πρασσω πραττω • PRASSW PRATTW • prassō prattō

Search: πρασσετε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πρασσετε; πρασσετεπράσσωπρασσ·ετε; πρασσ·ετεpres act imp 2nd pl; pres act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πρασσετεπράσσωπρασσ·ετεpres act imp 2nd pl
πρασσετεπράσσωπρασσ·ετεpres act ind 2nd pl

πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπρασσω[GNT], πραττωπρασσ·ω, πραττ·ωπρασσομαι, πραττομαιπρασσ·ομαι, πραττ·ομαι
2ndπρασσεις[GNT], πραττειςπρασσ·εις, πραττ·ειςπρασσῃ, πρασσει[GNT][LXX], πρασσεσαι, πραττῃ, πραττει, πραττεσαιπρασσ·ῃ, πρασσ·ει classical, πρασσ·εσαι alt, πραττ·ῃ, πραττ·ει classical, πραττ·εσαι alt
3rdπρασσει[GNT][LXX], πραττειπρασσ·ει, πραττ·ειπρασσεται, πραττεταιπρασσ·εται, πραττ·εται
Pl1stπρασσομεν, πραττομενπρασσ·ομεν, πραττ·ομενπρασσομεθα, πραττομεθαπρασσ·ομεθα, πραττ·ομεθα
2ndπρασσετε[GNT], πραττετεπρασσ·ετε, πραττ·ετεπρασσεσθε, πραττεσθεπρασσ·εσθε, πραττ·εσθε
3rdπρασσουσιν[GNT][LXX], πρασσουσι, πραττουσιν, πραττουσιπρασσ·ουσι(ν), πρασσ·ουσι(ν), πραττ·ουσι(ν)πρασσονται, πραττονταιπρασσ·ονται, πραττ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπρασσω[GNT], πραττωπρασσ·ω, πραττ·ωπρασσωμαι, πραττωμαιπρασσ·ωμαι, πραττ·ωμαι
2ndπρασσῃς[GNT][LXX], πραττῃςπρασσ·ῃς, πραττ·ῃςπρασσῃ, πραττῃπρασσ·ῃ, πραττ·ῃ
3rdπρασσῃ, πραττῃπρασσ·ῃ, πραττ·ῃπρασσηται, πραττηταιπρασσ·ηται, πραττ·ηται
Pl1stπρασσωμεν, πραττωμενπρασσ·ωμεν, πραττ·ωμενπρασσωμεθα, πραττωμεθαπρασσ·ωμεθα, πραττ·ωμεθα
2ndπρασσητε, πραττητεπρασσ·ητε, πραττ·ητεπρασσησθε, πραττησθεπρασσ·ησθε, πραττ·ησθε
3rdπρασσωσιν, πρασσωσι, πραττωσιν, πραττωσιπρασσ·ωσι(ν), πραττ·ωσι(ν)πρασσωνται, πραττωνταιπρασσ·ωνται, πραττ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπρασσοιμι, πραττοιμιπρασσ·οιμι, πραττ·οιμιπρασσοιμην, πραττοιμηνπρασσ·οιμην, πραττ·οιμην
2ndπρασσοις, πραττοιςπρασσ·οις, πραττ·οιςπρασσοιο, πραττοιοπρασσ·οιο, πραττ·οιο
3rdπρασσοι, πραττοιπρασσ·οι, πραττ·οιπρασσοιτο, πραττοιτοπρασσ·οιτο, πραττ·οιτο
Pl1stπρασσοιμεν, πραττοιμενπρασσ·οιμεν, πραττ·οιμενπρασσοιμεθα, πραττοιμεθαπρασσ·οιμεθα, πραττ·οιμεθα
2ndπρασσοιτε, πραττοιτεπρασσ·οιτε, πραττ·οιτεπρασσοισθε, πραττοισθεπρασσ·οισθε, πραττ·οισθε
3rdπρασσοιεν, πρασσοισαν, πραττοιεν, πραττοισανπρασσ·οιεν, πρασσ·οισαν alt, πραττ·οιεν, πραττ·οισαν altπρασσοιντο, πραττοιντοπρασσ·οιντο, πραττ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπρασσε[LXX], πραττεπρασσ·ε, πραττ·επρασσου, πραττουπρασσ·ου, πραττ·ου
3rdπρασσετω, πραττετωπρασσ·ετω, πραττ·ετωπρασσεσθω, πραττεσθωπρασσ·εσθω, πραττ·εσθω
Pl1st
2ndπρασσετε[GNT], πραττετεπρασσ·ετε, πραττ·ετεπρασσεσθε, πραττεσθεπρασσ·εσθε, πραττ·εσθε
3rdπρασσετωσαν, πρασσοντων, πραττετωσαν, πραττοντωνπρασσ·ετωσαν, πρασσ·οντων classical, πραττ·ετωσαν, πραττ·οντων classicalπρασσεσθωσαν, πρασσεσθων, πραττεσθωσαν, πραττεσθωνπρασσ·εσθωσαν, πρασσ·εσθων classical, πραττ·εσθωσαν, πραττ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πρασσειν[GNT][LXX], πραττειν[LXX]​πρασσ·ειν, πραττ·εινπρασσεσθαι, πραττεσθαι​πρασσ·εσθαι, πραττ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπρασσουσα, πραττουσαπρασσον, πραττονπρασσ·ουσ·α, πραττ·ουσ·απρασσ·ο[υ]ν[τ], πραττ·ο[υ]ν[τ]
Nomπρασσων[GNT][LXX], πραττων[LXX]πρασσ·ο[υ]ν[τ]·^, πραττ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπρασσουσαν, πραττουσανπρασσοντα, πραττονταπρασσ·ουσ·αν, πραττ·ουσ·ανπρασσ·ο[υ]ντ·α, πραττ·ο[υ]ντ·α
Datπρασσουσῃ, πραττουσῃπρασσοντι[GNT], πραττοντιπρασσ·ουσ·ῃ, πραττ·ουσ·ῃπρασσ·ο[υ]ντ·ι, πραττ·ο[υ]ντ·ι
Genπρασσουσης, πραττουσηςπρασσοντος, πραττοντοςπρασσ·ουσ·ης, πραττ·ουσ·ηςπρασσ·ο[υ]ντ·ος, πραττ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπρασσουσαι, πραττουσαιπρασσοντες[GNT], πραττοντεςπρασσοντα, πραττονταπρασσ·ουσ·αι, πραττ·ουσ·αιπρασσ·ο[υ]ντ·ες, πραττ·ο[υ]ντ·εςπρασσ·ο[υ]ντ·α, πραττ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπρασσουσας, πραττουσαςπρασσοντας[GNT][LXX], πραττονταςπρασσ·ουσ·ας, πραττ·ουσ·αςπρασσ·ο[υ]ντ·ας, πραττ·ο[υ]ντ·ας
Datπρασσουσαις, πραττουσαιςπρασσουσι, πρασσουσιν[GNT][LXX], πραττουσι, πραττουσινπρασσ·ουσ·αις, πραττ·ουσ·αιςπρασσ·ου[ντ]·σι(ν), πρασσ·ου[ντ]·σι(ν), πραττ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπρασσουσων, πραττουσωνπρασσοντων, πραττοντωνπρασσ·ουσ·ων, πραττ·ουσ·ωνπρασσ·ο[υ]ντ·ων, πραττ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπρασσομενη, πραττομενηπρασσομενε, πραττομενεπρασσ·ομεν·η, πραττ·ομεν·ηπρασσ·ομεν·ε, πραττ·ομεν·ε
Nomπρασσομενος, πραττομενοςπρασσ·ομεν·ος, πραττ·ομεν·ος
Accπρασσομενην, πραττομενηνπρασσομενον, πραττομενονπρασσ·ομεν·ην, πραττ·ομεν·ηνπρασσ·ομεν·ον, πραττ·ομεν·ον
Datπρασσομενῃ, πραττομενῃπρασσομενῳ, πραττομενῳπρασσ·ομεν·ῃ, πραττ·ομεν·ῃπρασσ·ομεν·ῳ, πραττ·ομεν·ῳ
Genπρασσομενης, πραττομενηςπρασσομενου, πραττομενουπρασσ·ομεν·ης, πραττ·ομεν·ηςπρασσ·ομεν·ου, πραττ·ομεν·ου
PlVocπρασσομεναι, πραττομεναιπρασσομενοι, πραττομενοιπρασσομενα, πραττομεναπρασσ·ομεν·αι, πραττ·ομεν·αιπρασσ·ομεν·οι, πραττ·ομεν·οιπρασσ·ομεν·α, πραττ·ομεν·α
Nom
Accπρασσομενας, πραττομεναςπρασσομενους, πραττομενουςπρασσ·ομεν·ας, πραττ·ομεν·αςπρασσ·ομεν·ους, πραττ·ομεν·ους
Datπρασσομεναις, πραττομεναιςπρασσομενοις, πραττομενοιςπρασσ·ομεν·αις, πραττ·ομεν·αιςπρασσ·ομεν·οις, πραττ·ομεν·οις
Genπρασσομενων, πραττομενωνπρασσομενων, πραττομενωνπρασσ·ομεν·ων, πραττ·ομεν·ωνπρασσ·ομεν·ων, πραττ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπρασσον, επραττον[LXX]ε·πρασσ·ον, ε·πραττ·ονεπρασσομην, επραττομηνε·πρασσ·ομην, ε·πραττ·ομην
2ndεπρασσες, επραττεςε·πρασσ·ες, ε·πραττ·εςεπρασσου, επραττουε·πρασσ·ου, ε·πραττ·ου
3rdεπρασσεν, επρασσε[LXX], επραττεν[LXX], επραττεε·πρασσ·ε(ν), ε·πρασσ·ε(ν), ε·πραττ·ε(ν), ε·πραττ·ε(ν)επρασσετο, επραττετοε·πρασσ·ετο, ε·πραττ·ετο
Pl1stεπρασσομεν, επραττομενε·πρασσ·ομεν, ε·πραττ·ομενεπρασσομεθα, επραττομεθαε·πρασσ·ομεθα, ε·πραττ·ομεθα
2ndεπρασσετε, επραττετεε·πρασσ·ετε, ε·πραττ·ετεεπρασσεσθε, επραττεσθεε·πρασσ·εσθε, ε·πραττ·εσθε
3rdεπρασσον, επρασσοσαν, επραττον[LXX], επραττοσανε·πρασσ·ον, ε·πρασσ·οσαν alt, ε·πραττ·ον, ε·πραττ·οσαν altεπρασσοντο, επραττοντοε·πρασσ·οντο, ε·πραττ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπραξω[LXX]πρασσ·σωπραξομαιπρασσ·σομαι
2ndπραξεις[GNT][LXX]πρασσ·σειςπραξῃ[LXX], πραξει[GNT][LXX], πραξεσαιπρασσ·σῃ, πρασσ·σει classical, πρασσ·σεσαι alt
3rdπραξει[GNT][LXX]πρασσ·σειπραξεταιπρασσ·σεται
Pl1stπραξομενπρασσ·σομενπραξομεθαπρασσ·σομεθα
2ndπραξετε[GNT]πρασσ·σετεπραξεσθεπρασσ·σεσθε
3rdπραξουσιν, πραξουσιπρασσ·σουσι(ν)πραξονταιπρασσ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπραξοιμιπρασσ·σοιμιπραξοιμηνπρασσ·σοιμην
2ndπραξοιςπρασσ·σοιςπραξοιοπρασσ·σοιο
3rdπραξοιπρασσ·σοιπραξοιτοπρασσ·σοιτο
Pl1stπραξοιμενπρασσ·σοιμενπραξοιμεθαπρασσ·σοιμεθα
2ndπραξοιτεπρασσ·σοιτεπραξοισθεπρασσ·σοισθε
3rdπραξοιενπρασσ·σοιενπραξοιντοπρασσ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πραξειν​πρασσ·σειν​πραξεσθαι​πρασσ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπραξουσαπραξονπρασσ·σουσ·απρασσ·σο[υ]ν[τ]
Nomπραξωνπρασσ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπραξουσανπραξονταπρασσ·σουσ·ανπρασσ·σο[υ]ντ·α
Datπραξουσῃπραξοντιπρασσ·σουσ·ῃπρασσ·σο[υ]ντ·ι
Genπραξουσηςπραξοντοςπρασσ·σουσ·ηςπρασσ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπραξουσαιπραξοντεςπραξονταπρασσ·σουσ·αιπρασσ·σο[υ]ντ·εςπρασσ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπραξουσαςπραξονταςπρασσ·σουσ·αςπρασσ·σο[υ]ντ·ας
Datπραξουσαιςπραξουσι, πραξουσινπρασσ·σουσ·αιςπρασσ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπραξουσωνπραξοντωνπρασσ·σουσ·ωνπρασσ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπραξομενηπραξομενεπρασσ·σομεν·ηπρασσ·σομεν·ε
Nomπραξομενοςπρασσ·σομεν·ος
Accπραξομενηνπραξομενονπρασσ·σομεν·ηνπρασσ·σομεν·ον
Datπραξομενῃπραξομενῳπρασσ·σομεν·ῃπρασσ·σομεν·ῳ
Genπραξομενηςπραξομενουπρασσ·σομεν·ηςπρασσ·σομεν·ου
PlVocπραξομεναιπραξομενοιπραξομεναπρασσ·σομεν·αιπρασσ·σομεν·οιπρασσ·σομεν·α
Nom
Accπραξομεναςπραξομενουςπρασσ·σομεν·αςπρασσ·σομεν·ους
Datπραξομεναιςπραξομενοιςπρασσ·σομεν·αιςπρασσ·σομεν·οις
Genπραξομενωνπραξομενωνπρασσ·σομεν·ωνπρασσ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπραξα[GNT][LXX]ε·πρασσ·σαεπραξαμηνε·πρασσ·σαμην
2ndεπραξας[LXX]ε·πρασσ·σαςεπραξωε·πρασσ·σω
3rdεπραξεν[GNT][LXX], επραξεε·πρασσ·σε(ν), ε·πρασσ·σε(ν)επραξατοε·πρασσ·σατο
Pl1stεπραξαμεν[GNT]ε·πρασσ·σαμενεπραξαμεθαε·πρασσ·σαμεθα
2ndεπραξατε[GNT]ε·πρασσ·σατεεπραξασθεε·πρασσ·σασθε
3rdεπραξαν[GNT][LXX]ε·πρασσ·σανεπραξαντοε·πρασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπραξω[LXX]πρασσ·σωπραξωμαιπρασσ·σωμαι
2ndπραξῃς[GNT][LXX]πρασσ·σῃςπραξῃ[LXX]πρασσ·σῃ
3rdπραξῃ[LXX]πρασσ·σῃπραξηταιπρασσ·σηται
Pl1stπραξωμενπρασσ·σωμενπραξωμεθαπρασσ·σωμεθα
2ndπραξητεπρασσ·σητεπραξησθεπρασσ·σησθε
3rdπραξωσιν, πραξωσιπρασσ·σωσι(ν)πραξωνταιπρασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπραξαιμιπρασσ·σαιμιπραξαιμηνπρασσ·σαιμην
2ndπραξαις, πραξειαςπρασσ·σαις, πρασσ·σειας classicalπραξαιοπρασσ·σαιο
3rdπραξαι[GNT][LXX], πραξειεπρασσ·σαι, πρασσ·σειε classicalπραξαιτοπρασσ·σαιτο
Pl1stπραξαιμενπρασσ·σαιμενπραξαιμεθαπρασσ·σαιμεθα
2ndπραξαιτεπρασσ·σαιτεπραξαισθεπρασσ·σαισθε
3rdπραξαιεν, πραξαισαν, πραξειαν, πραξειενπρασσ·σαιεν, πρασσ·σαισαν alt, πρασσ·σειαν classical, πρασσ·σειεν classicalπραξαιντοπρασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπραξονπρασσ·σονπραξαι[GNT][LXX]πρασσ·σαι
3rdπραξατωπρασσ·σατωπραξασθωπρασσ·σασθω
Pl1st
2ndπραξατεπρασσ·σατεπραξασθεπρασσ·σασθε
3rdπραξατωσαν, πραξαντων[GNT]πρασσ·σατωσαν, πρασσ·σαντων classicalπραξασθωσαν, πραξασθωνπρασσ·σασθωσαν, πρασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πραξαι[GNT][LXX]​πρασσ·σαιπραξασθαι​πρασσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπραξασαπραξας[GNT][LXX]πραξανπρασσ·σασ·απρασσ·σα[ντ]·ςπρασσ·σαν[τ]
Nom
Accπραξασαν[LXX]πραξανταπρασσ·σασ·ανπρασσ·σαντ·α
Datπραξασῃπραξαντιπρασσ·σασ·ῃπρασσ·σαντ·ι
Genπραξασηςπραξαντοςπρασσ·σασ·ηςπρασσ·σαντ·ος
PlVocπραξασαιπραξαντες[GNT]πραξανταπρασσ·σασ·αιπρασσ·σαντ·εςπρασσ·σαντ·α
Nom
Accπραξασαςπραξανταςπρασσ·σασ·αςπρασσ·σαντ·ας
Datπραξασαιςπραξασι, πραξασινπρασσ·σασ·αιςπρασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπραξασωνπραξαντων[GNT]πρασσ·σασ·ωνπρασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπραξαμενηπραξαμενεπρασσ·σαμεν·ηπρασσ·σαμεν·ε
Nomπραξαμενοςπρασσ·σαμεν·ος
Accπραξαμενηνπραξαμενονπρασσ·σαμεν·ηνπρασσ·σαμεν·ον
Datπραξαμενῃπραξαμενῳπρασσ·σαμεν·ῃπρασσ·σαμεν·ῳ
Genπραξαμενηςπραξαμενουπρασσ·σαμεν·ηςπρασσ·σαμεν·ου
PlVocπραξαμεναιπραξαμενοιπραξαμεναπρασσ·σαμεν·αιπρασσ·σαμεν·οιπρασσ·σαμεν·α
Nom
Accπραξαμεναςπραξαμενουςπρασσ·σαμεν·αςπρασσ·σαμεν·ους
Datπραξαμεναιςπραξαμενοιςπρασσ·σαμεν·αιςπρασσ·σαμεν·οις
Genπραξαμενωνπραξαμενωνπρασσ·σαμεν·ωνπρασσ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπραχα[GNT]πεπρασσ·καπεπραγμαιπεπρασσ·μαι
2ndπεπραχας, πεπραχεςπεπρασσ·κας, πεπρασσ·κες altπεπραξαιπεπρασσ·σαι
3rdπεπραχεν, πεπραχεπεπρασσ·κε(ν)πεπρακταιπεπρασσ·ται
Pl1stπεπραχαμενπεπρασσ·καμενπεπραγμεθαπεπρασσ·μεθα
2ndπεπραχατεπεπρασσ·κατεπεπραχθεπεπρασσ·σθε
3rdπεπραχασιν, πεπραχασι, πεπραχανπεπρασσ·κασι(ν), πεπρασσ·καν altπεπραχαταιπεπρασσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπραξομαιπεπρασσ·σομαι
2ndπεπραξῃ, πεπραξειπεπρασσ·σῃ, πεπρασσ·σει classical
3rdπεπραξεταιπεπρασσ·σεται
Pl1stπεπραξομεθαπεπρασσ·σομεθα
2ndπεπραξεσθεπεπρασσ·σεσθε
3rdπεπραξονταιπεπρασσ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπραχωπεπρασσ·κω
2ndπεπραχῃςπεπρασσ·κῃς
3rdπεπραχῃπεπρασσ·κῃ
Pl1stπεπραχωμενπεπρασσ·κωμεν
2ndπεπραχητεπεπρασσ·κητε
3rdπεπραχωσιν, πεπραχωσιπεπρασσ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπραχοιμι, πεπραχοιηνπεπρασσ·κοιμι, πεπρασσ·κοιην classical
2ndπεπραχοις, πεπραχοιηςπεπρασσ·κοις, πεπρασσ·κοιης classical
3rdπεπραχοι, πεπραχοιηπεπρασσ·κοι, πεπρασσ·κοιη classical
Pl1stπεπραχοιμενπεπρασσ·κοιμεν
2ndπεπραχοιτεπεπρασσ·κοιτε
3rdπεπραχοιενπεπρασσ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπραξοιμηνπεπρασσ·σοιμην
2ndπεπραξοιοπεπρασσ·σοιο
3rdπεπραξοιτοπεπρασσ·σοιτο
Pl1stπεπραξοιμεθαπεπρασσ·σοιμεθα
2ndπεπραξοισθεπεπρασσ·σοισθε
3rdπεπραξοιντοπεπρασσ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπραχεπεπρασσ·κεπεπραξοπεπρασσ·σο
3rdπεπραχετωπεπρασσ·κετωπεπραχθωπεπρασσ·σθω
Pl1st
2ndπεπραχετεπεπρασσ·κετεπεπραχθεπεπρασσ·σθε
3rdπεπραχετωσανπεπρασσ·κετωσανπεπραχθωσαν, πεπραχθωνπεπρασσ·σθωσαν, πεπρασσ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπραχεναι[GNT][LXX]​πεπρασσ·κεναιπεπραχθαι​πεπρασσ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπραξεσθαι​πεπρασσ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπραχυιαπεπραχοςπεπρασσ·κυι·απεπρασσ·κο[τ]·ς
Nomπεπραχωςπεπρασσ·κο[τ]·^ς
Accπεπραχυιανπεπραχοταπεπρασσ·κυι·ανπεπρασσ·κοτ·α
Datπεπραχυιᾳπεπραχοτιπεπρασσ·κυι·ᾳπεπρασσ·κοτ·ι
Genπεπραχυιαςπεπραχοτοςπεπρασσ·κυι·αςπεπρασσ·κοτ·ος
PlVocπεπραχυιαιπεπραχοτεςπεπραχοταπεπρασσ·κυι·αιπεπρασσ·κοτ·εςπεπρασσ·κοτ·α
Nom
Accπεπραχυιαςπεπραχοταςπεπρασσ·κυι·αςπεπρασσ·κοτ·ας
Datπεπραχυιαιςπεπραχοσι, πεπραχοσινπεπρασσ·κυι·αιςπεπρασσ·κο[τ]·σι(ν)
Genπεπραχυιωνπεπραχοτωνπεπρασσ·κυι·ωνπεπρασσ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπραγμενηπεπραγμενεπεπρασσ·μεν·ηπεπρασσ·μεν·ε
Nomπεπραγμενοςπεπρασσ·μεν·ος
Accπεπραγμενηνπεπραγμενον[GNT]πεπρασσ·μεν·ηνπεπρασσ·μεν·ον
Datπεπραγμενῃπεπραγμενῳπεπρασσ·μεν·ῃπεπρασσ·μεν·ῳ
Genπεπραγμενηςπεπραγμενουπεπρασσ·μεν·ηςπεπρασσ·μεν·ου
PlVocπεπραγμεναιπεπραγμενοιπεπραγμεναπεπρασσ·μεν·αιπεπρασσ·μεν·οιπεπρασσ·μεν·α
Nom
Accπεπραγμεναςπεπραγμενουςπεπρασσ·μεν·αςπεπρασσ·μεν·ους
Datπεπραγμεναιςπεπραγμενοιςπεπρασσ·μεν·αιςπεπρασσ·μεν·οις
Genπεπραγμενωνπεπραγμενωνπεπρασσ·μεν·ωνπεπρασσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπραχειν, επεπραχηε·πεπρασσ·κειν, ε·πεπρασσ·κη classicalεπεπραγμηνε·πεπρασσ·μην
2ndεπεπραχεις, επεπραχηςε·πεπρασσ·κεις, ε·πεπρασσ·κης classicalεπεπραξοε·πεπρασσ·σο
3rdεπεπραχειε·πεπρασσ·κειεπεπρακτοε·πεπρασσ·το
Pl1stεπεπραχειμεν, επεπραχεμενε·πεπρασσ·κειμεν, ε·πεπρασσ·κεμεν classicalεπεπραγμεθαε·πεπρασσ·μεθα
2ndεπεπραχειτε, επεπραχετεε·πεπρασσ·κειτε, ε·πεπρασσ·κετε classicalεπεπραχθεε·πεπρασσ·σθε
3rdεπεπραχεισαν, επεπραχεσανε·πεπρασσ·κεισαν, ε·πεπρασσ·κεσαν classicalεπεπραχατοε·πεπρασσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπραχειν, πεπραχη[ε]·πεπρασσ·κειν, [ε]·πεπρασσ·κη classicalπεπραγμην[ε]·πεπρασσ·μην
2ndπεπραχεις, πεπραχης[ε]·πεπρασσ·κεις, [ε]·πεπρασσ·κης classicalπεπραξο[ε]·πεπρασσ·σο
3rdπεπραχει[ε]·πεπρασσ·κειπεπρακτο[ε]·πεπρασσ·το
Pl1stπεπραχειμεν, πεπραχεμεν[ε]·πεπρασσ·κειμεν, [ε]·πεπρασσ·κεμεν classicalπεπραγμεθα[ε]·πεπρασσ·μεθα
2ndπεπραχειτε, πεπραχετε[ε]·πεπρασσ·κειτε, [ε]·πεπρασσ·κετε classicalπεπραχθε[ε]·πεπρασσ·σθε
3rdπεπραχεισαν, πεπραχεσαν[ε]·πεπρασσ·κεισαν, [ε]·πεπρασσ·κεσαν classicalπεπραχατο[ε]·πεπρασσ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπραχθηνε·πρασσ·θην
2ndεπραχθηςε·πρασσ·θης
3rdεπραχθηε·πρασσ·θη
Pl1stεπραχθημενε·πρασσ·θημεν
2ndεπραχθητεε·πρασσ·θητε
3rdεπραχθησανε·πρασσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπραχθησομαιπρασσ·θησομαι
2ndπραχθησῃ, πραχθησειπρασσ·θησῃ, πρασσ·θησει classical
3rdπραχθησεταιπρασσ·θησεται
Pl1stπραχθησομεθαπρασσ·θησομεθα
2ndπραχθησεσθεπρασσ·θησεσθε
3rdπραχθησονταιπρασσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπραχθωπρασσ·θω
2ndπραχθῃςπρασσ·θῃς
3rdπραχθῃπρασσ·θῃ
Pl1stπραχθωμενπρασσ·θωμεν
2ndπραχθητεπρασσ·θητε
3rdπραχθωσιν, πραχθωσιπρασσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπραχθειηνπρασσ·θειην
2ndπραχθειηςπρασσ·θειης
3rdπραχθειηπρασσ·θειη
Pl1stπραχθειημεν, πραχθειμενπρασσ·θειημεν, πρασσ·θειμεν classical
2ndπραχθειητε, πραχθειτεπρασσ·θειητε, πρασσ·θειτε classical
3rdπραχθειησαν, πραχθειενπρασσ·θειησαν, πρασσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπραχθησοιμηνπρασσ·θησοιμην
2ndπραχθησοιοπρασσ·θησοιο
3rdπραχθησοιτοπρασσ·θησοιτο
Pl1stπραχθησοιμεθαπρασσ·θησοιμεθα
2ndπραχθησοισθεπρασσ·θησοισθε
3rdπραχθησοιντοπρασσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπραχθητιπρασσ·θητι
3rdπραχθητωπρασσ·θητω
Pl1st
2ndπραχθητεπρασσ·θητε
3rdπραχθητωσαν, πραχθεντωνπρασσ·θητωσαν, πρασσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πραχθηναι​πρασσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πραχθησεσθαι​πρασσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπραχθεισαπραχθειςπραχθεν[LXX]πρασσ·θεισ·απρασσ·θει[ντ]·ςπρασσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπραχθεισανπραχθενταπρασσ·θεισ·ανπρασσ·θε[ι]ντ·α
Datπραχθεισῃπραχθεντιπρασσ·θεισ·ῃπρασσ·θε[ι]ντ·ι
Genπραχθεισηςπραχθεντοςπρασσ·θεισ·ηςπρασσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπραχθεισαιπραχθεντεςπραχθενταπρασσ·θεισ·αιπρασσ·θε[ι]ντ·εςπρασσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπραχθεισαςπραχθενταςπρασσ·θεισ·αςπρασσ·θε[ι]ντ·ας
Datπραχθεισαιςπραχθεισι, πραχθεισινπρασσ·θεισ·αιςπρασσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπραχθεισωνπραχθεντωνπρασσ·θεισ·ωνπρασσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπραχθησομενηπραχθησομενεπρασσ·θησομεν·ηπρασσ·θησομεν·ε
Nomπραχθησομενοςπρασσ·θησομεν·ος
Accπραχθησομενηνπραχθησομενονπρασσ·θησομεν·ηνπρασσ·θησομεν·ον
Datπραχθησομενῃπραχθησομενῳπρασσ·θησομεν·ῃπρασσ·θησομεν·ῳ
Genπραχθησομενηςπραχθησομενουπρασσ·θησομεν·ηςπρασσ·θησομεν·ου
PlVocπραχθησομεναιπραχθησομενοιπραχθησομεναπρασσ·θησομεν·αιπρασσ·θησομεν·οιπρασσ·θησομεν·α
Nom
Accπραχθησομεναςπραχθησομενουςπρασσ·θησομεν·αςπρασσ·θησομεν·ους
Datπραχθησομεναιςπραχθησομενοιςπρασσ·θησομεν·αιςπρασσ·θησομεν·οις
Genπραχθησομενωνπραχθησομενωνπρασσ·θησομεν·ωνπρασσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 15:59:47 EST