προαγω • PROAGW • proagō

Search: προαγοντες

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προαγοντεςπροάγωπρο·αγ·ο[υ]ντ·εςpres act ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προαγοντεςπροάγωπρο·αγ·ο[υ]ντ·εςpres act ptcp mas nom|voc pl

προ·άγω (προ+αγ-, προ+αξ-, 2nd προ+αγαγ-, -, -, προ+αχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροαγωπρο·αγ·ωπροαγομαιπρο·αγ·ομαι
2ndπροαγειςπρο·αγ·ειςπροαγῃ, προαγει[GNT], προαγεσαιπρο·αγ·ῃ, προ·αγ·ει classical, προ·αγ·εσαι alt
3rdπροαγει[GNT]προ·αγ·ειπροαγεταιπρο·αγ·εται
Pl1stπροαγομενπρο·αγ·ομενπροαγομεθαπρο·αγ·ομεθα
2ndπροαγετεπρο·αγ·ετεπροαγεσθεπρο·αγ·εσθε
3rdπροαγουσιν[GNT], προαγουσιπρο·αγ·ουσι(ν), προ·αγ·ουσι(ν)προαγονταιπρο·αγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροαγωπρο·αγ·ωπροαγωμαιπρο·αγ·ωμαι
2ndπροαγῃςπρο·αγ·ῃςπροαγῃπρο·αγ·ῃ
3rdπροαγῃπρο·αγ·ῃπροαγηταιπρο·αγ·ηται
Pl1stπροαγωμενπρο·αγ·ωμενπροαγωμεθαπρο·αγ·ωμεθα
2ndπροαγητεπρο·αγ·ητεπροαγησθεπρο·αγ·ησθε
3rdπροαγωσιν, προαγωσιπρο·αγ·ωσι(ν)προαγωνταιπρο·αγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροαγοιμιπρο·αγ·οιμιπροαγοιμηνπρο·αγ·οιμην
2ndπροαγοιςπρο·αγ·οιςπροαγοιοπρο·αγ·οιο
3rdπροαγοιπρο·αγ·οιπροαγοιτοπρο·αγ·οιτο
Pl1stπροαγοιμενπρο·αγ·οιμενπροαγοιμεθαπρο·αγ·οιμεθα
2ndπροαγοιτεπρο·αγ·οιτεπροαγοισθεπρο·αγ·οισθε
3rdπροαγοιεν, προαγοισανπρο·αγ·οιεν, προ·αγ·οισαν altπροαγοιντοπρο·αγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροαγεπρο·αγ·επροαγουπρο·αγ·ου
3rdπροαγετωπρο·αγ·ετωπροαγεσθωπρο·αγ·εσθω
Pl1st
2ndπροαγετεπρο·αγ·ετεπροαγεσθεπρο·αγ·εσθε
3rdπροαγετωσαν, προαγοντωνπρο·αγ·ετωσαν, προ·αγ·οντων classicalπροαγεσθωσαν, προαγεσθωνπρο·αγ·εσθωσαν, προ·αγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προαγειν[GNT]​προ·αγ·εινπροαγεσθαι​προ·αγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροαγουσαπροαγονπρο·αγ·ουσ·απρο·αγ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροαγων[GNT]προ·αγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροαγουσανπροαγονταπρο·αγ·ουσ·ανπρο·αγ·ο[υ]ντ·α
Datπροαγουσῃπροαγοντιπρο·αγ·ουσ·ῃπρο·αγ·ο[υ]ντ·ι
Genπροαγουσης[GNT]προαγοντος[LXX]προ·αγ·ουσ·ηςπρο·αγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροαγουσαι[GNT][LXX]προαγοντες[GNT]προαγονταπρο·αγ·ουσ·αιπρο·αγ·ο[υ]ντ·εςπρο·αγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροαγουσας[GNT]προαγονταςπρο·αγ·ουσ·αςπρο·αγ·ο[υ]ντ·ας
Datπροαγουσαιςπροαγουσι, προαγουσιν[GNT]προ·αγ·ουσ·αιςπρο·αγ·ου[ντ]·σι(ν), προ·αγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροαγουσωνπροαγοντωνπρο·αγ·ουσ·ωνπρο·αγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροαγομενηπροαγομενεπρο·αγ·ομεν·ηπρο·αγ·ομεν·ε
Nomπροαγομενοςπρο·αγ·ομεν·ος
Accπροαγομενηνπροαγομενονπρο·αγ·ομεν·ηνπρο·αγ·ομεν·ον
Datπροαγομενῃπροαγομενῳπρο·αγ·ομεν·ῃπρο·αγ·ομεν·ῳ
Genπροαγομενηςπροαγομενουπρο·αγ·ομεν·ηςπρο·αγ·ομεν·ου
PlVocπροαγομεναιπροαγομενοιπροαγομεναπρο·αγ·ομεν·αιπρο·αγ·ομεν·οιπρο·αγ·ομεν·α
Nom
Accπροαγομεναςπροαγομενουςπρο·αγ·ομεν·αςπρο·αγ·ομεν·ους
Datπροαγομεναιςπροαγομενοιςπρο·αγ·ομεν·αιςπρο·αγ·ομεν·οις
Genπροαγομενωνπροαγομενωνπρο·αγ·ομεν·ωνπρο·αγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροηγον[LXX]προ·ε·αγ·ονπροηγομηνπρο·ε·αγ·ομην
2ndπροηγεςπρο·ε·αγ·εςπροηγουπρο·ε·αγ·ου
3rdπροηγεν[GNT][LXX], προηγεπρο·ε·αγ·ε(ν), προ·ε·αγ·ε(ν)προηγετοπρο·ε·αγ·ετο
Pl1stπροηγομενπρο·ε·αγ·ομενπροηγομεθαπρο·ε·αγ·ομεθα
2ndπροηγετεπρο·ε·αγ·ετεπροηγεσθεπρο·ε·αγ·εσθε
3rdπροηγον[LXX], προηγοσανπρο·ε·αγ·ον, προ·ε·αγ·οσαν altπροηγοντοπρο·ε·αγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροαξω[GNT]προ·αγ·σωπροαξομαιπρο·αγ·σομαι
2ndπροαξειςπρο·αγ·σειςπροαξῃ, προαξει[LXX], προαξεσαιπρο·αγ·σῃ, προ·αγ·σει classical, προ·αγ·σεσαι alt
3rdπροαξει[LXX]προ·αγ·σειπροαξεταιπρο·αγ·σεται
Pl1stπροαξομενπρο·αγ·σομενπροαξομεθαπρο·αγ·σομεθα
2ndπροαξετεπρο·αγ·σετεπροαξεσθεπρο·αγ·σεσθε
3rdπροαξουσιν, προαξουσιπρο·αγ·σουσι(ν)προαξονταιπρο·αγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροαξοιμιπρο·αγ·σοιμιπροαξοιμηνπρο·αγ·σοιμην
2ndπροαξοιςπρο·αγ·σοιςπροαξοιοπρο·αγ·σοιο
3rdπροαξοιπρο·αγ·σοιπροαξοιτοπρο·αγ·σοιτο
Pl1stπροαξοιμενπρο·αγ·σοιμενπροαξοιμεθαπρο·αγ·σοιμεθα
2ndπροαξοιτεπρο·αγ·σοιτεπροαξοισθεπρο·αγ·σοισθε
3rdπροαξοιενπρο·αγ·σοιενπροαξοιντοπρο·αγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προαξειν​προ·αγ·σειν​προαξεσθαι​προ·αγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροαξουσαπροαξονπρο·αγ·σουσ·απρο·αγ·σο[υ]ν[τ]
Nomπροαξωνπρο·αγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπροαξουσανπροαξονταπρο·αγ·σουσ·ανπρο·αγ·σο[υ]ντ·α
Datπροαξουσῃπροαξοντιπρο·αγ·σουσ·ῃπρο·αγ·σο[υ]ντ·ι
Genπροαξουσηςπροαξοντοςπρο·αγ·σουσ·ηςπρο·αγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπροαξουσαιπροαξοντεςπροαξονταπρο·αγ·σουσ·αιπρο·αγ·σο[υ]ντ·εςπρο·αγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπροαξουσαςπροαξονταςπρο·αγ·σουσ·αςπρο·αγ·σο[υ]ντ·ας
Datπροαξουσαιςπροαξουσι, προαξουσινπρο·αγ·σουσ·αιςπρο·αγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπροαξουσωνπροαξοντωνπρο·αγ·σουσ·ωνπρο·αγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροαξομενηπροαξομενεπρο·αγ·σομεν·ηπρο·αγ·σομεν·ε
Nomπροαξομενοςπρο·αγ·σομεν·ος
Accπροαξομενηνπροαξομενονπρο·αγ·σομεν·ηνπρο·αγ·σομεν·ον
Datπροαξομενῃπροαξομενῳπρο·αγ·σομεν·ῃπρο·αγ·σομεν·ῳ
Genπροαξομενηςπροαξομενουπρο·αγ·σομεν·ηςπρο·αγ·σομεν·ου
PlVocπροαξομεναιπροαξομενοιπροαξομεναπρο·αγ·σομεν·αιπρο·αγ·σομεν·οιπρο·αγ·σομεν·α
Nom
Accπροαξομεναςπροαξομενουςπρο·αγ·σομεν·αςπρο·αγ·σομεν·ους
Datπροαξομεναιςπροαξομενοιςπρο·αγ·σομεν·αιςπρο·αγ·σομεν·οις
Genπροαξομενωνπροαξομενωνπρο·αγ·σομεν·ωνπρο·αγ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροηγαγον[GNT]προ·ε·αγαγ·ονπροηγαγομηνπρο·ε·αγαγ·ομην
2ndπροηγαγεςπρο·ε·αγαγ·εςπροηγαγουπρο·ε·αγαγ·ου
3rdπροηγαγεν, προηγαγεπρο·ε·αγαγ·ε(ν)προηγαγετοπρο·ε·αγαγ·ετο
Pl1stπροηγαγομενπρο·ε·αγαγ·ομενπροηγαγομεθαπρο·ε·αγαγ·ομεθα
2ndπροηγαγετεπρο·ε·αγαγ·ετεπροηγαγεσθεπρο·ε·αγαγ·εσθε
3rdπροηγαγον[GNT], προηγαγοσανπρο·ε·αγαγ·ον, προ·ε·αγαγ·οσαν altπροηγαγοντοπρο·ε·αγαγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροαγαγωπρο·αγαγ·ωπροαγαγωμαιπρο·αγαγ·ωμαι
2ndπροαγαγῃςπρο·αγαγ·ῃςπροαγαγῃπρο·αγαγ·ῃ
3rdπροαγαγῃπρο·αγαγ·ῃπροαγαγηταιπρο·αγαγ·ηται
Pl1stπροαγαγωμενπρο·αγαγ·ωμενπροαγαγωμεθαπρο·αγαγ·ωμεθα
2ndπροαγαγητεπρο·αγαγ·ητεπροαγαγησθεπρο·αγαγ·ησθε
3rdπροαγαγωσιν, προαγαγωσιπρο·αγαγ·ωσι(ν)προαγαγωνταιπρο·αγαγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροαγαγοιμιπρο·αγαγ·οιμιπροαγαγοιμηνπρο·αγαγ·οιμην
2ndπροαγαγοιςπρο·αγαγ·οιςπροαγαγοιοπρο·αγαγ·οιο
3rdπροαγαγοιπρο·αγαγ·οιπροαγαγοιτοπρο·αγαγ·οιτο
Pl1stπροαγαγοιμενπρο·αγαγ·οιμενπροαγαγοιμεθαπρο·αγαγ·οιμεθα
2ndπροαγαγοιτεπρο·αγαγ·οιτεπροαγαγοισθεπρο·αγαγ·οισθε
3rdπροαγαγοιεν, προαγαγοισανπρο·αγαγ·οιεν, προ·αγαγ·οισαν altπροαγαγοιντοπρο·αγαγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροαγαγεπρο·αγαγ·επροαγαγουπρο·αγαγ·ου
3rdπροαγαγετωπρο·αγαγ·ετωπροαγαγεσθωπρο·αγαγ·εσθω
Pl1st
2ndπροαγαγετεπρο·αγαγ·ετεπροαγαγεσθεπρο·αγαγ·εσθε
3rdπροαγαγετωσαν, προαγαγοντωνπρο·αγαγ·ετωσαν, προ·αγαγ·οντων classicalπροαγαγεσθωσαν, προαγαγεσθωνπρο·αγαγ·εσθωσαν, προ·αγαγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προαγαγειν[GNT]​προ·αγαγ·εινπροαγαγεσθαι​προ·αγαγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροαγαγουσαπροαγαγονπρο·αγαγ·ουσ·απρο·αγαγ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροαγαγων[GNT]προ·αγαγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροαγαγουσανπροαγαγονταπρο·αγαγ·ουσ·ανπρο·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Datπροαγαγουσῃπροαγαγοντιπρο·αγαγ·ουσ·ῃπρο·αγαγ·ο[υ]ντ·ι
Genπροαγαγουσηςπροαγαγοντοςπρο·αγαγ·ουσ·ηςπρο·αγαγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροαγαγουσαιπροαγαγοντεςπροαγαγονταπρο·αγαγ·ουσ·αιπρο·αγαγ·ο[υ]ντ·εςπρο·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροαγαγουσαςπροαγαγονταςπρο·αγαγ·ουσ·αςπρο·αγαγ·ο[υ]ντ·ας
Datπροαγαγουσαιςπροαγαγουσι, προαγαγουσινπρο·αγαγ·ουσ·αιςπρο·αγαγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροαγαγουσωνπροαγαγοντωνπρο·αγαγ·ουσ·ωνπρο·αγαγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροαγαγομενηπροαγαγομενεπρο·αγαγ·ομεν·ηπρο·αγαγ·ομεν·ε
Nomπροαγαγομενοςπρο·αγαγ·ομεν·ος
Accπροαγαγομενηνπροαγαγομενονπρο·αγαγ·ομεν·ηνπρο·αγαγ·ομεν·ον
Datπροαγαγομενῃπροαγαγομενῳπρο·αγαγ·ομεν·ῃπρο·αγαγ·ομεν·ῳ
Genπροαγαγομενηςπροαγαγομενουπρο·αγαγ·ομεν·ηςπρο·αγαγ·ομεν·ου
PlVocπροαγαγομεναιπροαγαγομενοιπροαγαγομεναπρο·αγαγ·ομεν·αιπρο·αγαγ·ομεν·οιπρο·αγαγ·ομεν·α
Nom
Accπροαγαγομεναςπροαγαγομενουςπρο·αγαγ·ομεν·αςπρο·αγαγ·ομεν·ους
Datπροαγαγομεναιςπροαγαγομενοιςπρο·αγαγ·ομεν·αιςπρο·αγαγ·ομεν·οις
Genπροαγαγομενωνπροαγαγομενωνπρο·αγαγ·ομεν·ωνπρο·αγαγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροηχθηνπρο·ε·αγ·θην
2ndπροηχθηςπρο·ε·αγ·θης
3rdπροηχθη[LXX]προ·ε·αγ·θη
Pl1stπροηχθημεν[LXX]προ·ε·αγ·θημεν
2ndπροηχθητεπρο·ε·αγ·θητε
3rdπροηχθησανπρο·ε·αγ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροαχθησομαιπρο·αγ·θησομαι
2ndπροαχθησῃ, προαχθησειπρο·αγ·θησῃ, προ·αγ·θησει classical
3rdπροαχθησεταιπρο·αγ·θησεται
Pl1stπροαχθησομεθαπρο·αγ·θησομεθα
2ndπροαχθησεσθεπρο·αγ·θησεσθε
3rdπροαχθησονταιπρο·αγ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροαχθωπρο·αγ·θω
2ndπροαχθῃςπρο·αγ·θῃς
3rdπροαχθῃπρο·αγ·θῃ
Pl1stπροαχθωμενπρο·αγ·θωμεν
2ndπροαχθητεπρο·αγ·θητε
3rdπροαχθωσιν, προαχθωσιπρο·αγ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροαχθειηνπρο·αγ·θειην
2ndπροαχθειηςπρο·αγ·θειης
3rdπροαχθειηπρο·αγ·θειη
Pl1stπροαχθειημεν, προαχθειμενπρο·αγ·θειημεν, προ·αγ·θειμεν classical
2ndπροαχθειητε, προαχθειτεπρο·αγ·θειητε, προ·αγ·θειτε classical
3rdπροαχθειησαν, προαχθειενπρο·αγ·θειησαν, προ·αγ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροαχθησοιμηνπρο·αγ·θησοιμην
2ndπροαχθησοιοπρο·αγ·θησοιο
3rdπροαχθησοιτοπρο·αγ·θησοιτο
Pl1stπροαχθησοιμεθαπρο·αγ·θησοιμεθα
2ndπροαχθησοισθεπρο·αγ·θησοισθε
3rdπροαχθησοιντοπρο·αγ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροαχθητιπρο·αγ·θητι
3rdπροαχθητωπρο·αγ·θητω
Pl1st
2ndπροαχθητεπρο·αγ·θητε
3rdπροαχθητωσαν, προαχθεντωνπρο·αγ·θητωσαν, προ·αγ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
προαχθηναι​προ·αγ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
προαχθησεσθαι​προ·αγ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροαχθεισαπροαχθεις[LXX]προαχθενπρο·αγ·θεισ·απρο·αγ·θει[ντ]·ςπρο·αγ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπροαχθεισανπροαχθενταπρο·αγ·θεισ·ανπρο·αγ·θε[ι]ντ·α
Datπροαχθεισῃπροαχθεντιπρο·αγ·θεισ·ῃπρο·αγ·θε[ι]ντ·ι
Genπροαχθεισηςπροαχθεντοςπρο·αγ·θεισ·ηςπρο·αγ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπροαχθεισαιπροαχθεντες[LXX]προαχθενταπρο·αγ·θεισ·αιπρο·αγ·θε[ι]ντ·εςπρο·αγ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπροαχθεισαςπροαχθενταςπρο·αγ·θεισ·αςπρο·αγ·θε[ι]ντ·ας
Datπροαχθεισαιςπροαχθεισι, προαχθεισινπρο·αγ·θεισ·αιςπρο·αγ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπροαχθεισωνπροαχθεντωνπρο·αγ·θεισ·ωνπρο·αγ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροαχθησομενηπροαχθησομενεπρο·αγ·θησομεν·ηπρο·αγ·θησομεν·ε
Nomπροαχθησομενοςπρο·αγ·θησομεν·ος
Accπροαχθησομενηνπροαχθησομενονπρο·αγ·θησομεν·ηνπρο·αγ·θησομεν·ον
Datπροαχθησομενῃπροαχθησομενῳπρο·αγ·θησομεν·ῃπρο·αγ·θησομεν·ῳ
Genπροαχθησομενηςπροαχθησομενουπρο·αγ·θησομεν·ηςπρο·αγ·θησομεν·ου
PlVocπροαχθησομεναιπροαχθησομενοιπροαχθησομεναπρο·αγ·θησομεν·αιπρο·αγ·θησομεν·οιπρο·αγ·θησομεν·α
Nom
Accπροαχθησομεναςπροαχθησομενουςπρο·αγ·θησομεν·αςπρο·αγ·θησομεν·ους
Datπροαχθησομεναιςπροαχθησομενοιςπρο·αγ·θησομεν·αιςπρο·αγ·θησομεν·οις
Genπροαχθησομενωνπροαχθησομενωνπρο·αγ·θησομεν·ωνπρο·αγ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 20-Jan-2020 00:38:57 EST