προσερχομαι • PROSERCOMAI PROSERXOMAI • proserchomai

Search: προσελθε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσελθεπροσέρχομαιπροσ·ελθ·ε2aor act imp 2nd sg

προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσερχομαιπροσ·ερχ·ομαι
2ndπροσερχῃ[LXX], προσερχει, προσερχεσαιπροσ·ερχ·ῃ, προσ·ερχ·ει classical, προσ·ερχ·εσαι alt
3rdπροσερχεται[GNT]προσ·ερχ·εται
Pl1stπροσερχομεθαπροσ·ερχ·ομεθα
2ndπροσερχεσθεπροσ·ερχ·εσθε
3rdπροσερχονται[GNT]προσ·ερχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσερχωμαιπροσ·ερχ·ωμαι
2ndπροσερχῃ[LXX]προσ·ερχ·ῃ
3rdπροσερχηταιπροσ·ερχ·ηται
Pl1stπροσερχωμεθα[GNT]προσ·ερχ·ωμεθα
2ndπροσερχησθεπροσ·ερχ·ησθε
3rdπροσερχωνταιπροσ·ερχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσερχοιμηνπροσ·ερχ·οιμην
2ndπροσερχοιοπροσ·ερχ·οιο
3rdπροσερχοιτοπροσ·ερχ·οιτο
Pl1stπροσερχοιμεθαπροσ·ερχ·οιμεθα
2ndπροσερχοισθεπροσ·ερχ·οισθε
3rdπροσερχοιντοπροσ·ερχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσερχουπροσ·ερχ·ου
3rdπροσερχεσθωπροσ·ερχ·εσθω
Pl1st
2ndπροσερχεσθεπροσ·ερχ·εσθε
3rdπροσερχεσθωσαν, προσερχεσθωνπροσ·ερχ·εσθωσαν, προσ·ερχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσερχεσθαι[GNT][LXX]​προσ·ερχ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσερχομενηπροσερχομενεπροσ·ερχ·ομεν·ηπροσ·ερχ·ομεν·ε
Nomπροσερχομενοςπροσ·ερχ·ομεν·ος
Accπροσερχομενηνπροσερχομενον[GNT]προσ·ερχ·ομεν·ηνπροσ·ερχ·ομεν·ον
Datπροσερχομενῃπροσερχομενῳπροσ·ερχ·ομεν·ῃπροσ·ερχ·ομεν·ῳ
Genπροσερχομενηςπροσερχομενου[GNT]προσ·ερχ·ομεν·ηςπροσ·ερχ·ομεν·ου
PlVocπροσερχομεναιπροσερχομενοι[GNT]προσερχομεναπροσ·ερχ·ομεν·αιπροσ·ερχ·ομεν·οιπροσ·ερχ·ομεν·α
Nom
Accπροσερχομεναςπροσερχομενους[GNT]προσ·ερχ·ομεν·αςπροσ·ερχ·ομεν·ους
Datπροσερχομεναιςπροσερχομενοιςπροσ·ερχ·ομεν·αιςπροσ·ερχ·ομεν·οις
Genπροσερχομενωνπροσερχομενωνπροσ·ερχ·ομεν·ωνπροσ·ερχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσηρχομηνπροσ·ε·ερχ·ομην
2ndπροσηρχουπροσ·ε·ερχ·ου
3rdπροσηρχετοπροσ·ε·ερχ·ετο
Pl1stπροσηρχομεθαπροσ·ε·ερχ·ομεθα
2ndπροσηρχεσθεπροσ·ε·ερχ·εσθε
3rdπροσηρχοντο[GNT]προσ·ε·ερχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσελευσομαιπροσ·ελευ·σομαι
2ndπροσελευσῃ[LXX], προσελευσει, προσελευσεσαιπροσ·ελευ·σῃ, προσ·ελευ·σει classical, προσ·ελευ·σεσαι alt
3rdπροσελευσεται[LXX]προσ·ελευ·σεται
Pl1stπροσελευσομεθαπροσ·ελευ·σομεθα
2ndπροσελευσεσθεπροσ·ελευ·σεσθε
3rdπροσελευσονται[LXX]προσ·ελευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσελευσοιμηνπροσ·ελευ·σοιμην
2ndπροσελευσοιοπροσ·ελευ·σοιο
3rdπροσελευσοιτοπροσ·ελευ·σοιτο
Pl1stπροσελευσοιμεθαπροσ·ελευ·σοιμεθα
2ndπροσελευσοισθεπροσ·ελευ·σοισθε
3rdπροσελευσοιντοπροσ·ελευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσελευσεσθαι​προσ·ελευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσελευσομενηπροσελευσομενεπροσ·ελευ·σομεν·ηπροσ·ελευ·σομεν·ε
Nomπροσελευσομενοςπροσ·ελευ·σομεν·ος
Accπροσελευσομενηνπροσελευσομενονπροσ·ελευ·σομεν·ηνπροσ·ελευ·σομεν·ον
Datπροσελευσομενῃπροσελευσομενῳπροσ·ελευ·σομεν·ῃπροσ·ελευ·σομεν·ῳ
Genπροσελευσομενηςπροσελευσομενουπροσ·ελευ·σομεν·ηςπροσ·ελευ·σομεν·ου
PlVocπροσελευσομεναιπροσελευσομενοιπροσελευσομεναπροσ·ελευ·σομεν·αιπροσ·ελευ·σομεν·οιπροσ·ελευ·σομεν·α
Nom
Accπροσελευσομεναςπροσελευσομενουςπροσ·ελευ·σομεν·αςπροσ·ελευ·σομεν·ους
Datπροσελευσομεναιςπροσελευσομενοιςπροσ·ελευ·σομεν·αιςπροσ·ελευ·σομεν·οις
Genπροσελευσομενωνπροσελευσομενωνπροσ·ελευ·σομεν·ωνπροσ·ελευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσηλθαπροσ·ε·ελθ·[σ]α
2ndπροσηλθαςπροσ·ε·ελθ·[σ]ας
3rdπροσηλθεν[GNT][LXX], προσηλθε[LXX]προσ·ε·ελθ·[σ]ε(ν)
Pl1stπροσηλθαμενπροσ·ε·ελθ·[σ]αμεν
2ndπροσηλθατε[LXX]προσ·ε·ελθ·[σ]ατε
3rdπροσηλθαν[GNT]προσ·ε·ελθ·[σ]αν

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσελθωπροσ·ελθ·[σ]ω
2ndπροσελθῃς[LXX]προσ·ελθ·[σ]ῃς
3rdπροσελθῃ[LXX]προσ·ελθ·[σ]ῃ
Pl1stπροσελθωμεν[LXX]προσ·ελθ·[σ]ωμεν
2ndπροσελθητε[LXX]προσ·ελθ·[σ]ητε
3rdπροσελθωσιν[LXX], προσελθωσιπροσ·ελθ·[σ]ωσι(ν), προσ·ελθ·[σ]ωσι(ν)

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσελθαιμιπροσ·ελθ·[σ]αιμι
2ndπροσελθαις, προσελθειαςπροσ·ελθ·[σ]αις, προσ·ελθ·[σ]ειας classical
3rdπροσελθαι, προσελθειεπροσ·ελθ·[σ]αι, προσ·ελθ·[σ]ειε classical
Pl1stπροσελθαιμενπροσ·ελθ·[σ]αιμεν
2ndπροσελθαιτεπροσ·ελθ·[σ]αιτε
3rdπροσελθαιεν, προσελθαισαν, προσελθειαν, προσελθειενπροσ·ελθ·[σ]αιεν, προσ·ελθ·[σ]αισαν alt, προσ·ελθ·[σ]ειαν classical, προσ·ελθ·[σ]ειεν classical

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσελθονπροσ·ελθ·[σ]ον
3rdπροσελθατωπροσ·ελθ·[σ]ατω
Pl1st
2ndπροσελθατε[LXX]προσ·ελθ·[σ]ατε
3rdπροσελθατωσαν, προσελθαντωνπροσ·ελθ·[σ]ατωσαν, προσ·ελθ·[σ]αντων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσελθαι​προσ·ελθ·[σ]αι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσελθασαπροσελθαςπροσελθανπροσ·ελθ·[σ]ασ·απροσ·ελθ·[σ]α[ντ]·ςπροσ·ελθ·[σ]αν[τ]
Nom
Accπροσελθασανπροσελθανταπροσ·ελθ·[σ]ασ·ανπροσ·ελθ·[σ]αντ·α
Datπροσελθασῃπροσελθαντιπροσ·ελθ·[σ]ασ·ῃπροσ·ελθ·[σ]αντ·ι
Genπροσελθασηςπροσελθαντοςπροσ·ελθ·[σ]ασ·ηςπροσ·ελθ·[σ]αντ·ος
PlVocπροσελθασαιπροσελθαντεςπροσελθανταπροσ·ελθ·[σ]ασ·αιπροσ·ελθ·[σ]αντ·εςπροσ·ελθ·[σ]αντ·α
Nom
Accπροσελθασαςπροσελθανταςπροσ·ελθ·[σ]ασ·αςπροσ·ελθ·[σ]αντ·ας
Datπροσελθασαιςπροσελθασι, προσελθασινπροσ·ελθ·[σ]ασ·αιςπροσ·ελθ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genπροσελθασωνπροσελθαντωνπροσ·ελθ·[σ]ασ·ωνπροσ·ελθ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσηλθον[GNT][LXX]προσ·ε·ελθ·ον
2ndπροσηλθες[LXX]προσ·ε·ελθ·ες
3rdπροσηλθεν[GNT][LXX], προσηλθε[LXX]προσ·ε·ελθ·ε(ν)
Pl1stπροσηλθομεν[LXX]προσ·ε·ελθ·ομεν
2ndπροσηλθετε[LXX]προσ·ε·ελθ·ετε
3rdπροσηλθον[GNT][LXX], προσηλθοσαν[LXX]προσ·ε·ελθ·ον, προσ·ε·ελθ·οσαν alt

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσελθωπροσ·ελθ·ω
2ndπροσελθῃς[LXX]προσ·ελθ·ῃς
3rdπροσελθῃ[LXX]προσ·ελθ·ῃ
Pl1stπροσελθωμεν[LXX]προσ·ελθ·ωμεν
2ndπροσελθητε[LXX]προσ·ελθ·ητε
3rdπροσελθωσιν[LXX], προσελθωσιπροσ·ελθ·ωσι(ν), προσ·ελθ·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσελθοιμιπροσ·ελθ·οιμι
2ndπροσελθοιςπροσ·ελθ·οις
3rdπροσελθοιπροσ·ελθ·οι
Pl1stπροσελθοιμενπροσ·ελθ·οιμεν
2ndπροσελθοιτεπροσ·ελθ·οιτε
3rdπροσελθοιεν, προσελθοισανπροσ·ελθ·οιεν, προσ·ελθ·οισαν alt

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσελθε[GNT][LXX]προσ·ελθ·ε
3rdπροσελθετωπροσ·ελθ·ετω
Pl1st
2ndπροσελθετε[LXX]προσ·ελθ·ετε
3rdπροσελθετωσαν, προσελθοντων[GNT]προσ·ελθ·ετωσαν, προσ·ελθ·οντων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσελθειν[LXX]​προσ·ελθ·ειν

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσελθουσα[GNT][LXX]προσελθονπροσ·ελθ·ουσ·απροσ·ελθ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροσελθων[GNT][LXX]προσ·ελθ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσελθουσανπροσελθονταπροσ·ελθ·ουσ·ανπροσ·ελθ·ο[υ]ντ·α
Datπροσελθουσῃπροσελθοντι[LXX]προσ·ελθ·ουσ·ῃπροσ·ελθ·ο[υ]ντ·ι
Genπροσελθουσηςπροσελθοντος[LXX]προσ·ελθ·ουσ·ηςπροσ·ελθ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσελθουσαι[GNT][LXX]προσελθοντες[GNT][LXX]προσελθονταπροσ·ελθ·ουσ·αιπροσ·ελθ·ο[υ]ντ·εςπροσ·ελθ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσελθουσαςπροσελθονταςπροσ·ελθ·ουσ·αςπροσ·ελθ·ο[υ]ντ·ας
Datπροσελθουσαιςπροσελθουσι, προσελθουσινπροσ·ελθ·ουσ·αιςπροσ·ελθ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσελθουσωνπροσελθοντων[GNT]προσ·ελθ·ουσ·ωνπροσ·ελθ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεληλυθαπροσ·εληλυθ·[κ]α
2ndπροσεληλυθας, προσεληλυθεςπροσ·εληλυθ·[κ]ας, προσ·εληλυθ·[κ]ες alt
3rdπροσεληλυθεν, προσεληλυθεπροσ·εληλυθ·[κ]ε(ν)
Pl1stπροσεληλυθαμενπροσ·εληλυθ·[κ]αμεν
2ndπροσεληλυθατε[GNT]προσ·εληλυθ·[κ]ατε
3rdπροσεληλυθασιν, προσεληλυθασι, προσεληλυθανπροσ·εληλυθ·[κ]ασι(ν), προσ·εληλυθ·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεληλυθωπροσ·εληλυθ·[κ]ω
2ndπροσεληλυθῃςπροσ·εληλυθ·[κ]ῃς
3rdπροσεληλυθῃπροσ·εληλυθ·[κ]ῃ
Pl1stπροσεληλυθωμενπροσ·εληλυθ·[κ]ωμεν
2ndπροσεληλυθητεπροσ·εληλυθ·[κ]ητε
3rdπροσεληλυθωσιν, προσεληλυθωσιπροσ·εληλυθ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεληλυθοιμι, προσεληλυθοιηνπροσ·εληλυθ·[κ]οιμι, προσ·εληλυθ·[κ]οιην classical
2ndπροσεληλυθοις, προσεληλυθοιηςπροσ·εληλυθ·[κ]οις, προσ·εληλυθ·[κ]οιης classical
3rdπροσεληλυθοι, προσεληλυθοιηπροσ·εληλυθ·[κ]οι, προσ·εληλυθ·[κ]οιη classical
Pl1stπροσεληλυθοιμενπροσ·εληλυθ·[κ]οιμεν
2ndπροσεληλυθοιτεπροσ·εληλυθ·[κ]οιτε
3rdπροσεληλυθοιενπροσ·εληλυθ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσεληλυθεπροσ·εληλυθ·[κ]ε
3rdπροσεληλυθετωπροσ·εληλυθ·[κ]ετω
Pl1st
2ndπροσεληλυθετεπροσ·εληλυθ·[κ]ετε
3rdπροσεληλυθετωσανπροσ·εληλυθ·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσεληλυθεναι​προσ·εληλυθ·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσεληλυθυιαπροσεληλυθοςπροσ·εληλυθ·[κ]υι·απροσ·εληλυθ·[κ]ο[τ]·ς
Nomπροσεληλυθωςπροσ·εληλυθ·[κ]ο[τ]·^ς
Accπροσεληλυθυιανπροσεληλυθοταπροσ·εληλυθ·[κ]υι·ανπροσ·εληλυθ·[κ]οτ·α
Datπροσεληλυθυιᾳπροσεληλυθοτιπροσ·εληλυθ·[κ]υι·ᾳπροσ·εληλυθ·[κ]οτ·ι
Genπροσεληλυθυιαςπροσεληλυθοτοςπροσ·εληλυθ·[κ]υι·αςπροσ·εληλυθ·[κ]οτ·ος
PlVocπροσεληλυθυιαιπροσεληλυθοτεςπροσεληλυθοταπροσ·εληλυθ·[κ]υι·αιπροσ·εληλυθ·[κ]οτ·εςπροσ·εληλυθ·[κ]οτ·α
Nom
Accπροσεληλυθυιαςπροσεληλυθοταςπροσ·εληλυθ·[κ]υι·αςπροσ·εληλυθ·[κ]οτ·ας
Datπροσεληλυθυιαιςπροσεληλυθοσι, προσεληλυθοσινπροσ·εληλυθ·[κ]υι·αιςπροσ·εληλυθ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genπροσεληλυθυιωνπροσεληλυθοτωνπροσ·εληλυθ·[κ]υι·ωνπροσ·εληλυθ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσηληλυθειν, προσηληλυθηπροσ·ε·εληλυθ·[κ]ειν, προσ·ε·εληλυθ·[κ]η classical
2ndπροσηληλυθεις, προσηληλυθηςπροσ·ε·εληλυθ·[κ]εις, προσ·ε·εληλυθ·[κ]ης classical
3rdπροσηληλυθειπροσ·ε·εληλυθ·[κ]ει
Pl1stπροσηληλυθειμεν, προσηληλυθεμενπροσ·ε·εληλυθ·[κ]ειμεν, προσ·ε·εληλυθ·[κ]εμεν classical
2ndπροσηληλυθειτε, προσηληλυθετεπροσ·ε·εληλυθ·[κ]ειτε, προσ·ε·εληλυθ·[κ]ετε classical
3rdπροσηληλυθεισαν, προσηληλυθεσανπροσ·ε·εληλυθ·[κ]εισαν, προσ·ε·εληλυθ·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεληλυθειν, προσεληλυθηπροσ·[ε]·εληλυθ·[κ]ειν, προσ·[ε]·εληλυθ·[κ]η classical
2ndπροσεληλυθεις, προσεληλυθηςπροσ·[ε]·εληλυθ·[κ]εις, προσ·[ε]·εληλυθ·[κ]ης classical
3rdπροσεληλυθειπροσ·[ε]·εληλυθ·[κ]ει
Pl1stπροσεληλυθειμεν, προσεληλυθεμενπροσ·[ε]·εληλυθ·[κ]ειμεν, προσ·[ε]·εληλυθ·[κ]εμεν classical
2ndπροσεληλυθειτε, προσεληλυθετεπροσ·[ε]·εληλυθ·[κ]ειτε, προσ·[ε]·εληλυθ·[κ]ετε classical
3rdπροσεληλυθεισαν, προσεληλυθεσανπροσ·[ε]·εληλυθ·[κ]εισαν, προσ·[ε]·εληλυθ·[κ]εσαν classical

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 21:12:20 EDT