πρωτευω • PRWTEUW • prōteuō

Search: πρωτευων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πρωτευωνπρωτεύωπρωτευ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πρωτευωνπρωτεύωπρωτευ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg

πρωτεύω (πρωτευ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπρωτευωπρωτευ·ωπρωτευομαιπρωτευ·ομαι
2ndπρωτευειςπρωτευ·ειςπρωτευῃ, πρωτευει, πρωτευεσαιπρωτευ·ῃ, πρωτευ·ει classical, πρωτευ·εσαι alt
3rdπρωτευειπρωτευ·ειπρωτευεταιπρωτευ·εται
Pl1stπρωτευομενπρωτευ·ομενπρωτευομεθαπρωτευ·ομεθα
2ndπρωτευετεπρωτευ·ετεπρωτευεσθεπρωτευ·εσθε
3rdπρωτευουσιν, πρωτευουσιπρωτευ·ουσι(ν)πρωτευονταιπρωτευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπρωτευωπρωτευ·ωπρωτευωμαιπρωτευ·ωμαι
2ndπρωτευῃςπρωτευ·ῃςπρωτευῃπρωτευ·ῃ
3rdπρωτευῃπρωτευ·ῃπρωτευηταιπρωτευ·ηται
Pl1stπρωτευωμενπρωτευ·ωμενπρωτευωμεθαπρωτευ·ωμεθα
2ndπρωτευητεπρωτευ·ητεπρωτευησθεπρωτευ·ησθε
3rdπρωτευωσιν, πρωτευωσιπρωτευ·ωσι(ν)πρωτευωνταιπρωτευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπρωτευοιμιπρωτευ·οιμιπρωτευοιμηνπρωτευ·οιμην
2ndπρωτευοιςπρωτευ·οιςπρωτευοιοπρωτευ·οιο
3rdπρωτευοιπρωτευ·οιπρωτευοιτοπρωτευ·οιτο
Pl1stπρωτευοιμενπρωτευ·οιμενπρωτευοιμεθαπρωτευ·οιμεθα
2ndπρωτευοιτεπρωτευ·οιτεπρωτευοισθεπρωτευ·οισθε
3rdπρωτευοιεν, πρωτευοισανπρωτευ·οιεν, πρωτευ·οισαν altπρωτευοιντοπρωτευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπρωτευεπρωτευ·επρωτευουπρωτευ·ου
3rdπρωτευετωπρωτευ·ετωπρωτευεσθωπρωτευ·εσθω
Pl1st
2ndπρωτευετεπρωτευ·ετεπρωτευεσθεπρωτευ·εσθε
3rdπρωτευετωσαν, πρωτευοντων[LXX]πρωτευ·ετωσαν, πρωτευ·οντων classicalπρωτευεσθωσαν, πρωτευεσθωνπρωτευ·εσθωσαν, πρωτευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πρωτευειν[LXX]​πρωτευ·εινπρωτευεσθαι​πρωτευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπρωτευουσαπρωτευονπρωτευ·ουσ·απρωτευ·ο[υ]ν[τ]
Nomπρωτευων[GNT]πρωτευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπρωτευουσανπρωτευοντα[LXX]πρωτευ·ουσ·ανπρωτευ·ο[υ]ντ·α
Datπρωτευουσῃπρωτευοντιπρωτευ·ουσ·ῃπρωτευ·ο[υ]ντ·ι
Genπρωτευουσηςπρωτευοντοςπρωτευ·ουσ·ηςπρωτευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπρωτευουσαιπρωτευοντεςπρωτευοντα[LXX]πρωτευ·ουσ·αιπρωτευ·ο[υ]ντ·εςπρωτευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπρωτευουσαςπρωτευονταςπρωτευ·ουσ·αςπρωτευ·ο[υ]ντ·ας
Datπρωτευουσαιςπρωτευουσι, πρωτευουσινπρωτευ·ουσ·αιςπρωτευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπρωτευουσωνπρωτευοντων[LXX]πρωτευ·ουσ·ωνπρωτευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπρωτευομενηπρωτευομενεπρωτευ·ομεν·ηπρωτευ·ομεν·ε
Nomπρωτευομενοςπρωτευ·ομεν·ος
Accπρωτευομενηνπρωτευομενονπρωτευ·ομεν·ηνπρωτευ·ομεν·ον
Datπρωτευομενῃπρωτευομενῳπρωτευ·ομεν·ῃπρωτευ·ομεν·ῳ
Genπρωτευομενηςπρωτευομενουπρωτευ·ομεν·ηςπρωτευ·ομεν·ου
PlVocπρωτευομεναιπρωτευομενοιπρωτευομεναπρωτευ·ομεν·αιπρωτευ·ομεν·οιπρωτευ·ομεν·α
Nom
Accπρωτευομεναςπρωτευομενουςπρωτευ·ομεν·αςπρωτευ·ομεν·ους
Datπρωτευομεναιςπρωτευομενοιςπρωτευ·ομεν·αιςπρωτευ·ομεν·οις
Genπρωτευομενωνπρωτευομενωνπρωτευ·ομεν·ωνπρωτευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπρωτευονε·πρωτευ·ονεπρωτευομηνε·πρωτευ·ομην
2ndεπρωτευεςε·πρωτευ·εςεπρωτευουε·πρωτευ·ου
3rdεπρωτευεν, επρωτευεε·πρωτευ·ε(ν)επρωτευετοε·πρωτευ·ετο
Pl1stεπρωτευομενε·πρωτευ·ομενεπρωτευομεθαε·πρωτευ·ομεθα
2ndεπρωτευετεε·πρωτευ·ετεεπρωτευεσθεε·πρωτευ·εσθε
3rdεπρωτευον, επρωτευοσανε·πρωτευ·ον, ε·πρωτευ·οσαν altεπρωτευοντοε·πρωτευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 13-Dec-2019 08:10:18 EST