προτεινω • PROTEINW • proteinō

Search: προτεινας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προτειναςπροτείνωπρο·τειν·[σ]α[ντ]·ς1aor act ptcp mas nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προτειναςπροτείνωπρο·τειν·[σ]α[ντ]·ς1aor act ptcp mas nom|voc sg

προ·τείνω (προ+τειν-, -, προ+τειν·[σ]-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροτεινωπρο·τειν·ωπροτεινομαιπρο·τειν·ομαι
2ndπροτεινειςπρο·τειν·ειςπροτεινῃ, προτεινει, προτεινεσαιπρο·τειν·ῃ, προ·τειν·ει classical, προ·τειν·εσαι alt
3rdπροτεινειπρο·τειν·ειπροτεινεταιπρο·τειν·εται
Pl1stπροτεινομενπρο·τειν·ομενπροτεινομεθαπρο·τειν·ομεθα
2ndπροτεινετεπρο·τειν·ετεπροτεινεσθεπρο·τειν·εσθε
3rdπροτεινουσιν, προτεινουσιπρο·τειν·ουσι(ν)προτεινονταιπρο·τειν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροτεινωπρο·τειν·ωπροτεινωμαιπρο·τειν·ωμαι
2ndπροτεινῃςπρο·τειν·ῃςπροτεινῃπρο·τειν·ῃ
3rdπροτεινῃπρο·τειν·ῃπροτεινηταιπρο·τειν·ηται
Pl1stπροτεινωμενπρο·τειν·ωμενπροτεινωμεθαπρο·τειν·ωμεθα
2ndπροτεινητεπρο·τειν·ητεπροτεινησθεπρο·τειν·ησθε
3rdπροτεινωσιν, προτεινωσιπρο·τειν·ωσι(ν)προτεινωνταιπρο·τειν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροτεινοιμιπρο·τειν·οιμιπροτεινοιμηνπρο·τειν·οιμην
2ndπροτεινοιςπρο·τειν·οιςπροτεινοιοπρο·τειν·οιο
3rdπροτεινοιπρο·τειν·οιπροτεινοιτοπρο·τειν·οιτο
Pl1stπροτεινοιμενπρο·τειν·οιμενπροτεινοιμεθαπρο·τειν·οιμεθα
2ndπροτεινοιτεπρο·τειν·οιτεπροτεινοισθεπρο·τειν·οισθε
3rdπροτεινοιεν, προτεινοισανπρο·τειν·οιεν, προ·τειν·οισαν altπροτεινοιντοπρο·τειν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροτεινεπρο·τειν·επροτεινουπρο·τειν·ου
3rdπροτεινετωπρο·τειν·ετωπροτεινεσθωπρο·τειν·εσθω
Pl1st
2ndπροτεινετεπρο·τειν·ετεπροτεινεσθεπρο·τειν·εσθε
3rdπροτεινετωσαν, προτεινοντωνπρο·τειν·ετωσαν, προ·τειν·οντων classicalπροτεινεσθωσαν, προτεινεσθωνπρο·τειν·εσθωσαν, προ·τειν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προτεινειν​προ·τειν·ειν​προτεινεσθαι​προ·τειν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροτεινουσαπροτεινονπρο·τειν·ουσ·απρο·τειν·ο[υ]ν[τ]
Nomπροτεινωνπρο·τειν·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροτεινουσανπροτεινονταπρο·τειν·ουσ·ανπρο·τειν·ο[υ]ντ·α
Datπροτεινουσῃπροτεινοντιπρο·τειν·ουσ·ῃπρο·τειν·ο[υ]ντ·ι
Genπροτεινουσηςπροτεινοντοςπρο·τειν·ουσ·ηςπρο·τειν·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροτεινουσαι[LXX]προτεινοντεςπροτεινονταπρο·τειν·ουσ·αιπρο·τειν·ο[υ]ντ·εςπρο·τειν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροτεινουσαςπροτεινονταςπρο·τειν·ουσ·αςπρο·τειν·ο[υ]ντ·ας
Datπροτεινουσαιςπροτεινουσι, προτεινουσινπρο·τειν·ουσ·αιςπρο·τειν·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροτεινουσωνπροτεινοντωνπρο·τειν·ουσ·ωνπρο·τειν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροτεινομενηπροτεινομενεπρο·τειν·ομεν·ηπρο·τειν·ομεν·ε
Nomπροτεινομενοςπρο·τειν·ομεν·ος
Accπροτεινομενηνπροτεινομενονπρο·τειν·ομεν·ηνπρο·τειν·ομεν·ον
Datπροτεινομενῃπροτεινομενῳπρο·τειν·ομεν·ῃπρο·τειν·ομεν·ῳ
Genπροτεινομενηςπροτεινομενουπρο·τειν·ομεν·ηςπρο·τειν·ομεν·ου
PlVocπροτεινομεναιπροτεινομενοιπροτεινομεναπρο·τειν·ομεν·αιπρο·τειν·ομεν·οιπρο·τειν·ομεν·α
Nom
Accπροτεινομεναςπροτεινομενουςπρο·τειν·ομεν·αςπρο·τειν·ομεν·ους
Datπροτεινομεναιςπροτεινομενοιςπρο·τειν·ομεν·αιςπρο·τειν·ομεν·οις
Genπροτεινομενωνπροτεινομενωνπρο·τειν·ομεν·ωνπρο·τειν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροετεινονπρο·ε·τειν·ονπροετεινομηνπρο·ε·τειν·ομην
2ndπροετεινεςπρο·ε·τειν·εςπροετεινουπρο·ε·τειν·ου
3rdπροετεινεν[GNT][LXX], προετεινεπρο·ε·τειν·ε(ν), προ·ε·τειν·ε(ν)προετεινετοπρο·ε·τειν·ετο
Pl1stπροετεινομενπρο·ε·τειν·ομενπροετεινομεθαπρο·ε·τειν·ομεθα
2ndπροετεινετεπρο·ε·τειν·ετεπροετεινεσθεπρο·ε·τειν·εσθε
3rdπροετεινον, προετεινοσανπρο·ε·τειν·ον, προ·ε·τειν·οσαν altπροετεινοντοπρο·ε·τειν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροετειναπρο·ε·τειν·[σ]απροετειναμηνπρο·ε·τειν·[σ]αμην
2ndπροετειναςπρο·ε·τειν·[σ]αςπροετεινωπρο·ε·τειν·[σ]ω
3rdπροετεινεν[GNT][LXX], προετεινεπρο·ε·τειν·[σ]ε(ν), προ·ε·τειν·[σ]ε(ν)προετεινατοπρο·ε·τειν·[σ]ατο
Pl1stπροετειναμενπρο·ε·τειν·[σ]αμενπροετειναμεθαπρο·ε·τειν·[σ]αμεθα
2ndπροετεινατεπρο·ε·τειν·[σ]ατεπροετεινασθεπρο·ε·τειν·[σ]ασθε
3rdπροετειναν[GNT]προ·ε·τειν·[σ]ανπροετειναντοπρο·ε·τειν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροτεινωπρο·τειν·[σ]ωπροτεινωμαιπρο·τειν·[σ]ωμαι
2ndπροτεινῃςπρο·τειν·[σ]ῃςπροτεινῃπρο·τειν·[σ]ῃ
3rdπροτεινῃπρο·τειν·[σ]ῃπροτεινηταιπρο·τειν·[σ]ηται
Pl1stπροτεινωμενπρο·τειν·[σ]ωμενπροτεινωμεθαπρο·τειν·[σ]ωμεθα
2ndπροτεινητεπρο·τειν·[σ]ητεπροτεινησθεπρο·τειν·[σ]ησθε
3rdπροτεινωσιν, προτεινωσιπρο·τειν·[σ]ωσι(ν)προτεινωνταιπρο·τειν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροτειναιμιπρο·τειν·[σ]αιμιπροτειναιμηνπρο·τειν·[σ]αιμην
2ndπροτειναις, προτεινειαςπρο·τειν·[σ]αις, προ·τειν·[σ]ειας classicalπροτειναιοπρο·τειν·[σ]αιο
3rdπροτειναι, προτεινειεπρο·τειν·[σ]αι, προ·τειν·[σ]ειε classicalπροτειναιτοπρο·τειν·[σ]αιτο
Pl1stπροτειναιμενπρο·τειν·[σ]αιμενπροτειναιμεθαπρο·τειν·[σ]αιμεθα
2ndπροτειναιτεπρο·τειν·[σ]αιτεπροτειναισθεπρο·τειν·[σ]αισθε
3rdπροτειναιεν, προτειναισαν, προτεινειαν, προτεινειενπρο·τειν·[σ]αιεν, προ·τειν·[σ]αισαν alt, προ·τειν·[σ]ειαν classical, προ·τειν·[σ]ειεν classicalπροτειναιντοπρο·τειν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροτεινονπρο·τειν·[σ]ονπροτειναιπρο·τειν·[σ]αι
3rdπροτεινατωπρο·τειν·[σ]ατωπροτεινασθωπρο·τειν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndπροτεινατεπρο·τειν·[σ]ατεπροτεινασθεπρο·τειν·[σ]ασθε
3rdπροτεινατωσαν, προτειναντωνπρο·τειν·[σ]ατωσαν, προ·τειν·[σ]αντων classicalπροτεινασθωσαν, προτεινασθωνπρο·τειν·[σ]ασθωσαν, προ·τειν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προτειναι​προ·τειν·[σ]αι​προτεινασθαι​προ·τειν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροτεινασαπροτεινας[LXX]προτεινανπρο·τειν·[σ]ασ·απρο·τειν·[σ]α[ντ]·ςπρο·τειν·[σ]αν[τ]
Nom
Accπροτεινασανπροτειναντα[LXX]προ·τειν·[σ]ασ·ανπρο·τειν·[σ]αντ·α
Datπροτεινασῃπροτειναντιπρο·τειν·[σ]ασ·ῃπρο·τειν·[σ]αντ·ι
Genπροτεινασηςπροτειναντοςπρο·τειν·[σ]ασ·ηςπρο·τειν·[σ]αντ·ος
PlVocπροτεινασαιπροτειναντες[LXX]προτειναντα[LXX]προ·τειν·[σ]ασ·αιπρο·τειν·[σ]αντ·εςπρο·τειν·[σ]αντ·α
Nom
Accπροτεινασαςπροτεινανταςπρο·τειν·[σ]ασ·αςπρο·τειν·[σ]αντ·ας
Datπροτεινασαιςπροτεινασι, προτεινασινπρο·τειν·[σ]ασ·αιςπρο·τειν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genπροτεινασωνπροτειναντωνπρο·τειν·[σ]ασ·ωνπρο·τειν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροτειναμενηπροτειναμενεπρο·τειν·[σ]αμεν·ηπρο·τειν·[σ]αμεν·ε
Nomπροτειναμενοςπρο·τειν·[σ]αμεν·ος
Accπροτειναμενηνπροτειναμενονπρο·τειν·[σ]αμεν·ηνπρο·τειν·[σ]αμεν·ον
Datπροτειναμενῃπροτειναμενῳπρο·τειν·[σ]αμεν·ῃπρο·τειν·[σ]αμεν·ῳ
Genπροτειναμενηςπροτειναμενουπρο·τειν·[σ]αμεν·ηςπρο·τειν·[σ]αμεν·ου
PlVocπροτειναμεναιπροτειναμενοιπροτειναμεναπρο·τειν·[σ]αμεν·αιπρο·τειν·[σ]αμεν·οιπρο·τειν·[σ]αμεν·α
Nom
Accπροτειναμεναςπροτειναμενουςπρο·τειν·[σ]αμεν·αςπρο·τειν·[σ]αμεν·ους
Datπροτειναμεναιςπροτειναμενοιςπρο·τειν·[σ]αμεν·αιςπρο·τειν·[σ]αμεν·οις
Genπροτειναμενωνπροτειναμενωνπρο·τειν·[σ]αμεν·ωνπρο·τειν·[σ]αμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Jan-2020 23:15:10 EST