πρεπω • PREPW • prepō

Search: πρεπον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πρεπον; πρεπονπρέπωπρεπ·ο[υ]ν[τ]; πρεπ·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp neu nom|acc|voc sg; pres act ptcp mas voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πρεπονπρέπωπρεπ·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
πρεπονπρέπωπρεπ·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp mas voc sg

πρέπω (πρεπ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπρεπωπρεπ·ωπρεπομαιπρεπ·ομαι
2ndπρεπειςπρεπ·ειςπρεπῃ, πρεπει[GNT][LXX], πρεπεσαιπρεπ·ῃ, πρεπ·ει classical, πρεπ·εσαι alt
3rdπρεπει[GNT][LXX]πρεπ·ειπρεπεταιπρεπ·εται
Pl1stπρεπομενπρεπ·ομενπρεπομεθαπρεπ·ομεθα
2ndπρεπετεπρεπ·ετεπρεπεσθεπρεπ·εσθε
3rdπρεπουσιν, πρεπουσιπρεπ·ουσι(ν)πρεπονταιπρεπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπρεπωπρεπ·ωπρεπωμαιπρεπ·ωμαι
2ndπρεπῃςπρεπ·ῃςπρεπῃπρεπ·ῃ
3rdπρεπῃπρεπ·ῃπρεπηταιπρεπ·ηται
Pl1stπρεπωμενπρεπ·ωμενπρεπωμεθαπρεπ·ωμεθα
2ndπρεπητεπρεπ·ητεπρεπησθεπρεπ·ησθε
3rdπρεπωσιν, πρεπωσιπρεπ·ωσι(ν)πρεπωνταιπρεπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπρεποιμιπρεπ·οιμιπρεποιμηνπρεπ·οιμην
2ndπρεποιςπρεπ·οιςπρεποιοπρεπ·οιο
3rdπρεποιπρεπ·οιπρεποιτοπρεπ·οιτο
Pl1stπρεποιμενπρεπ·οιμενπρεποιμεθαπρεπ·οιμεθα
2ndπρεποιτεπρεπ·οιτεπρεποισθεπρεπ·οισθε
3rdπρεποιεν, πρεποισανπρεπ·οιεν, πρεπ·οισαν altπρεποιντοπρεπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπρεπεπρεπ·επρεπουπρεπ·ου
3rdπρεπετωπρεπ·ετωπρεπεσθωπρεπ·εσθω
Pl1st
2ndπρεπετεπρεπ·ετεπρεπεσθεπρεπ·εσθε
3rdπρεπετωσαν, πρεποντωνπρεπ·ετωσαν, πρεπ·οντων classicalπρεπεσθωσαν, πρεπεσθωνπρεπ·εσθωσαν, πρεπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πρεπειν​πρεπ·ειν​πρεπεσθαι​πρεπ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπρεπουσαπρεπον[GNT][LXX]πρεπ·ουσ·απρεπ·ο[υ]ν[τ]
Nomπρεπωνπρεπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπρεπουσανπρεποντα[LXX]πρεπ·ουσ·ανπρεπ·ο[υ]ντ·α
Datπρεπουσῃπρεποντιπρεπ·ουσ·ῃπρεπ·ο[υ]ντ·ι
Genπρεπουσηςπρεποντοςπρεπ·ουσ·ηςπρεπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπρεπουσαιπρεποντεςπρεποντα[LXX]πρεπ·ουσ·αιπρεπ·ο[υ]ντ·εςπρεπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπρεπουσαςπρεπονταςπρεπ·ουσ·αςπρεπ·ο[υ]ντ·ας
Datπρεπουσαις[LXX]πρεπουσι, πρεπουσινπρεπ·ουσ·αιςπρεπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπρεπουσωνπρεποντωνπρεπ·ουσ·ωνπρεπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπρεπομενηπρεπομενεπρεπ·ομεν·ηπρεπ·ομεν·ε
Nomπρεπομενοςπρεπ·ομεν·ος
Accπρεπομενηνπρεπομενονπρεπ·ομεν·ηνπρεπ·ομεν·ον
Datπρεπομενῃπρεπομενῳπρεπ·ομεν·ῃπρεπ·ομεν·ῳ
Genπρεπομενηςπρεπομενουπρεπ·ομεν·ηςπρεπ·ομεν·ου
PlVocπρεπομεναιπρεπομενοιπρεπομεναπρεπ·ομεν·αιπρεπ·ομεν·οιπρεπ·ομεν·α
Nom
Accπρεπομεναςπρεπομενουςπρεπ·ομεν·αςπρεπ·ομεν·ους
Datπρεπομεναιςπρεπομενοιςπρεπ·ομεν·αιςπρεπ·ομεν·οις
Genπρεπομενωνπρεπομενωνπρεπ·ομεν·ωνπρεπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπρεπονε·πρεπ·ονεπρεπομηνε·πρεπ·ομην
2ndεπρεπεςε·πρεπ·εςεπρεπουε·πρεπ·ου
3rdεπρεπεν[GNT][LXX], επρεπεε·πρεπ·ε(ν), ε·πρεπ·ε(ν)επρεπετοε·πρεπ·ετο
Pl1stεπρεπομενε·πρεπ·ομενεπρεπομεθαε·πρεπ·ομεθα
2ndεπρεπετεε·πρεπ·ετεεπρεπεσθεε·πρεπ·εσθε
3rdεπρεπον, επρεποσανε·πρεπ·ον, ε·πρεπ·οσαν altεπρεποντοε·πρεπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 07:58:45 EST