προσπιπτω • PROSPIPTW • prospiptō

Search: προσεπεσεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσεπεσεν; προσεπεσενπροσπίπτωπροσ·ε·πεσ·[σ]ε(ν); προσ·ε·πεσ·ε(ν)1aor act ind 3rd sg; 2aor act ind 3rd sg

προσ·πίπτω (προσ+πιπτ-, προσ+πεσ(ε)·[σ]-, προσ+πεσ·[σ]- or 2nd προσ+πεσ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσπιπτωπροσ·πιπτ·ωπροσπιπτομαιπροσ·πιπτ·ομαι
2ndπροσπιπτειςπροσ·πιπτ·ειςπροσπιπτῃ, προσπιπτει, προσπιπτεσαιπροσ·πιπτ·ῃ, προσ·πιπτ·ει classical, προσ·πιπτ·εσαι alt
3rdπροσπιπτειπροσ·πιπτ·ειπροσπιπτεταιπροσ·πιπτ·εται
Pl1stπροσπιπτομενπροσ·πιπτ·ομενπροσπιπτομεθαπροσ·πιπτ·ομεθα
2ndπροσπιπτετεπροσ·πιπτ·ετεπροσπιπτεσθεπροσ·πιπτ·εσθε
3rdπροσπιπτουσιν, προσπιπτουσιπροσ·πιπτ·ουσι(ν)προσπιπτονταιπροσ·πιπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσπιπτωπροσ·πιπτ·ωπροσπιπτωμαιπροσ·πιπτ·ωμαι
2ndπροσπιπτῃςπροσ·πιπτ·ῃςπροσπιπτῃπροσ·πιπτ·ῃ
3rdπροσπιπτῃπροσ·πιπτ·ῃπροσπιπτηταιπροσ·πιπτ·ηται
Pl1stπροσπιπτωμενπροσ·πιπτ·ωμενπροσπιπτωμεθαπροσ·πιπτ·ωμεθα
2ndπροσπιπτητεπροσ·πιπτ·ητεπροσπιπτησθεπροσ·πιπτ·ησθε
3rdπροσπιπτωσιν, προσπιπτωσιπροσ·πιπτ·ωσι(ν)προσπιπτωνταιπροσ·πιπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσπιπτοιμιπροσ·πιπτ·οιμιπροσπιπτοιμηνπροσ·πιπτ·οιμην
2ndπροσπιπτοιςπροσ·πιπτ·οιςπροσπιπτοιοπροσ·πιπτ·οιο
3rdπροσπιπτοιπροσ·πιπτ·οιπροσπιπτοιτοπροσ·πιπτ·οιτο
Pl1stπροσπιπτοιμενπροσ·πιπτ·οιμενπροσπιπτοιμεθαπροσ·πιπτ·οιμεθα
2ndπροσπιπτοιτεπροσ·πιπτ·οιτεπροσπιπτοισθεπροσ·πιπτ·οισθε
3rdπροσπιπτοιεν, προσπιπτοισανπροσ·πιπτ·οιεν, προσ·πιπτ·οισαν altπροσπιπτοιντοπροσ·πιπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσπιπτε[LXX]προσ·πιπτ·επροσπιπτουπροσ·πιπτ·ου
3rdπροσπιπτετωπροσ·πιπτ·ετωπροσπιπτεσθωπροσ·πιπτ·εσθω
Pl1st
2ndπροσπιπτετεπροσ·πιπτ·ετεπροσπιπτεσθεπροσ·πιπτ·εσθε
3rdπροσπιπτετωσαν, προσπιπτοντωνπροσ·πιπτ·ετωσαν, προσ·πιπτ·οντων classicalπροσπιπτεσθωσαν, προσπιπτεσθωνπροσ·πιπτ·εσθωσαν, προσ·πιπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσπιπτειν​προσ·πιπτ·ειν​προσπιπτεσθαι​προσ·πιπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσπιπτουσαπροσπιπτονπροσ·πιπτ·ουσ·απροσ·πιπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροσπιπτωνπροσ·πιπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσπιπτουσανπροσπιπτοντα[LXX]προσ·πιπτ·ουσ·ανπροσ·πιπτ·ο[υ]ντ·α
Datπροσπιπτουσῃπροσπιπτοντιπροσ·πιπτ·ουσ·ῃπροσ·πιπτ·ο[υ]ντ·ι
Genπροσπιπτουσηςπροσπιπτοντοςπροσ·πιπτ·ουσ·ηςπροσ·πιπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσπιπτουσαιπροσπιπτοντεςπροσπιπτοντα[LXX]προσ·πιπτ·ουσ·αιπροσ·πιπτ·ο[υ]ντ·εςπροσ·πιπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσπιπτουσαςπροσπιπτονταςπροσ·πιπτ·ουσ·αςπροσ·πιπτ·ο[υ]ντ·ας
Datπροσπιπτουσαιςπροσπιπτουσι, προσπιπτουσινπροσ·πιπτ·ουσ·αιςπροσ·πιπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσπιπτουσωνπροσπιπτοντωνπροσ·πιπτ·ουσ·ωνπροσ·πιπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσπιπτομενηπροσπιπτομενεπροσ·πιπτ·ομεν·ηπροσ·πιπτ·ομεν·ε
Nomπροσπιπτομενοςπροσ·πιπτ·ομεν·ος
Accπροσπιπτομενηνπροσπιπτομενονπροσ·πιπτ·ομεν·ηνπροσ·πιπτ·ομεν·ον
Datπροσπιπτομενῃπροσπιπτομενῳπροσ·πιπτ·ομεν·ῃπροσ·πιπτ·ομεν·ῳ
Genπροσπιπτομενηςπροσπιπτομενουπροσ·πιπτ·ομεν·ηςπροσ·πιπτ·ομεν·ου
PlVocπροσπιπτομεναιπροσπιπτομενοιπροσπιπτομεναπροσ·πιπτ·ομεν·αιπροσ·πιπτ·ομεν·οιπροσ·πιπτ·ομεν·α
Nom
Accπροσπιπτομεναςπροσπιπτομενουςπροσ·πιπτ·ομεν·αςπροσ·πιπτ·ομεν·ους
Datπροσπιπτομεναιςπροσπιπτομενοιςπροσ·πιπτ·ομεν·αιςπροσ·πιπτ·ομεν·οις
Genπροσπιπτομενωνπροσπιπτομενωνπροσ·πιπτ·ομεν·ωνπροσ·πιπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεπιπτον[GNT]προσ·ε·πιπτ·ονπροσεπιπτομηνπροσ·ε·πιπτ·ομην
2ndπροσεπιπτεςπροσ·ε·πιπτ·εςπροσεπιπτουπροσ·ε·πιπτ·ου
3rdπροσεπιπτεν[GNT][LXX], προσεπιπτεπροσ·ε·πιπτ·ε(ν), προσ·ε·πιπτ·ε(ν)προσεπιπτετοπροσ·ε·πιπτ·ετο
Pl1stπροσεπιπτομενπροσ·ε·πιπτ·ομενπροσεπιπτομεθαπροσ·ε·πιπτ·ομεθα
2ndπροσεπιπτετεπροσ·ε·πιπτ·ετεπροσεπιπτεσθεπροσ·ε·πιπτ·εσθε
3rdπροσεπιπτον[GNT], προσεπιπτοσανπροσ·ε·πιπτ·ον, προσ·ε·πιπτ·οσαν altπροσεπιπτοντοπροσ·ε·πιπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσπεσωπροσ·πεσ(ε)·[σ]ωπροσπεσουμαιπροσ·πεσ(ε)·[σ]ομαι
2ndπροσπεσειςπροσ·πεσ(ε)·[σ]ειςπροσπεσῃ, προσπεσει, προσπεσεισαιπροσ·πεσ(ε)·[σ]ῃ, προσ·πεσ(ε)·[σ]ει classical, προσ·πεσ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdπροσπεσειπροσ·πεσ(ε)·[σ]ειπροσπεσειταιπροσ·πεσ(ε)·[σ]εται
Pl1stπροσπεσουμενπροσ·πεσ(ε)·[σ]ομενπροσπεσουμεθαπροσ·πεσ(ε)·[σ]ομεθα
2ndπροσπεσειτεπροσ·πεσ(ε)·[σ]ετεπροσπεσεισθεπροσ·πεσ(ε)·[σ]εσθε
3rdπροσπεσουσιν, προσπεσουσιπροσ·πεσ(ε)·[σ]ουσι(ν)προσπεσουνταιπροσ·πεσ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσπεσοιμιπροσ·πεσ(ε)·[σ]οιμιπροσπεσοιμηνπροσ·πεσ(ε)·[σ]οιμην
2ndπροσπεσοιςπροσ·πεσ(ε)·[σ]οιςπροσπεσοιοπροσ·πεσ(ε)·[σ]οιο
3rdπροσπεσοιπροσ·πεσ(ε)·[σ]οιπροσπεσοιτοπροσ·πεσ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stπροσπεσοιμενπροσ·πεσ(ε)·[σ]οιμενπροσπεσοιμεθαπροσ·πεσ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndπροσπεσοιτεπροσ·πεσ(ε)·[σ]οιτεπροσπεσοισθεπροσ·πεσ(ε)·[σ]οισθε
3rdπροσπεσοιενπροσ·πεσ(ε)·[σ]οιενπροσπεσοιντοπροσ·πεσ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσπεσειν[LXX]​προσ·πεσ(ε)·[σ]εινπροσπεσεισθαι​προσ·πεσ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσπεσουσα[GNT]προσπεσουνπροσ·πεσ(ε)·[σ]ουσ·απροσ·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomπροσπεσωνπροσ·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσπεσουσανπροσπεσουνταπροσ·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ανπροσ·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datπροσπεσουσῃπροσπεσουντιπροσ·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ῃπροσ·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genπροσπεσουσηςπροσπεσουντοςπροσ·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ηςπροσ·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσπεσουσαιπροσπεσουντεςπροσπεσουνταπροσ·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αιπροσ·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςπροσ·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσπεσουσαςπροσπεσουνταςπροσ·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αςπροσ·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datπροσπεσουσαιςπροσπεσουσι, προσπεσουσινπροσ·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αιςπροσ·πεσ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσπεσουσωνπροσπεσουντωνπροσ·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ωνπροσ·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσπεσουμενηπροσπεσουμενεπροσ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηπροσ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomπροσπεσουμενοςπροσ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accπροσπεσουμενηνπροσπεσουμενονπροσ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηνπροσ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datπροσπεσουμενῃπροσπεσουμενῳπροσ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ῃπροσ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genπροσπεσουμενηςπροσπεσουμενουπροσ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηςπροσ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocπροσπεσουμεναιπροσπεσουμενοιπροσπεσουμεναπροσ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αιπροσ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·οιπροσ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accπροσπεσουμεναςπροσπεσουμενουςπροσ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αςπροσ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datπροσπεσουμεναιςπροσπεσουμενοιςπροσ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αιςπροσ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genπροσπεσουμενωνπροσπεσουμενωνπροσ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ωνπροσ·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεπεσαπροσ·ε·πεσ·[σ]απροσεπεσαμηνπροσ·ε·πεσ·[σ]αμην
2ndπροσεπεσαςπροσ·ε·πεσ·[σ]αςπροσεπεσωπροσ·ε·πεσ·[σ]ω
3rdπροσεπεσεν[GNT][LXX], προσεπεσεπροσ·ε·πεσ·[σ]ε(ν), προσ·ε·πεσ·[σ]ε(ν)προσεπεσατοπροσ·ε·πεσ·[σ]ατο
Pl1stπροσεπεσαμενπροσ·ε·πεσ·[σ]αμενπροσεπεσαμεθαπροσ·ε·πεσ·[σ]αμεθα
2ndπροσεπεσατεπροσ·ε·πεσ·[σ]ατεπροσεπεσασθεπροσ·ε·πεσ·[σ]ασθε
3rdπροσεπεσαν[GNT]προσ·ε·πεσ·[σ]ανπροσεπεσαντοπροσ·ε·πεσ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσπεσωπροσ·πεσ·[σ]ωπροσπεσωμαιπροσ·πεσ·[σ]ωμαι
2ndπροσπεσῃς[LXX]προσ·πεσ·[σ]ῃςπροσπεσῃπροσ·πεσ·[σ]ῃ
3rdπροσπεσῃπροσ·πεσ·[σ]ῃπροσπεσηταιπροσ·πεσ·[σ]ηται
Pl1stπροσπεσωμεν[LXX]προσ·πεσ·[σ]ωμενπροσπεσωμεθαπροσ·πεσ·[σ]ωμεθα
2ndπροσπεσητεπροσ·πεσ·[σ]ητεπροσπεσησθεπροσ·πεσ·[σ]ησθε
3rdπροσπεσωσιν, προσπεσωσιπροσ·πεσ·[σ]ωσι(ν)προσπεσωνταιπροσ·πεσ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσπεσαιμιπροσ·πεσ·[σ]αιμιπροσπεσαιμηνπροσ·πεσ·[σ]αιμην
2ndπροσπεσαις, προσπεσειαςπροσ·πεσ·[σ]αις, προσ·πεσ·[σ]ειας classicalπροσπεσαιοπροσ·πεσ·[σ]αιο
3rdπροσπεσαι, προσπεσειεπροσ·πεσ·[σ]αι, προσ·πεσ·[σ]ειε classicalπροσπεσαιτοπροσ·πεσ·[σ]αιτο
Pl1stπροσπεσαιμενπροσ·πεσ·[σ]αιμενπροσπεσαιμεθαπροσ·πεσ·[σ]αιμεθα
2ndπροσπεσαιτεπροσ·πεσ·[σ]αιτεπροσπεσαισθεπροσ·πεσ·[σ]αισθε
3rdπροσπεσαιεν, προσπεσαισαν, προσπεσειαν, προσπεσειενπροσ·πεσ·[σ]αιεν, προσ·πεσ·[σ]αισαν alt, προσ·πεσ·[σ]ειαν classical, προσ·πεσ·[σ]ειεν classicalπροσπεσαιντοπροσ·πεσ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσπεσον[LXX]προσ·πεσ·[σ]ονπροσπεσαιπροσ·πεσ·[σ]αι
3rdπροσπεσατωπροσ·πεσ·[σ]ατωπροσπεσασθωπροσ·πεσ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndπροσπεσατεπροσ·πεσ·[σ]ατεπροσπεσασθεπροσ·πεσ·[σ]ασθε
3rdπροσπεσατωσαν, προσπεσαντωνπροσ·πεσ·[σ]ατωσαν, προσ·πεσ·[σ]αντων classicalπροσπεσασθωσαν, προσπεσασθωνπροσ·πεσ·[σ]ασθωσαν, προσ·πεσ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσπεσαι​προσ·πεσ·[σ]αι​προσπεσασθαι​προσ·πεσ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσπεσασαπροσπεσαςπροσπεσανπροσ·πεσ·[σ]ασ·απροσ·πεσ·[σ]α[ντ]·ςπροσ·πεσ·[σ]αν[τ]
Nom
Accπροσπεσασανπροσπεσανταπροσ·πεσ·[σ]ασ·ανπροσ·πεσ·[σ]αντ·α
Datπροσπεσασῃπροσπεσαντιπροσ·πεσ·[σ]ασ·ῃπροσ·πεσ·[σ]αντ·ι
Genπροσπεσασηςπροσπεσαντοςπροσ·πεσ·[σ]ασ·ηςπροσ·πεσ·[σ]αντ·ος
PlVocπροσπεσασαιπροσπεσαντεςπροσπεσανταπροσ·πεσ·[σ]ασ·αιπροσ·πεσ·[σ]αντ·εςπροσ·πεσ·[σ]αντ·α
Nom
Accπροσπεσασαςπροσπεσανταςπροσ·πεσ·[σ]ασ·αςπροσ·πεσ·[σ]αντ·ας
Datπροσπεσασαιςπροσπεσασι, προσπεσασινπροσ·πεσ·[σ]ασ·αιςπροσ·πεσ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genπροσπεσασωνπροσπεσαντωνπροσ·πεσ·[σ]ασ·ωνπροσ·πεσ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσπεσαμενηπροσπεσαμενεπροσ·πεσ·[σ]αμεν·ηπροσ·πεσ·[σ]αμεν·ε
Nomπροσπεσαμενοςπροσ·πεσ·[σ]αμεν·ος
Accπροσπεσαμενηνπροσπεσαμενονπροσ·πεσ·[σ]αμεν·ηνπροσ·πεσ·[σ]αμεν·ον
Datπροσπεσαμενῃπροσπεσαμενῳπροσ·πεσ·[σ]αμεν·ῃπροσ·πεσ·[σ]αμεν·ῳ
Genπροσπεσαμενηςπροσπεσαμενουπροσ·πεσ·[σ]αμεν·ηςπροσ·πεσ·[σ]αμεν·ου
PlVocπροσπεσαμεναιπροσπεσαμενοιπροσπεσαμεναπροσ·πεσ·[σ]αμεν·αιπροσ·πεσ·[σ]αμεν·οιπροσ·πεσ·[σ]αμεν·α
Nom
Accπροσπεσαμεναςπροσπεσαμενουςπροσ·πεσ·[σ]αμεν·αςπροσ·πεσ·[σ]αμεν·ους
Datπροσπεσαμεναιςπροσπεσαμενοιςπροσ·πεσ·[σ]αμεν·αιςπροσ·πεσ·[σ]αμεν·οις
Genπροσπεσαμενωνπροσπεσαμενωνπροσ·πεσ·[σ]αμεν·ωνπροσ·πεσ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεπεσον[GNT]προσ·ε·πεσ·ονπροσεπεσομηνπροσ·ε·πεσ·ομην
2ndπροσεπεσεςπροσ·ε·πεσ·εςπροσεπεσουπροσ·ε·πεσ·ου
3rdπροσεπεσεν[GNT][LXX], προσεπεσεπροσ·ε·πεσ·ε(ν), προσ·ε·πεσ·ε(ν)προσεπεσετοπροσ·ε·πεσ·ετο
Pl1stπροσεπεσομενπροσ·ε·πεσ·ομενπροσεπεσομεθαπροσ·ε·πεσ·ομεθα
2ndπροσεπεσετεπροσ·ε·πεσ·ετεπροσεπεσεσθεπροσ·ε·πεσ·εσθε
3rdπροσεπεσον[GNT], προσεπεσοσανπροσ·ε·πεσ·ον, προσ·ε·πεσ·οσαν altπροσεπεσοντοπροσ·ε·πεσ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσπεσωπροσ·πεσ·ωπροσπεσωμαιπροσ·πεσ·ωμαι
2ndπροσπεσῃς[LXX]προσ·πεσ·ῃςπροσπεσῃπροσ·πεσ·ῃ
3rdπροσπεσῃπροσ·πεσ·ῃπροσπεσηταιπροσ·πεσ·ηται
Pl1stπροσπεσωμεν[LXX]προσ·πεσ·ωμενπροσπεσωμεθαπροσ·πεσ·ωμεθα
2ndπροσπεσητεπροσ·πεσ·ητεπροσπεσησθεπροσ·πεσ·ησθε
3rdπροσπεσωσιν, προσπεσωσιπροσ·πεσ·ωσι(ν)προσπεσωνταιπροσ·πεσ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσπεσοιμιπροσ·πεσ·οιμιπροσπεσοιμηνπροσ·πεσ·οιμην
2ndπροσπεσοιςπροσ·πεσ·οιςπροσπεσοιοπροσ·πεσ·οιο
3rdπροσπεσοιπροσ·πεσ·οιπροσπεσοιτοπροσ·πεσ·οιτο
Pl1stπροσπεσοιμενπροσ·πεσ·οιμενπροσπεσοιμεθαπροσ·πεσ·οιμεθα
2ndπροσπεσοιτεπροσ·πεσ·οιτεπροσπεσοισθεπροσ·πεσ·οισθε
3rdπροσπεσοιεν, προσπεσοισανπροσ·πεσ·οιεν, προσ·πεσ·οισαν altπροσπεσοιντοπροσ·πεσ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσπεσεπροσ·πεσ·επροσπεσουπροσ·πεσ·ου
3rdπροσπεσετωπροσ·πεσ·ετωπροσπεσεσθωπροσ·πεσ·εσθω
Pl1st
2ndπροσπεσετεπροσ·πεσ·ετεπροσπεσεσθεπροσ·πεσ·εσθε
3rdπροσπεσετωσαν, προσπεσοντων[LXX]προσ·πεσ·ετωσαν, προσ·πεσ·οντων classicalπροσπεσεσθωσαν, προσπεσεσθωνπροσ·πεσ·εσθωσαν, προσ·πεσ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσπεσειν[LXX]​προσ·πεσ·εινπροσπεσεσθαι​προσ·πεσ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσπεσουσα[GNT]προσπεσον[LXX]προσ·πεσ·ουσ·απροσ·πεσ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροσπεσωνπροσ·πεσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσπεσουσανπροσπεσονταπροσ·πεσ·ουσ·ανπροσ·πεσ·ο[υ]ντ·α
Datπροσπεσουσῃπροσπεσοντιπροσ·πεσ·ουσ·ῃπροσ·πεσ·ο[υ]ντ·ι
Genπροσπεσουσηςπροσπεσοντος[LXX]προσ·πεσ·ουσ·ηςπροσ·πεσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσπεσουσαιπροσπεσοντες[LXX]προσπεσονταπροσ·πεσ·ουσ·αιπροσ·πεσ·ο[υ]ντ·εςπροσ·πεσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσπεσουσαςπροσπεσονταςπροσ·πεσ·ουσ·αςπροσ·πεσ·ο[υ]ντ·ας
Datπροσπεσουσαιςπροσπεσουσι, προσπεσουσινπροσ·πεσ·ουσ·αιςπροσ·πεσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσπεσουσωνπροσπεσοντων[LXX]προσ·πεσ·ουσ·ωνπροσ·πεσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσπεσομενηπροσπεσομενεπροσ·πεσ·ομεν·ηπροσ·πεσ·ομεν·ε
Nomπροσπεσομενοςπροσ·πεσ·ομεν·ος
Accπροσπεσομενηνπροσπεσομενονπροσ·πεσ·ομεν·ηνπροσ·πεσ·ομεν·ον
Datπροσπεσομενῃπροσπεσομενῳπροσ·πεσ·ομεν·ῃπροσ·πεσ·ομεν·ῳ
Genπροσπεσομενηςπροσπεσομενουπροσ·πεσ·ομεν·ηςπροσ·πεσ·ομεν·ου
PlVocπροσπεσομεναιπροσπεσομενοιπροσπεσομεναπροσ·πεσ·ομεν·αιπροσ·πεσ·ομεν·οιπροσ·πεσ·ομεν·α
Nom
Accπροσπεσομεναςπροσπεσομενουςπροσ·πεσ·ομεν·αςπροσ·πεσ·ομεν·ους
Datπροσπεσομεναιςπροσπεσομενοιςπροσ·πεσ·ομεν·αιςπροσ·πεσ·ομεν·οις
Genπροσπεσομενωνπροσπεσομενωνπροσ·πεσ·ομεν·ωνπροσ·πεσ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 01-Mar-2021 04:54:50 EST