προσκυνεω • PROSKUNEW • proskuneō

Search: προσκυνησας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσκυνησαςπροσκυνέωπροσ·κυνη·σα[ντ]·ς1aor act ptcp mas nom|voc sg

προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκυνωπροσ·κυν(ε)·ωπροσκυνουμαιπροσ·κυν(ε)·ομαι
2ndπροσκυνεις[LXX]προσ·κυν(ε)·ειςπροσκυνῃ, προσκυνει[GNT][LXX], προσκυνεισαιπροσ·κυν(ε)·ῃ, προσ·κυν(ε)·ει classical, προσ·κυν(ε)·εσαι alt
3rdπροσκυνει[GNT][LXX]προσ·κυν(ε)·ειπροσκυνειταιπροσ·κυν(ε)·εται
Pl1stπροσκυνουμεν[GNT][LXX]προσ·κυν(ε)·ομενπροσκυνουμεθαπροσ·κυν(ε)·ομεθα
2ndπροσκυνειτε[GNT][LXX]προσ·κυν(ε)·ετεπροσκυνεισθεπροσ·κυν(ε)·εσθε
3rdπροσκυνουσιν[LXX], προσκυνουσι[LXX]προσ·κυν(ε)·ουσι(ν)προσκυνουνταιπροσ·κυν(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκυνωπροσ·κυν(ε)·ωπροσκυνωμαιπροσ·κυν(ε)·ωμαι
2ndπροσκυνῃςπροσ·κυν(ε)·ῃςπροσκυνῃπροσ·κυν(ε)·ῃ
3rdπροσκυνῃπροσ·κυν(ε)·ῃπροσκυνηται[GNT]προσ·κυν(ε)·ηται
Pl1stπροσκυνωμενπροσ·κυν(ε)·ωμενπροσκυνωμεθαπροσ·κυν(ε)·ωμεθα
2ndπροσκυνητεπροσ·κυν(ε)·ητεπροσκυνησθεπροσ·κυν(ε)·ησθε
3rdπροσκυνωσιν, προσκυνωσιπροσ·κυν(ε)·ωσι(ν)προσκυνωνταιπροσ·κυν(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκυνοιμιπροσ·κυν(ε)·οιμιπροσκυνοιμηνπροσ·κυν(ε)·οιμην
2ndπροσκυνοιςπροσ·κυν(ε)·οιςπροσκυνοιοπροσ·κυν(ε)·οιο
3rdπροσκυνοιπροσ·κυν(ε)·οιπροσκυνοιτοπροσ·κυν(ε)·οιτο
Pl1stπροσκυνοιμενπροσ·κυν(ε)·οιμενπροσκυνοιμεθαπροσ·κυν(ε)·οιμεθα
2ndπροσκυνοιτεπροσ·κυν(ε)·οιτεπροσκυνοισθεπροσ·κυν(ε)·οισθε
3rdπροσκυνοιεν, προσκυνοισανπροσ·κυν(ε)·οιεν, προσ·κυν(ε)·οισαν altπροσκυνοιντοπροσ·κυν(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσκυνει[GNT][LXX]προσ·κυν(ε)·επροσκυνουπροσ·κυν(ε)·ου
3rdπροσκυνειτωπροσ·κυν(ε)·ετωπροσκυνεισθωπροσ·κυν(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπροσκυνειτε[GNT][LXX]προσ·κυν(ε)·ετεπροσκυνεισθεπροσ·κυν(ε)·εσθε
3rdπροσκυνειτωσαν, προσκυνουντωνπροσ·κυν(ε)·ετωσαν, προσ·κυν(ε)·οντων classicalπροσκυνεισθωσαν, προσκυνεισθωνπροσ·κυν(ε)·εσθωσαν, προσ·κυν(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσκυνειν[GNT][LXX]​προσ·κυν(ε)·εινπροσκυνεισθαι​προσ·κυν(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκυνουσα[GNT]προσκυνουνπροσ·κυν(ε)·ουσ·απροσ·κυν(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπροσκυνων[LXX]προσ·κυν(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσκυνουσανπροσκυνουνταπροσ·κυν(ε)·ουσ·ανπροσ·κυν(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπροσκυνουσῃπροσκυνουντιπροσ·κυν(ε)·ουσ·ῃπροσ·κυν(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπροσκυνουσηςπροσκυνουντος[LXX]προσ·κυν(ε)·ουσ·ηςπροσ·κυν(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσκυνουσαιπροσκυνουντες[GNT][LXX]προσκυνουνταπροσ·κυν(ε)·ουσ·αιπροσ·κυν(ε)·ο[υ]ντ·εςπροσ·κυν(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσκυνουσαςπροσκυνουντας[GNT][LXX]προσ·κυν(ε)·ουσ·αςπροσ·κυν(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπροσκυνουσαιςπροσκυνουσι[LXX], προσκυνουσιν[LXX]προσ·κυν(ε)·ουσ·αιςπροσ·κυν(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσκυνουσωνπροσκυνουντωνπροσ·κυν(ε)·ουσ·ωνπροσ·κυν(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκυνουμενηπροσκυνουμενεπροσ·κυν(ε)·ομεν·ηπροσ·κυν(ε)·ομεν·ε
Nomπροσκυνουμενοςπροσ·κυν(ε)·ομεν·ος
Accπροσκυνουμενηνπροσκυνουμενον[LXX]προσ·κυν(ε)·ομεν·ηνπροσ·κυν(ε)·ομεν·ον
Datπροσκυνουμενῃπροσκυνουμενῳπροσ·κυν(ε)·ομεν·ῃπροσ·κυν(ε)·ομεν·ῳ
Genπροσκυνουμενηςπροσκυνουμενουπροσ·κυν(ε)·ομεν·ηςπροσ·κυν(ε)·ομεν·ου
PlVocπροσκυνουμεναιπροσκυνουμενοιπροσκυνουμεναπροσ·κυν(ε)·ομεν·αιπροσ·κυν(ε)·ομεν·οιπροσ·κυν(ε)·ομεν·α
Nom
Accπροσκυνουμεναςπροσκυνουμενουςπροσ·κυν(ε)·ομεν·αςπροσ·κυν(ε)·ομεν·ους
Datπροσκυνουμεναιςπροσκυνουμενοιςπροσ·κυν(ε)·ομεν·αιςπροσ·κυν(ε)·ομεν·οις
Genπροσκυνουμενωνπροσκυνουμενωνπροσ·κυν(ε)·ομεν·ωνπροσ·κυν(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεκυνουν[GNT][LXX]προσ·ε·κυν(ε)·ονπροσεκυνουμηνπροσ·ε·κυν(ε)·ομην
2ndπροσεκυνειςπροσ·ε·κυν(ε)·εςπροσεκυνουπροσ·ε·κυν(ε)·ου
3rdπροσεκυνει[GNT][LXX]προσ·ε·κυν(ε)·επροσεκυνειτοπροσ·ε·κυν(ε)·ετο
Pl1stπροσεκυνουμενπροσ·ε·κυν(ε)·ομενπροσεκυνουμεθαπροσ·ε·κυν(ε)·ομεθα
2ndπροσεκυνειτεπροσ·ε·κυν(ε)·ετεπροσεκυνεισθεπροσ·ε·κυν(ε)·εσθε
3rdπροσεκυνουν[GNT][LXX], προσεκυνουσανπροσ·ε·κυν(ε)·ον, προσ·ε·κυν(ε)·οσαν altπροσεκυνουντοπροσ·ε·κυν(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκυνησω[GNT][LXX]προσ·κυνη·σωπροσκυνησομαιπροσ·κυνη·σομαι
2ndπροσκυνησεις[GNT][LXX]προσ·κυνη·σειςπροσκυνησῃ[LXX], προσκυνησει[GNT][LXX], προσκυνησεσαιπροσ·κυνη·σῃ, προσ·κυνη·σει classical, προσ·κυνη·σεσαι alt
3rdπροσκυνησει[GNT][LXX]προσ·κυνη·σειπροσκυνησεταιπροσ·κυνη·σεται
Pl1stπροσκυνησομεν[LXX]προσ·κυνη·σομενπροσκυνησομεθαπροσ·κυνη·σομεθα
2ndπροσκυνησετε[GNT][LXX]προσ·κυνη·σετεπροσκυνησεσθεπροσ·κυνη·σεσθε
3rdπροσκυνησουσιν[GNT][LXX], προσκυνησουσιπροσ·κυνη·σουσι(ν), προσ·κυνη·σουσι(ν)προσκυνησονταιπροσ·κυνη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκυνησοιμιπροσ·κυνη·σοιμιπροσκυνησοιμηνπροσ·κυνη·σοιμην
2ndπροσκυνησοιςπροσ·κυνη·σοιςπροσκυνησοιοπροσ·κυνη·σοιο
3rdπροσκυνησοιπροσ·κυνη·σοιπροσκυνησοιτοπροσ·κυνη·σοιτο
Pl1stπροσκυνησοιμενπροσ·κυνη·σοιμενπροσκυνησοιμεθαπροσ·κυνη·σοιμεθα
2ndπροσκυνησοιτεπροσ·κυνη·σοιτεπροσκυνησοισθεπροσ·κυνη·σοισθε
3rdπροσκυνησοιενπροσ·κυνη·σοιενπροσκυνησοιντοπροσ·κυνη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσκυνησειν​προσ·κυνη·σειν​προσκυνησεσθαι​προσ·κυνη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκυνησουσαπροσκυνησον[GNT][LXX]προσ·κυνη·σουσ·απροσ·κυνη·σο[υ]ν[τ]
Nomπροσκυνησων[GNT]προσ·κυνη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπροσκυνησουσανπροσκυνησονταπροσ·κυνη·σουσ·ανπροσ·κυνη·σο[υ]ντ·α
Datπροσκυνησουσῃπροσκυνησοντιπροσ·κυνη·σουσ·ῃπροσ·κυνη·σο[υ]ντ·ι
Genπροσκυνησουσηςπροσκυνησοντοςπροσ·κυνη·σουσ·ηςπροσ·κυνη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπροσκυνησουσαιπροσκυνησοντεςπροσκυνησονταπροσ·κυνη·σουσ·αιπροσ·κυνη·σο[υ]ντ·εςπροσ·κυνη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσκυνησουσαςπροσκυνησονταςπροσ·κυνη·σουσ·αςπροσ·κυνη·σο[υ]ντ·ας
Datπροσκυνησουσαιςπροσκυνησουσι, προσκυνησουσιν[GNT][LXX]προσ·κυνη·σουσ·αιςπροσ·κυνη·σου[ντ]·σι(ν), προσ·κυνη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπροσκυνησουσωνπροσκυνησοντωνπροσ·κυνη·σουσ·ωνπροσ·κυνη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκυνησομενηπροσκυνησομενεπροσ·κυνη·σομεν·ηπροσ·κυνη·σομεν·ε
Nomπροσκυνησομενοςπροσ·κυνη·σομεν·ος
Accπροσκυνησομενηνπροσκυνησομενονπροσ·κυνη·σομεν·ηνπροσ·κυνη·σομεν·ον
Datπροσκυνησομενῃπροσκυνησομενῳπροσ·κυνη·σομεν·ῃπροσ·κυνη·σομεν·ῳ
Genπροσκυνησομενηςπροσκυνησομενουπροσ·κυνη·σομεν·ηςπροσ·κυνη·σομεν·ου
PlVocπροσκυνησομεναιπροσκυνησομενοιπροσκυνησομεναπροσ·κυνη·σομεν·αιπροσ·κυνη·σομεν·οιπροσ·κυνη·σομεν·α
Nom
Accπροσκυνησομεναςπροσκυνησομενουςπροσ·κυνη·σομεν·αςπροσ·κυνη·σομεν·ους
Datπροσκυνησομεναιςπροσκυνησομενοιςπροσ·κυνη·σομεν·αιςπροσ·κυνη·σομεν·οις
Genπροσκυνησομενωνπροσκυνησομενωνπροσ·κυνη·σομεν·ωνπροσ·κυνη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεκυνησα[LXX]προσ·ε·κυνη·σαπροσεκυνησαμηνπροσ·ε·κυνη·σαμην
2ndπροσεκυνησαςπροσ·ε·κυνη·σαςπροσεκυνησωπροσ·ε·κυνη·σω
3rdπροσεκυνησεν[GNT][LXX], προσεκυνησε[LXX]προσ·ε·κυνη·σε(ν)προσεκυνησατοπροσ·ε·κυνη·σατο
Pl1stπροσεκυνησαμενπροσ·ε·κυνη·σαμενπροσεκυνησαμεθαπροσ·ε·κυνη·σαμεθα
2ndπροσεκυνησατεπροσ·ε·κυνη·σατεπροσεκυνησασθεπροσ·ε·κυνη·σασθε
3rdπροσεκυνησαν[GNT][LXX]προσ·ε·κυνη·σανπροσεκυνησαντοπροσ·ε·κυνη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκυνησω[GNT][LXX]προσ·κυνη·σωπροσκυνησωμαιπροσ·κυνη·σωμαι
2ndπροσκυνησῃς[GNT][LXX]προσ·κυνη·σῃςπροσκυνησῃ[LXX]προσ·κυνη·σῃ
3rdπροσκυνησῃ[LXX]προσ·κυνη·σῃπροσκυνησηταιπροσ·κυνη·σηται
Pl1stπροσκυνησωμεν[LXX]προσ·κυνη·σωμενπροσκυνησωμεθαπροσ·κυνη·σωμεθα
2ndπροσκυνησητε[LXX]προσ·κυνη·σητεπροσκυνησησθεπροσ·κυνη·σησθε
3rdπροσκυνησωσιν[GNT][LXX], προσκυνησωσι[LXX]προσ·κυνη·σωσι(ν)προσκυνησωνταιπροσ·κυνη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκυνησαιμιπροσ·κυνη·σαιμιπροσκυνησαιμηνπροσ·κυνη·σαιμην
2ndπροσκυνησαις, προσκυνησειαςπροσ·κυνη·σαις, προσ·κυνη·σειας classicalπροσκυνησαιοπροσ·κυνη·σαιο
3rdπροσκυνησαι[GNT][LXX], προσκυνησειεπροσ·κυνη·σαι, προσ·κυνη·σειε classicalπροσκυνησαιτοπροσ·κυνη·σαιτο
Pl1stπροσκυνησαιμενπροσ·κυνη·σαιμενπροσκυνησαιμεθαπροσ·κυνη·σαιμεθα
2ndπροσκυνησαιτεπροσ·κυνη·σαιτεπροσκυνησαισθεπροσ·κυνη·σαισθε
3rdπροσκυνησαιεν, προσκυνησαισαν, προσκυνησειαν, προσκυνησειενπροσ·κυνη·σαιεν, προσ·κυνη·σαισαν alt, προσ·κυνη·σειαν classical, προσ·κυνη·σειεν classicalπροσκυνησαιντοπροσ·κυνη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσκυνησον[GNT][LXX]προσ·κυνη·σονπροσκυνησαι[GNT][LXX]προσ·κυνη·σαι
3rdπροσκυνησατωπροσ·κυνη·σατωπροσκυνησασθωπροσ·κυνη·σασθω
Pl1st
2ndπροσκυνησατε[GNT][LXX]προσ·κυνη·σατεπροσκυνησασθεπροσ·κυνη·σασθε
3rdπροσκυνησατωσαν[GNT][LXX], προσκυνησαντων[LXX]προσ·κυνη·σατωσαν, προσ·κυνη·σαντων classicalπροσκυνησασθωσαν, προσκυνησασθωνπροσ·κυνη·σασθωσαν, προσ·κυνη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσκυνησαι[GNT][LXX]​προσ·κυνη·σαιπροσκυνησασθαι​προσ·κυνη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκυνησασαπροσκυνησας[LXX]προσκυνησανπροσ·κυνη·σασ·απροσ·κυνη·σα[ντ]·ςπροσ·κυνη·σαν[τ]
Nom
Accπροσκυνησασανπροσκυνησανταπροσ·κυνη·σασ·ανπροσ·κυνη·σαντ·α
Datπροσκυνησασῃπροσκυνησαντιπροσ·κυνη·σασ·ῃπροσ·κυνη·σαντ·ι
Genπροσκυνησασηςπροσκυνησαντοςπροσ·κυνη·σασ·ηςπροσ·κυνη·σαντ·ος
PlVocπροσκυνησασαιπροσκυνησαντες[GNT][LXX]προσκυνησανταπροσ·κυνη·σασ·αιπροσ·κυνη·σαντ·εςπροσ·κυνη·σαντ·α
Nom
Accπροσκυνησασαςπροσκυνησανταςπροσ·κυνη·σασ·αςπροσ·κυνη·σαντ·ας
Datπροσκυνησασαιςπροσκυνησασι, προσκυνησασινπροσ·κυνη·σασ·αιςπροσ·κυνη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπροσκυνησασωνπροσκυνησαντων[LXX]προσ·κυνη·σασ·ωνπροσ·κυνη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκυνησαμενηπροσκυνησαμενεπροσ·κυνη·σαμεν·ηπροσ·κυνη·σαμεν·ε
Nomπροσκυνησαμενοςπροσ·κυνη·σαμεν·ος
Accπροσκυνησαμενηνπροσκυνησαμενονπροσ·κυνη·σαμεν·ηνπροσ·κυνη·σαμεν·ον
Datπροσκυνησαμενῃπροσκυνησαμενῳπροσ·κυνη·σαμεν·ῃπροσ·κυνη·σαμεν·ῳ
Genπροσκυνησαμενηςπροσκυνησαμενουπροσ·κυνη·σαμεν·ηςπροσ·κυνη·σαμεν·ου
PlVocπροσκυνησαμεναιπροσκυνησαμενοιπροσκυνησαμεναπροσ·κυνη·σαμεν·αιπροσ·κυνη·σαμεν·οιπροσ·κυνη·σαμεν·α
Nom
Accπροσκυνησαμεναςπροσκυνησαμενουςπροσ·κυνη·σαμεν·αςπροσ·κυνη·σαμεν·ους
Datπροσκυνησαμεναιςπροσκυνησαμενοιςπροσ·κυνη·σαμεν·αιςπροσ·κυνη·σαμεν·οις
Genπροσκυνησαμενωνπροσκυνησαμενωνπροσ·κυνη·σαμεν·ωνπροσ·κυνη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκεκυνηκαπροσ·κεκυνη·κα
2ndπροσκεκυνηκας, προσκεκυνηκεςπροσ·κεκυνη·κας, προσ·κεκυνη·κες alt
3rdπροσκεκυνηκεν, προσκεκυνηκεπροσ·κεκυνη·κε(ν)
Pl1stπροσκεκυνηκαμενπροσ·κεκυνη·καμεν
2ndπροσκεκυνηκατεπροσ·κεκυνη·κατε
3rdπροσκεκυνηκασιν[LXX], προσκεκυνηκασι, προσκεκυνηκανπροσ·κεκυνη·κασι(ν), προσ·κεκυνη·κασι(ν), προσ·κεκυνη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκεκυνηκωπροσ·κεκυνη·κω
2ndπροσκεκυνηκῃςπροσ·κεκυνη·κῃς
3rdπροσκεκυνηκῃπροσ·κεκυνη·κῃ
Pl1stπροσκεκυνηκωμενπροσ·κεκυνη·κωμεν
2ndπροσκεκυνηκητεπροσ·κεκυνη·κητε
3rdπροσκεκυνηκωσιν, προσκεκυνηκωσιπροσ·κεκυνη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκεκυνηκοιμι, προσκεκυνηκοιηνπροσ·κεκυνη·κοιμι, προσ·κεκυνη·κοιην classical
2ndπροσκεκυνηκοις, προσκεκυνηκοιηςπροσ·κεκυνη·κοις, προσ·κεκυνη·κοιης classical
3rdπροσκεκυνηκοι, προσκεκυνηκοιηπροσ·κεκυνη·κοι, προσ·κεκυνη·κοιη classical
Pl1stπροσκεκυνηκοιμενπροσ·κεκυνη·κοιμεν
2ndπροσκεκυνηκοιτεπροσ·κεκυνη·κοιτε
3rdπροσκεκυνηκοιενπροσ·κεκυνη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσκεκυνηκεπροσ·κεκυνη·κε
3rdπροσκεκυνηκετωπροσ·κεκυνη·κετω
Pl1st
2ndπροσκεκυνηκετεπροσ·κεκυνη·κετε
3rdπροσκεκυνηκετωσανπροσ·κεκυνη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσκεκυνηκεναι​προσ·κεκυνη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκεκυνηκυιαπροσκεκυνηκοςπροσ·κεκυνη·κυι·απροσ·κεκυνη·κο[τ]·ς
Nomπροσκεκυνηκωςπροσ·κεκυνη·κο[τ]·^ς
Accπροσκεκυνηκυιανπροσκεκυνηκοταπροσ·κεκυνη·κυι·ανπροσ·κεκυνη·κοτ·α
Datπροσκεκυνηκυιᾳπροσκεκυνηκοτιπροσ·κεκυνη·κυι·ᾳπροσ·κεκυνη·κοτ·ι
Genπροσκεκυνηκυιαςπροσκεκυνηκοτοςπροσ·κεκυνη·κυι·αςπροσ·κεκυνη·κοτ·ος
PlVocπροσκεκυνηκυιαιπροσκεκυνηκοτεςπροσκεκυνηκοταπροσ·κεκυνη·κυι·αιπροσ·κεκυνη·κοτ·εςπροσ·κεκυνη·κοτ·α
Nom
Accπροσκεκυνηκυιαςπροσκεκυνηκοταςπροσ·κεκυνη·κυι·αςπροσ·κεκυνη·κοτ·ας
Datπροσκεκυνηκυιαιςπροσκεκυνηκοσι, προσκεκυνηκοσινπροσ·κεκυνη·κυι·αιςπροσ·κεκυνη·κο[τ]·σι(ν)
Genπροσκεκυνηκυιωνπροσκεκυνηκοτωνπροσ·κεκυνη·κυι·ωνπροσ·κεκυνη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεκεκυνηκειν, προσεκεκυνηκηπροσ·ε·κεκυνη·κειν, προσ·ε·κεκυνη·κη classical
2ndπροσεκεκυνηκεις, προσεκεκυνηκηςπροσ·ε·κεκυνη·κεις, προσ·ε·κεκυνη·κης classical
3rdπροσεκεκυνηκειπροσ·ε·κεκυνη·κει
Pl1stπροσεκεκυνηκειμεν, προσεκεκυνηκεμενπροσ·ε·κεκυνη·κειμεν, προσ·ε·κεκυνη·κεμεν classical
2ndπροσεκεκυνηκειτε, προσεκεκυνηκετεπροσ·ε·κεκυνη·κειτε, προσ·ε·κεκυνη·κετε classical
3rdπροσεκεκυνηκεισαν, προσεκεκυνηκεσανπροσ·ε·κεκυνη·κεισαν, προσ·ε·κεκυνη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκεκυνηκειν, προσκεκυνηκηπροσ·[ε]·κεκυνη·κειν, προσ·[ε]·κεκυνη·κη classical
2ndπροσκεκυνηκεις, προσκεκυνηκηςπροσ·[ε]·κεκυνη·κεις, προσ·[ε]·κεκυνη·κης classical
3rdπροσκεκυνηκειπροσ·[ε]·κεκυνη·κει
Pl1stπροσκεκυνηκειμεν, προσκεκυνηκεμενπροσ·[ε]·κεκυνη·κειμεν, προσ·[ε]·κεκυνη·κεμεν classical
2ndπροσκεκυνηκειτε, προσκεκυνηκετεπροσ·[ε]·κεκυνη·κειτε, προσ·[ε]·κεκυνη·κετε classical
3rdπροσκεκυνηκεισαν, προσκεκυνηκεσανπροσ·[ε]·κεκυνη·κεισαν, προσ·[ε]·κεκυνη·κεσαν classical

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 08:25:50 EDT