προσεχω • PROSECW PROSEXW • prosechō

Search: προσεχοντες

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσεχοντεςπροσέχωπροσ·εχ·ο[υ]ντ·εςpres act ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσεχοντεςπροσέχωπροσ·εχ·ο[υ]ντ·εςpres act ptcp mas nom|voc pl

προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεχωπροσ·εχ·ωπροσεχομαιπροσ·εχ·ομαι
2ndπροσεχεις[LXX]προσ·εχ·ειςπροσεχῃ, προσεχει[LXX], προσεχεσαιπροσ·εχ·ῃ, προσ·εχ·ει classical, προσ·εχ·εσαι alt
3rdπροσεχει[LXX]προσ·εχ·ειπροσεχεταιπροσ·εχ·εται
Pl1stπροσεχομενπροσ·εχ·ομενπροσεχομεθαπροσ·εχ·ομεθα
2ndπροσεχετε[GNT][LXX]προσ·εχ·ετεπροσεχεσθεπροσ·εχ·εσθε
3rdπροσεχουσιν, προσεχουσιπροσ·εχ·ουσι(ν)προσεχονταιπροσ·εχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεχωπροσ·εχ·ωπροσεχωμαιπροσ·εχ·ωμαι
2ndπροσεχῃςπροσ·εχ·ῃςπροσεχῃπροσ·εχ·ῃ
3rdπροσεχῃπροσ·εχ·ῃπροσεχηταιπροσ·εχ·ηται
Pl1stπροσεχωμενπροσ·εχ·ωμενπροσεχωμεθαπροσ·εχ·ωμεθα
2ndπροσεχητε[LXX]προσ·εχ·ητεπροσεχησθεπροσ·εχ·ησθε
3rdπροσεχωσιν, προσεχωσιπροσ·εχ·ωσι(ν)προσεχωνταιπροσ·εχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεχοιμιπροσ·εχ·οιμιπροσεχοιμηνπροσ·εχ·οιμην
2ndπροσεχοιςπροσ·εχ·οιςπροσεχοιοπροσ·εχ·οιο
3rdπροσεχοιπροσ·εχ·οιπροσεχοιτοπροσ·εχ·οιτο
Pl1stπροσεχοιμενπροσ·εχ·οιμενπροσεχοιμεθαπροσ·εχ·οιμεθα
2ndπροσεχοιτεπροσ·εχ·οιτεπροσεχοισθεπροσ·εχ·οισθε
3rdπροσεχοιεν, προσεχοισανπροσ·εχ·οιεν, προσ·εχ·οισαν altπροσεχοιντοπροσ·εχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσεχε[GNT][LXX]προσ·εχ·επροσεχουπροσ·εχ·ου
3rdπροσεχετω[LXX]προσ·εχ·ετωπροσεχεσθωπροσ·εχ·εσθω
Pl1st
2ndπροσεχετε[GNT][LXX]προσ·εχ·ετεπροσεχεσθεπροσ·εχ·εσθε
3rdπροσεχετωσαν[LXX], προσεχοντωνπροσ·εχ·ετωσαν, προσ·εχ·οντων classicalπροσεχεσθωσαν, προσεχεσθωνπροσ·εχ·εσθωσαν, προσ·εχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσεχειν[GNT][LXX]​προσ·εχ·εινπροσεχεσθαι​προσ·εχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσεχουσαπροσεχον[LXX]προσ·εχ·ουσ·απροσ·εχ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροσεχων[LXX]προσ·εχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσεχουσανπροσεχοντα[LXX]προσ·εχ·ουσ·ανπροσ·εχ·ο[υ]ντ·α
Datπροσεχουσῃπροσεχοντιπροσ·εχ·ουσ·ῃπροσ·εχ·ο[υ]ντ·ι
Genπροσεχουσηςπροσεχοντος[LXX]προσ·εχ·ουσ·ηςπροσ·εχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσεχουσαιπροσεχοντες[GNT][LXX]προσεχοντα[LXX]προσ·εχ·ουσ·αιπροσ·εχ·ο[υ]ντ·εςπροσ·εχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσεχουσαςπροσεχοντας[GNT]προσ·εχ·ουσ·αςπροσ·εχ·ο[υ]ντ·ας
Datπροσεχουσαιςπροσεχουσι, προσεχουσινπροσ·εχ·ουσ·αιςπροσ·εχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσεχουσωνπροσεχοντωνπροσ·εχ·ουσ·ωνπροσ·εχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσεχομενηπροσεχομενεπροσ·εχ·ομεν·ηπροσ·εχ·ομεν·ε
Nomπροσεχομενοςπροσ·εχ·ομεν·ος
Accπροσεχομενηνπροσεχομενονπροσ·εχ·ομεν·ηνπροσ·εχ·ομεν·ον
Datπροσεχομενῃπροσεχομενῳπροσ·εχ·ομεν·ῃπροσ·εχ·ομεν·ῳ
Genπροσεχομενηςπροσεχομενουπροσ·εχ·ομεν·ηςπροσ·εχ·ομεν·ου
PlVocπροσεχομεναιπροσεχομενοιπροσεχομεναπροσ·εχ·ομεν·αιπροσ·εχ·ομεν·οιπροσ·εχ·ομεν·α
Nom
Accπροσεχομεναςπροσεχομενουςπροσ·εχ·ομεν·αςπροσ·εχ·ομεν·ους
Datπροσεχομεναιςπροσεχομενοιςπροσ·εχ·ομεν·αιςπροσ·εχ·ομεν·οις
Genπροσεχομενωνπροσεχομενωνπροσ·εχ·ομεν·ωνπροσ·εχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσειχον[GNT]προσ·ε·εχ·ονπροσειχομηνπροσ·ε·εχ·ομην
2ndπροσειχεςπροσ·ε·εχ·εςπροσειχουπροσ·ε·εχ·ου
3rdπροσειχεν, προσειχεπροσ·ε·εχ·ε(ν)προσειχετοπροσ·ε·εχ·ετο
Pl1stπροσειχομενπροσ·ε·εχ·ομενπροσειχομεθαπροσ·ε·εχ·ομεθα
2ndπροσειχετε[LXX]προσ·ε·εχ·ετεπροσειχεσθεπροσ·ε·εχ·εσθε
3rdπροσειχον[GNT], προσειχοσανπροσ·ε·εχ·ον, προσ·ε·εχ·οσαν altπροσειχοντοπροσ·ε·εχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεξωπροσ·εχ·σωπροσεξομαιπροσ·εχ·σομαι
2ndπροσεξειςπροσ·εχ·σειςπροσεξῃ, προσεξει[LXX], προσεξεσαιπροσ·εχ·σῃ, προσ·εχ·σει classical, προσ·εχ·σεσαι alt
3rdπροσεξει[LXX]προσ·εχ·σειπροσεξεταιπροσ·εχ·σεται
Pl1stπροσεξομενπροσ·εχ·σομενπροσεξομεθαπροσ·εχ·σομεθα
2ndπροσεξετεπροσ·εχ·σετεπροσεξεσθεπροσ·εχ·σεσθε
3rdπροσεξουσιν[LXX], προσεξουσιπροσ·εχ·σουσι(ν), προσ·εχ·σουσι(ν)προσεξονταιπροσ·εχ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεξοιμιπροσ·εχ·σοιμιπροσεξοιμηνπροσ·εχ·σοιμην
2ndπροσεξοιςπροσ·εχ·σοιςπροσεξοιοπροσ·εχ·σοιο
3rdπροσεξοιπροσ·εχ·σοιπροσεξοιτοπροσ·εχ·σοιτο
Pl1stπροσεξοιμενπροσ·εχ·σοιμενπροσεξοιμεθαπροσ·εχ·σοιμεθα
2ndπροσεξοιτεπροσ·εχ·σοιτεπροσεξοισθεπροσ·εχ·σοισθε
3rdπροσεξοιενπροσ·εχ·σοιενπροσεξοιντοπροσ·εχ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσεξειν​προσ·εχ·σειν​προσεξεσθαι​προσ·εχ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσεξουσαπροσεξονπροσ·εχ·σουσ·απροσ·εχ·σο[υ]ν[τ]
Nomπροσεξωνπροσ·εχ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπροσεξουσανπροσεξονταπροσ·εχ·σουσ·ανπροσ·εχ·σο[υ]ντ·α
Datπροσεξουσῃπροσεξοντιπροσ·εχ·σουσ·ῃπροσ·εχ·σο[υ]ντ·ι
Genπροσεξουσηςπροσεξοντοςπροσ·εχ·σουσ·ηςπροσ·εχ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπροσεξουσαιπροσεξοντεςπροσεξονταπροσ·εχ·σουσ·αιπροσ·εχ·σο[υ]ντ·εςπροσ·εχ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσεξουσαςπροσεξονταςπροσ·εχ·σουσ·αςπροσ·εχ·σο[υ]ντ·ας
Datπροσεξουσαιςπροσεξουσι, προσεξουσιν[LXX]προσ·εχ·σουσ·αιςπροσ·εχ·σου[ντ]·σι(ν), προσ·εχ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπροσεξουσωνπροσεξοντωνπροσ·εχ·σουσ·ωνπροσ·εχ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσεξομενηπροσεξομενεπροσ·εχ·σομεν·ηπροσ·εχ·σομεν·ε
Nomπροσεξομενοςπροσ·εχ·σομεν·ος
Accπροσεξομενηνπροσεξομενονπροσ·εχ·σομεν·ηνπροσ·εχ·σομεν·ον
Datπροσεξομενῃπροσεξομενῳπροσ·εχ·σομεν·ῃπροσ·εχ·σομεν·ῳ
Genπροσεξομενηςπροσεξομενουπροσ·εχ·σομεν·ηςπροσ·εχ·σομεν·ου
PlVocπροσεξομεναιπροσεξομενοιπροσεξομεναπροσ·εχ·σομεν·αιπροσ·εχ·σομεν·οιπροσ·εχ·σομεν·α
Nom
Accπροσεξομεναςπροσεξομενουςπροσ·εχ·σομεν·αςπροσ·εχ·σομεν·ους
Datπροσεξομεναιςπροσεξομενοιςπροσ·εχ·σομεν·αιςπροσ·εχ·σομεν·οις
Genπροσεξομενωνπροσεξομενωνπροσ·εχ·σομεν·ωνπροσ·εχ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεσχον[LXX]προσ·ε·σχ·ονπροσεσχομηνπροσ·ε·σχ·ομην
2ndπροσεσχες[LXX]προσ·ε·σχ·εςπροσεσχουπροσ·ε·σχ·ου
3rdπροσεσχεν[LXX], προσεσχεπροσ·ε·σχ·ε(ν), προσ·ε·σχ·ε(ν)προσεσχετοπροσ·ε·σχ·ετο
Pl1stπροσεσχομενπροσ·ε·σχ·ομενπροσεσχομεθαπροσ·ε·σχ·ομεθα
2ndπροσεσχετε[LXX]προσ·ε·σχ·ετεπροσεσχεσθεπροσ·ε·σχ·εσθε
3rdπροσεσχον[LXX], προσεσχοσανπροσ·ε·σχ·ον, προσ·ε·σχ·οσαν altπροσεσχοντοπροσ·ε·σχ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσσχωπροσ·σχ·ωπροσσχωμαιπροσ·σχ·ωμαι
2ndπροσσχῃςπροσ·σχ·ῃςπροσσχῃπροσ·σχ·ῃ
3rdπροσσχῃπροσ·σχ·ῃπροσσχηταιπροσ·σχ·ηται
Pl1stπροσσχωμενπροσ·σχ·ωμενπροσσχωμεθαπροσ·σχ·ωμεθα
2ndπροσσχητεπροσ·σχ·ητεπροσσχησθεπροσ·σχ·ησθε
3rdπροσσχωσιν, προσσχωσιπροσ·σχ·ωσι(ν)προσσχωνταιπροσ·σχ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσσχοιμιπροσ·σχ·οιμιπροσσχοιμηνπροσ·σχ·οιμην
2ndπροσσχοιςπροσ·σχ·οιςπροσσχοιοπροσ·σχ·οιο
3rdπροσσχοιπροσ·σχ·οιπροσσχοιτοπροσ·σχ·οιτο
Pl1stπροσσχοιμενπροσ·σχ·οιμενπροσσχοιμεθαπροσ·σχ·οιμεθα
2ndπροσσχοιτεπροσ·σχ·οιτεπροσσχοισθεπροσ·σχ·οισθε
3rdπροσσχοιεν, προσσχοισανπροσ·σχ·οιεν, προσ·σχ·οισαν altπροσσχοιντοπροσ·σχ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσσχεπροσ·σχ·επροσσχουπροσ·σχ·ου
3rdπροσσχετωπροσ·σχ·ετωπροσσχεσθωπροσ·σχ·εσθω
Pl1st
2ndπροσσχετεπροσ·σχ·ετεπροσσχεσθεπροσ·σχ·εσθε
3rdπροσσχετωσαν, προσσχοντωνπροσ·σχ·ετωσαν, προσ·σχ·οντων classicalπροσσχεσθωσαν, προσσχεσθωνπροσ·σχ·εσθωσαν, προσ·σχ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσσχεθι, προσσχεςπροσ·σχε·θι, προσ·σχε·ςπροσσχεσοπροσ·σχε·σο
3rdπροσσχετωπροσ·σχε·τωπροσσχεσθωπροσ·σχε·σθω
Pl1st
2ndπροσσχετεπροσ·σχε·τεπροσσχεσθεπροσ·σχε·σθε
3rdπροσσχετωσαν, προσσχεντωνπροσ·σχε·τωσαν, προσ·σχε·ντων classicalπροσσχεσθωσαν, προσσχεσθωνπροσ·σχε·σθωσαν, προσ·σχε·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσσχειν​προσ·σχ·ειν​προσσχεσθαι​προσ·σχ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσσχουσαπροσσχονπροσ·σχ·ουσ·απροσ·σχ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροσσχωνπροσ·σχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσσχουσανπροσσχονταπροσ·σχ·ουσ·ανπροσ·σχ·ο[υ]ντ·α
Datπροσσχουσῃπροσσχοντιπροσ·σχ·ουσ·ῃπροσ·σχ·ο[υ]ντ·ι
Genπροσσχουσηςπροσσχοντοςπροσ·σχ·ουσ·ηςπροσ·σχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσσχουσαιπροσσχοντεςπροσσχονταπροσ·σχ·ουσ·αιπροσ·σχ·ο[υ]ντ·εςπροσ·σχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσσχουσαςπροσσχονταςπροσ·σχ·ουσ·αςπροσ·σχ·ο[υ]ντ·ας
Datπροσσχουσαιςπροσσχουσι, προσσχουσινπροσ·σχ·ουσ·αιςπροσ·σχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσσχουσωνπροσσχοντωνπροσ·σχ·ουσ·ωνπροσ·σχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσσχομενηπροσσχομενεπροσ·σχ·ομεν·ηπροσ·σχ·ομεν·ε
Nomπροσσχομενοςπροσ·σχ·ομεν·ος
Accπροσσχομενηνπροσσχομενονπροσ·σχ·ομεν·ηνπροσ·σχ·ομεν·ον
Datπροσσχομενῃπροσσχομενῳπροσ·σχ·ομεν·ῃπροσ·σχ·ομεν·ῳ
Genπροσσχομενηςπροσσχομενουπροσ·σχ·ομεν·ηςπροσ·σχ·ομεν·ου
PlVocπροσσχομεναιπροσσχομενοιπροσσχομεναπροσ·σχ·ομεν·αιπροσ·σχ·ομεν·οιπροσ·σχ·ομεν·α
Nom
Accπροσσχομεναςπροσσχομενουςπροσ·σχ·ομεν·αςπροσ·σχ·ομεν·ους
Datπροσσχομεναιςπροσσχομενοιςπροσ·σχ·ομεν·αιςπροσ·σχ·ομεν·οις
Genπροσσχομενωνπροσσχομενωνπροσ·σχ·ομεν·ωνπροσ·σχ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεσχηκαπροσ·εσχη·κα
2ndπροσεσχηκας, προσεσχηκεςπροσ·εσχη·κας, προσ·εσχη·κες alt
3rdπροσεσχηκεν[GNT], προσεσχηκεπροσ·εσχη·κε(ν), προσ·εσχη·κε(ν)
Pl1stπροσεσχηκαμενπροσ·εσχη·καμεν
2ndπροσεσχηκατεπροσ·εσχη·κατε
3rdπροσεσχηκασιν, προσεσχηκασι, προσεσχηκανπροσ·εσχη·κασι(ν), προσ·εσχη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεσχηκωπροσ·εσχη·κω
2ndπροσεσχηκῃςπροσ·εσχη·κῃς
3rdπροσεσχηκῃπροσ·εσχη·κῃ
Pl1stπροσεσχηκωμενπροσ·εσχη·κωμεν
2ndπροσεσχηκητεπροσ·εσχη·κητε
3rdπροσεσχηκωσιν, προσεσχηκωσιπροσ·εσχη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεσχηκοιμι, προσεσχηκοιηνπροσ·εσχη·κοιμι, προσ·εσχη·κοιην classical
2ndπροσεσχηκοις, προσεσχηκοιηςπροσ·εσχη·κοις, προσ·εσχη·κοιης classical
3rdπροσεσχηκοι, προσεσχηκοιηπροσ·εσχη·κοι, προσ·εσχη·κοιη classical
Pl1stπροσεσχηκοιμενπροσ·εσχη·κοιμεν
2ndπροσεσχηκοιτεπροσ·εσχη·κοιτε
3rdπροσεσχηκοιενπροσ·εσχη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσεσχηκεπροσ·εσχη·κε
3rdπροσεσχηκετωπροσ·εσχη·κετω
Pl1st
2ndπροσεσχηκετεπροσ·εσχη·κετε
3rdπροσεσχηκετωσανπροσ·εσχη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσεσχηκεναι​προσ·εσχη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσεσχηκυιαπροσεσχηκοςπροσ·εσχη·κυι·απροσ·εσχη·κο[τ]·ς
Nomπροσεσχηκωςπροσ·εσχη·κο[τ]·^ς
Accπροσεσχηκυιανπροσεσχηκοταπροσ·εσχη·κυι·ανπροσ·εσχη·κοτ·α
Datπροσεσχηκυιᾳπροσεσχηκοτιπροσ·εσχη·κυι·ᾳπροσ·εσχη·κοτ·ι
Genπροσεσχηκυιαςπροσεσχηκοτοςπροσ·εσχη·κυι·αςπροσ·εσχη·κοτ·ος
PlVocπροσεσχηκυιαιπροσεσχηκοτεςπροσεσχηκοταπροσ·εσχη·κυι·αιπροσ·εσχη·κοτ·εςπροσ·εσχη·κοτ·α
Nom
Accπροσεσχηκυιαςπροσεσχηκοταςπροσ·εσχη·κυι·αςπροσ·εσχη·κοτ·ας
Datπροσεσχηκυιαιςπροσεσχηκοσι, προσεσχηκοσινπροσ·εσχη·κυι·αιςπροσ·εσχη·κο[τ]·σι(ν)
Genπροσεσχηκυιωνπροσεσχηκοτωνπροσ·εσχη·κυι·ωνπροσ·εσχη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεσχηκειν, προσεσχηκηπροσ·ε·εσχη·κειν, προσ·ε·εσχη·κη classical
2ndπροσεσχηκεις, προσεσχηκηςπροσ·ε·εσχη·κεις, προσ·ε·εσχη·κης classical
3rdπροσεσχηκειπροσ·ε·εσχη·κει
Pl1stπροσεσχηκειμεν, προσεσχηκεμενπροσ·ε·εσχη·κειμεν, προσ·ε·εσχη·κεμεν classical
2ndπροσεσχηκειτε, προσεσχηκετεπροσ·ε·εσχη·κειτε, προσ·ε·εσχη·κετε classical
3rdπροσεσχηκεισαν, προσεσχηκεσανπροσ·ε·εσχη·κεισαν, προσ·ε·εσχη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 07:00:01 EST