προσαγω • PROSAGW • prosagō

Search: προσηγαγεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσηγαγενπροσάγωπροσ·ε·αγαγ·ε(ν)2aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσηγαγενπροσάγωπροσ·ε·αγαγ·ε(ν)2aor act ind 3rd sg

προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαγωπροσ·αγ·ωπροσαγομαιπροσ·αγ·ομαι
2ndπροσαγειςπροσ·αγ·ειςπροσαγῃ, προσαγει[LXX], προσαγεσαιπροσ·αγ·ῃ, προσ·αγ·ει classical, προσ·αγ·εσαι alt
3rdπροσαγει[LXX]προσ·αγ·ειπροσαγεται[LXX]προσ·αγ·εται
Pl1stπροσαγομεν[LXX]προσ·αγ·ομενπροσαγομεθαπροσ·αγ·ομεθα
2ndπροσαγετεπροσ·αγ·ετεπροσαγεσθεπροσ·αγ·εσθε
3rdπροσαγουσιν[LXX], προσαγουσιπροσ·αγ·ουσι(ν), προσ·αγ·ουσι(ν)προσαγονταιπροσ·αγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαγωπροσ·αγ·ωπροσαγωμαιπροσ·αγ·ωμαι
2ndπροσαγῃςπροσ·αγ·ῃςπροσαγῃπροσ·αγ·ῃ
3rdπροσαγῃπροσ·αγ·ῃπροσαγηταιπροσ·αγ·ηται
Pl1stπροσαγωμενπροσ·αγ·ωμενπροσαγωμεθαπροσ·αγ·ωμεθα
2ndπροσαγητεπροσ·αγ·ητεπροσαγησθεπροσ·αγ·ησθε
3rdπροσαγωσιν, προσαγωσιπροσ·αγ·ωσι(ν)προσαγωνταιπροσ·αγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαγοιμιπροσ·αγ·οιμιπροσαγοιμηνπροσ·αγ·οιμην
2ndπροσαγοιςπροσ·αγ·οιςπροσαγοιοπροσ·αγ·οιο
3rdπροσαγοιπροσ·αγ·οιπροσαγοιτοπροσ·αγ·οιτο
Pl1stπροσαγοιμενπροσ·αγ·οιμενπροσαγοιμεθαπροσ·αγ·οιμεθα
2ndπροσαγοιτεπροσ·αγ·οιτεπροσαγοισθεπροσ·αγ·οισθε
3rdπροσαγοιεν, προσαγοισανπροσ·αγ·οιεν, προσ·αγ·οισαν altπροσαγοιντοπροσ·αγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσαγε[LXX]προσ·αγ·επροσαγουπροσ·αγ·ου
3rdπροσαγετωπροσ·αγ·ετωπροσαγεσθωπροσ·αγ·εσθω
Pl1st
2ndπροσαγετεπροσ·αγ·ετεπροσαγεσθεπροσ·αγ·εσθε
3rdπροσαγετωσαν, προσαγοντων[LXX]προσ·αγ·ετωσαν, προσ·αγ·οντων classicalπροσαγεσθωσαν, προσαγεσθωνπροσ·αγ·εσθωσαν, προσ·αγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσαγειν[GNT][LXX]​προσ·αγ·εινπροσαγεσθαι​προσ·αγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαγουσαπροσαγονπροσ·αγ·ουσ·απροσ·αγ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροσαγων[LXX]προσ·αγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσαγουσανπροσαγοντα[LXX]προσ·αγ·ουσ·ανπροσ·αγ·ο[υ]ντ·α
Datπροσαγουσῃπροσαγοντιπροσ·αγ·ουσ·ῃπροσ·αγ·ο[υ]ντ·ι
Genπροσαγουσηςπροσαγοντοςπροσ·αγ·ουσ·ηςπροσ·αγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσαγουσαιπροσαγοντες[LXX]προσαγοντα[LXX]προσ·αγ·ουσ·αιπροσ·αγ·ο[υ]ντ·εςπροσ·αγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσαγουσαςπροσαγοντας[LXX]προσ·αγ·ουσ·αςπροσ·αγ·ο[υ]ντ·ας
Datπροσαγουσαιςπροσαγουσι, προσαγουσιν[LXX]προσ·αγ·ουσ·αιςπροσ·αγ·ου[ντ]·σι(ν), προσ·αγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσαγουσωνπροσαγοντων[LXX]προσ·αγ·ουσ·ωνπροσ·αγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαγομενηπροσαγομενεπροσ·αγ·ομεν·ηπροσ·αγ·ομεν·ε
Nomπροσαγομενοςπροσ·αγ·ομεν·ος
Accπροσαγομενηνπροσαγομενονπροσ·αγ·ομεν·ηνπροσ·αγ·ομεν·ον
Datπροσαγομενῃπροσαγομενῳπροσ·αγ·ομεν·ῃπροσ·αγ·ομεν·ῳ
Genπροσαγομενηςπροσαγομενουπροσ·αγ·ομεν·ηςπροσ·αγ·ομεν·ου
PlVocπροσαγομεναιπροσαγομενοιπροσαγομεναπροσ·αγ·ομεν·αιπροσ·αγ·ομεν·οιπροσ·αγ·ομεν·α
Nom
Accπροσαγομεναςπροσαγομενουςπροσ·αγ·ομεν·αςπροσ·αγ·ομεν·ους
Datπροσαγομεναιςπροσαγομενοιςπροσ·αγ·ομεν·αιςπροσ·αγ·ομεν·οις
Genπροσαγομενωνπροσαγομενωνπροσ·αγ·ομεν·ωνπροσ·αγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσηγον[LXX]προσ·ε·αγ·ονπροσηγομηνπροσ·ε·αγ·ομην
2ndπροσηγεςπροσ·ε·αγ·εςπροσηγουπροσ·ε·αγ·ου
3rdπροσηγεν[LXX], προσηγεπροσ·ε·αγ·ε(ν), προσ·ε·αγ·ε(ν)προσηγετοπροσ·ε·αγ·ετο
Pl1stπροσηγομενπροσ·ε·αγ·ομενπροσηγομεθαπροσ·ε·αγ·ομεθα
2ndπροσηγετεπροσ·ε·αγ·ετεπροσηγεσθεπροσ·ε·αγ·εσθε
3rdπροσηγον[LXX], προσηγοσανπροσ·ε·αγ·ον, προσ·ε·αγ·οσαν altπροσηγοντο[LXX]προσ·ε·αγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαξω[LXX]προσ·αγ·σωπροσαξομαιπροσ·αγ·σομαι
2ndπροσαξεις[LXX]προσ·αγ·σειςπροσαξῃ, προσαξει[LXX], προσαξεσαιπροσ·αγ·σῃ, προσ·αγ·σει classical, προσ·αγ·σεσαι alt
3rdπροσαξει[LXX]προσ·αγ·σειπροσαξεταιπροσ·αγ·σεται
Pl1stπροσαξομεν[LXX]προσ·αγ·σομενπροσαξομεθαπροσ·αγ·σομεθα
2ndπροσαξετε[LXX]προσ·αγ·σετεπροσαξεσθεπροσ·αγ·σεσθε
3rdπροσαξουσιν[LXX], προσαξουσιπροσ·αγ·σουσι(ν), προσ·αγ·σουσι(ν)προσαξονταιπροσ·αγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαξοιμιπροσ·αγ·σοιμιπροσαξοιμηνπροσ·αγ·σοιμην
2ndπροσαξοιςπροσ·αγ·σοιςπροσαξοιοπροσ·αγ·σοιο
3rdπροσαξοιπροσ·αγ·σοιπροσαξοιτοπροσ·αγ·σοιτο
Pl1stπροσαξοιμενπροσ·αγ·σοιμενπροσαξοιμεθαπροσ·αγ·σοιμεθα
2ndπροσαξοιτεπροσ·αγ·σοιτεπροσαξοισθεπροσ·αγ·σοισθε
3rdπροσαξοιενπροσ·αγ·σοιενπροσαξοιντοπροσ·αγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσαξειν​προσ·αγ·σειν​προσαξεσθαι​προσ·αγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαξουσαπροσαξονπροσ·αγ·σουσ·απροσ·αγ·σο[υ]ν[τ]
Nomπροσαξωνπροσ·αγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπροσαξουσανπροσαξονταπροσ·αγ·σουσ·ανπροσ·αγ·σο[υ]ντ·α
Datπροσαξουσῃπροσαξοντιπροσ·αγ·σουσ·ῃπροσ·αγ·σο[υ]ντ·ι
Genπροσαξουσηςπροσαξοντοςπροσ·αγ·σουσ·ηςπροσ·αγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπροσαξουσαιπροσαξοντεςπροσαξονταπροσ·αγ·σουσ·αιπροσ·αγ·σο[υ]ντ·εςπροσ·αγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσαξουσαςπροσαξονταςπροσ·αγ·σουσ·αςπροσ·αγ·σο[υ]ντ·ας
Datπροσαξουσαιςπροσαξουσι, προσαξουσιν[LXX]προσ·αγ·σουσ·αιςπροσ·αγ·σου[ντ]·σι(ν), προσ·αγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπροσαξουσωνπροσαξοντωνπροσ·αγ·σουσ·ωνπροσ·αγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαξομενηπροσαξομενεπροσ·αγ·σομεν·ηπροσ·αγ·σομεν·ε
Nomπροσαξομενοςπροσ·αγ·σομεν·ος
Accπροσαξομενηνπροσαξομενονπροσ·αγ·σομεν·ηνπροσ·αγ·σομεν·ον
Datπροσαξομενῃπροσαξομενῳπροσ·αγ·σομεν·ῃπροσ·αγ·σομεν·ῳ
Genπροσαξομενηςπροσαξομενουπροσ·αγ·σομεν·ηςπροσ·αγ·σομεν·ου
PlVocπροσαξομεναιπροσαξομενοιπροσαξομεναπροσ·αγ·σομεν·αιπροσ·αγ·σομεν·οιπροσ·αγ·σομεν·α
Nom
Accπροσαξομεναςπροσαξομενουςπροσ·αγ·σομεν·αςπροσ·αγ·σομεν·ους
Datπροσαξομεναιςπροσαξομενοιςπροσ·αγ·σομεν·αιςπροσ·αγ·σομεν·οις
Genπροσαξομενωνπροσαξομενωνπροσ·αγ·σομεν·ωνπροσ·αγ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσηγαγον[LXX]προσ·ε·αγαγ·ονπροσηγαγομην[LXX]προσ·ε·αγαγ·ομην
2ndπροσηγαγεςπροσ·ε·αγαγ·εςπροσηγαγουπροσ·ε·αγαγ·ου
3rdπροσηγαγεν[LXX], προσηγαγε[LXX]προσ·ε·αγαγ·ε(ν)προσηγαγετο[LXX]προσ·ε·αγαγ·ετο
Pl1stπροσηγαγομενπροσ·ε·αγαγ·ομενπροσηγαγομεθαπροσ·ε·αγαγ·ομεθα
2ndπροσηγαγετε[LXX]προσ·ε·αγαγ·ετεπροσηγαγεσθεπροσ·ε·αγαγ·εσθε
3rdπροσηγαγον[LXX], προσηγαγοσανπροσ·ε·αγαγ·ον, προσ·ε·αγαγ·οσαν altπροσηγαγοντοπροσ·ε·αγαγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαγαγωπροσ·αγαγ·ωπροσαγαγωμαιπροσ·αγαγ·ωμαι
2ndπροσαγαγῃς[LXX]προσ·αγαγ·ῃςπροσαγαγῃ[GNT][LXX]προσ·αγαγ·ῃ
3rdπροσαγαγῃ[GNT][LXX]προσ·αγαγ·ῃπροσαγαγηταιπροσ·αγαγ·ηται
Pl1stπροσαγαγωμενπροσ·αγαγ·ωμενπροσαγαγωμεθαπροσ·αγαγ·ωμεθα
2ndπροσαγαγητε[LXX]προσ·αγαγ·ητεπροσαγαγησθεπροσ·αγαγ·ησθε
3rdπροσαγαγωσιν, προσαγαγωσιπροσ·αγαγ·ωσι(ν)προσαγαγωνταιπροσ·αγαγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαγαγοιμιπροσ·αγαγ·οιμιπροσαγαγοιμηνπροσ·αγαγ·οιμην
2ndπροσαγαγοιςπροσ·αγαγ·οιςπροσαγαγοιοπροσ·αγαγ·οιο
3rdπροσαγαγοιπροσ·αγαγ·οιπροσαγαγοιτοπροσ·αγαγ·οιτο
Pl1stπροσαγαγοιμενπροσ·αγαγ·οιμενπροσαγαγοιμεθαπροσ·αγαγ·οιμεθα
2ndπροσαγαγοιτεπροσ·αγαγ·οιτεπροσαγαγοισθεπροσ·αγαγ·οισθε
3rdπροσαγαγοιεν, προσαγαγοισανπροσ·αγαγ·οιεν, προσ·αγαγ·οισαν altπροσαγαγοιντοπροσ·αγαγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσαγαγε[GNT][LXX]προσ·αγαγ·επροσαγαγου[LXX]προσ·αγαγ·ου
3rdπροσαγαγετωπροσ·αγαγ·ετωπροσαγαγεσθωπροσ·αγαγ·εσθω
Pl1st
2ndπροσαγαγετε[LXX]προσ·αγαγ·ετεπροσαγαγεσθεπροσ·αγαγ·εσθε
3rdπροσαγαγετωσαν, προσαγαγοντωνπροσ·αγαγ·ετωσαν, προσ·αγαγ·οντων classicalπροσαγαγεσθωσαν, προσαγαγεσθωνπροσ·αγαγ·εσθωσαν, προσ·αγαγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσαγαγειν[LXX]​προσ·αγαγ·εινπροσαγαγεσθαι​προσ·αγαγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαγαγουσαπροσαγαγονπροσ·αγαγ·ουσ·απροσ·αγαγ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροσαγαγωνπροσ·αγαγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσαγαγουσανπροσαγαγονταπροσ·αγαγ·ουσ·ανπροσ·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Datπροσαγαγουσῃπροσαγαγοντιπροσ·αγαγ·ουσ·ῃπροσ·αγαγ·ο[υ]ντ·ι
Genπροσαγαγουσηςπροσαγαγοντοςπροσ·αγαγ·ουσ·ηςπροσ·αγαγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσαγαγουσαιπροσαγαγοντες[GNT][LXX]προσαγαγονταπροσ·αγαγ·ουσ·αιπροσ·αγαγ·ο[υ]ντ·εςπροσ·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσαγαγουσαςπροσαγαγονταςπροσ·αγαγ·ουσ·αςπροσ·αγαγ·ο[υ]ντ·ας
Datπροσαγαγουσαιςπροσαγαγουσι, προσαγαγουσινπροσ·αγαγ·ουσ·αιςπροσ·αγαγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσαγαγουσωνπροσαγαγοντωνπροσ·αγαγ·ουσ·ωνπροσ·αγαγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαγαγομενηπροσαγαγομενεπροσ·αγαγ·ομεν·ηπροσ·αγαγ·ομεν·ε
Nomπροσαγαγομενοςπροσ·αγαγ·ομεν·ος
Accπροσαγαγομενηνπροσαγαγομενονπροσ·αγαγ·ομεν·ηνπροσ·αγαγ·ομεν·ον
Datπροσαγαγομενῃπροσαγαγομενῳπροσ·αγαγ·ομεν·ῃπροσ·αγαγ·ομεν·ῳ
Genπροσαγαγομενηςπροσαγαγομενουπροσ·αγαγ·ομεν·ηςπροσ·αγαγ·ομεν·ου
PlVocπροσαγαγομεναιπροσαγαγομενοιπροσαγαγομεναπροσ·αγαγ·ομεν·αιπροσ·αγαγ·ομεν·οιπροσ·αγαγ·ομεν·α
Nom
Accπροσαγαγομεναςπροσαγαγομενουςπροσ·αγαγ·ομεν·αςπροσ·αγαγ·ομεν·ους
Datπροσαγαγομεναιςπροσαγαγομενοιςπροσ·αγαγ·ομεν·αιςπροσ·αγαγ·ομεν·οις
Genπροσαγαγομενωνπροσαγαγομενωνπροσ·αγαγ·ομεν·ωνπροσ·αγαγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαγειοχαπροσ·αγειογ·κα
2ndπροσαγειοχας, προσαγειοχεςπροσ·αγειογ·κας, προσ·αγειογ·κες alt
3rdπροσαγειοχεν, προσαγειοχεπροσ·αγειογ·κε(ν)
Pl1stπροσαγειοχαμενπροσ·αγειογ·καμεν
2ndπροσαγειοχατεπροσ·αγειογ·κατε
3rdπροσαγειοχασιν[LXX], προσαγειοχασι, προσαγειοχανπροσ·αγειογ·κασι(ν), προσ·αγειογ·κασι(ν), προσ·αγειογ·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαγειοχωπροσ·αγειογ·κω
2ndπροσαγειοχῃςπροσ·αγειογ·κῃς
3rdπροσαγειοχῃπροσ·αγειογ·κῃ
Pl1stπροσαγειοχωμενπροσ·αγειογ·κωμεν
2ndπροσαγειοχητεπροσ·αγειογ·κητε
3rdπροσαγειοχωσιν, προσαγειοχωσιπροσ·αγειογ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαγειοχοιμι, προσαγειοχοιηνπροσ·αγειογ·κοιμι, προσ·αγειογ·κοιην classical
2ndπροσαγειοχοις, προσαγειοχοιηςπροσ·αγειογ·κοις, προσ·αγειογ·κοιης classical
3rdπροσαγειοχοι, προσαγειοχοιηπροσ·αγειογ·κοι, προσ·αγειογ·κοιη classical
Pl1stπροσαγειοχοιμενπροσ·αγειογ·κοιμεν
2ndπροσαγειοχοιτεπροσ·αγειογ·κοιτε
3rdπροσαγειοχοιενπροσ·αγειογ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσαγειοχεπροσ·αγειογ·κε
3rdπροσαγειοχετωπροσ·αγειογ·κετω
Pl1st
2ndπροσαγειοχετεπροσ·αγειογ·κετε
3rdπροσαγειοχετωσανπροσ·αγειογ·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσαγειοχεναι​προσ·αγειογ·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαγειοχυιαπροσαγειοχοςπροσ·αγειογ·κυι·απροσ·αγειογ·κο[τ]·ς
Nomπροσαγειοχωςπροσ·αγειογ·κο[τ]·^ς
Accπροσαγειοχυιανπροσαγειοχοταπροσ·αγειογ·κυι·ανπροσ·αγειογ·κοτ·α
Datπροσαγειοχυιᾳπροσαγειοχοτιπροσ·αγειογ·κυι·ᾳπροσ·αγειογ·κοτ·ι
Genπροσαγειοχυιαςπροσαγειοχοτοςπροσ·αγειογ·κυι·αςπροσ·αγειογ·κοτ·ος
PlVocπροσαγειοχυιαιπροσαγειοχοτεςπροσαγειοχοταπροσ·αγειογ·κυι·αιπροσ·αγειογ·κοτ·εςπροσ·αγειογ·κοτ·α
Nom
Accπροσαγειοχυιαςπροσαγειοχοταςπροσ·αγειογ·κυι·αςπροσ·αγειογ·κοτ·ας
Datπροσαγειοχυιαιςπροσαγειοχοσι, προσαγειοχοσινπροσ·αγειογ·κυι·αιςπροσ·αγειογ·κο[τ]·σι(ν)
Genπροσαγειοχυιωνπροσαγειοχοτωνπροσ·αγειογ·κυι·ωνπροσ·αγειογ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσηγειοχειν, προσηγειοχηπροσ·ε·αγειογ·κειν, προσ·ε·αγειογ·κη classical
2ndπροσηγειοχεις, προσηγειοχηςπροσ·ε·αγειογ·κεις, προσ·ε·αγειογ·κης classical
3rdπροσηγειοχειπροσ·ε·αγειογ·κει
Pl1stπροσηγειοχειμεν, προσηγειοχεμενπροσ·ε·αγειογ·κειμεν, προσ·ε·αγειογ·κεμεν classical
2ndπροσηγειοχειτε, προσηγειοχετεπροσ·ε·αγειογ·κειτε, προσ·ε·αγειογ·κετε classical
3rdπροσηγειοχεισαν, προσηγειοχεσανπροσ·ε·αγειογ·κεισαν, προσ·ε·αγειογ·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαγειοχειν, προσαγειοχηπροσ·[ε]·αγειογ·κειν, προσ·[ε]·αγειογ·κη classical
2ndπροσαγειοχεις, προσαγειοχηςπροσ·[ε]·αγειογ·κεις, προσ·[ε]·αγειογ·κης classical
3rdπροσαγειοχειπροσ·[ε]·αγειογ·κει
Pl1stπροσαγειοχειμεν, προσαγειοχεμενπροσ·[ε]·αγειογ·κειμεν, προσ·[ε]·αγειογ·κεμεν classical
2ndπροσαγειοχειτε, προσαγειοχετεπροσ·[ε]·αγειογ·κειτε, προσ·[ε]·αγειογ·κετε classical
3rdπροσαγειοχεισαν, προσαγειοχεσανπροσ·[ε]·αγειογ·κεισαν, προσ·[ε]·αγειογ·κεσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσηχθηνπροσ·ε·αγ·θην
2ndπροσηχθηςπροσ·ε·αγ·θης
3rdπροσηχθη[LXX]προσ·ε·αγ·θη
Pl1stπροσηχθημενπροσ·ε·αγ·θημεν
2ndπροσηχθητεπροσ·ε·αγ·θητε
3rdπροσηχθησανπροσ·ε·αγ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροσαχθησομαιπροσ·αγ·θησομαι
2ndπροσαχθησῃ, προσαχθησειπροσ·αγ·θησῃ, προσ·αγ·θησει classical
3rdπροσαχθησεται[LXX]προσ·αγ·θησεται
Pl1stπροσαχθησομεθαπροσ·αγ·θησομεθα
2ndπροσαχθησεσθεπροσ·αγ·θησεσθε
3rdπροσαχθησονταιπροσ·αγ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσαχθωπροσ·αγ·θω
2ndπροσαχθῃςπροσ·αγ·θῃς
3rdπροσαχθῃπροσ·αγ·θῃ
Pl1stπροσαχθωμενπροσ·αγ·θωμεν
2ndπροσαχθητεπροσ·αγ·θητε
3rdπροσαχθωσιν, προσαχθωσιπροσ·αγ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσαχθειηνπροσ·αγ·θειην
2ndπροσαχθειηςπροσ·αγ·θειης
3rdπροσαχθειηπροσ·αγ·θειη
Pl1stπροσαχθειημεν, προσαχθειμενπροσ·αγ·θειημεν, προσ·αγ·θειμεν classical
2ndπροσαχθειητε, προσαχθειτεπροσ·αγ·θειητε, προσ·αγ·θειτε classical
3rdπροσαχθειησαν, προσαχθειενπροσ·αγ·θειησαν, προσ·αγ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροσαχθησοιμηνπροσ·αγ·θησοιμην
2ndπροσαχθησοιοπροσ·αγ·θησοιο
3rdπροσαχθησοιτοπροσ·αγ·θησοιτο
Pl1stπροσαχθησοιμεθαπροσ·αγ·θησοιμεθα
2ndπροσαχθησοισθεπροσ·αγ·θησοισθε
3rdπροσαχθησοιντοπροσ·αγ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσαχθητιπροσ·αγ·θητι
3rdπροσαχθητωπροσ·αγ·θητω
Pl1st
2ndπροσαχθητεπροσ·αγ·θητε
3rdπροσαχθητωσαν, προσαχθεντωνπροσ·αγ·θητωσαν, προσ·αγ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
προσαχθηναι​προσ·αγ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
προσαχθησεσθαι​προσ·αγ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαχθεισαπροσαχθειςπροσαχθενπροσ·αγ·θεισ·απροσ·αγ·θει[ντ]·ςπροσ·αγ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπροσαχθεισανπροσαχθενταπροσ·αγ·θεισ·ανπροσ·αγ·θε[ι]ντ·α
Datπροσαχθεισῃπροσαχθεντιπροσ·αγ·θεισ·ῃπροσ·αγ·θε[ι]ντ·ι
Genπροσαχθεισηςπροσαχθεντοςπροσ·αγ·θεισ·ηςπροσ·αγ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπροσαχθεισαιπροσαχθεντεςπροσαχθενταπροσ·αγ·θεισ·αιπροσ·αγ·θε[ι]ντ·εςπροσ·αγ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπροσαχθεισαςπροσαχθενταςπροσ·αγ·θεισ·αςπροσ·αγ·θε[ι]ντ·ας
Datπροσαχθεισαιςπροσαχθεισι, προσαχθεισινπροσ·αγ·θεισ·αιςπροσ·αγ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπροσαχθεισωνπροσαχθεντωνπροσ·αγ·θεισ·ωνπροσ·αγ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαχθησομενηπροσαχθησομενεπροσ·αγ·θησομεν·ηπροσ·αγ·θησομεν·ε
Nomπροσαχθησομενοςπροσ·αγ·θησομεν·ος
Accπροσαχθησομενηνπροσαχθησομενονπροσ·αγ·θησομεν·ηνπροσ·αγ·θησομεν·ον
Datπροσαχθησομενῃπροσαχθησομενῳπροσ·αγ·θησομεν·ῃπροσ·αγ·θησομεν·ῳ
Genπροσαχθησομενηςπροσαχθησομενουπροσ·αγ·θησομεν·ηςπροσ·αγ·θησομεν·ου
PlVocπροσαχθησομεναιπροσαχθησομενοιπροσαχθησομεναπροσ·αγ·θησομεν·αιπροσ·αγ·θησομεν·οιπροσ·αγ·θησομεν·α
Nom
Accπροσαχθησομεναςπροσαχθησομενουςπροσ·αγ·θησομεν·αςπροσ·αγ·θησομεν·ους
Datπροσαχθησομεναιςπροσαχθησομενοιςπροσ·αγ·θησομεν·αιςπροσ·αγ·θησομεν·οις
Genπροσαχθησομενωνπροσαχθησομενωνπροσ·αγ·θησομεν·ωνπροσ·αγ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 06-Apr-2020 05:08:07 EDT