνπρο·εχ·ετωσαν, προ·εχ·οντων classicalπροεχεσθωσαν, προεχεσθωνπρο·εχ·εσθωσαν, προ·εχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προεχειν​προ·εχ·ειν​προεχεσθαι​προ·εχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροεχουσαπροεχονπρο·εχ·ουσ·απρο·εχ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροεχωνπρο·εχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροεχουσανπροεχονταπρο·εχ·ουσ·ανπρο·εχ·ο[υ]ντ·α
Datπροεχουσῃπροεχοντιπρο·εχ·ουσ·ῃπρο·εχ·ο[υ]ντ·ι
Genπροεχουσηςπροεχοντοςπρο·εχ·ουσ·ηςπρο·εχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροεχουσαιπροεχοντεςπροεχονταπρο·εχ·ουσ·αιπρο·εχ·ο[υ]ντ·εςπρο·εχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροεχουσαςπροεχονταςπρο·εχ·ουσ·αςπρο·εχ·ο[υ]ντ·ας
Datπροεχουσαιςπροεχουσι, προεχουσινπρο·εχ·ουσ·αιςπρο·εχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροεχουσωνπροεχοντωνπρο·εχ·ουσ·ωνπρο·εχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροεχομενηπροεχομενεπρο·εχ·ομεν·ηπρο·εχ·ομεν·ε
Nomπροεχομενοςπρο·εχ·ομεν·ος
Accπροεχομενηνπροεχομενονπρο·εχ·ομεν·ηνπρο·εχ·ομεν·ον
Datπροεχομενῃπροεχομενῳπρο·εχ·ομεν·ῃπρο·εχ·ομεν·ῳ
Genπροεχομενηςπροεχομενουπρο·εχ·ομεν·ηςπρο·εχ·ομεν·ου
PlVocπροεχομεναιπροεχομενοιπροεχομεναπρο·εχ·ομεν·αιπρο·εχ·ομεν·οιπρο·εχ·ομεν·α
Nom
Accπροεχομεναςπροεχομενουςπρο·εχ·ομεν·αςπρο·εχ·ομεν·ους
Datπροεχομεναιςπροεχομενοιςπρο·εχ·ομεν·αιςπρο·εχ·ομεν·οις
Genπροεχομενωνπροεχομενωνπρο·εχ·ομεν·ωνπρο·εχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροειχονπρο·ε·εχ·ονπροειχομηνπρο·ε·εχ·ομην
2ndπροειχεςπρο·ε·εχ·εςπροειχουπρο·ε·εχ·ου
3rdπροειχεν, προειχεπρο·ε·εχ·ε(ν)προειχετοπρο·ε·εχ·ετο
Pl1stπροειχομενπρο·ε·εχ·ομενπροειχομεθαπρο·ε·εχ·ομεθα
2ndπροειχετεπρο·ε·εχ·ετεπροειχεσθεπρο·ε·εχ·εσθε
3rdπροειχον, προειχοσανπρο·ε·εχ·ον, προ·ε·εχ·οσαν altπροειχοντοπρο·ε·εχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροεσχονπρο·ε·σχ·ονπροεσχομηνπρο·ε·σχ·ομην
2ndπροεσχεςπρο·ε·σχ·εςπροεσχουπρο·ε·σχ·ου
3rdπροεσχεν, προεσχεπρο·ε·σχ·ε(ν)προεσχετοπρο·ε·σχ·ετο
Pl1stπροεσχομενπρο·ε·σχ·ομενπροεσχομεθαπρο·ε·σχ·ομεθα
2ndπροεσχετεπρο·ε·σχ·ετεπροεσχεσθεπρο·ε·σχ·εσθε
3rdπροεσχον, προεσχοσανπρο·ε·σχ·ον, προ·ε·σχ·οσαν altπροεσχοντοπρο·ε·σχ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσχωπρο·σχ·ωπροσχωμαιπρο·σχ·ωμαι
2ndπροσχῃς[LXX]προ·σχ·ῃςπροσχῃπρο·σχ·ῃ
3rdπροσχῃπρο·σχ·ῃπροσχηταιπρο·σχ·ηται
Pl1stπροσχωμενπρο·σχ·ωμενπροσχωμεθαπρο·σχ·ωμεθα
2ndπροσχητεπρο·σχ·ητεπροσχησθεπρο·σχ·ησθε
3rdπροσχωσιν, προσχωσιπρο·σχ·ωσι(ν)προσχωνταιπρο·σχ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσχοιμιπρο·σχ·οιμιπροσχοιμηνπρο·σχ·οιμην
2ndπροσχοιςπρο·σχ·οιςπροσχοιοπρο·σχ·οιο
3rdπροσχοιπρο·σχ·οιπροσχοιτοπρο·σχ·οιτο
Pl1stπροσχοιμενπρο·σχ·οιμενπροσχοιμεθαπρο·σχ·οιμεθα
2ndπροσχοιτεπρο·σχ·οιτεπροσχοισθεπρο·σχ·οισθε
3rdπροσχοιεν, προσχοισανπρο·σχ·οιεν, προ·σχ·οισαν altπροσχοιντοπρο·σχ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσχεπρο·σχ·επροσχουπρο·σχ·ου
3rdπροσχετωπρο·σχ·ετωπροσχεσθωπρο·σχ·εσθω
Pl1st
2ndπροσχετεπρο·σχ·ετεπροσχεσθεπρο·σχ·εσθε
3rdπροσχετωσαν, προσχοντωνπρο·σχ·ετωσαν, προ·σχ·οντων classicalπροσχεσθωσαν, προσχεσθωνπρο·σχ·εσθωσαν, προ·σχ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσχεθι, προσχες[LXX]προ·σχε·θι, προ·σχε·ςπροσχεσοπρο·σχε·σο
3rdπροσχετωπρο·σχε·τωπροσχεσθωπρο·σχε·σθω
Pl1st
2ndπροσχετεπρο·σχε·τεπροσχεσθεπρο·σχε·σθε
3rdπροσχετωσαν, προσχεντωνπρο·σχε·τωσαν, προ·σχε·ντων classicalπροσχεσθωσαν, προσχεσθωνπρο·σχε·σθωσαν, προ·σχε·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσχειν​προ·σχ·ειν​προσχεσθαι​προ·σχ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσχουσαπροσχονπρο·σχ·ουσ·απρο·σχ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροσχωνπρο·σχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσχουσανπροσχονταπρο·σχ·ουσ·ανπρο·σχ·ο[υ]ντ·α
Datπροσχουσῃπροσχοντιπρο·σχ·ουσ·ῃπρο·σχ·ο[υ]ντ·ι
Genπροσχουσηςπροσχοντοςπρο·σχ·ουσ·ηςπρο·σχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσχουσαιπροσχοντεςπροσχονταπρο·σχ·ουσ·αιπρο·σχ·ο[υ]ντ·εςπρο·σχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσχουσαςπροσχονταςπρο·σχ·ουσ·αςπρο·σχ·ο[υ]ντ·ας
Datπροσχουσαιςπροσχουσι, προσχουσινπρο·σχ·ουσ·αιςπρο·σχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσχουσωνπροσχοντωνπρο·σχ·ουσ·ωνπρο·σχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσχομενηπροσχομενεπρο·σχ·ομεν·ηπρο·σχ·ομεν·ε
Nomπροσχομενοςπρο·σχ·ομεν·ος
Accπροσχομενηνπροσχομενονπρο·σχ·ομεν·ηνπρο·σχ·ομεν·ον
Datπροσχομενῃπροσχομενῳπρο·σχ·ομεν·ῃπρο·σχ·ομεν·ῳ
Genπροσχομενηςπροσχομενουπρο·σχ·ομεν·ηςπρο·σχ·ομεν·ου
PlVocπροσχομεναιπροσχομενοιπροσχομεναπρο·σχ·ομεν·αιπρο·σχ·ομεν·οιπρο·σχ·ομεν·α
Nom
Accπροσχομεναςπροσχομενουςπρο·σχ·ομεν·αςπρο·σχ·ομεν·ους
Datπροσχομεναιςπροσχομενοιςπρο·σχ·ομεν·αιςπρο·σχ·ομεν·οις
Genπροσχομενωνπροσχομενωνπρο·σχ·ομεν·ωνπρο·σχ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 17:26:30 EST