προσκαλεω • PROSKALEW • proskaleō

Search: προσκαλεσαμενος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσκαλεσαμενοςπροσκαλέωπροσ·καλε·σαμεν·ος1aor mp ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσκαλεσαμενοςπροσκαλέωπροσ·καλε·σαμεν·ος1aor mp ptcp mas nom sg

προσ·καλέω (προσ+καλ(ε)-, προσ+καλε·σ-, προσ+καλε·σ-, -, προσ+κεκλη-, προσ+κλη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκαλωπροσ·καλ(ε)·ωπροσκαλουμαιπροσ·καλ(ε)·ομαι
2ndπροσκαλειςπροσ·καλ(ε)·ειςπροσκαλῃ, προσκαλει, προσκαλεισαιπροσ·καλ(ε)·ῃ, προσ·καλ(ε)·ει classical, προσ·καλ(ε)·εσαι alt
3rdπροσκαλειπροσ·καλ(ε)·ειπροσκαλειται[GNT]προσ·καλ(ε)·εται
Pl1stπροσκαλουμενπροσ·καλ(ε)·ομενπροσκαλουμεθαπροσ·καλ(ε)·ομεθα
2ndπροσκαλειτεπροσ·καλ(ε)·ετεπροσκαλεισθεπροσ·καλ(ε)·εσθε
3rdπροσκαλουσιν, προσκαλουσιπροσ·καλ(ε)·ουσι(ν)προσκαλουνταιπροσ·καλ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκαλωπροσ·καλ(ε)·ωπροσκαλωμαιπροσ·καλ(ε)·ωμαι
2ndπροσκαλῃςπροσ·καλ(ε)·ῃςπροσκαλῃπροσ·καλ(ε)·ῃ
3rdπροσκαλῃπροσ·καλ(ε)·ῃπροσκαληταιπροσ·καλ(ε)·ηται
Pl1stπροσκαλωμενπροσ·καλ(ε)·ωμενπροσκαλωμεθαπροσ·καλ(ε)·ωμεθα
2ndπροσκαλητεπροσ·καλ(ε)·ητεπροσκαλησθεπροσ·καλ(ε)·ησθε
3rdπροσκαλωσιν, προσκαλωσιπροσ·καλ(ε)·ωσι(ν)προσκαλωνταιπροσ·καλ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκαλοιμιπροσ·καλ(ε)·οιμιπροσκαλοιμηνπροσ·καλ(ε)·οιμην
2ndπροσκαλοιςπροσ·καλ(ε)·οιςπροσκαλοιοπροσ·καλ(ε)·οιο
3rdπροσκαλοιπροσ·καλ(ε)·οιπροσκαλοιτοπροσ·καλ(ε)·οιτο
Pl1stπροσκαλοιμενπροσ·καλ(ε)·οιμενπροσκαλοιμεθαπροσ·καλ(ε)·οιμεθα
2ndπροσκαλοιτεπροσ·καλ(ε)·οιτεπροσκαλοισθεπροσ·καλ(ε)·οισθε
3rdπροσκαλοιεν, προσκαλοισανπροσ·καλ(ε)·οιεν, προσ·καλ(ε)·οισαν altπροσκαλοιντοπροσ·καλ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσκαλειπροσ·καλ(ε)·επροσκαλουπροσ·καλ(ε)·ου
3rdπροσκαλειτωπροσ·καλ(ε)·ετωπροσκαλεισθωπροσ·καλ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπροσκαλειτεπροσ·καλ(ε)·ετεπροσκαλεισθεπροσ·καλ(ε)·εσθε
3rdπροσκαλειτωσαν, προσκαλουντωνπροσ·καλ(ε)·ετωσαν, προσ·καλ(ε)·οντων classicalπροσκαλεισθωσαν, προσκαλεισθωνπροσ·καλ(ε)·εσθωσαν, προσ·καλ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσκαλειν​προσ·καλ(ε)·ειν​προσκαλεισθαι​προσ·καλ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκαλουσαπροσκαλουνπροσ·καλ(ε)·ουσ·απροσ·καλ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπροσκαλωνπροσ·καλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσκαλουσανπροσκαλουνταπροσ·καλ(ε)·ουσ·ανπροσ·καλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπροσκαλουσῃπροσκαλουντιπροσ·καλ(ε)·ουσ·ῃπροσ·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπροσκαλουσηςπροσκαλουντοςπροσ·καλ(ε)·ουσ·ηςπροσ·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσκαλουσαιπροσκαλουντεςπροσκαλουνταπροσ·καλ(ε)·ουσ·αιπροσ·καλ(ε)·ο[υ]ντ·εςπροσ·καλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσκαλουσαςπροσκαλουνταςπροσ·καλ(ε)·ουσ·αςπροσ·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπροσκαλουσαιςπροσκαλουσι, προσκαλουσινπροσ·καλ(ε)·ουσ·αιςπροσ·καλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσκαλουσωνπροσκαλουντωνπροσ·καλ(ε)·ουσ·ωνπροσ·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκαλουμενη[LXX]προσκαλουμενεπροσ·καλ(ε)·ομεν·ηπροσ·καλ(ε)·ομεν·ε
Nomπροσκαλουμενος[LXX]προσ·καλ(ε)·ομεν·ος
Accπροσκαλουμενηνπροσκαλουμενονπροσ·καλ(ε)·ομεν·ηνπροσ·καλ(ε)·ομεν·ον
Datπροσκαλουμενῃπροσκαλουμενῳπροσ·καλ(ε)·ομεν·ῃπροσ·καλ(ε)·ομεν·ῳ
Genπροσκαλουμενηςπροσκαλουμενουπροσ·καλ(ε)·ομεν·ηςπροσ·καλ(ε)·ομεν·ου
PlVocπροσκαλουμεναιπροσκαλουμενοιπροσκαλουμεναπροσ·καλ(ε)·ομεν·αιπροσ·καλ(ε)·ομεν·οιπροσ·καλ(ε)·ομεν·α
Nom
Accπροσκαλουμεναςπροσκαλουμενουςπροσ·καλ(ε)·ομεν·αςπροσ·καλ(ε)·ομεν·ους
Datπροσκαλουμεναιςπροσκαλουμενοιςπροσ·καλ(ε)·ομεν·αιςπροσ·καλ(ε)·ομεν·οις
Genπροσκαλουμενωνπροσκαλουμενωνπροσ·καλ(ε)·ομεν·ωνπροσ·καλ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεκαλουνπροσ·ε·καλ(ε)·ονπροσεκαλουμην[LXX]προσ·ε·καλ(ε)·ομην
2ndπροσεκαλειςπροσ·ε·καλ(ε)·εςπροσεκαλουπροσ·ε·καλ(ε)·ου
3rdπροσεκαλειπροσ·ε·καλ(ε)·επροσεκαλειτοπροσ·ε·καλ(ε)·ετο
Pl1stπροσεκαλουμενπροσ·ε·καλ(ε)·ομενπροσεκαλουμεθαπροσ·ε·καλ(ε)·ομεθα
2ndπροσεκαλειτεπροσ·ε·καλ(ε)·ετεπροσεκαλεισθεπροσ·ε·καλ(ε)·εσθε
3rdπροσεκαλουν, προσεκαλουσανπροσ·ε·καλ(ε)·ον, προσ·ε·καλ(ε)·οσαν altπροσεκαλουντο[LXX]προσ·ε·καλ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκαλεσωπροσ·καλε·σωπροσκαλεσομαιπροσ·καλε·σομαι
2ndπροσκαλεσειςπροσ·καλε·σειςπροσκαλεσῃ, προσκαλεσει, προσκαλεσεσαιπροσ·καλε·σῃ, προσ·καλε·σει classical, προσ·καλε·σεσαι alt
3rdπροσκαλεσειπροσ·καλε·σειπροσκαλεσεται[LXX]προσ·καλε·σεται
Pl1stπροσκαλεσομενπροσ·καλε·σομενπροσκαλεσομεθαπροσ·καλε·σομεθα
2ndπροσκαλεσετεπροσ·καλε·σετεπροσκαλεσεσθεπροσ·καλε·σεσθε
3rdπροσκαλεσουσιν, προσκαλεσουσιπροσ·καλε·σουσι(ν)προσκαλεσονταιπροσ·καλε·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκαλεσοιμιπροσ·καλε·σοιμιπροσκαλεσοιμηνπροσ·καλε·σοιμην
2ndπροσκαλεσοιςπροσ·καλε·σοιςπροσκαλεσοιοπροσ·καλε·σοιο
3rdπροσκαλεσοιπροσ·καλε·σοιπροσκαλεσοιτοπροσ·καλε·σοιτο
Pl1stπροσκαλεσοιμενπροσ·καλε·σοιμενπροσκαλεσοιμεθαπροσ·καλε·σοιμεθα
2ndπροσκαλεσοιτεπροσ·καλε·σοιτεπροσκαλεσοισθεπροσ·καλε·σοισθε
3rdπροσκαλεσοιενπροσ·καλε·σοιενπροσκαλεσοιντοπροσ·καλε·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσκαλεσειν​προσ·καλε·σειν​προσκαλεσεσθαι​προσ·καλε·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκαλεσουσαπροσκαλεσονπροσ·καλε·σουσ·απροσ·καλε·σο[υ]ν[τ]
Nomπροσκαλεσωνπροσ·καλε·σο[υ]ν[τ]·^
Accπροσκαλεσουσανπροσκαλεσονταπροσ·καλε·σουσ·ανπροσ·καλε·σο[υ]ντ·α
Datπροσκαλεσουσῃπροσκαλεσοντιπροσ·καλε·σουσ·ῃπροσ·καλε·σο[υ]ντ·ι
Genπροσκαλεσουσηςπροσκαλεσοντοςπροσ·καλε·σουσ·ηςπροσ·καλε·σο[υ]ντ·ος
PlVocπροσκαλεσουσαιπροσκαλεσοντεςπροσκαλεσονταπροσ·καλε·σουσ·αιπροσ·καλε·σο[υ]ντ·εςπροσ·καλε·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσκαλεσουσαςπροσκαλεσονταςπροσ·καλε·σουσ·αςπροσ·καλε·σο[υ]ντ·ας
Datπροσκαλεσουσαιςπροσκαλεσουσι, προσκαλεσουσινπροσ·καλε·σουσ·αιςπροσ·καλε·σου[ντ]·σι(ν)
Genπροσκαλεσουσωνπροσκαλεσοντωνπροσ·καλε·σουσ·ωνπροσ·καλε·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκαλεσομενηπροσκαλεσομενεπροσ·καλε·σομεν·ηπροσ·καλε·σομεν·ε
Nomπροσκαλεσομενοςπροσ·καλε·σομεν·ος
Accπροσκαλεσομενηνπροσκαλεσομενονπροσ·καλε·σομεν·ηνπροσ·καλε·σομεν·ον
Datπροσκαλεσομενῃπροσκαλεσομενῳπροσ·καλε·σομεν·ῃπροσ·καλε·σομεν·ῳ
Genπροσκαλεσομενηςπροσκαλεσομενουπροσ·καλε·σομεν·ηςπροσ·καλε·σομεν·ου
PlVocπροσκαλεσομεναιπροσκαλεσομενοιπροσκαλεσομεναπροσ·καλε·σομεν·αιπροσ·καλε·σομεν·οιπροσ·καλε·σομεν·α
Nom
Accπροσκαλεσομεναςπροσκαλεσομενουςπροσ·καλε·σομεν·αςπροσ·καλε·σομεν·ους
Datπροσκαλεσομεναιςπροσκαλεσομενοιςπροσ·καλε·σομεν·αιςπροσ·καλε·σομεν·οις
Genπροσκαλεσομενωνπροσκαλεσομενωνπροσ·καλε·σομεν·ωνπροσ·καλε·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεκαλεσαπροσ·ε·καλε·σαπροσεκαλεσαμηνπροσ·ε·καλε·σαμην
2ndπροσεκαλεσαςπροσ·ε·καλε·σαςπροσεκαλεσωπροσ·ε·καλε·σω
3rdπροσεκαλεσεν, προσεκαλεσεπροσ·ε·καλε·σε(ν)προσεκαλεσατο[GNT][LXX]προσ·ε·καλε·σατο
Pl1stπροσεκαλεσαμενπροσ·ε·καλε·σαμενπροσεκαλεσαμεθαπροσ·ε·καλε·σαμεθα
2ndπροσεκαλεσατεπροσ·ε·καλε·σατεπροσεκαλεσασθεπροσ·ε·καλε·σασθε
3rdπροσεκαλεσανπροσ·ε·καλε·σανπροσεκαλεσαντο[LXX]προσ·ε·καλε·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκαλεσωπροσ·καλε·σωπροσκαλεσωμαιπροσ·καλε·σωμαι
2ndπροσκαλεσῃςπροσ·καλε·σῃςπροσκαλεσῃπροσ·καλε·σῃ
3rdπροσκαλεσῃπροσ·καλε·σῃπροσκαλεσηται[GNT]προσ·καλε·σηται
Pl1stπροσκαλεσωμενπροσ·καλε·σωμενπροσκαλεσωμεθαπροσ·καλε·σωμεθα
2ndπροσκαλεσητεπροσ·καλε·σητεπροσκαλεσησθεπροσ·καλε·σησθε
3rdπροσκαλεσωσιν, προσκαλεσωσιπροσ·καλε·σωσι(ν)προσκαλεσωνταιπροσ·καλε·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκαλεσαιμιπροσ·καλε·σαιμιπροσκαλεσαιμηνπροσ·καλε·σαιμην
2ndπροσκαλεσαις, προσκαλεσειαςπροσ·καλε·σαις, προσ·καλε·σειας classicalπροσκαλεσαιοπροσ·καλε·σαιο
3rdπροσκαλεσαι, προσκαλεσειεπροσ·καλε·σαι, προσ·καλε·σειε classicalπροσκαλεσαιτοπροσ·καλε·σαιτο
Pl1stπροσκαλεσαιμενπροσ·καλε·σαιμενπροσκαλεσαιμεθαπροσ·καλε·σαιμεθα
2ndπροσκαλεσαιτεπροσ·καλε·σαιτεπροσκαλεσαισθεπροσ·καλε·σαισθε
3rdπροσκαλεσαιεν, προσκαλεσαισαν, προσκαλεσειαν, προσκαλεσειενπροσ·καλε·σαιεν, προσ·καλε·σαισαν alt, προσ·καλε·σειαν classical, προσ·καλε·σειεν classicalπροσκαλεσαιντοπροσ·καλε·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσκαλεσονπροσ·καλε·σονπροσκαλεσαιπροσ·καλε·σαι
3rdπροσκαλεσατωπροσ·καλε·σατωπροσκαλεσασθω[GNT]προσ·καλε·σασθω
Pl1st
2ndπροσκαλεσατεπροσ·καλε·σατεπροσκαλεσασθεπροσ·καλε·σασθε
3rdπροσκαλεσατωσαν, προσκαλεσαντωνπροσ·καλε·σατωσαν, προσ·καλε·σαντων classicalπροσκαλεσασθωσαν, προσκαλεσασθωνπροσ·καλε·σασθωσαν, προσ·καλε·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσκαλεσαι​προσ·καλε·σαι​προσκαλεσασθαι​προσ·καλε·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκαλεσασαπροσκαλεσαςπροσκαλεσανπροσ·καλε·σασ·απροσ·καλε·σα[ντ]·ςπροσ·καλε·σαν[τ]
Nom
Accπροσκαλεσασανπροσκαλεσανταπροσ·καλε·σασ·ανπροσ·καλε·σαντ·α
Datπροσκαλεσασῃπροσκαλεσαντιπροσ·καλε·σασ·ῃπροσ·καλε·σαντ·ι
Genπροσκαλεσασηςπροσκαλεσαντοςπροσ·καλε·σασ·ηςπροσ·καλε·σαντ·ος
PlVocπροσκαλεσασαιπροσκαλεσαντεςπροσκαλεσανταπροσ·καλε·σασ·αιπροσ·καλε·σαντ·εςπροσ·καλε·σαντ·α
Nom
Accπροσκαλεσασαςπροσκαλεσανταςπροσ·καλε·σασ·αςπροσ·καλε·σαντ·ας
Datπροσκαλεσασαιςπροσκαλεσασι, προσκαλεσασινπροσ·καλε·σασ·αιςπροσ·καλε·σα[ντ]·σι(ν)
Genπροσκαλεσασωνπροσκαλεσαντωνπροσ·καλε·σασ·ωνπροσ·καλε·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκαλεσαμενηπροσκαλεσαμενεπροσ·καλε·σαμεν·ηπροσ·καλε·σαμεν·ε
Nomπροσκαλεσαμενος[GNT][LXX]προσ·καλε·σαμεν·ος
Accπροσκαλεσαμενηνπροσκαλεσαμενονπροσ·καλε·σαμεν·ηνπροσ·καλε·σαμεν·ον
Datπροσκαλεσαμενῃπροσκαλεσαμενῳπροσ·καλε·σαμεν·ῃπροσ·καλε·σαμεν·ῳ
Genπροσκαλεσαμενηςπροσκαλεσαμενου[LXX]προσ·καλε·σαμεν·ηςπροσ·καλε·σαμεν·ου
PlVocπροσκαλεσαμεναιπροσκαλεσαμενοι[GNT]προσκαλεσαμεναπροσ·καλε·σαμεν·αιπροσ·καλε·σαμεν·οιπροσ·καλε·σαμεν·α
Nom
Accπροσκαλεσαμεναςπροσκαλεσαμενουςπροσ·καλε·σαμεν·αςπροσ·καλε·σαμεν·ους
Datπροσκαλεσαμεναιςπροσκαλεσαμενοιςπροσ·καλε·σαμεν·αιςπροσ·καλε·σαμεν·οις
Genπροσκαλεσαμενωνπροσκαλεσαμενωνπροσ·καλε·σαμεν·ωνπροσ·καλε·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκεκλημαι[GNT]προσ·κεκλη·μαι
2ndπροσκεκλησαιπροσ·κεκλη·σαι
3rdπροσκεκληται[GNT][LXX]προσ·κεκλη·ται
Pl1stπροσκεκλημεθαπροσ·κεκλη·μεθα
2ndπροσκεκλησθεπροσ·κεκλη·σθε
3rdπροσκεκληνταιπροσ·κεκλη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκεκλησομαιπροσ·κεκλη·σομαι
2ndπροσκεκλησῃ, προσκεκλησειπροσ·κεκλη·σῃ, προσ·κεκλη·σει classical
3rdπροσκεκλησεταιπροσ·κεκλη·σεται
Pl1stπροσκεκλησομεθαπροσ·κεκλη·σομεθα
2ndπροσκεκλησεσθεπροσ·κεκλη·σεσθε
3rdπροσκεκλησονταιπροσ·κεκλη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκεκλησοιμηνπροσ·κεκλη·σοιμην
2ndπροσκεκλησοιοπροσ·κεκλη·σοιο
3rdπροσκεκλησοιτοπροσ·κεκλη·σοιτο
Pl1stπροσκεκλησοιμεθαπροσ·κεκλη·σοιμεθα
2ndπροσκεκλησοισθεπροσ·κεκλη·σοισθε
3rdπροσκεκλησοιντοπροσ·κεκλη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσκεκλησοπροσ·κεκλη·σο
3rdπροσκεκλησθωπροσ·κεκλη·σθω
Pl1st
2ndπροσκεκλησθεπροσ·κεκλη·σθε
3rdπροσκεκλησθωσαν, προσκεκλησθωνπροσ·κεκλη·σθωσαν, προσ·κεκλη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσκεκλησθαι​προσ·κεκλη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσκεκλησεσθαι​προσ·κεκλη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκεκλημενηπροσκεκλημενεπροσ·κεκλη·μεν·ηπροσ·κεκλη·μεν·ε
Nomπροσκεκλημενοςπροσ·κεκλη·μεν·ος
Accπροσκεκλημενηνπροσκεκλημενονπροσ·κεκλη·μεν·ηνπροσ·κεκλη·μεν·ον
Datπροσκεκλημενῃπροσκεκλημενῳπροσ·κεκλη·μεν·ῃπροσ·κεκλη·μεν·ῳ
Genπροσκεκλημενηςπροσκεκλημενουπροσ·κεκλη·μεν·ηςπροσ·κεκλη·μεν·ου
PlVocπροσκεκλημεναιπροσκεκλημενοιπροσκεκλημεναπροσ·κεκλη·μεν·αιπροσ·κεκλη·μεν·οιπροσ·κεκλη·μεν·α
Nom
Accπροσκεκλημεναςπροσκεκλημενουςπροσ·κεκλη·μεν·αςπροσ·κεκλη·μεν·ους
Datπροσκεκλημεναιςπροσκεκλημενοιςπροσ·κεκλη·μεν·αιςπροσ·κεκλη·μεν·οις
Genπροσκεκλημενωνπροσκεκλημενωνπροσ·κεκλη·μεν·ωνπροσ·κεκλη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεκεκλημηνπροσ·ε·κεκλη·μην
2ndπροσεκεκλησοπροσ·ε·κεκλη·σο
3rdπροσεκεκλητοπροσ·ε·κεκλη·το
Pl1stπροσεκεκλημεθαπροσ·ε·κεκλη·μεθα
2ndπροσεκεκλησθεπροσ·ε·κεκλη·σθε
3rdπροσεκεκληντοπροσ·ε·κεκλη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσκεκλημηνπροσ·[ε]·κεκλη·μην
2ndπροσκεκλησοπροσ·[ε]·κεκλη·σο
3rdπροσκεκλητοπροσ·[ε]·κεκλη·το
Pl1stπροσκεκλημεθαπροσ·[ε]·κεκλη·μεθα
2ndπροσκεκλησθεπροσ·[ε]·κεκλη·σθε
3rdπροσκεκληντοπροσ·[ε]·κεκλη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσεκληθηνπροσ·ε·κλη·θην
2ndπροσεκληθηςπροσ·ε·κλη·θης
3rdπροσεκληθη[GNT][LXX]προσ·ε·κλη·θη
Pl1stπροσεκληθημενπροσ·ε·κλη·θημεν
2ndπροσεκληθητεπροσ·ε·κλη·θητε
3rdπροσεκληθησαν[LXX]προσ·ε·κλη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροσκληθησομαιπροσ·κλη·θησομαι
2ndπροσκληθησῃ, προσκληθησειπροσ·κλη·θησῃ, προσ·κλη·θησει classical
3rdπροσκληθησεταιπροσ·κλη·θησεται
Pl1stπροσκληθησομεθαπροσ·κλη·θησομεθα
2ndπροσκληθησεσθεπροσ·κλη·θησεσθε
3rdπροσκληθησονταιπροσ·κλη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσκληθωπροσ·κλη·θω
2ndπροσκληθῃςπροσ·κλη·θῃς
3rdπροσκληθῃπροσ·κλη·θῃ
Pl1stπροσκληθωμενπροσ·κλη·θωμεν
2ndπροσκληθητεπροσ·κλη·θητε
3rdπροσκληθωσιν, προσκληθωσιπροσ·κλη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσκληθειηνπροσ·κλη·θειην
2ndπροσκληθειηςπροσ·κλη·θειης
3rdπροσκληθειηπροσ·κλη·θειη
Pl1stπροσκληθειημεν, προσκληθειμενπροσ·κλη·θειημεν, προσ·κλη·θειμεν classical
2ndπροσκληθειητε, προσκληθειτεπροσ·κλη·θειητε, προσ·κλη·θειτε classical
3rdπροσκληθειησαν, προσκληθειενπροσ·κλη·θειησαν, προσ·κλη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροσκληθησοιμηνπροσ·κλη·θησοιμην
2ndπροσκληθησοιοπροσ·κλη·θησοιο
3rdπροσκληθησοιτοπροσ·κλη·θησοιτο
Pl1stπροσκληθησοιμεθαπροσ·κλη·θησοιμεθα
2ndπροσκληθησοισθεπροσ·κλη·θησοισθε
3rdπροσκληθησοιντοπροσ·κλη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσκληθητιπροσ·κλη·θητι
3rdπροσκληθητωπροσ·κλη·θητω
Pl1st
2ndπροσκληθητεπροσ·κλη·θητε
3rdπροσκληθητωσαν, προσκληθεντωνπροσ·κλη·θητωσαν, προσ·κλη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
προσκληθηναι​προσ·κλη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
προσκληθησεσθαι​προσ·κλη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκληθεισαπροσκληθεις[LXX]προσκληθενπροσ·κλη·θεισ·απροσ·κλη·θει[ντ]·ςπροσ·κλη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπροσκληθεισανπροσκληθενταπροσ·κλη·θεισ·ανπροσ·κλη·θε[ι]ντ·α
Datπροσκληθεισῃπροσκληθεντιπροσ·κλη·θεισ·ῃπροσ·κλη·θε[ι]ντ·ι
Genπροσκληθεισηςπροσκληθεντοςπροσ·κλη·θεισ·ηςπροσ·κλη·θε[ι]ντ·ος
PlVocπροσκληθεισαιπροσκληθεντεςπροσκληθενταπροσ·κλη·θεισ·αιπροσ·κλη·θε[ι]ντ·εςπροσ·κλη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπροσκληθεισαςπροσκληθενταςπροσ·κλη·θεισ·αςπροσ·κλη·θε[ι]ντ·ας
Datπροσκληθεισαιςπροσκληθεισι, προσκληθεισινπροσ·κλη·θεισ·αιςπροσ·κλη·θει[ντ]·σι(ν)
Genπροσκληθεισωνπροσκληθεντωνπροσ·κλη·θεισ·ωνπροσ·κλη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσκληθησομενηπροσκληθησομενεπροσ·κλη·θησομεν·ηπροσ·κλη·θησομεν·ε
Nomπροσκληθησομενοςπροσ·κλη·θησομεν·ος
Accπροσκληθησομενηνπροσκληθησομενονπροσ·κλη·θησομεν·ηνπροσ·κλη·θησομεν·ον
Datπροσκληθησομενῃπροσκληθησομενῳπροσ·κλη·θησομεν·ῃπροσ·κλη·θησομεν·ῳ
Genπροσκληθησομενηςπροσκληθησομενουπροσ·κλη·θησομεν·ηςπροσ·κλη·θησομεν·ου
PlVocπροσκληθησομεναιπροσκληθησομενοιπροσκληθησομεναπροσ·κλη·θησομεν·αιπροσ·κλη·θησομεν·οιπροσ·κλη·θησομεν·α
Nom
Accπροσκληθησομεναςπροσκληθησομενουςπροσ·κλη·θησομεν·αςπροσ·κλη·θησομεν·ους
Datπροσκληθησομεναιςπροσκληθησομενοιςπροσ·κλη·θησομεν·αιςπροσ·κλη·θησομεν·οις
Genπροσκληθησομενωνπροσκληθησομενωνπροσ·κλη·θησομεν·ωνπροσ·κλη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 08-Apr-2020 22:29:44 EDT