προσκολλαω • PROSKOLLAW • proskollaō

Search: προσκολλησαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσκολλησαι; προσκολλησαι; προσκολλησαιπροσκολλάωπροσ·κολλη·σαι; προσ·κολλη·σαι; προσ·κολλη·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσκολλησαιπροσκολλάωπροσ·κολλη·σαι1aor mp imp 2nd sg
προσκολλησαιπροσκολλάωπροσ·κολλη·σαι1aor act opt 3rd sg
προσκολλησαιπροσκολλάωπροσ·κολλη·σαι1aor act inf

προσ·κολλάω (προσ+κολλ(α)-, προσ+κολλη·σ-, προσ+κολλη·σ-, -, -, προσ+κολλη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκολλωπροσ·κολλ(α)·ωπροσκολλωμαιπροσ·κολλ(α)·ομαι
2ndπροσκολλᾳςπροσ·κολλ(α)·ειςπροσκολλᾳ, προσκολλασαιπροσ·κολλ(α)·ῃ, προσ·κολλ(α)·ει classical, προσ·κολλ(α)·εσαι alt
3rdπροσκολλᾳπροσ·κολλ(α)·ειπροσκολλαταιπροσ·κολλ(α)·εται
Pl1stπροσκολλωμενπροσ·κολλ(α)·ομενπροσκολλωμεθαπροσ·κολλ(α)·ομεθα
2ndπροσκολλατεπροσ·κολλ(α)·ετεπροσκολλασθεπροσ·κολλ(α)·εσθε
3rdπροσκολλωσιν, προσκολλωσιπροσ·κολλ(α)·ουσι(ν)προσκολλωνταιπροσ·κολλ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκολλωπροσ·κολλ(α)·ωπροσκολλωμαιπροσ·κολλ(α)·ωμαι
2ndπροσκολλᾳςπροσ·κολλ(α)·ῃςπροσκολλᾳπροσ·κολλ(α)·ῃ
3rdπροσκολλᾳπροσ·κολλ(α)·ῃπροσκολλαταιπροσ·κολλ(α)·ηται
Pl1stπροσκολλωμενπροσ·κολλ(α)·ωμενπροσκολλωμεθαπροσ·κολλ(α)·ωμεθα
2ndπροσκολλατεπροσ·κολλ(α)·ητεπροσκολλασθεπροσ·κολλ(α)·ησθε
3rdπροσκολλωσιν, προσκολλωσιπροσ·κολλ(α)·ωσι(ν)προσκολλωνταιπροσ·κολλ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκολλῳμιπροσ·κολλ(α)·οιμιπροσκολλῳμηνπροσ·κολλ(α)·οιμην
2ndπροσκολλῳςπροσ·κολλ(α)·οιςπροσκολλῳοπροσ·κολλ(α)·οιο
3rdπροσκολλῳπροσ·κολλ(α)·οιπροσκολλῳτοπροσ·κολλ(α)·οιτο
Pl1stπροσκολλῳμενπροσ·κολλ(α)·οιμενπροσκολλῳμεθαπροσ·κολλ(α)·οιμεθα
2ndπροσκολλῳτεπροσ·κολλ(α)·οιτεπροσκολλῳσθεπροσ·κολλ(α)·οισθε
3rdπροσκολλῳεν, προσκολλῳσανπροσ·κολλ(α)·οιεν, προσ·κολλ(α)·οισαν altπροσκολλῳντοπροσ·κολλ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσκολλαπροσ·κολλ(α)·επροσκολλωπροσ·κολλ(α)·ου
3rdπροσκολλατωπροσ·κολλ(α)·ετωπροσκολλασθωπροσ·κολλ(α)·εσθω
Pl1st
2ndπροσκολλατεπροσ·κολλ(α)·ετεπροσκολλασθεπροσ·κολλ(α)·εσθε
3rdπροσκολλατωσαν, προσκολλωντωνπροσ·κολλ(α)·ετωσαν, προσ·κολλ(α)·οντων classicalπροσκολλασθωσαν, προσκολλασθωνπροσ·κολλ(α)·εσθωσαν, προσ·κολλ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσκολλᾳν, προσκολλαν​προσ·κολλ(α)·ειν, προσ·κολλ(α)·ειν > προσκολλαν​προσκολλασθαι[LXX]​προσ·κολλ(α)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκολλωσαπροσκολλωνπροσ·κολλ(α)·ουσ·απροσ·κολλ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomπροσκολλωνπροσ·κολλ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσκολλωσανπροσκολλωνταπροσ·κολλ(α)·ουσ·ανπροσ·κολλ(α)·ο[υ]ντ·α
Datπροσκολλωσῃπροσκολλωντιπροσ·κολλ(α)·ουσ·ῃπροσ·κολλ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genπροσκολλωσηςπροσκολλωντοςπροσ·κολλ(α)·ουσ·ηςπροσ·κολλ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσκολλωσαιπροσκολλωντεςπροσκολλωνταπροσ·κολλ(α)·ουσ·αιπροσ·κολλ(α)·ο[υ]ντ·εςπροσ·κολλ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσκολλωσαςπροσκολλωνταςπροσ·κολλ(α)·ουσ·αςπροσ·κολλ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datπροσκολλωσαιςπροσκολλωσι, προσκολλωσινπροσ·κολλ(α)·ουσ·αιςπροσ·κολλ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσκολλωσωνπροσκολλωντωνπροσ·κολλ(α)·ουσ·ωνπροσ·κολλ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκολλωμενηπροσκολλωμενεπροσ·κολλ(α)·ομεν·ηπροσ·κολλ(α)·ομεν·ε
Nomπροσκολλωμενοςπροσ·κολλ(α)·ομεν·ος
Accπροσκολλωμενηνπροσκολλωμενονπροσ·κολλ(α)·ομεν·ηνπροσ·κολλ(α)·ομεν·ον
Datπροσκολλωμενῃπροσκολλωμενῳπροσ·κολλ(α)·ομεν·ῃπροσ·κολλ(α)·ομεν·ῳ
Genπροσκολλωμενηςπροσκολλωμενουπροσ·κολλ(α)·ομεν·ηςπροσ·κολλ(α)·ομεν·ου
PlVocπροσκολλωμεναιπροσκολλωμενοι[LXX]προσκολλωμεναπροσ·κολλ(α)·ομεν·αιπροσ·κολλ(α)·ομεν·οιπροσ·κολλ(α)·ομεν·α
Nom
Accπροσκολλωμεναςπροσκολλωμενουςπροσ·κολλ(α)·ομεν·αςπροσ·κολλ(α)·ομεν·ους
Datπροσκολλωμεναιςπροσκολλωμενοιςπροσ·κολλ(α)·ομεν·αιςπροσ·κολλ(α)·ομεν·οις
Genπροσκολλωμενωνπροσκολλωμενωνπροσ·κολλ(α)·ομεν·ωνπροσ·κολλ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεκολλωνπροσ·ε·κολλ(α)·ονπροσεκολλωμηνπροσ·ε·κολλ(α)·ομην
2ndπροσεκολλαςπροσ·ε·κολλ(α)·εςπροσεκολλωπροσ·ε·κολλ(α)·ου
3rdπροσεκολλαπροσ·ε·κολλ(α)·επροσεκολλατοπροσ·ε·κολλ(α)·ετο
Pl1stπροσεκολλωμενπροσ·ε·κολλ(α)·ομενπροσεκολλωμεθαπροσ·ε·κολλ(α)·ομεθα
2ndπροσεκολλατεπροσ·ε·κολλ(α)·ετεπροσεκολλασθεπροσ·ε·κολλ(α)·εσθε
3rdπροσεκολλων, προσεκολλωσανπροσ·ε·κολλ(α)·ον, προσ·ε·κολλ(α)·οσαν altπροσεκολλωντοπροσ·ε·κολλ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκολλησω[LXX]προσ·κολλη·σωπροσκολλησομαιπροσ·κολλη·σομαι
2ndπροσκολλησειςπροσ·κολλη·σειςπροσκολλησῃ, προσκολλησει, προσκολλησεσαιπροσ·κολλη·σῃ, προσ·κολλη·σει classical, προσ·κολλη·σεσαι alt
3rdπροσκολλησειπροσ·κολλη·σειπροσκολλησεταιπροσ·κολλη·σεται
Pl1stπροσκολλησομενπροσ·κολλη·σομενπροσκολλησομεθαπροσ·κολλη·σομεθα
2ndπροσκολλησετεπροσ·κολλη·σετεπροσκολλησεσθεπροσ·κολλη·σεσθε
3rdπροσκολλησουσιν, προσκολλησουσιπροσ·κολλη·σουσι(ν)προσκολλησονταιπροσ·κολλη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκολλησοιμιπροσ·κολλη·σοιμιπροσκολλησοιμηνπροσ·κολλη·σοιμην
2ndπροσκολλησοιςπροσ·κολλη·σοιςπροσκολλησοιοπροσ·κολλη·σοιο
3rdπροσκολλησοιπροσ·κολλη·σοιπροσκολλησοιτοπροσ·κολλη·σοιτο
Pl1stπροσκολλησοιμενπροσ·κολλη·σοιμενπροσκολλησοιμεθαπροσ·κολλη·σοιμεθα
2ndπροσκολλησοιτεπροσ·κολλη·σοιτεπροσκολλησοισθεπροσ·κολλη·σοισθε
3rdπροσκολλησοιενπροσ·κολλη·σοιενπροσκολλησοιντοπροσ·κολλη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσκολλησειν​προσ·κολλη·σειν​προσκολλησεσθαι​προσ·κολλη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκολλησουσαπροσκολλησονπροσ·κολλη·σουσ·απροσ·κολλη·σο[υ]ν[τ]
Nomπροσκολλησωνπροσ·κολλη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπροσκολλησουσανπροσκολλησονταπροσ·κολλη·σουσ·ανπροσ·κολλη·σο[υ]ντ·α
Datπροσκολλησουσῃπροσκολλησοντιπροσ·κολλη·σουσ·ῃπροσ·κολλη·σο[υ]ντ·ι
Genπροσκολλησουσηςπροσκολλησοντοςπροσ·κολλη·σουσ·ηςπροσ·κολλη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπροσκολλησουσαιπροσκολλησοντεςπροσκολλησονταπροσ·κολλη·σουσ·αιπροσ·κολλη·σο[υ]ντ·εςπροσ·κολλη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσκολλησουσαςπροσκολλησονταςπροσ·κολλη·σουσ·αςπροσ·κολλη·σο[υ]ντ·ας
Datπροσκολλησουσαιςπροσκολλησουσι, προσκολλησουσινπροσ·κολλη·σουσ·αιςπροσ·κολλη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπροσκολλησουσωνπροσκολλησοντωνπροσ·κολλη·σουσ·ωνπροσ·κολλη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκολλησομενηπροσκολλησομενεπροσ·κολλη·σομεν·ηπροσ·κολλη·σομεν·ε
Nomπροσκολλησομενοςπροσ·κολλη·σομεν·ος
Accπροσκολλησομενηνπροσκολλησομενονπροσ·κολλη·σομεν·ηνπροσ·κολλη·σομεν·ον
Datπροσκολλησομενῃπροσκολλησομενῳπροσ·κολλη·σομεν·ῃπροσ·κολλη·σομεν·ῳ
Genπροσκολλησομενηςπροσκολλησομενουπροσ·κολλη·σομεν·ηςπροσ·κολλη·σομεν·ου
PlVocπροσκολλησομεναιπροσκολλησομενοιπροσκολλησομεναπροσ·κολλη·σομεν·αιπροσ·κολλη·σομεν·οιπροσ·κολλη·σομεν·α
Nom
Accπροσκολλησομεναςπροσκολλησομενουςπροσ·κολλη·σομεν·αςπροσ·κολλη·σομεν·ους
Datπροσκολλησομεναιςπροσκολλησομενοιςπροσ·κολλη·σομεν·αιςπροσ·κολλη·σομεν·οις
Genπροσκολλησομενωνπροσκολλησομενωνπροσ·κολλη·σομεν·ωνπροσ·κολλη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεκολλησαπροσ·ε·κολλη·σαπροσεκολλησαμηνπροσ·ε·κολλη·σαμην
2ndπροσεκολλησαςπροσ·ε·κολλη·σαςπροσεκολλησωπροσ·ε·κολλη·σω
3rdπροσεκολλησεν, προσεκολλησεπροσ·ε·κολλη·σε(ν)προσεκολλησατοπροσ·ε·κολλη·σατο
Pl1stπροσεκολλησαμενπροσ·ε·κολλη·σαμενπροσεκολλησαμεθαπροσ·ε·κολλη·σαμεθα
2ndπροσεκολλησατεπροσ·ε·κολλη·σατεπροσεκολλησασθεπροσ·ε·κολλη·σασθε
3rdπροσεκολλησανπροσ·ε·κολλη·σανπροσεκολλησαντοπροσ·ε·κολλη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκολλησω[LXX]προσ·κολλη·σωπροσκολλησωμαιπροσ·κολλη·σωμαι
2ndπροσκολλησῃςπροσ·κολλη·σῃςπροσκολλησῃπροσ·κολλη·σῃ
3rdπροσκολλησῃπροσ·κολλη·σῃπροσκολλησηταιπροσ·κολλη·σηται
Pl1stπροσκολλησωμενπροσ·κολλη·σωμενπροσκολλησωμεθαπροσ·κολλη·σωμεθα
2ndπροσκολλησητεπροσ·κολλη·σητεπροσκολλησησθεπροσ·κολλη·σησθε
3rdπροσκολλησωσιν, προσκολλησωσιπροσ·κολλη·σωσι(ν)προσκολλησωνταιπροσ·κολλη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκολλησαιμιπροσ·κολλη·σαιμιπροσκολλησαιμηνπροσ·κολλη·σαιμην
2ndπροσκολλησαις, προσκολλησειαςπροσ·κολλη·σαις, προσ·κολλη·σειας classicalπροσκολλησαιοπροσ·κολλη·σαιο
3rdπροσκολλησαι[LXX], προσκολλησειεπροσ·κολλη·σαι, προσ·κολλη·σειε classicalπροσκολλησαιτοπροσ·κολλη·σαιτο
Pl1stπροσκολλησαιμενπροσ·κολλη·σαιμενπροσκολλησαιμεθαπροσ·κολλη·σαιμεθα
2ndπροσκολλησαιτεπροσ·κολλη·σαιτεπροσκολλησαισθεπροσ·κολλη·σαισθε
3rdπροσκολλησαιεν, προσκολλησαισαν, προσκολλησειαν, προσκολλησειενπροσ·κολλη·σαιεν, προσ·κολλη·σαισαν alt, προσ·κολλη·σειαν classical, προσ·κολλη·σειεν classicalπροσκολλησαιντοπροσ·κολλη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσκολλησονπροσ·κολλη·σονπροσκολλησαι[LXX]προσ·κολλη·σαι
3rdπροσκολλησατωπροσ·κολλη·σατωπροσκολλησασθωπροσ·κολλη·σασθω
Pl1st
2ndπροσκολλησατεπροσ·κολλη·σατεπροσκολλησασθεπροσ·κολλη·σασθε
3rdπροσκολλησατωσαν, προσκολλησαντωνπροσ·κολλη·σατωσαν, προσ·κολλη·σαντων classicalπροσκολλησασθωσαν, προσκολλησασθωνπροσ·κολλη·σασθωσαν, προσ·κολλη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσκολλησαι[LXX]​προσ·κολλη·σαιπροσκολλησασθαι​προσ·κολλη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκολλησασαπροσκολλησαςπροσκολλησανπροσ·κολλη·σασ·απροσ·κολλη·σα[ντ]·ςπροσ·κολλη·σαν[τ]
Nom
Accπροσκολλησασανπροσκολλησανταπροσ·κολλη·σασ·ανπροσ·κολλη·σαντ·α
Datπροσκολλησασῃπροσκολλησαντιπροσ·κολλη·σασ·ῃπροσ·κολλη·σαντ·ι
Genπροσκολλησασηςπροσκολλησαντοςπροσ·κολλη·σασ·ηςπροσ·κολλη·σαντ·ος
PlVocπροσκολλησασαιπροσκολλησαντεςπροσκολλησανταπροσ·κολλη·σασ·αιπροσ·κολλη·σαντ·εςπροσ·κολλη·σαντ·α
Nom
Accπροσκολλησασαςπροσκολλησανταςπροσ·κολλη·σασ·αςπροσ·κολλη·σαντ·ας
Datπροσκολλησασαιςπροσκολλησασι, προσκολλησασινπροσ·κολλη·σασ·αιςπροσ·κολλη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπροσκολλησασωνπροσκολλησαντωνπροσ·κολλη·σασ·ωνπροσ·κολλη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκολλησαμενηπροσκολλησαμενεπροσ·κολλη·σαμεν·ηπροσ·κολλη·σαμεν·ε
Nomπροσκολλησαμενοςπροσ·κολλη·σαμεν·ος
Accπροσκολλησαμενηνπροσκολλησαμενονπροσ·κολλη·σαμεν·ηνπροσ·κολλη·σαμεν·ον
Datπροσκολλησαμενῃπροσκολλησαμενῳπροσ·κολλη·σαμεν·ῃπροσ·κολλη·σαμεν·ῳ
Genπροσκολλησαμενηςπροσκολλησαμενουπροσ·κολλη·σαμεν·ηςπροσ·κολλη·σαμεν·ου
PlVocπροσκολλησαμεναιπροσκολλησαμενοιπροσκολλησαμεναπροσ·κολλη·σαμεν·αιπροσ·κολλη·σαμεν·οιπροσ·κολλη·σαμεν·α
Nom
Accπροσκολλησαμεναςπροσκολλησαμενουςπροσ·κολλη·σαμεν·αςπροσ·κολλη·σαμεν·ους
Datπροσκολλησαμεναιςπροσκολλησαμενοιςπροσ·κολλη·σαμεν·αιςπροσ·κολλη·σαμεν·οις
Genπροσκολλησαμενωνπροσκολλησαμενωνπροσ·κολλη·σαμεν·ωνπροσ·κολλη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσεκολληθηνπροσ·ε·κολλη·θην
2ndπροσεκολληθηςπροσ·ε·κολλη·θης
3rdπροσεκολληθη[LXX]προσ·ε·κολλη·θη
Pl1stπροσεκολληθημενπροσ·ε·κολλη·θημεν
2ndπροσεκολληθητεπροσ·ε·κολλη·θητε
3rdπροσεκολληθησαν[LXX]προσ·ε·κολλη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροσκολληθησομαιπροσ·κολλη·θησομαι
2ndπροσκολληθησῃ, προσκολληθησειπροσ·κολλη·θησῃ, προσ·κολλη·θησει classical
3rdπροσκολληθησεται[GNT][LXX]προσ·κολλη·θησεται
Pl1stπροσκολληθησομεθαπροσ·κολλη·θησομεθα
2ndπροσκολληθησεσθε[LXX]προσ·κολλη·θησεσθε
3rdπροσκολληθησονται[LXX]προσ·κολλη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσκολληθωπροσ·κολλη·θω
2ndπροσκολληθῃςπροσ·κολλη·θῃς
3rdπροσκολληθῃπροσ·κολλη·θῃ
Pl1stπροσκολληθωμενπροσ·κολλη·θωμεν
2ndπροσκολληθητεπροσ·κολλη·θητε
3rdπροσκολληθωσιν, προσκολληθωσιπροσ·κολλη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσκολληθειηνπροσ·κολλη·θειην
2ndπροσκολληθειηςπροσ·κολλη·θειης
3rdπροσκολληθειηπροσ·κολλη·θειη
Pl1stπροσκολληθειημεν, προσκολληθειμενπροσ·κολλη·θειημεν, προσ·κολλη·θειμεν classical
2ndπροσκολληθειητε, προσκολληθειτεπροσ·κολλη·θειητε, προσ·κολλη·θειτε classical
3rdπροσκολληθειησαν, προσκολληθειενπροσ·κολλη·θειησαν, προσ·κολλη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροσκολληθησοιμηνπροσ·κολλη·θησοιμην
2ndπροσκολληθησοιοπροσ·κολλη·θησοιο
3rdπροσκολληθησοιτοπροσ·κολλη·θησοιτο
Pl1stπροσκολληθησοιμεθαπροσ·κολλη·θησοιμεθα
2ndπροσκολληθησοισθεπροσ·κολλη·θησοισθε
3rdπροσκολληθησοιντοπροσ·κολλη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσκολληθητι[LXX]προσ·κολλη·θητι
3rdπροσκολληθητωπροσ·κολλη·θητω
Pl1st
2ndπροσκολληθητεπροσ·κολλη·θητε
3rdπροσκολληθητωσαν, προσκολληθεντωνπροσ·κολλη·θητωσαν, προσ·κολλη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
προσκολληθηναι​προσ·κολλη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
προσκολληθησεσθαι​προσ·κολλη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκολληθεισαπροσκολληθειςπροσκολληθενπροσ·κολλη·θεισ·απροσ·κολλη·θει[ντ]·ςπροσ·κολλη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπροσκολληθεισανπροσκολληθενταπροσ·κολλη·θεισ·ανπροσ·κολλη·θε[ι]ντ·α
Datπροσκολληθεισῃπροσκολληθεντιπροσ·κολλη·θεισ·ῃπροσ·κολλη·θε[ι]ντ·ι
Genπροσκολληθεισηςπροσκολληθεντοςπροσ·κολλη·θεισ·ηςπροσ·κολλη·θε[ι]ντ·ος
PlVocπροσκολληθεισαιπροσκολληθεντεςπροσκολληθενταπροσ·κολλη·θεισ·αιπροσ·κολλη·θε[ι]ντ·εςπροσ·κολλη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπροσκολληθεισαςπροσκολληθενταςπροσ·κολλη·θεισ·αςπροσ·κολλη·θε[ι]ντ·ας
Datπροσκολληθεισαιςπροσκολληθεισι, προσκολληθεισινπροσ·κολλη·θεισ·αιςπροσ·κολλη·θει[ντ]·σι(ν)
Genπροσκολληθεισωνπροσκολληθεντωνπροσ·κολλη·θεισ·ωνπροσ·κολλη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκολληθησομενηπροσκολληθησομενεπροσ·κολλη·θησομεν·ηπροσ·κολλη·θησομεν·ε
Nomπροσκολληθησομενοςπροσ·κολλη·θησομεν·ος
Accπροσκολληθησομενηνπροσκολληθησομενονπροσ·κολλη·θησομεν·ηνπροσ·κολλη·θησομεν·ον
Datπροσκολληθησομενῃπροσκολληθησομενῳπροσ·κολλη·θησομεν·ῃπροσ·κολλη·θησομεν·ῳ
Genπροσκολληθησομενηςπροσκολληθησομενουπροσ·κολλη·θησομεν·ηςπροσ·κολλη·θησομεν·ου
PlVocπροσκολληθησομεναιπροσκολληθησομενοιπροσκολληθησομεναπροσ·κολλη·θησομεν·αιπροσ·κολλη·θησομεν·οιπροσ·κολλη·θησομεν·α
Nom
Accπροσκολληθησομεναςπροσκολληθησομενουςπροσ·κολλη·θησομεν·αςπροσ·κολλη·θησομεν·ους
Datπροσκολληθησομεναιςπροσκολληθησομενοιςπροσ·κολλη·θησομεν·αιςπροσ·κολλη·θησομεν·οις
Genπροσκολληθησομενωνπροσκολληθησομενωνπροσ·κολλη·θησομεν·ωνπροσ·κολλη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 18:01:40 EST