προσφερω • PROSFERW • prospherō

Search: προσφερουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσφερουσιν; προσφερουσιν; προσφερουσινπροσφέρωπροσ·φερ·ουσι(ν); προσ·φερ·ου[ντ]·σι(ν); προσ·φερ·ου[ντ]·σι(ν)pres act ind 3rd pl; pres act ptcp mas dat pl; pres act ptcp neu dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσφερουσινπροσφέρωπροσ·φερ·ουσι(ν)pres act ind 3rd pl
προσφερουσινπροσφέρωπροσ·φερ·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp mas dat pl
προσφερουσινπροσφέρωπροσ·φερ·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp neu dat pl

προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσφερωπροσ·φερ·ωπροσφερομαιπροσ·φερ·ομαι
2ndπροσφερειςπροσ·φερ·ειςπροσφερῃ[GNT][LXX], προσφερει[GNT][LXX], προσφερεσαιπροσ·φερ·ῃ, προσ·φερ·ει classical, προσ·φερ·εσαι alt
3rdπροσφερει[GNT][LXX]προσ·φερ·ειπροσφερεται[GNT][LXX]προσ·φερ·εται
Pl1stπροσφερομεν[LXX]προσ·φερ·ομενπροσφερομεθαπροσ·φερ·ομεθα
2ndπροσφερετε[LXX]προσ·φερ·ετεπροσφερεσθεπροσ·φερ·εσθε
3rdπροσφερουσιν[GNT][LXX], προσφερουσιπροσ·φερ·ουσι(ν), προσ·φερ·ουσι(ν)προσφερονται[GNT][LXX]προσ·φερ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσφερωπροσ·φερ·ωπροσφερωμαιπροσ·φερ·ωμαι
2ndπροσφερῃς[GNT][LXX]προσ·φερ·ῃςπροσφερῃ[GNT][LXX]προσ·φερ·ῃ
3rdπροσφερῃ[GNT][LXX]προσ·φερ·ῃπροσφερηταιπροσ·φερ·ηται
Pl1stπροσφερωμενπροσ·φερ·ωμενπροσφερωμεθαπροσ·φερ·ωμεθα
2ndπροσφερητε[LXX]προσ·φερ·ητεπροσφερησθεπροσ·φερ·ησθε
3rdπροσφερωσιν[GNT][LXX], προσφερωσιπροσ·φερ·ωσι(ν), προσ·φερ·ωσι(ν)προσφερωνται[LXX]προσ·φερ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσφεροιμιπροσ·φερ·οιμιπροσφεροιμηνπροσ·φερ·οιμην
2ndπροσφεροιςπροσ·φερ·οιςπροσφεροιοπροσ·φερ·οιο
3rdπροσφεροιπροσ·φερ·οιπροσφεροιτοπροσ·φερ·οιτο
Pl1stπροσφεροιμενπροσ·φερ·οιμενπροσφεροιμεθαπροσ·φερ·οιμεθα
2ndπροσφεροιτεπροσ·φερ·οιτεπροσφεροισθεπροσ·φερ·οισθε
3rdπροσφεροιεν, προσφεροισανπροσ·φερ·οιεν, προσ·φερ·οισαν altπροσφεροιντοπροσ·φερ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσφερε[GNT][LXX]προσ·φερ·επροσφερουπροσ·φερ·ου
3rdπροσφερετωπροσ·φερ·ετωπροσφερεσθωπροσ·φερ·εσθω
Pl1st
2ndπροσφερετε[LXX]προσ·φερ·ετεπροσφερεσθεπροσ·φερ·εσθε
3rdπροσφερετωσαν, προσφεροντων[GNT][LXX]προσ·φερ·ετωσαν, προσ·φερ·οντων classicalπροσφερεσθωσαν, προσφερεσθωνπροσ·φερ·εσθωσαν, προσ·φερ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσφερειν[GNT][LXX]​προσ·φερ·εινπροσφερεσθαι​προσ·φερ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσφερουσαπροσφερονπροσ·φερ·ουσ·απροσ·φερ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροσφερων[GNT][LXX]προσ·φερ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσφερουσανπροσφερονταπροσ·φερ·ουσ·ανπροσ·φερ·ο[υ]ντ·α
Datπροσφερουσῃπροσφεροντι[LXX]προσ·φερ·ουσ·ῃπροσ·φερ·ο[υ]ντ·ι
Genπροσφερουσηςπροσφεροντος[LXX]προσ·φερ·ουσ·ηςπροσ·φερ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσφερουσαιπροσφεροντες[GNT][LXX]προσφερονταπροσ·φερ·ουσ·αιπροσ·φερ·ο[υ]ντ·εςπροσ·φερ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσφερουσαςπροσφεροντας[LXX]προσ·φερ·ουσ·αςπροσ·φερ·ο[υ]ντ·ας
Datπροσφερουσαιςπροσφερουσι, προσφερουσιν[GNT][LXX]προσ·φερ·ουσ·αιςπροσ·φερ·ου[ντ]·σι(ν), προσ·φερ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσφερουσωνπροσφεροντων[GNT][LXX]προσ·φερ·ουσ·ωνπροσ·φερ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσφερομενηπροσφερομενεπροσ·φερ·ομεν·ηπροσ·φερ·ομεν·ε
Nomπροσφερομενοςπροσ·φερ·ομεν·ος
Accπροσφερομενην[LXX]προσφερομενον[LXX]προσ·φερ·ομεν·ηνπροσ·φερ·ομεν·ον
Datπροσφερομενῃπροσφερομενῳπροσ·φερ·ομεν·ῃπροσ·φερ·ομεν·ῳ
Genπροσφερομενηςπροσφερομενου[LXX]προσ·φερ·ομεν·ηςπροσ·φερ·ομεν·ου
PlVocπροσφερομεναι[GNT]προσφερομενοιπροσφερομενα[LXX]προσ·φερ·ομεν·αιπροσ·φερ·ομεν·οιπροσ·φερ·ομεν·α
Nom
Accπροσφερομεναςπροσφερομενουςπροσ·φερ·ομεν·αςπροσ·φερ·ομεν·ους
Datπροσφερομεναιςπροσφερομενοιςπροσ·φερ·ομεν·αιςπροσ·φερ·ομεν·οις
Genπροσφερομενων[LXX]προσφερομενων[LXX]προσ·φερ·ομεν·ωνπροσ·φερ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεφερον[GNT][LXX]προσ·ε·φερ·ονπροσεφερομηνπροσ·ε·φερ·ομην
2ndπροσεφερεςπροσ·ε·φερ·εςπροσεφερουπροσ·ε·φερ·ου
3rdπροσεφερεν[GNT][LXX], προσεφερεπροσ·ε·φερ·ε(ν), προσ·ε·φερ·ε(ν)προσεφερετοπροσ·ε·φερ·ετο
Pl1stπροσεφερομενπροσ·ε·φερ·ομενπροσεφερομεθαπροσ·ε·φερ·ομεθα
2ndπροσεφερετεπροσ·ε·φερ·ετεπροσεφερεσθεπροσ·ε·φερ·εσθε
3rdπροσεφερον[GNT][LXX], προσεφεροσανπροσ·ε·φερ·ον, προσ·ε·φερ·οσαν altπροσεφεροντοπροσ·ε·φερ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσοισω[LXX]προσ·οι·σωπροσοισομαιπροσ·οι·σομαι
2ndπροσοισεις[LXX]προσ·οι·σειςπροσοισῃ, προσοισει[LXX], προσοισεσαιπροσ·οι·σῃ, προσ·οι·σει classical, προσ·οι·σεσαι alt
3rdπροσοισει[LXX]προσ·οι·σειπροσοισεταιπροσ·οι·σεται
Pl1stπροσοισομενπροσ·οι·σομενπροσοισομεθαπροσ·οι·σομεθα
2ndπροσοισετε[LXX]προσ·οι·σετεπροσοισεσθεπροσ·οι·σεσθε
3rdπροσοισουσιν[LXX], προσοισουσι[LXX]προσ·οι·σουσι(ν)προσοισονταιπροσ·οι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσοισοιμιπροσ·οι·σοιμιπροσοισοιμηνπροσ·οι·σοιμην
2ndπροσοισοιςπροσ·οι·σοιςπροσοισοιοπροσ·οι·σοιο
3rdπροσοισοιπροσ·οι·σοιπροσοισοιτοπροσ·οι·σοιτο
Pl1stπροσοισοιμενπροσ·οι·σοιμενπροσοισοιμεθαπροσ·οι·σοιμεθα
2ndπροσοισοιτεπροσ·οι·σοιτεπροσοισοισθεπροσ·οι·σοισθε
3rdπροσοισοιενπροσ·οι·σοιενπροσοισοιντοπροσ·οι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσοισειν​προσ·οι·σειν​προσοισεσθαι[LXX]​προσ·οι·σεσθαι

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσοισουσαπροσοισονπροσ·οι·σουσ·απροσ·οι·σο[υ]ν[τ]
Nomπροσοισωνπροσ·οι·σο[υ]ν[τ]·^
Accπροσοισουσανπροσοισονταπροσ·οι·σουσ·ανπροσ·οι·σο[υ]ντ·α
Datπροσοισουσῃπροσοισοντιπροσ·οι·σουσ·ῃπροσ·οι·σο[υ]ντ·ι
Genπροσοισουσηςπροσοισοντοςπροσ·οι·σουσ·ηςπροσ·οι·σο[υ]ντ·ος
PlVocπροσοισουσαιπροσοισοντεςπροσοισονταπροσ·οι·σουσ·αιπροσ·οι·σο[υ]ντ·εςπροσ·οι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσοισουσαςπροσοισονταςπροσ·οι·σουσ·αςπροσ·οι·σο[υ]ντ·ας
Datπροσοισουσαιςπροσοισουσι[LXX], προσοισουσιν[LXX]προσ·οι·σουσ·αιςπροσ·οι·σου[ντ]·σι(ν)
Genπροσοισουσωνπροσοισοντωνπροσ·οι·σουσ·ωνπροσ·οι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσοισομενηπροσοισομενεπροσ·οι·σομεν·ηπροσ·οι·σομεν·ε
Nomπροσοισομενοςπροσ·οι·σομεν·ος
Accπροσοισομενηνπροσοισομενονπροσ·οι·σομεν·ηνπροσ·οι·σομεν·ον
Datπροσοισομενῃπροσοισομενῳπροσ·οι·σομεν·ῃπροσ·οι·σομεν·ῳ
Genπροσοισομενηςπροσοισομενουπροσ·οι·σομεν·ηςπροσ·οι·σομεν·ου
PlVocπροσοισομεναιπροσοισομενοιπροσοισομεναπροσ·οι·σομεν·αιπροσ·οι·σομεν·οιπροσ·οι·σομεν·α
Nom
Accπροσοισομεναςπροσοισομενουςπροσ·οι·σομεν·αςπροσ·οι·σομεν·ους
Datπροσοισομεναιςπροσοισομενοιςπροσ·οι·σομεν·αιςπροσ·οι·σομεν·οις
Genπροσοισομενωνπροσοισομενωνπροσ·οι·σομεν·ωνπροσ·οι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσηνεγκα[GNT]προσ·ε·ενεγκ·[σ]απροσηνεγκαμηνπροσ·ε·ενεγκ·[σ]αμην
2ndπροσηνεγκαςπροσ·ε·ενεγκ·[σ]αςπροσηνεγκωπροσ·ε·ενεγκ·[σ]ω
3rdπροσηνεγκεν[GNT][LXX], προσηνεγκεπροσ·ε·ενεγκ·[σ]ε(ν), προσ·ε·ενεγκ·[σ]ε(ν)προσηνεγκατο[LXX]προσ·ε·ενεγκ·[σ]ατο
Pl1stπροσηνεγκαμεν[LXX]προσ·ε·ενεγκ·[σ]αμενπροσηνεγκαμεθαπροσ·ε·ενεγκ·[σ]αμεθα
2ndπροσηνεγκατε[GNT][LXX]προσ·ε·ενεγκ·[σ]ατεπροσηνεγκασθεπροσ·ε·ενεγκ·[σ]ασθε
3rdπροσηνεγκαν[GNT][LXX]προσ·ε·ενεγκ·[σ]ανπροσηνεγκαντο[LXX]προσ·ε·ενεγκ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσενεγκωπροσ·ενεγκ·[σ]ωπροσενεγκωμαιπροσ·ενεγκ·[σ]ωμαι
2ndπροσενεγκῃς[LXX]προσ·ενεγκ·[σ]ῃςπροσενεγκῃ[GNT][LXX]προσ·ενεγκ·[σ]ῃ
3rdπροσενεγκῃ[GNT][LXX]προσ·ενεγκ·[σ]ῃπροσενεγκηταιπροσ·ενεγκ·[σ]ηται
Pl1stπροσενεγκωμενπροσ·ενεγκ·[σ]ωμενπροσενεγκωμεθαπροσ·ενεγκ·[σ]ωμεθα
2ndπροσενεγκητε[LXX]προσ·ενεγκ·[σ]ητεπροσενεγκησθεπροσ·ενεγκ·[σ]ησθε
3rdπροσενεγκωσιν[LXX], προσενεγκωσιπροσ·ενεγκ·[σ]ωσι(ν), προσ·ενεγκ·[σ]ωσι(ν)προσενεγκωνταιπροσ·ενεγκ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσενεγκαιμιπροσ·ενεγκ·[σ]αιμιπροσενεγκαιμηνπροσ·ενεγκ·[σ]αιμην
2ndπροσενεγκαις, προσενεγκειαςπροσ·ενεγκ·[σ]αις, προσ·ενεγκ·[σ]ειας classicalπροσενεγκαιοπροσ·ενεγκ·[σ]αιο
3rdπροσενεγκαι[GNT][LXX], προσενεγκειεπροσ·ενεγκ·[σ]αι, προσ·ενεγκ·[σ]ειε classicalπροσενεγκαιτοπροσ·ενεγκ·[σ]αιτο
Pl1stπροσενεγκαιμενπροσ·ενεγκ·[σ]αιμενπροσενεγκαιμεθαπροσ·ενεγκ·[σ]αιμεθα
2ndπροσενεγκαιτεπροσ·ενεγκ·[σ]αιτεπροσενεγκαισθεπροσ·ενεγκ·[σ]αισθε
3rdπροσενεγκαιεν, προσενεγκαισαν, προσενεγκειαν, προσενεγκειενπροσ·ενεγκ·[σ]αιεν, προσ·ενεγκ·[σ]αισαν alt, προσ·ενεγκ·[σ]ειαν classical, προσ·ενεγκ·[σ]ειεν classicalπροσενεγκαιντοπροσ·ενεγκ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσενεγκον[GNT]προσ·ενεγκ·[σ]ονπροσενεγκαι[GNT][LXX]προσ·ενεγκ·[σ]αι
3rdπροσενεγκατωπροσ·ενεγκ·[σ]ατωπροσενεγκασθωπροσ·ενεγκ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndπροσενεγκατεπροσ·ενεγκ·[σ]ατεπροσενεγκασθεπροσ·ενεγκ·[σ]ασθε
3rdπροσενεγκατωσαν, προσενεγκαντωνπροσ·ενεγκ·[σ]ατωσαν, προσ·ενεγκ·[σ]αντων classicalπροσενεγκασθωσαν, προσενεγκασθωνπροσ·ενεγκ·[σ]ασθωσαν, προσ·ενεγκ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσενεγκαι[GNT][LXX]​προσ·ενεγκ·[σ]αιπροσενεγκασθαι[LXX]​προσ·ενεγκ·[σ]ασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσενεγκασαπροσενεγκας[GNT]προσενεγκανπροσ·ενεγκ·[σ]ασ·απροσ·ενεγκ·[σ]α[ντ]·ςπροσ·ενεγκ·[σ]αν[τ]
Nom
Accπροσενεγκασανπροσενεγκανταπροσ·ενεγκ·[σ]ασ·ανπροσ·ενεγκ·[σ]αντ·α
Datπροσενεγκασῃπροσενεγκαντιπροσ·ενεγκ·[σ]ασ·ῃπροσ·ενεγκ·[σ]αντ·ι
Genπροσενεγκασηςπροσενεγκαντοςπροσ·ενεγκ·[σ]ασ·ηςπροσ·ενεγκ·[σ]αντ·ος
PlVocπροσενεγκασαιπροσενεγκαντεςπροσενεγκανταπροσ·ενεγκ·[σ]ασ·αιπροσ·ενεγκ·[σ]αντ·εςπροσ·ενεγκ·[σ]αντ·α
Nom
Accπροσενεγκασαςπροσενεγκανταςπροσ·ενεγκ·[σ]ασ·αςπροσ·ενεγκ·[σ]αντ·ας
Datπροσενεγκασαιςπροσενεγκασι, προσενεγκασινπροσ·ενεγκ·[σ]ασ·αιςπροσ·ενεγκ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genπροσενεγκασωνπροσενεγκαντωνπροσ·ενεγκ·[σ]ασ·ωνπροσ·ενεγκ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσενεγκαμενηπροσενεγκαμενεπροσ·ενεγκ·[σ]αμεν·ηπροσ·ενεγκ·[σ]αμεν·ε
Nomπροσενεγκαμενος[LXX]προσ·ενεγκ·[σ]αμεν·ος
Accπροσενεγκαμενηνπροσενεγκαμενονπροσ·ενεγκ·[σ]αμεν·ηνπροσ·ενεγκ·[σ]αμεν·ον
Datπροσενεγκαμενῃπροσενεγκαμενῳπροσ·ενεγκ·[σ]αμεν·ῃπροσ·ενεγκ·[σ]αμεν·ῳ
Genπροσενεγκαμενηςπροσενεγκαμενουπροσ·ενεγκ·[σ]αμεν·ηςπροσ·ενεγκ·[σ]αμεν·ου
PlVocπροσενεγκαμεναιπροσενεγκαμενοι[LXX]προσενεγκαμεναπροσ·ενεγκ·[σ]αμεν·αιπροσ·ενεγκ·[σ]αμεν·οιπροσ·ενεγκ·[σ]αμεν·α
Nom
Accπροσενεγκαμεναςπροσενεγκαμενουςπροσ·ενεγκ·[σ]αμεν·αςπροσ·ενεγκ·[σ]αμεν·ους
Datπροσενεγκαμεναιςπροσενεγκαμενοιςπροσ·ενεγκ·[σ]αμεν·αιςπροσ·ενεγκ·[σ]αμεν·οις
Genπροσενεγκαμενωνπροσενεγκαμενωνπροσ·ενεγκ·[σ]αμεν·ωνπροσ·ενεγκ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσηνεγκονπροσ·ε·ενεγκ·ονπροσηνεγκομηνπροσ·ε·ενεγκ·ομην
2ndπροσηνεγκεςπροσ·ε·ενεγκ·εςπροσηνεγκουπροσ·ε·ενεγκ·ου
3rdπροσηνεγκεν[GNT][LXX], προσηνεγκεπροσ·ε·ενεγκ·ε(ν), προσ·ε·ενεγκ·ε(ν)προσηνεγκετοπροσ·ε·ενεγκ·ετο
Pl1stπροσηνεγκομενπροσ·ε·ενεγκ·ομενπροσηνεγκομεθαπροσ·ε·ενεγκ·ομεθα
2ndπροσηνεγκετεπροσ·ε·ενεγκ·ετεπροσηνεγκεσθεπροσ·ε·ενεγκ·εσθε
3rdπροσηνεγκον, προσηνεγκοσανπροσ·ε·ενεγκ·ον, προσ·ε·ενεγκ·οσαν altπροσηνεγκοντοπροσ·ε·ενεγκ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσενεγκωπροσ·ενεγκ·ωπροσενεγκωμαιπροσ·ενεγκ·ωμαι
2ndπροσενεγκῃς[LXX]προσ·ενεγκ·ῃςπροσενεγκῃ[GNT][LXX]προσ·ενεγκ·ῃ
3rdπροσενεγκῃ[GNT][LXX]προσ·ενεγκ·ῃπροσενεγκηταιπροσ·ενεγκ·ηται
Pl1stπροσενεγκωμενπροσ·ενεγκ·ωμενπροσενεγκωμεθαπροσ·ενεγκ·ωμεθα
2ndπροσενεγκητε[LXX]προσ·ενεγκ·ητεπροσενεγκησθεπροσ·ενεγκ·ησθε
3rdπροσενεγκωσιν[LXX], προσενεγκωσιπροσ·ενεγκ·ωσι(ν), προσ·ενεγκ·ωσι(ν)προσενεγκωνταιπροσ·ενεγκ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσενεγκοιμιπροσ·ενεγκ·οιμιπροσενεγκοιμηνπροσ·ενεγκ·οιμην
2ndπροσενεγκοιςπροσ·ενεγκ·οιςπροσενεγκοιοπροσ·ενεγκ·οιο
3rdπροσενεγκοιπροσ·ενεγκ·οιπροσενεγκοιτοπροσ·ενεγκ·οιτο
Pl1stπροσενεγκοιμενπροσ·ενεγκ·οιμενπροσενεγκοιμεθαπροσ·ενεγκ·οιμεθα
2ndπροσενεγκοιτεπροσ·ενεγκ·οιτεπροσενεγκοισθεπροσ·ενεγκ·οισθε
3rdπροσενεγκοιεν, προσενεγκοισανπροσ·ενεγκ·οιεν, προσ·ενεγκ·οισαν altπροσενεγκοιντοπροσ·ενεγκ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσενεγκε[GNT][LXX]προσ·ενεγκ·επροσενεγκουπροσ·ενεγκ·ου
3rdπροσενεγκετωπροσ·ενεγκ·ετωπροσενεγκεσθωπροσ·ενεγκ·εσθω
Pl1st
2ndπροσενεγκετεπροσ·ενεγκ·ετεπροσενεγκεσθεπροσ·ενεγκ·εσθε
3rdπροσενεγκετωσαν, προσενεγκοντωνπροσ·ενεγκ·ετωσαν, προσ·ενεγκ·οντων classicalπροσενεγκεσθωσαν, προσενεγκεσθωνπροσ·ενεγκ·εσθωσαν, προσ·ενεγκ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσενεγκειν[LXX]​προσ·ενεγκ·εινπροσενεγκεσθαι​προσ·ενεγκ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσενεγκουσαπροσενεγκον[GNT]προσ·ενεγκ·ουσ·απροσ·ενεγκ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροσενεγκωνπροσ·ενεγκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσενεγκουσανπροσενεγκονταπροσ·ενεγκ·ουσ·ανπροσ·ενεγκ·ο[υ]ντ·α
Datπροσενεγκουσῃπροσενεγκοντιπροσ·ενεγκ·ουσ·ῃπροσ·ενεγκ·ο[υ]ντ·ι
Genπροσενεγκουσηςπροσενεγκοντοςπροσ·ενεγκ·ουσ·ηςπροσ·ενεγκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσενεγκουσαιπροσενεγκοντεςπροσενεγκονταπροσ·ενεγκ·ουσ·αιπροσ·ενεγκ·ο[υ]ντ·εςπροσ·ενεγκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσενεγκουσαςπροσενεγκονταςπροσ·ενεγκ·ουσ·αςπροσ·ενεγκ·ο[υ]ντ·ας
Datπροσενεγκουσαιςπροσενεγκουσι, προσενεγκουσινπροσ·ενεγκ·ουσ·αιςπροσ·ενεγκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσενεγκουσωνπροσενεγκοντωνπροσ·ενεγκ·ουσ·ωνπροσ·ενεγκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσενεγκομενηπροσενεγκομενεπροσ·ενεγκ·ομεν·ηπροσ·ενεγκ·ομεν·ε
Nomπροσενεγκομενοςπροσ·ενεγκ·ομεν·ος
Accπροσενεγκομενηνπροσενεγκομενονπροσ·ενεγκ·ομεν·ηνπροσ·ενεγκ·ομεν·ον
Datπροσενεγκομενῃπροσενεγκομενῳπροσ·ενεγκ·ομεν·ῃπροσ·ενεγκ·ομεν·ῳ
Genπροσενεγκομενηςπροσενεγκομενουπροσ·ενεγκ·ομεν·ηςπροσ·ενεγκ·ομεν·ου
PlVocπροσενεγκομεναιπροσενεγκομενοιπροσενεγκομεναπροσ·ενεγκ·ομεν·αιπροσ·ενεγκ·ομεν·οιπροσ·ενεγκ·ομεν·α
Nom
Accπροσενεγκομεναςπροσενεγκομενουςπροσ·ενεγκ·ομεν·αςπροσ·ενεγκ·ομεν·ους
Datπροσενεγκομεναιςπροσενεγκομενοιςπροσ·ενεγκ·ομεν·αιςπροσ·ενεγκ·ομεν·οις
Genπροσενεγκομενωνπροσενεγκομενωνπροσ·ενεγκ·ομεν·ωνπροσ·ενεγκ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσενηνοχαπροσ·ενηνογκ·κα
2ndπροσενηνοχας, προσενηνοχεςπροσ·ενηνογκ·κας, προσ·ενηνογκ·κες alt
3rdπροσενηνοχεν[GNT], προσενηνοχεπροσ·ενηνογκ·κε(ν), προσ·ενηνογκ·κε(ν)
Pl1stπροσενηνοχαμεν[LXX]προσ·ενηνογκ·καμεν
2ndπροσενηνοχατεπροσ·ενηνογκ·κατε
3rdπροσενηνοχασιν, προσενηνοχασι, προσενηνοχανπροσ·ενηνογκ·κασι(ν), προσ·ενηνογκ·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσενηνοχωπροσ·ενηνογκ·κω
2ndπροσενηνοχῃςπροσ·ενηνογκ·κῃς
3rdπροσενηνοχῃπροσ·ενηνογκ·κῃ
Pl1stπροσενηνοχωμενπροσ·ενηνογκ·κωμεν
2ndπροσενηνοχητεπροσ·ενηνογκ·κητε
3rdπροσενηνοχωσιν, προσενηνοχωσιπροσ·ενηνογκ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσενηνοχοιμι, προσενηνοχοιηνπροσ·ενηνογκ·κοιμι, προσ·ενηνογκ·κοιην classical
2ndπροσενηνοχοις, προσενηνοχοιηςπροσ·ενηνογκ·κοις, προσ·ενηνογκ·κοιης classical
3rdπροσενηνοχοι, προσενηνοχοιηπροσ·ενηνογκ·κοι, προσ·ενηνογκ·κοιη classical
Pl1stπροσενηνοχοιμενπροσ·ενηνογκ·κοιμεν
2ndπροσενηνοχοιτεπροσ·ενηνογκ·κοιτε
3rdπροσενηνοχοιενπροσ·ενηνογκ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσενηνοχεπροσ·ενηνογκ·κε
3rdπροσενηνοχετωπροσ·ενηνογκ·κετω
Pl1st
2ndπροσενηνοχετεπροσ·ενηνογκ·κετε
3rdπροσενηνοχετωσανπροσ·ενηνογκ·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσενηνοχεναι​προσ·ενηνογκ·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσενηνοχυιαπροσενηνοχοςπροσ·ενηνογκ·κυι·απροσ·ενηνογκ·κο[τ]·ς
Nomπροσενηνοχωςπροσ·ενηνογκ·κο[τ]·^ς
Accπροσενηνοχυιανπροσενηνοχοταπροσ·ενηνογκ·κυι·ανπροσ·ενηνογκ·κοτ·α
Datπροσενηνοχυιᾳπροσενηνοχοτιπροσ·ενηνογκ·κυι·ᾳπροσ·ενηνογκ·κοτ·ι
Genπροσενηνοχυιαςπροσενηνοχοτοςπροσ·ενηνογκ·κυι·αςπροσ·ενηνογκ·κοτ·ος
PlVocπροσενηνοχυιαιπροσενηνοχοτεςπροσενηνοχοταπροσ·ενηνογκ·κυι·αιπροσ·ενηνογκ·κοτ·εςπροσ·ενηνογκ·κοτ·α
Nom
Accπροσενηνοχυιαςπροσενηνοχοταςπροσ·ενηνογκ·κυι·αςπροσ·ενηνογκ·κοτ·ας
Datπροσενηνοχυιαιςπροσενηνοχοσι, προσενηνοχοσινπροσ·ενηνογκ·κυι·αιςπροσ·ενηνογκ·κο[τ]·σι(ν)
Genπροσενηνοχυιωνπροσενηνοχοτωνπροσ·ενηνογκ·κυι·ωνπροσ·ενηνογκ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσηνηνοχειν, προσηνηνοχηπροσ·ε·ενηνογκ·κειν, προσ·ε·ενηνογκ·κη classical
2ndπροσηνηνοχεις, προσηνηνοχηςπροσ·ε·ενηνογκ·κεις, προσ·ε·ενηνογκ·κης classical
3rdπροσηνηνοχειπροσ·ε·ενηνογκ·κει
Pl1stπροσηνηνοχειμεν, προσηνηνοχεμενπροσ·ε·ενηνογκ·κειμεν, προσ·ε·ενηνογκ·κεμεν classical
2ndπροσηνηνοχειτε, προσηνηνοχετεπροσ·ε·ενηνογκ·κειτε, προσ·ε·ενηνογκ·κετε classical
3rdπροσηνηνοχεισαν, προσηνηνοχεσανπροσ·ε·ενηνογκ·κεισαν, προσ·ε·ενηνογκ·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσενηνοχειν, προσενηνοχηπροσ·[ε]·ενηνογκ·κειν, προσ·[ε]·ενηνογκ·κη classical
2ndπροσενηνοχεις, προσενηνοχηςπροσ·[ε]·ενηνογκ·κεις, προσ·[ε]·ενηνογκ·κης classical
3rdπροσενηνοχειπροσ·[ε]·ενηνογκ·κει
Pl1stπροσενηνοχειμεν, προσενηνοχεμενπροσ·[ε]·ενηνογκ·κειμεν, προσ·[ε]·ενηνογκ·κεμεν classical
2ndπροσενηνοχειτε, προσενηνοχετεπροσ·[ε]·ενηνογκ·κειτε, προσ·[ε]·ενηνογκ·κετε classical
3rdπροσενηνοχεισαν, προσενηνοχεσανπροσ·[ε]·ενηνογκ·κεισαν, προσ·[ε]·ενηνογκ·κεσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσηνεχθηνπροσ·ε·ενεγκ·θην
2ndπροσηνεχθηςπροσ·ε·ενεγκ·θης
3rdπροσηνεχθη[GNT][LXX]προσ·ε·ενεγκ·θη
Pl1stπροσηνεχθημενπροσ·ε·ενεγκ·θημεν
2ndπροσηνεχθητεπροσ·ε·ενεγκ·θητε
3rdπροσηνεχθησαν[GNT][LXX]προσ·ε·ενεγκ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροσενεχθησομαιπροσ·ενεγκ·θησομαι
2ndπροσενεχθησῃ, προσενεχθησειπροσ·ενεγκ·θησῃ, προσ·ενεγκ·θησει classical
3rdπροσενεχθησεταιπροσ·ενεγκ·θησεται
Pl1stπροσενεχθησομεθαπροσ·ενεγκ·θησομεθα
2ndπροσενεχθησεσθεπροσ·ενεγκ·θησεσθε
3rdπροσενεχθησονταιπροσ·ενεγκ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσενεχθωπροσ·ενεγκ·θω
2ndπροσενεχθῃςπροσ·ενεγκ·θῃς
3rdπροσενεχθῃπροσ·ενεγκ·θῃ
Pl1stπροσενεχθωμενπροσ·ενεγκ·θωμεν
2ndπροσενεχθητεπροσ·ενεγκ·θητε
3rdπροσενεχθωσιν, προσενεχθωσιπροσ·ενεγκ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσενεχθειηνπροσ·ενεγκ·θειην
2ndπροσενεχθειηςπροσ·ενεγκ·θειης
3rdπροσενεχθειηπροσ·ενεγκ·θειη
Pl1stπροσενεχθειημεν, προσενεχθειμενπροσ·ενεγκ·θειημεν, προσ·ενεγκ·θειμεν classical
2ndπροσενεχθειητε, προσενεχθειτεπροσ·ενεγκ·θειητε, προσ·ενεγκ·θειτε classical
3rdπροσενεχθειησαν, προσενεχθειενπροσ·ενεγκ·θειησαν, προσ·ενεγκ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροσενεχθησοιμηνπροσ·ενεγκ·θησοιμην
2ndπροσενεχθησοιοπροσ·ενεγκ·θησοιο
3rdπροσενεχθησοιτοπροσ·ενεγκ·θησοιτο
Pl1stπροσενεχθησοιμεθαπροσ·ενεγκ·θησοιμεθα
2ndπροσενεχθησοισθεπροσ·ενεγκ·θησοισθε
3rdπροσενεχθησοιντοπροσ·ενεγκ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσενεχθητιπροσ·ενεγκ·θητι
3rdπροσενεχθητωπροσ·ενεγκ·θητω
Pl1st
2ndπροσενεχθητεπροσ·ενεγκ·θητε
3rdπροσενεχθητωσαν, προσενεχθεντωνπροσ·ενεγκ·θητωσαν, προσ·ενεγκ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
προσενεχθηναι[LXX]​προσ·ενεγκ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
προσενεχθησεσθαι​προσ·ενεγκ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσενεχθεισαπροσενεχθεις[GNT]προσενεχθενπροσ·ενεγκ·θεισ·απροσ·ενεγκ·θει[ντ]·ςπροσ·ενεγκ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπροσενεχθεισανπροσενεχθενταπροσ·ενεγκ·θεισ·ανπροσ·ενεγκ·θε[ι]ντ·α
Datπροσενεχθεισῃπροσενεχθεντιπροσ·ενεγκ·θεισ·ῃπροσ·ενεγκ·θε[ι]ντ·ι
Genπροσενεχθεισηςπροσενεχθεντοςπροσ·ενεγκ·θεισ·ηςπροσ·ενεγκ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπροσενεχθεισαιπροσενεχθεντεςπροσενεχθενταπροσ·ενεγκ·θεισ·αιπροσ·ενεγκ·θε[ι]ντ·εςπροσ·ενεγκ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπροσενεχθεισαςπροσενεχθενταςπροσ·ενεγκ·θεισ·αςπροσ·ενεγκ·θε[ι]ντ·ας
Datπροσενεχθεισαιςπροσενεχθεισι, προσενεχθεισινπροσ·ενεγκ·θεισ·αιςπροσ·ενεγκ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπροσενεχθεισωνπροσενεχθεντωνπροσ·ενεγκ·θεισ·ωνπροσ·ενεγκ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσενεχθησομενηπροσενεχθησομενεπροσ·ενεγκ·θησομεν·ηπροσ·ενεγκ·θησομεν·ε
Nomπροσενεχθησομενοςπροσ·ενεγκ·θησομεν·ος
Accπροσενεχθησομενηνπροσενεχθησομενονπροσ·ενεγκ·θησομεν·ηνπροσ·ενεγκ·θησομεν·ον
Datπροσενεχθησομενῃπροσενεχθησομενῳπροσ·ενεγκ·θησομεν·ῃπροσ·ενεγκ·θησομεν·ῳ
Genπροσενεχθησομενηςπροσενεχθησομενουπροσ·ενεγκ·θησομεν·ηςπροσ·ενεγκ·θησομεν·ου
PlVocπροσενεχθησομεναιπροσενεχθησομενοιπροσενεχθησομεναπροσ·ενεγκ·θησομεν·αιπροσ·ενεγκ·θησομεν·οιπροσ·ενεγκ·θησομεν·α
Nom
Accπροσενεχθησομεναςπροσενεχθησομενουςπροσ·ενεγκ·θησομεν·αςπροσ·ενεγκ·θησομεν·ους
Datπροσενεχθησομεναιςπροσενεχθησομενοιςπροσ·ενεγκ·θησομεν·αιςπροσ·ενεγκ·θησομεν·οις
Genπροσενεχθησομενωνπροσενεχθησομενωνπροσ·ενεγκ·θησομεν·ωνπροσ·ενεγκ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 30-Mar-2020 06:49:37 EDT