προοριζω • PROORIZW • proorizō

Search: προωρισεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προωρισενπροορίζωπρο·ε·ορι·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προωρισενπροορίζωπρο·ε·ορι·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

προ·ορίζω (-, -, προ+ορι·σ-, -, -, προ+ορισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροωρισαπρο·ε·ορι·σαπροωρισαμηνπρο·ε·ορι·σαμην
2ndπροωρισαςπρο·ε·ορι·σαςπροωρισωπρο·ε·ορι·σω
3rdπροωρισεν[GNT], προωρισεπρο·ε·ορι·σε(ν), προ·ε·ορι·σε(ν)προωρισατοπρο·ε·ορι·σατο
Pl1stπροωρισαμενπρο·ε·ορι·σαμενπροωρισαμεθαπρο·ε·ορι·σαμεθα
2ndπροωρισατεπρο·ε·ορι·σατεπροωρισασθεπρο·ε·ορι·σασθε
3rdπροωρισανπρο·ε·ορι·σανπροωρισαντοπρο·ε·ορι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροορισωπρο·ορι·σωπροορισωμαιπρο·ορι·σωμαι
2ndπροορισῃςπρο·ορι·σῃςπροορισῃπρο·ορι·σῃ
3rdπροορισῃπρο·ορι·σῃπροορισηταιπρο·ορι·σηται
Pl1stπροορισωμενπρο·ορι·σωμενπροορισωμεθαπρο·ορι·σωμεθα
2ndπροορισητεπρο·ορι·σητεπροορισησθεπρο·ορι·σησθε
3rdπροορισωσιν, προορισωσιπρο·ορι·σωσι(ν)προορισωνταιπρο·ορι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροορισαιμιπρο·ορι·σαιμιπροορισαιμηνπρο·ορι·σαιμην
2ndπροορισαις, προορισειαςπρο·ορι·σαις, προ·ορι·σειας classicalπροορισαιοπρο·ορι·σαιο
3rdπροορισαι, προορισειεπρο·ορι·σαι, προ·ορι·σειε classicalπροορισαιτοπρο·ορι·σαιτο
Pl1stπροορισαιμενπρο·ορι·σαιμενπροορισαιμεθαπρο·ορι·σαιμεθα
2ndπροορισαιτεπρο·ορι·σαιτεπροορισαισθεπρο·ορι·σαισθε
3rdπροορισαιεν, προορισαισαν, προορισειαν, προορισειενπρο·ορι·σαιεν, προ·ορι·σαισαν alt, προ·ορι·σειαν classical, προ·ορι·σειεν classicalπροορισαιντοπρο·ορι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροορισονπρο·ορι·σονπροορισαιπρο·ορι·σαι
3rdπροορισατωπρο·ορι·σατωπροορισασθωπρο·ορι·σασθω
Pl1st
2ndπροορισατεπρο·ορι·σατεπροορισασθεπρο·ορι·σασθε
3rdπροορισατωσαν, προορισαντωνπρο·ορι·σατωσαν, προ·ορι·σαντων classicalπροορισασθωσαν, προορισασθωνπρο·ορι·σασθωσαν, προ·ορι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προορισαι​προ·ορι·σαι​προορισασθαι​προ·ορι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροορισασαπροορισας[GNT]προορισανπρο·ορι·σασ·απρο·ορι·σα[ντ]·ςπρο·ορι·σαν[τ]
Nom
Accπροορισασανπροορισανταπρο·ορι·σασ·ανπρο·ορι·σαντ·α
Datπροορισασῃπροορισαντιπρο·ορι·σασ·ῃπρο·ορι·σαντ·ι
Genπροορισασηςπροορισαντοςπρο·ορι·σασ·ηςπρο·ορι·σαντ·ος
PlVocπροορισασαιπροορισαντεςπροορισανταπρο·ορι·σασ·αιπρο·ορι·σαντ·εςπρο·ορι·σαντ·α
Nom
Accπροορισασαςπροορισανταςπρο·ορι·σασ·αςπρο·ορι·σαντ·ας
Datπροορισασαιςπροορισασι, προορισασινπρο·ορι·σασ·αιςπρο·ορι·σα[ντ]·σι(ν)
Genπροορισασωνπροορισαντωνπρο·ορι·σασ·ωνπρο·ορι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροορισαμενηπροορισαμενεπρο·ορι·σαμεν·ηπρο·ορι·σαμεν·ε
Nomπροορισαμενοςπρο·ορι·σαμεν·ος
Accπροορισαμενηνπροορισαμενονπρο·ορι·σαμεν·ηνπρο·ορι·σαμεν·ον
Datπροορισαμενῃπροορισαμενῳπρο·ορι·σαμεν·ῃπρο·ορι·σαμεν·ῳ
Genπροορισαμενηςπροορισαμενουπρο·ορι·σαμεν·ηςπρο·ορι·σαμεν·ου
PlVocπροορισαμεναιπροορισαμενοιπροορισαμεναπρο·ορι·σαμεν·αιπρο·ορι·σαμεν·οιπρο·ορι·σαμεν·α
Nom
Accπροορισαμεναςπροορισαμενουςπρο·ορι·σαμεν·αςπρο·ορι·σαμεν·ους
Datπροορισαμεναιςπροορισαμενοιςπρο·ορι·σαμεν·αιςπρο·ορι·σαμεν·οις
Genπροορισαμενωνπροορισαμενωνπρο·ορι·σαμεν·ωνπρο·ορι·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροωρισθηνπρο·ε·ορισ·θην
2ndπροωρισθηςπρο·ε·ορισ·θης
3rdπροωρισθηπρο·ε·ορισ·θη
Pl1stπροωρισθημενπρο·ε·ορισ·θημεν
2ndπροωρισθητεπρο·ε·ορισ·θητε
3rdπροωρισθησανπρο·ε·ορισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροορισθησομαιπρο·ορισ·θησομαι
2ndπροορισθησῃ, προορισθησειπρο·ορισ·θησῃ, προ·ορισ·θησει classical
3rdπροορισθησεταιπρο·ορισ·θησεται
Pl1stπροορισθησομεθαπρο·ορισ·θησομεθα
2ndπροορισθησεσθεπρο·ορισ·θησεσθε
3rdπροορισθησονταιπρο·ορισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροορισθωπρο·ορισ·θω
2ndπροορισθῃςπρο·ορισ·θῃς
3rdπροορισθῃπρο·ορισ·θῃ
Pl1stπροορισθωμενπρο·ορισ·θωμεν
2ndπροορισθητεπρο·ορισ·θητε
3rdπροορισθωσιν, προορισθωσιπρο·ορισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροορισθειηνπρο·ορισ·θειην
2ndπροορισθειηςπρο·ορισ·θειης
3rdπροορισθειηπρο·ορισ·θειη
Pl1stπροορισθειημεν, προορισθειμενπρο·ορισ·θειημεν, προ·ορισ·θειμεν classical
2ndπροορισθειητε, προορισθειτεπρο·ορισ·θειητε, προ·ορισ·θειτε classical
3rdπροορισθειησαν, προορισθειενπρο·ορισ·θειησαν, προ·ορισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροορισθησοιμηνπρο·ορισ·θησοιμην
2ndπροορισθησοιοπρο·ορισ·θησοιο
3rdπροορισθησοιτοπρο·ορισ·θησοιτο
Pl1stπροορισθησοιμεθαπρο·ορισ·θησοιμεθα
2ndπροορισθησοισθεπρο·ορισ·θησοισθε
3rdπροορισθησοιντοπρο·ορισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροορισθητιπρο·ορισ·θητι
3rdπροορισθητωπρο·ορισ·θητω
Pl1st
2ndπροορισθητεπρο·ορισ·θητε
3rdπροορισθητωσαν, προορισθεντωνπρο·ορισ·θητωσαν, προ·ορισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
προορισθηναι​προ·ορισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
προορισθησεσθαι​προ·ορισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροορισθεισαπροορισθειςπροορισθενπρο·ορισ·θεισ·απρο·ορισ·θει[ντ]·ςπρο·ορισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπροορισθεισανπροορισθενταπρο·ορισ·θεισ·ανπρο·ορισ·θε[ι]ντ·α
Datπροορισθεισῃπροορισθεντιπρο·ορισ·θεισ·ῃπρο·ορισ·θε[ι]ντ·ι
Genπροορισθεισηςπροορισθεντοςπρο·ορισ·θεισ·ηςπρο·ορισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπροορισθεισαιπροορισθεντες[GNT]προορισθενταπρο·ορισ·θεισ·αιπρο·ορισ·θε[ι]ντ·εςπρο·ορισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπροορισθεισαςπροορισθενταςπρο·ορισ·θεισ·αςπρο·ορισ·θε[ι]ντ·ας
Datπροορισθεισαιςπροορισθεισι, προορισθεισινπρο·ορισ·θεισ·αιςπρο·ορισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπροορισθεισωνπροορισθεντωνπρο·ορισ·θεισ·ωνπρο·ορισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροορισθησομενηπροορισθησομενεπρο·ορισ·θησομεν·ηπρο·ορισ·θησομεν·ε
Nomπροορισθησομενοςπρο·ορισ·θησομεν·ος
Accπροορισθησομενηνπροορισθησομενονπρο·ορισ·θησομεν·ηνπρο·ορισ·θησομεν·ον
Datπροορισθησομενῃπροορισθησομενῳπρο·ορισ·θησομεν·ῃπρο·ορισ·θησομεν·ῳ
Genπροορισθησομενηςπροορισθησομενουπρο·ορισ·θησομεν·ηςπρο·ορισ·θησομεν·ου
PlVocπροορισθησομεναιπροορισθησομενοιπροορισθησομεναπρο·ορισ·θησομεν·αιπρο·ορισ·θησομεν·οιπρο·ορισ·θησομεν·α
Nom
Accπροορισθησομεναςπροορισθησομενουςπρο·ορισ·θησομεν·αςπρο·ορισ·θησομεν·ους
Datπροορισθησομεναιςπροορισθησομενοιςπρο·ορισ·θησομεν·αιςπρο·ορισ·θησομεν·οις
Genπροορισθησομενωνπροορισθησομενωνπρο·ορισ·θησομεν·ωνπρο·ορισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 03:53:55 EST