προσχεω • PROSCEW PROSXEW • proscheō

Search: προσχεειν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσχεειν; προσχεεινπροσχέωπροσ·χε·ειν; προσ·χε(ε)·[σ]εινpres act inf; fut act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσχεεινπροσχέωπροσ·χε·εινpres act inf
προσχεεινπροσχέωπροσ·χε(ε)·[σ]εινfut act inf

προσ·χέω [LXX] (προσ+χε-, προσ+χε(ε)·[σ]-, προσ+χε·[σ]-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσχεωπροσ·χε·ωπροσχεομαιπροσ·χε·ομαι
2ndπροσχεεις[LXX]προσ·χε·ειςπροσχεῃ, προσχεει[LXX], προσχεεσαιπροσ·χε·ῃ, προσ·χε·ει classical, προσ·χε·εσαι alt
3rdπροσχεει[LXX]προσ·χε·ειπροσχεεταιπροσ·χε·εται
Pl1stπροσχεομενπροσ·χε·ομενπροσχεομεθαπροσ·χε·ομεθα
2ndπροσχεετεπροσ·χε·ετεπροσχεεσθεπροσ·χε·εσθε
3rdπροσχεουσιν[LXX], προσχεουσιπροσ·χε·ουσι(ν), προσ·χε·ουσι(ν)προσχεονταιπροσ·χε·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσχεωπροσ·χε·ωπροσχεωμαιπροσ·χε·ωμαι
2ndπροσχεῃςπροσ·χε·ῃςπροσχεῃπροσ·χε·ῃ
3rdπροσχεῃπροσ·χε·ῃπροσχεηταιπροσ·χε·ηται
Pl1stπροσχεωμενπροσ·χε·ωμενπροσχεωμεθαπροσ·χε·ωμεθα
2ndπροσχεητεπροσ·χε·ητεπροσχεησθεπροσ·χε·ησθε
3rdπροσχεωσιν, προσχεωσιπροσ·χε·ωσι(ν)προσχεωνταιπροσ·χε·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσχεοιμιπροσ·χε·οιμιπροσχεοιμηνπροσ·χε·οιμην
2ndπροσχεοιςπροσ·χε·οιςπροσχεοιοπροσ·χε·οιο
3rdπροσχεοιπροσ·χε·οιπροσχεοιτοπροσ·χε·οιτο
Pl1stπροσχεοιμενπροσ·χε·οιμενπροσχεοιμεθαπροσ·χε·οιμεθα
2ndπροσχεοιτεπροσ·χε·οιτεπροσχεοισθεπροσ·χε·οισθε
3rdπροσχεοιεν, προσχεοισανπροσ·χε·οιεν, προσ·χε·οισαν altπροσχεοιντοπροσ·χε·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσχεεπροσ·χε·επροσχεουπροσ·χε·ου
3rdπροσχεετωπροσ·χε·ετωπροσχεεσθωπροσ·χε·εσθω
Pl1st
2ndπροσχεετεπροσ·χε·ετεπροσχεεσθεπροσ·χε·εσθε
3rdπροσχεετωσαν, προσχεοντωνπροσ·χε·ετωσαν, προσ·χε·οντων classicalπροσχεεσθωσαν, προσχεεσθωνπροσ·χε·εσθωσαν, προσ·χε·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσχεειν[LXX]​προσ·χε·εινπροσχεεσθαι​προσ·χε·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσχεουσαπροσχεονπροσ·χε·ουσ·απροσ·χε·ο[υ]ν[τ]
Nomπροσχεωνπροσ·χε·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσχεουσανπροσχεονταπροσ·χε·ουσ·ανπροσ·χε·ο[υ]ντ·α
Datπροσχεουσῃπροσχεοντι[LXX]προσ·χε·ουσ·ῃπροσ·χε·ο[υ]ντ·ι
Genπροσχεουσηςπροσχεοντοςπροσ·χε·ουσ·ηςπροσ·χε·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσχεουσαιπροσχεοντεςπροσχεονταπροσ·χε·ουσ·αιπροσ·χε·ο[υ]ντ·εςπροσ·χε·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσχεουσαςπροσχεονταςπροσ·χε·ουσ·αςπροσ·χε·ο[υ]ντ·ας
Datπροσχεουσαιςπροσχεουσι, προσχεουσιν[LXX]προσ·χε·ουσ·αιςπροσ·χε·ου[ντ]·σι(ν), προσ·χε·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσχεουσωνπροσχεοντωνπροσ·χε·ουσ·ωνπροσ·χε·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσχεομενηπροσχεομενεπροσ·χε·ομεν·ηπροσ·χε·ομεν·ε
Nomπροσχεομενοςπροσ·χε·ομεν·ος
Accπροσχεομενηνπροσχεομενονπροσ·χε·ομεν·ηνπροσ·χε·ομεν·ον
Datπροσχεομενῃπροσχεομενῳπροσ·χε·ομεν·ῃπροσ·χε·ομεν·ῳ
Genπροσχεομενηςπροσχεομενουπροσ·χε·ομεν·ηςπροσ·χε·ομεν·ου
PlVocπροσχεομεναιπροσχεομενοιπροσχεομεναπροσ·χε·ομεν·αιπροσ·χε·ομεν·οιπροσ·χε·ομεν·α
Nom
Accπροσχεομεναςπροσχεομενουςπροσ·χε·ομεν·αςπροσ·χε·ομεν·ους
Datπροσχεομεναιςπροσχεομενοιςπροσ·χε·ομεν·αιςπροσ·χε·ομεν·οις
Genπροσχεομενωνπροσχεομενωνπροσ·χε·ομεν·ωνπροσ·χε·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεχεον[LXX]προσ·ε·χε·ονπροσεχεομηνπροσ·ε·χε·ομην
2ndπροσεχεεςπροσ·ε·χε·εςπροσεχεουπροσ·ε·χε·ου
3rdπροσεχεεν[LXX], προσεχεεπροσ·ε·χε·ε(ν), προσ·ε·χε·ε(ν)προσεχεετοπροσ·ε·χε·ετο
Pl1stπροσεχεομενπροσ·ε·χε·ομενπροσεχεομεθαπροσ·ε·χε·ομεθα
2ndπροσεχεετεπροσ·ε·χε·ετεπροσεχεεσθεπροσ·ε·χε·εσθε
3rdπροσεχεον[LXX], προσεχεοσανπροσ·ε·χε·ον, προσ·ε·χε·οσαν altπροσεχεοντοπροσ·ε·χε·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσχεωπροσ·χε(ε)·[σ]ωπροσχεουμαιπροσ·χε(ε)·[σ]ομαι
2ndπροσχεεις[LXX]προσ·χε(ε)·[σ]ειςπροσχεῃ, προσχεει[LXX], προσχεεισαιπροσ·χε(ε)·[σ]ῃ, προσ·χε(ε)·[σ]ει classical, προσ·χε(ε)·[σ]εσαι alt
3rdπροσχεει[LXX]προσ·χε(ε)·[σ]ειπροσχεειταιπροσ·χε(ε)·[σ]εται
Pl1stπροσχεουμενπροσ·χε(ε)·[σ]ομενπροσχεουμεθαπροσ·χε(ε)·[σ]ομεθα
2ndπροσχεειτεπροσ·χε(ε)·[σ]ετεπροσχεεισθεπροσ·χε(ε)·[σ]εσθε
3rdπροσχεουσιν[LXX], προσχεουσιπροσ·χε(ε)·[σ]ουσι(ν), προσ·χε(ε)·[σ]ουσι(ν)προσχεουνταιπροσ·χε(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσχεοιμιπροσ·χε(ε)·[σ]οιμιπροσχεοιμηνπροσ·χε(ε)·[σ]οιμην
2ndπροσχεοιςπροσ·χε(ε)·[σ]οιςπροσχεοιοπροσ·χε(ε)·[σ]οιο
3rdπροσχεοιπροσ·χε(ε)·[σ]οιπροσχεοιτοπροσ·χε(ε)·[σ]οιτο
Pl1stπροσχεοιμενπροσ·χε(ε)·[σ]οιμενπροσχεοιμεθαπροσ·χε(ε)·[σ]οιμεθα
2ndπροσχεοιτεπροσ·χε(ε)·[σ]οιτεπροσχεοισθεπροσ·χε(ε)·[σ]οισθε
3rdπροσχεοιενπροσ·χε(ε)·[σ]οιενπροσχεοιντοπροσ·χε(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσχεειν[LXX]​προσ·χε(ε)·[σ]εινπροσχεεισθαι​προσ·χε(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσχεουσαπροσχεουνπροσ·χε(ε)·[σ]ουσ·απροσ·χε(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomπροσχεωνπροσ·χε(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσχεουσανπροσχεουνταπροσ·χε(ε)·[σ]ουσ·ανπροσ·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datπροσχεουσῃπροσχεουντιπροσ·χε(ε)·[σ]ουσ·ῃπροσ·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genπροσχεουσηςπροσχεουντοςπροσ·χε(ε)·[σ]ουσ·ηςπροσ·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσχεουσαιπροσχεουντεςπροσχεουνταπροσ·χε(ε)·[σ]ουσ·αιπροσ·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςπροσ·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσχεουσαςπροσχεουνταςπροσ·χε(ε)·[σ]ουσ·αςπροσ·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datπροσχεουσαιςπροσχεουσι, προσχεουσιν[LXX]προσ·χε(ε)·[σ]ουσ·αιςπροσ·χε(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), προσ·χε(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσχεουσωνπροσχεουντωνπροσ·χε(ε)·[σ]ουσ·ωνπροσ·χε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσχεουμενηπροσχεουμενεπροσ·χε(ε)·[σ]ομεν·ηπροσ·χε(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomπροσχεουμενοςπροσ·χε(ε)·[σ]ομεν·ος
Accπροσχεουμενηνπροσχεουμενονπροσ·χε(ε)·[σ]ομεν·ηνπροσ·χε(ε)·[σ]ομεν·ον
Datπροσχεουμενῃπροσχεουμενῳπροσ·χε(ε)·[σ]ομεν·ῃπροσ·χε(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genπροσχεουμενηςπροσχεουμενουπροσ·χε(ε)·[σ]ομεν·ηςπροσ·χε(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocπροσχεουμεναιπροσχεουμενοιπροσχεουμεναπροσ·χε(ε)·[σ]ομεν·αιπροσ·χε(ε)·[σ]ομεν·οιπροσ·χε(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accπροσχεουμεναςπροσχεουμενουςπροσ·χε(ε)·[σ]ομεν·αςπροσ·χε(ε)·[σ]ομεν·ους
Datπροσχεουμεναιςπροσχεουμενοιςπροσ·χε(ε)·[σ]ομεν·αιςπροσ·χε(ε)·[σ]ομεν·οις
Genπροσχεουμενωνπροσχεουμενωνπροσ·χε(ε)·[σ]ομεν·ωνπροσ·χε(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεχεαπροσ·ε·χε·[σ]απροσεχεαμηνπροσ·ε·χε·[σ]αμην
2ndπροσεχεαςπροσ·ε·χε·[σ]αςπροσεχεωπροσ·ε·χε·[σ]ω
3rdπροσεχεεν[LXX], προσεχεεπροσ·ε·χε·[σ]ε(ν), προσ·ε·χε·[σ]ε(ν)προσεχεατοπροσ·ε·χε·[σ]ατο
Pl1stπροσεχεαμενπροσ·ε·χε·[σ]αμενπροσεχεαμεθαπροσ·ε·χε·[σ]αμεθα
2ndπροσεχεατεπροσ·ε·χε·[σ]ατεπροσεχεασθεπροσ·ε·χε·[σ]ασθε
3rdπροσεχεαν[LXX]προσ·ε·χε·[σ]ανπροσεχεαντοπροσ·ε·χε·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσχεωπροσ·χε·[σ]ωπροσχεωμαιπροσ·χε·[σ]ωμαι
2ndπροσχεῃςπροσ·χε·[σ]ῃςπροσχεῃπροσ·χε·[σ]ῃ
3rdπροσχεῃπροσ·χε·[σ]ῃπροσχεηταιπροσ·χε·[σ]ηται
Pl1stπροσχεωμενπροσ·χε·[σ]ωμενπροσχεωμεθαπροσ·χε·[σ]ωμεθα
2ndπροσχεητεπροσ·χε·[σ]ητεπροσχεησθεπροσ·χε·[σ]ησθε
3rdπροσχεωσιν, προσχεωσιπροσ·χε·[σ]ωσι(ν)προσχεωνταιπροσ·χε·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσχεαιμιπροσ·χε·[σ]αιμιπροσχεαιμηνπροσ·χε·[σ]αιμην
2ndπροσχεαις, προσχεειαςπροσ·χε·[σ]αις, προσ·χε·[σ]ειας classicalπροσχεαιοπροσ·χε·[σ]αιο
3rdπροσχεαι, προσχεειεπροσ·χε·[σ]αι, προσ·χε·[σ]ειε classicalπροσχεαιτοπροσ·χε·[σ]αιτο
Pl1stπροσχεαιμενπροσ·χε·[σ]αιμενπροσχεαιμεθαπροσ·χε·[σ]αιμεθα
2ndπροσχεαιτεπροσ·χε·[σ]αιτεπροσχεαισθεπροσ·χε·[σ]αισθε
3rdπροσχεαιεν, προσχεαισαν, προσχεειαν, προσχεειενπροσ·χε·[σ]αιεν, προσ·χε·[σ]αισαν alt, προσ·χε·[σ]ειαν classical, προσ·χε·[σ]ειεν classicalπροσχεαιντοπροσ·χε·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσχεονπροσ·χε·[σ]ονπροσχεαιπροσ·χε·[σ]αι
3rdπροσχεατωπροσ·χε·[σ]ατωπροσχεασθωπροσ·χε·[σ]ασθω
Pl1st
2ndπροσχεατεπροσ·χε·[σ]ατεπροσχεασθεπροσ·χε·[σ]ασθε
3rdπροσχεατωσαν, προσχεαντωνπροσ·χε·[σ]ατωσαν, προσ·χε·[σ]αντων classicalπροσχεασθωσαν, προσχεασθωνπροσ·χε·[σ]ασθωσαν, προσ·χε·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσχεαι​προσ·χε·[σ]αι​προσχεασθαι​προσ·χε·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσχεασαπροσχεαςπροσχεανπροσ·χε·[σ]ασ·απροσ·χε·[σ]α[ντ]·ςπροσ·χε·[σ]αν[τ]
Nom
Accπροσχεασανπροσχεανταπροσ·χε·[σ]ασ·ανπροσ·χε·[σ]αντ·α
Datπροσχεασῃπροσχεαντιπροσ·χε·[σ]ασ·ῃπροσ·χε·[σ]αντ·ι
Genπροσχεασηςπροσχεαντοςπροσ·χε·[σ]ασ·ηςπροσ·χε·[σ]αντ·ος
PlVocπροσχεασαιπροσχεαντεςπροσχεανταπροσ·χε·[σ]ασ·αιπροσ·χε·[σ]αντ·εςπροσ·χε·[σ]αντ·α
Nom
Accπροσχεασαςπροσχεανταςπροσ·χε·[σ]ασ·αςπροσ·χε·[σ]αντ·ας
Datπροσχεασαιςπροσχεασι, προσχεασινπροσ·χε·[σ]ασ·αιςπροσ·χε·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genπροσχεασωνπροσχεαντωνπροσ·χε·[σ]ασ·ωνπροσ·χε·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσχεαμενηπροσχεαμενεπροσ·χε·[σ]αμεν·ηπροσ·χε·[σ]αμεν·ε
Nomπροσχεαμενοςπροσ·χε·[σ]αμεν·ος
Accπροσχεαμενηνπροσχεαμενονπροσ·χε·[σ]αμεν·ηνπροσ·χε·[σ]αμεν·ον
Datπροσχεαμενῃπροσχεαμενῳπροσ·χε·[σ]αμεν·ῃπροσ·χε·[σ]αμεν·ῳ
Genπροσχεαμενηςπροσχεαμενουπροσ·χε·[σ]αμεν·ηςπροσ·χε·[σ]αμεν·ου
PlVocπροσχεαμεναιπροσχεαμενοιπροσχεαμεναπροσ·χε·[σ]αμεν·αιπροσ·χε·[σ]αμεν·οιπροσ·χε·[σ]αμεν·α
Nom
Accπροσχεαμεναςπροσχεαμενουςπροσ·χε·[σ]αμεν·αςπροσ·χε·[σ]αμεν·ους
Datπροσχεαμεναιςπροσχεαμενοιςπροσ·χε·[σ]αμεν·αιςπροσ·χε·[σ]αμεν·οις
Genπροσχεαμενωνπροσχεαμενωνπροσ·χε·[σ]αμεν·ωνπροσ·χε·[σ]αμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 21:23:57 EST