προστιθημι • PROSTIQHMI • prostithēmi

Search: προσετεθη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσετεθηπροστίθημιπροσ·ε·τε·θηaor θη ind 3rd sg

προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροστιθημι[LXX]προσ·τιθ(ε)·^μιπροστιθεμαι[LXX]προσ·τιθ(ε)·μαι
2ndπροστιθης, προστιθηθαπροσ·τιθ(ε)·^ς, προσ·τιθ(ε)·^θα classicalπροστιθεσαιπροσ·τιθ(ε)·σαι
3rdπροστιθησιν[LXX], προστιθησιπροσ·τιθ(ε)·^σι(ν), προσ·τιθ(ε)·^σι(ν)προστιθεταιπροσ·τιθ(ε)·ται
Pl1stπροστιθεμενπροσ·τιθ(ε)·μενπροστιθεμεθαπροσ·τιθ(ε)·μεθα
2ndπροστιθετε[LXX]προσ·τιθ(ε)·τεπροστιθεσθε[LXX]προσ·τιθ(ε)·σθε
3rdπροστιθεασιν, προστιθεασιπροσ·τιθ(ε)·ασι(ν)προστιθενταιπροσ·τιθ(ε)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροστιθωπροσ·τιθ(ε)·ωπροστιθωμαιπροσ·τιθ(ε)·ωμαι
2ndπροστιθῃςπροσ·τιθ(ε)·ῃςπροστιθῃπροσ·τιθ(ε)·ῃ
3rdπροστιθῃπροσ·τιθ(ε)·ῃπροστιθηταιπροσ·τιθ(ε)·ηται
Pl1stπροστιθωμενπροσ·τιθ(ε)·ωμενπροστιθωμεθαπροσ·τιθ(ε)·ωμεθα
2ndπροστιθητεπροσ·τιθ(ε)·ητεπροστιθησθεπροσ·τιθ(ε)·ησθε
3rdπροστιθωσιν, προστιθωσιπροσ·τιθ(ε)·ωσι(ν)προστιθωνταιπροσ·τιθ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1stπροστιθοιμεθαπροσ·τιθ(ε)·οιμεθα
2ndπροστιθοισθεπροσ·τιθ(ε)·οισθε
3rdπροστιθοιντοπροσ·τιθ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροστιθειηνπροσ·τιθ(ε)·ιηνπροστιθειμηνπροσ·τιθ(ε)·ιμην
2ndπροστιθειηςπροσ·τιθ(ε)·ιηςπροστιθειοπροσ·τιθ(ε)·ιο
3rdπροστιθειηπροσ·τιθ(ε)·ιηπροστιθειτοπροσ·τιθ(ε)·ιτο
Pl1stπροστιθειημεν, προστιθειμενπροσ·τιθ(ε)·ιημεν, προσ·τιθ(ε)·ιμεν classicalπροστιθειμεθαπροσ·τιθ(ε)·ιμεθα
2ndπροστιθειητε, προστιθειτεπροσ·τιθ(ε)·ιητε, προσ·τιθ(ε)·ιτε classicalπροστιθεισθεπροσ·τιθ(ε)·ισθε
3rdπροστιθειησαν, προστιθειενπροσ·τιθ(ε)·ιησαν, προσ·τιθ(ε)·ιεν classicalπροστιθειντοπροσ·τιθ(ε)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροστιθειπροσ·τιθ(ε)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροστιθεθι, προστιθεςπροσ·τιθ(ε)·θι, προσ·τιθ(ε)·ςπροστιθεσοπροσ·τιθ(ε)·σο
3rdπροστιθετωπροσ·τιθ(ε)·τωπροστιθεσθωπροσ·τιθ(ε)·σθω
Pl1st
2ndπροστιθετε[LXX]προσ·τιθ(ε)·τεπροστιθεσθε[LXX]προσ·τιθ(ε)·σθε
3rdπροστιθετωσαν, προστιθεντωνπροσ·τιθ(ε)·τωσαν, προσ·τιθ(ε)·ντων classicalπροστιθεσθωσαν, προστιθεσθωνπροσ·τιθ(ε)·σθωσαν, προσ·τιθ(ε)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προστιθεναι, προστιθειναι​προσ·τιθ(ε)·ναι, προσ·τιθ(ε)·εναι​προστιθεσθαι​προσ·τιθ(ε)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροστιθουσαπροστιθουνπροσ·τιθ(ε)·ουσ·απροσ·τιθ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπροστιθωνπροσ·τιθ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροστιθουσανπροστιθουνταπροσ·τιθ(ε)·ουσ·ανπροσ·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπροστιθουσῃπροστιθουντιπροσ·τιθ(ε)·ουσ·ῃπροσ·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπροστιθουσηςπροστιθουντοςπροσ·τιθ(ε)·ουσ·ηςπροσ·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροστιθουσαιπροστιθουντεςπροστιθουνταπροσ·τιθ(ε)·ουσ·αιπροσ·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·εςπροσ·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροστιθουσαςπροστιθουνταςπροσ·τιθ(ε)·ουσ·αςπροσ·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπροστιθουσαιςπροστιθουσι, προστιθουσινπροσ·τιθ(ε)·ουσ·αιςπροσ·τιθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροστιθουσωνπροστιθουντωνπροσ·τιθ(ε)·ουσ·ωνπροσ·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροστιθουμενηπροστιθουμενεπροσ·τιθ(ε)·ομεν·ηπροσ·τιθ(ε)·ομεν·ε
Nomπροστιθουμενοςπροσ·τιθ(ε)·ομεν·ος
Accπροστιθουμενηνπροστιθουμενονπροσ·τιθ(ε)·ομεν·ηνπροσ·τιθ(ε)·ομεν·ον
Datπροστιθουμενῃπροστιθουμενῳπροσ·τιθ(ε)·ομεν·ῃπροσ·τιθ(ε)·ομεν·ῳ
Genπροστιθουμενηςπροστιθουμενουπροσ·τιθ(ε)·ομεν·ηςπροσ·τιθ(ε)·ομεν·ου
PlVocπροστιθουμεναιπροστιθουμενοιπροστιθουμεναπροσ·τιθ(ε)·ομεν·αιπροσ·τιθ(ε)·ομεν·οιπροσ·τιθ(ε)·ομεν·α
Nom
Accπροστιθουμεναςπροστιθουμενουςπροσ·τιθ(ε)·ομεν·αςπροσ·τιθ(ε)·ομεν·ους
Datπροστιθουμεναιςπροστιθουμενοιςπροσ·τιθ(ε)·ομεν·αιςπροσ·τιθ(ε)·ομεν·οις
Genπροστιθουμενωνπροστιθουμενωνπροσ·τιθ(ε)·ομεν·ωνπροσ·τιθ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροστιθεισαπροστιθεις[LXX]προστιθενπροσ·τιθ(ε)·εσ·απροσ·τιθ(ε)·[ντ]·ςπροσ·τιθ(ε)·ν[τ]
Nom
Accπροστιθεισανπροστιθενταπροσ·τιθ(ε)·εσ·ανπροσ·τιθ(ε)·ντ·α
Datπροστιθεισῃπροστιθεντιπροσ·τιθ(ε)·εσ·ῃπροσ·τιθ(ε)·ντ·ι
Genπροστιθεισηςπροστιθεντοςπροσ·τιθ(ε)·εσ·ηςπροσ·τιθ(ε)·ντ·ος
PlVocπροστιθεισαιπροστιθεντες[LXX]προστιθενταπροσ·τιθ(ε)·εσ·αιπροσ·τιθ(ε)·ντ·εςπροσ·τιθ(ε)·ντ·α
Nom
Accπροστιθεισαςπροστιθενταςπροσ·τιθ(ε)·εσ·αςπροσ·τιθ(ε)·ντ·ας
Datπροστιθεισαιςπροστιθεισι, προστιθεισινπροσ·τιθ(ε)·εσ·αιςπροσ·τιθ(ε)·[ντ]·σι(ν) > προστιθεισι, προσ·τιθ(ε)·[ντ]·σι(ν) > προστιθεισιν
Genπροστιθεισωνπροστιθεντωνπροσ·τιθ(ε)·εσ·ωνπροσ·τιθ(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροστιθεμενηπροστιθεμενεπροσ·τιθ(ε)·μεν·ηπροσ·τιθ(ε)·μεν·ε
Nomπροστιθεμενοςπροσ·τιθ(ε)·μεν·ος
Accπροστιθεμενηνπροστιθεμενονπροσ·τιθ(ε)·μεν·ηνπροσ·τιθ(ε)·μεν·ον
Datπροστιθεμενῃπροστιθεμενῳπροσ·τιθ(ε)·μεν·ῃπροσ·τιθ(ε)·μεν·ῳ
Genπροστιθεμενηςπροστιθεμενουπροσ·τιθ(ε)·μεν·ηςπροσ·τιθ(ε)·μεν·ου
PlVocπροστιθεμεναιπροστιθεμενοιπροστιθεμεναπροσ·τιθ(ε)·μεν·αιπροσ·τιθ(ε)·μεν·οιπροσ·τιθ(ε)·μεν·α
Nom
Accπροστιθεμεναςπροστιθεμενουςπροσ·τιθ(ε)·μεν·αςπροσ·τιθ(ε)·μεν·ους
Datπροστιθεμεναιςπροστιθεμενοις[LXX]προσ·τιθ(ε)·μεν·αιςπροσ·τιθ(ε)·μεν·οις
Genπροστιθεμενων[LXX]προστιθεμενων[LXX]προσ·τιθ(ε)·μεν·ωνπροσ·τιθ(ε)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσετιθουνπροσ·ε·τιθ(ε)·ον
2ndπροσετιθειςπροσ·ε·τιθ(ε)·ες
3rdπροσετιθει[GNT]προσ·ε·τιθ(ε)·ε
Pl1stπροσετιθουμενπροσ·ε·τιθ(ε)·ομεν
2ndπροσετιθειτεπροσ·ε·τιθ(ε)·ετε
3rdπροσετιθουν, προσετιθουσανπροσ·ε·τιθ(ε)·ον, προσ·ε·τιθ(ε)·οσαν alt

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσετιθηνπροσ·ε·τιθ(ε)·^νπροσετιθεμηνπροσ·ε·τιθ(ε)·μην
2ndπροσετιθης, προσετιθησθαπροσ·ε·τιθ(ε)·^ς, προσ·ε·τιθ(ε)·^σθα classicalπροσετιθεσοπροσ·ε·τιθ(ε)·σο
3rdπροσετιθηπροσ·ε·τιθ(ε)·^προσετιθετοπροσ·ε·τιθ(ε)·το
Pl1stπροσετιθεμενπροσ·ε·τιθ(ε)·μενπροσετιθεμεθαπροσ·ε·τιθ(ε)·μεθα
2ndπροσετιθετεπροσ·ε·τιθ(ε)·τεπροσετιθεσθεπροσ·ε·τιθ(ε)·σθε
3rdπροσετιθεσανπροσ·ε·τιθ(ε)·σανπροσετιθεντο[GNT]προσ·ε·τιθ(ε)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσθησω[LXX]προσ·θη·σωπροσθησομαιπροσ·θη·σομαι
2ndπροσθησεις[LXX]προσ·θη·σειςπροσθησῃ[LXX], προσθησει[LXX], προσθησεσαιπροσ·θη·σῃ, προσ·θη·σει classical, προσ·θη·σεσαι alt
3rdπροσθησει[LXX]προσ·θη·σειπροσθησεταιπροσ·θη·σεται
Pl1stπροσθησομεν[LXX]προσ·θη·σομενπροσθησομεθαπροσ·θη·σομεθα
2ndπροσθησετε[LXX]προσ·θη·σετεπροσθησεσθε[LXX]προσ·θη·σεσθε
3rdπροσθησουσιν[LXX], προσθησουσιπροσ·θη·σουσι(ν), προσ·θη·σουσι(ν)προσθησονταιπροσ·θη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσθησοιμιπροσ·θη·σοιμιπροσθησοιμηνπροσ·θη·σοιμην
2ndπροσθησοιςπροσ·θη·σοιςπροσθησοιοπροσ·θη·σοιο
3rdπροσθησοιπροσ·θη·σοιπροσθησοιτοπροσ·θη·σοιτο
Pl1stπροσθησοιμενπροσ·θη·σοιμενπροσθησοιμεθαπροσ·θη·σοιμεθα
2ndπροσθησοιτεπροσ·θη·σοιτεπροσθησοισθεπροσ·θη·σοισθε
3rdπροσθησοιενπροσ·θη·σοιενπροσθησοιντοπροσ·θη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσθησειν​προσ·θη·σειν​προσθησεσθαι​προσ·θη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσθησουσαπροσθησονπροσ·θη·σουσ·απροσ·θη·σο[υ]ν[τ]
Nomπροσθησωνπροσ·θη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπροσθησουσανπροσθησονταπροσ·θη·σουσ·ανπροσ·θη·σο[υ]ντ·α
Datπροσθησουσῃπροσθησοντιπροσ·θη·σουσ·ῃπροσ·θη·σο[υ]ντ·ι
Genπροσθησουσηςπροσθησοντοςπροσ·θη·σουσ·ηςπροσ·θη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπροσθησουσαιπροσθησοντεςπροσθησονταπροσ·θη·σουσ·αιπροσ·θη·σο[υ]ντ·εςπροσ·θη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσθησουσαςπροσθησονταςπροσ·θη·σουσ·αςπροσ·θη·σο[υ]ντ·ας
Datπροσθησουσαιςπροσθησουσι, προσθησουσιν[LXX]προσ·θη·σουσ·αιςπροσ·θη·σου[ντ]·σι(ν), προσ·θη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπροσθησουσωνπροσθησοντωνπροσ·θη·σουσ·ωνπροσ·θη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσθησομενηπροσθησομενεπροσ·θη·σομεν·ηπροσ·θη·σομεν·ε
Nomπροσθησομενοςπροσ·θη·σομεν·ος
Accπροσθησομενηνπροσθησομενονπροσ·θη·σομεν·ηνπροσ·θη·σομεν·ον
Datπροσθησομενῃπροσθησομενῳπροσ·θη·σομεν·ῃπροσ·θη·σομεν·ῳ
Genπροσθησομενηςπροσθησομενουπροσ·θη·σομεν·ηςπροσ·θη·σομεν·ου
PlVocπροσθησομεναιπροσθησομενοιπροσθησομεναπροσ·θη·σομεν·αιπροσ·θη·σομεν·οιπροσ·θη·σομεν·α
Nom
Accπροσθησομεναςπροσθησομενουςπροσ·θη·σομεν·αςπροσ·θη·σομεν·ους
Datπροσθησομεναιςπροσθησομενοιςπροσ·θη·σομεν·αιςπροσ·θη·σομεν·οις
Genπροσθησομενωνπροσθησομενωνπροσ·θη·σομεν·ωνπροσ·θη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεθηκα[LXX]προσ·ε·θη·καπροσεθηκαμηνπροσ·ε·θη·καμην
2ndπροσεθηκας[LXX], προσεθηκεςπροσ·ε·θη·κας, προσ·ε·θη·κες altπροσεθηκωπροσ·ε·θη·κω
3rdπροσεθηκεν[GNT][LXX], προσεθηκε[LXX]προσ·ε·θη·κε(ν)προσεθηκατοπροσ·ε·θη·κατο
Pl1stπροσεθηκαμενπροσ·ε·θη·καμενπροσεθηκαμεθαπροσ·ε·θη·καμεθα
2ndπροσεθηκατεπροσ·ε·θη·κατεπροσεθηκασθεπροσ·ε·θη·κασθε
3rdπροσεθηκαν[LXX]προσ·ε·θη·κανπροσεθηκαντοπροσ·ε·θη·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσθησω[LXX]προσ·θη·σωπροσθησωμαιπροσ·θη·σωμαι
2ndπροσθησῃςπροσ·θη·σῃςπροσθησῃ[LXX]προσ·θη·σῃ
3rdπροσθησῃ[LXX]προσ·θη·σῃπροσθησηταιπροσ·θη·σηται
Pl1stπροσθησωμενπροσ·θη·σωμενπροσθησωμεθαπροσ·θη·σωμεθα
2ndπροσθησητεπροσ·θη·σητεπροσθησησθεπροσ·θη·σησθε
3rdπροσθησωσιν[LXX], προσθησωσιπροσ·θη·σωσι(ν), προσ·θη·σωσι(ν)προσθησωνταιπροσ·θη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσθησαιμιπροσ·θη·σαιμιπροσθησαιμηνπροσ·θη·σαιμην
2ndπροσθησαις, προσθησειαςπροσ·θη·σαις, προσ·θη·σειας classicalπροσθησαιοπροσ·θη·σαιο
3rdπροσθησαι, προσθησειεπροσ·θη·σαι, προσ·θη·σειε classicalπροσθησαιτοπροσ·θη·σαιτο
Pl1stπροσθησαιμενπροσ·θη·σαιμενπροσθησαιμεθαπροσ·θη·σαιμεθα
2ndπροσθησαιτεπροσ·θη·σαιτεπροσθησαισθεπροσ·θη·σαισθε
3rdπροσθησαιεν, προσθησαισαν, προσθησειαν, προσθησειενπροσ·θη·σαιεν, προσ·θη·σαισαν alt, προσ·θη·σειαν classical, προσ·θη·σειεν classicalπροσθησαιντοπροσ·θη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσθησονπροσ·θη·σονπροσθησαιπροσ·θη·σαι
3rdπροσθησατωπροσ·θη·σατωπροσθησασθωπροσ·θη·σασθω
Pl1st
2ndπροσθησατεπροσ·θη·σατεπροσθησασθεπροσ·θη·σασθε
3rdπροσθησατωσαν, προσθησαντωνπροσ·θη·σατωσαν, προσ·θη·σαντων classicalπροσθησασθωσαν, προσθησασθωνπροσ·θη·σασθωσαν, προσ·θη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσθησαι​προσ·θη·σαι​προσθησασθαι​προσ·θη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσθησασαπροσθησαςπροσθησανπροσ·θη·σασ·απροσ·θη·σα[ντ]·ςπροσ·θη·σαν[τ]
Nom
Accπροσθησασανπροσθησανταπροσ·θη·σασ·ανπροσ·θη·σαντ·α
Datπροσθησασῃπροσθησαντιπροσ·θη·σασ·ῃπροσ·θη·σαντ·ι
Genπροσθησασηςπροσθησαντοςπροσ·θη·σασ·ηςπροσ·θη·σαντ·ος
PlVocπροσθησασαιπροσθησαντεςπροσθησανταπροσ·θη·σασ·αιπροσ·θη·σαντ·εςπροσ·θη·σαντ·α
Nom
Accπροσθησασαςπροσθησανταςπροσ·θη·σασ·αςπροσ·θη·σαντ·ας
Datπροσθησασαιςπροσθησασι, προσθησασινπροσ·θη·σασ·αιςπροσ·θη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπροσθησασωνπροσθησαντωνπροσ·θη·σασ·ωνπροσ·θη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσθησαμενηπροσθησαμενεπροσ·θη·σαμεν·ηπροσ·θη·σαμεν·ε
Nomπροσθησαμενοςπροσ·θη·σαμεν·ος
Accπροσθησαμενηνπροσθησαμενονπροσ·θη·σαμεν·ηνπροσ·θη·σαμεν·ον
Datπροσθησαμενῃπροσθησαμενῳπροσ·θη·σαμεν·ῃπροσ·θη·σαμεν·ῳ
Genπροσθησαμενηςπροσθησαμενουπροσ·θη·σαμεν·ηςπροσ·θη·σαμεν·ου
PlVocπροσθησαμεναιπροσθησαμενοιπροσθησαμεναπροσ·θη·σαμεν·αιπροσ·θη·σαμεν·οιπροσ·θη·σαμεν·α
Nom
Accπροσθησαμεναςπροσθησαμενουςπροσ·θη·σαμεν·αςπροσ·θη·σαμεν·ους
Datπροσθησαμεναιςπροσθησαμενοιςπροσ·θη·σαμεν·αιςπροσ·θη·σαμεν·οις
Genπροσθησαμενωνπροσθησαμενωνπροσ·θη·σαμεν·ωνπροσ·θη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεθουμηνπροσ·ε·θ(ε)·ομην
2ndπροσεθουπροσ·ε·θ(ε)·ου
3rdπροσεθειτοπροσ·ε·θ(ε)·ετο
Pl1stπροσεθουμεθαπροσ·ε·θ(ε)·ομεθα
2ndπροσεθεισθεπροσ·ε·θ(ε)·εσθε
3rdπροσεθουντοπροσ·ε·θ(ε)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεθεμηνπροσ·ε·θ(ε)·μην
2ndπροσεθεσοπροσ·ε·θ(ε)·σο
3rdπροσεθετο[GNT][LXX]προσ·ε·θ(ε)·το
Pl1stπροσεθεμενπροσ·ε·θ(ε)·μενπροσεθεμεθαπροσ·ε·θ(ε)·μεθα
2ndπροσεθετεπροσ·ε·θ(ε)·τεπροσεθεσθεπροσ·ε·θ(ε)·σθε
3rdπροσεθεσανπροσ·ε·θ(ε)·σανπροσεθεντο[LXX]προσ·ε·θ(ε)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσθω[LXX]προσ·θ(ε)·ωπροσθωμαιπροσ·θ(ε)·ωμαι
2ndπροσθῃς[LXX]προσ·θ(ε)·ῃςπροσθῃ[LXX]προσ·θ(ε)·ῃ
3rdπροσθῃ[LXX]προσ·θ(ε)·ῃπροσθηταιπροσ·θ(ε)·ηται
Pl1stπροσθωμεν[LXX]προσ·θ(ε)·ωμενπροσθωμεθα[LXX]προσ·θ(ε)·ωμεθα
2ndπροσθητε[LXX]προσ·θ(ε)·ητεπροσθησθε[LXX]προσ·θ(ε)·ησθε
3rdπροσθωσιν[LXX], προσθωσιπροσ·θ(ε)·ωσι(ν), προσ·θ(ε)·ωσι(ν)προσθωνταιπροσ·θ(ε)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσθοιμηνπροσ·θ(ε)·οιμην
2ndπροσθοιοπροσ·θ(ε)·οιο
3rdπροσθοιτοπροσ·θ(ε)·οιτο
Pl1stπροσθοιμεθαπροσ·θ(ε)·οιμεθα
2ndπροσθοισθεπροσ·θ(ε)·οισθε
3rdπροσθοιντοπροσ·θ(ε)·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσθειηνπροσ·θ(ε)·ιηνπροσθειμηνπροσ·θ(ε)·ιμην
2ndπροσθειηςπροσ·θ(ε)·ιηςπροσθειοπροσ·θ(ε)·ιο
3rdπροσθειη[LXX]προσ·θ(ε)·ιηπροσθειτοπροσ·θ(ε)·ιτο
Pl1stπροσθειημεν, προσθειμενπροσ·θ(ε)·ιημεν, προσ·θ(ε)·ιμεν classicalπροσθειμεθαπροσ·θ(ε)·ιμεθα
2ndπροσθειητε, προσθειτεπροσ·θ(ε)·ιητε, προσ·θ(ε)·ιτε classicalπροσθεισθεπροσ·θ(ε)·ισθε
3rdπροσθειησαν, προσθειενπροσ·θ(ε)·ιησαν, προσ·θ(ε)·ιεν classicalπροσθειντοπροσ·θ(ε)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσθουπροσ·θ(ε)·ου
3rdπροσθεισθωπροσ·θ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπροσθεισθεπροσ·θ(ε)·εσθε
3rdπροσθεισθωσαν, προσθεισθωνπροσ·θ(ε)·εσθωσαν, προσ·θ(ε)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσθεθι, προσθες[GNT][LXX]προσ·θ(ε)·θι, προσ·θ(ε)·ςπροσθεσοπροσ·θ(ε)·σο
3rdπροσθετω[LXX]προσ·θ(ε)·τωπροσθεσθωπροσ·θ(ε)·σθω
Pl1st
2ndπροσθετεπροσ·θ(ε)·τεπροσθεσθεπροσ·θ(ε)·σθε
3rdπροσθετωσαν, προσθεντωνπροσ·θ(ε)·τωσαν, προσ·θ(ε)·ντων classicalπροσθεσθωσαν, προσθεσθωνπροσ·θ(ε)·σθωσαν, προσ·θ(ε)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσθεναι, προσθειναι[GNT][LXX]​προσ·θ(ε)·ναι, προσ·θ(ε)·εναιπροσθεσθαι​προσ·θ(ε)·σθαι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσθεισα[LXX]προσθεις[GNT][LXX]προσθενπροσ·θ(ε)·εσ·απροσ·θ(ε)·[ντ]·ςπροσ·θ(ε)·ν[τ]
Nom
Accπροσθεισανπροσθενταπροσ·θ(ε)·εσ·ανπροσ·θ(ε)·ντ·α
Datπροσθεισῃπροσθεντιπροσ·θ(ε)·εσ·ῃπροσ·θ(ε)·ντ·ι
Genπροσθεισηςπροσθεντοςπροσ·θ(ε)·εσ·ηςπροσ·θ(ε)·ντ·ος
PlVocπροσθεισαιπροσθεντεςπροσθενταπροσ·θ(ε)·εσ·αιπροσ·θ(ε)·ντ·εςπροσ·θ(ε)·ντ·α
Nom
Accπροσθεισαςπροσθενταςπροσ·θ(ε)·εσ·αςπροσ·θ(ε)·ντ·ας
Datπροσθεισαιςπροσθεισι, προσθεισινπροσ·θ(ε)·εσ·αιςπροσ·θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > προσθεισι, προσ·θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > προσθεισιν
Genπροσθεισωνπροσθεντωνπροσ·θ(ε)·εσ·ωνπροσ·θ(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσθεμενηπροσθεμενεπροσ·θ(ε)·μεν·ηπροσ·θ(ε)·μεν·ε
Nomπροσθεμενος[LXX]προσ·θ(ε)·μεν·ος
Accπροσθεμενηνπροσθεμενονπροσ·θ(ε)·μεν·ηνπροσ·θ(ε)·μεν·ον
Datπροσθεμενῃπροσθεμενῳπροσ·θ(ε)·μεν·ῃπροσ·θ(ε)·μεν·ῳ
Genπροσθεμενηςπροσθεμενουπροσ·θ(ε)·μεν·ηςπροσ·θ(ε)·μεν·ου
PlVocπροσθεμεναιπροσθεμενοι[LXX]προσθεμεναπροσ·θ(ε)·μεν·αιπροσ·θ(ε)·μεν·οιπροσ·θ(ε)·μεν·α
Nom
Accπροσθεμεναςπροσθεμενουςπροσ·θ(ε)·μεν·αςπροσ·θ(ε)·μεν·ους
Datπροσθεμεναιςπροσθεμενοιςπροσ·θ(ε)·μεν·αιςπροσ·θ(ε)·μεν·οις
Genπροσθεμενωνπροσθεμενωνπροσ·θ(ε)·μεν·ωνπροσ·θ(ε)·μεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροστεθεικαπροσ·τεθει·καπροστεθειμαιπροσ·τεθει·μαι
2ndπροστεθεικας[LXX], προστεθεικεςπροσ·τεθει·κας, προσ·τεθει·κες altπροστεθεισαιπροσ·τεθει·σαι
3rdπροστεθεικεν, προστεθεικεπροσ·τεθει·κε(ν)προστεθειται[LXX]προσ·τεθει·ται
Pl1stπροστεθεικαμεν[LXX]προσ·τεθει·καμενπροστεθειμεθαπροσ·τεθει·μεθα
2ndπροστεθεικατεπροσ·τεθει·κατεπροστεθεισθεπροσ·τεθει·σθε
3rdπροστεθεικασιν, προστεθεικασι, προστεθεικανπροσ·τεθει·κασι(ν), προσ·τεθει·καν altπροστεθεινταιπροσ·τεθει·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροστεθεισομαιπροσ·τεθει·σομαι
2ndπροστεθεισῃ, προστεθεισειπροσ·τεθει·σῃ, προσ·τεθει·σει classical
3rdπροστεθεισεταιπροσ·τεθει·σεται
Pl1stπροστεθεισομεθαπροσ·τεθει·σομεθα
2ndπροστεθεισεσθεπροσ·τεθει·σεσθε
3rdπροστεθεισονταιπροσ·τεθει·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροστεθεικωπροσ·τεθει·κω
2ndπροστεθεικῃςπροσ·τεθει·κῃς
3rdπροστεθεικῃπροσ·τεθει·κῃ
Pl1stπροστεθεικωμενπροσ·τεθει·κωμεν
2ndπροστεθεικητεπροσ·τεθει·κητε
3rdπροστεθεικωσιν, προστεθεικωσιπροσ·τεθει·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροστεθεικοιμι, προστεθεικοιηνπροσ·τεθει·κοιμι, προσ·τεθει·κοιην classical
2ndπροστεθεικοις, προστεθεικοιηςπροσ·τεθει·κοις, προσ·τεθει·κοιης classical
3rdπροστεθεικοι, προστεθεικοιηπροσ·τεθει·κοι, προσ·τεθει·κοιη classical
Pl1stπροστεθεικοιμενπροσ·τεθει·κοιμεν
2ndπροστεθεικοιτεπροσ·τεθει·κοιτε
3rdπροστεθεικοιενπροσ·τεθει·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροστεθεισοιμηνπροσ·τεθει·σοιμην
2ndπροστεθεισοιοπροσ·τεθει·σοιο
3rdπροστεθεισοιτοπροσ·τεθει·σοιτο
Pl1stπροστεθεισοιμεθαπροσ·τεθει·σοιμεθα
2ndπροστεθεισοισθεπροσ·τεθει·σοισθε
3rdπροστεθεισοιντοπροσ·τεθει·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροστεθεικεπροσ·τεθει·κεπροστεθεισοπροσ·τεθει·σο
3rdπροστεθεικετωπροσ·τεθει·κετωπροστεθεισθωπροσ·τεθει·σθω
Pl1st
2ndπροστεθεικετεπροσ·τεθει·κετεπροστεθεισθεπροσ·τεθει·σθε
3rdπροστεθεικετωσανπροσ·τεθει·κετωσανπροστεθεισθωσαν, προστεθεισθωνπροσ·τεθει·σθωσαν, προσ·τεθει·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προστεθεικεναι​προσ·τεθει·κεναι​προστεθεισθαι​προσ·τεθει·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προστεθεισεσθαι​προσ·τεθει·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροστεθεικυιαπροστεθεικοςπροσ·τεθει·κυι·απροσ·τεθει·κο[τ]·ς
Nomπροστεθεικωςπροσ·τεθει·κο[τ]·^ς
Accπροστεθεικυιανπροστεθεικοταπροσ·τεθει·κυι·ανπροσ·τεθει·κοτ·α
Datπροστεθεικυιᾳπροστεθεικοτιπροσ·τεθει·κυι·ᾳπροσ·τεθει·κοτ·ι
Genπροστεθεικυιαςπροστεθεικοτοςπροσ·τεθει·κυι·αςπροσ·τεθει·κοτ·ος
PlVocπροστεθεικυιαιπροστεθεικοτεςπροστεθεικοταπροσ·τεθει·κυι·αιπροσ·τεθει·κοτ·εςπροσ·τεθει·κοτ·α
Nom
Accπροστεθεικυιαςπροστεθεικοταςπροσ·τεθει·κυι·αςπροσ·τεθει·κοτ·ας
Datπροστεθεικυιαιςπροστεθεικοσι, προστεθεικοσινπροσ·τεθει·κυι·αιςπροσ·τεθει·κο[τ]·σι(ν)
Genπροστεθεικυιωνπροστεθεικοτωνπροσ·τεθει·κυι·ωνπροσ·τεθει·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροστεθειμενηπροστεθειμενεπροσ·τεθει·μεν·ηπροσ·τεθει·μεν·ε
Nomπροστεθειμενοςπροσ·τεθει·μεν·ος
Accπροστεθειμενηνπροστεθειμενονπροσ·τεθει·μεν·ηνπροσ·τεθει·μεν·ον
Datπροστεθειμενῃπροστεθειμενῳπροσ·τεθει·μεν·ῃπροσ·τεθει·μεν·ῳ
Genπροστεθειμενηςπροστεθειμενουπροσ·τεθει·μεν·ηςπροσ·τεθει·μεν·ου
PlVocπροστεθειμεναιπροστεθειμενοιπροστεθειμεναπροσ·τεθει·μεν·αιπροσ·τεθει·μεν·οιπροσ·τεθει·μεν·α
Nom
Accπροστεθειμεναςπροστεθειμενουςπροσ·τεθει·μεν·αςπροσ·τεθει·μεν·ους
Datπροστεθειμεναιςπροστεθειμενοις[LXX]προσ·τεθει·μεν·αιςπροσ·τεθει·μεν·οις
Genπροστεθειμενωνπροστεθειμενωνπροσ·τεθει·μεν·ωνπροσ·τεθει·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσετεθεικειν, προσετεθεικηπροσ·ε·τεθει·κειν, προσ·ε·τεθει·κη classicalπροσετεθειμηνπροσ·ε·τεθει·μην
2ndπροσετεθεικεις, προσετεθεικηςπροσ·ε·τεθει·κεις, προσ·ε·τεθει·κης classicalπροσετεθεισοπροσ·ε·τεθει·σο
3rdπροσετεθεικειπροσ·ε·τεθει·κειπροσετεθειτοπροσ·ε·τεθει·το
Pl1stπροσετεθεικειμεν, προσετεθεικεμενπροσ·ε·τεθει·κειμεν, προσ·ε·τεθει·κεμεν classicalπροσετεθειμεθαπροσ·ε·τεθει·μεθα
2ndπροσετεθεικειτε, προσετεθεικετεπροσ·ε·τεθει·κειτε, προσ·ε·τεθει·κετε classicalπροσετεθεισθεπροσ·ε·τεθει·σθε
3rdπροσετεθεικεισαν, προσετεθεικεσανπροσ·ε·τεθει·κεισαν, προσ·ε·τεθει·κεσαν classicalπροσετεθειντοπροσ·ε·τεθει·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροστεθεικειν, προστεθεικηπροσ·[ε]·τεθει·κειν, προσ·[ε]·τεθει·κη classicalπροστεθειμηνπροσ·[ε]·τεθει·μην
2ndπροστεθεικεις, προστεθεικηςπροσ·[ε]·τεθει·κεις, προσ·[ε]·τεθει·κης classicalπροστεθεισοπροσ·[ε]·τεθει·σο
3rdπροστεθεικειπροσ·[ε]·τεθει·κειπροστεθειτοπροσ·[ε]·τεθει·το
Pl1stπροστεθεικειμεν, προστεθεικεμενπροσ·[ε]·τεθει·κειμεν, προσ·[ε]·τεθει·κεμεν classicalπροστεθειμεθαπροσ·[ε]·τεθει·μεθα
2ndπροστεθεικειτε, προστεθεικετεπροσ·[ε]·τεθει·κειτε, προσ·[ε]·τεθει·κετε classicalπροστεθεισθεπροσ·[ε]·τεθει·σθε
3rdπροστεθεικεισαν, προστεθεικεσανπροσ·[ε]·τεθει·κεισαν, προσ·[ε]·τεθει·κεσαν classicalπροστεθειντοπροσ·[ε]·τεθει·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσετεθην[LXX]προσ·ε·τε·θην
2ndπροσετεθης[LXX]προσ·ε·τε·θης
3rdπροσετεθη[GNT][LXX]προσ·ε·τε·θη
Pl1stπροσετεθημενπροσ·ε·τε·θημεν
2ndπροσετεθητεπροσ·ε·τε·θητε
3rdπροσετεθησαν[GNT][LXX]προσ·ε·τε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροστεθησομαι[LXX]προσ·τε·θησομαι
2ndπροστεθησῃ[LXX], προστεθησειπροσ·τε·θησῃ, προσ·τε·θησει classical
3rdπροστεθησεται[GNT][LXX]προσ·τε·θησεται
Pl1stπροστεθησομεθαπροσ·τε·θησομεθα
2ndπροστεθησεσθε[LXX]προσ·τε·θησεσθε
3rdπροστεθησονται[LXX]προσ·τε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροστεθωπροσ·τε·θω
2ndπροστεθῃςπροσ·τε·θῃς
3rdπροστεθῃ[LXX]προσ·τε·θῃ
Pl1stπροστεθωμενπροσ·τε·θωμεν
2ndπροστεθητε[LXX]προσ·τε·θητε
3rdπροστεθωσιν, προστεθωσιπροσ·τε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροστεθειηνπροσ·τε·θειην
2ndπροστεθειηςπροσ·τε·θειης
3rdπροστεθειη[LXX]προσ·τε·θειη
Pl1stπροστεθειημεν, προστεθειμενπροσ·τε·θειημεν, προσ·τε·θειμεν classical
2ndπροστεθειητε, προστεθειτεπροσ·τε·θειητε, προσ·τε·θειτε classical
3rdπροστεθειησαν, προστεθειενπροσ·τε·θειησαν, προσ·τε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροστεθησοιμηνπροσ·τε·θησοιμην
2ndπροστεθησοιοπροσ·τε·θησοιο
3rdπροστεθησοιτοπροσ·τε·θησοιτο
Pl1stπροστεθησοιμεθαπροσ·τε·θησοιμεθα
2ndπροστεθησοισθεπροσ·τε·θησοισθε
3rdπροστεθησοιντοπροσ·τε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροστεθητι[LXX]προσ·τε·θητι
3rdπροστεθητω[LXX]προσ·τε·θητω
Pl1st
2ndπροστεθητε[LXX]προσ·τε·θητε
3rdπροστεθητωσαν[LXX], προστεθεντωνπροσ·τε·θητωσαν, προσ·τε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
προστεθηναι[GNT]​προσ·τε·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
προστεθησεσθαι​προσ·τε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροστεθεισαπροστεθεις[LXX]προστεθενπροσ·τε·θεισ·απροσ·τε·θει[ντ]·ςπροσ·τε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπροστεθεισανπροστεθενταπροσ·τε·θεισ·ανπροσ·τε·θε[ι]ντ·α
Datπροστεθεισῃπροστεθεντιπροσ·τε·θεισ·ῃπροσ·τε·θε[ι]ντ·ι
Genπροστεθεισηςπροστεθεντοςπροσ·τε·θεισ·ηςπροσ·τε·θε[ι]ντ·ος
PlVocπροστεθεισαιπροστεθεντες[LXX]προστεθενταπροσ·τε·θεισ·αιπροσ·τε·θε[ι]ντ·εςπροσ·τε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπροστεθεισαςπροστεθεντας[LXX]προσ·τε·θεισ·αςπροσ·τε·θε[ι]ντ·ας
Datπροστεθεισαιςπροστεθεισι, προστεθεισινπροσ·τε·θεισ·αιςπροσ·τε·θει[ντ]·σι(ν)
Genπροστεθεισωνπροστεθεντωνπροσ·τε·θεισ·ωνπροσ·τε·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροστεθησομενηπροστεθησομενεπροσ·τε·θησομεν·ηπροσ·τε·θησομεν·ε
Nomπροστεθησομενοςπροσ·τε·θησομεν·ος
Accπροστεθησομενηνπροστεθησομενονπροσ·τε·θησομεν·ηνπροσ·τε·θησομεν·ον
Datπροστεθησομενῃπροστεθησομενῳπροσ·τε·θησομεν·ῃπροσ·τε·θησομεν·ῳ
Genπροστεθησομενηςπροστεθησομενουπροσ·τε·θησομεν·ηςπροσ·τε·θησομεν·ου
PlVocπροστεθησομεναιπροστεθησομενοιπροστεθησομεναπροσ·τε·θησομεν·αιπροσ·τε·θησομεν·οιπροσ·τε·θησομεν·α
Nom
Accπροστεθησομεναςπροστεθησομενουςπροσ·τε·θησομεν·αςπροσ·τε·θησομεν·ους
Datπροστεθησομεναιςπροστεθησομενοιςπροσ·τε·θησομεν·αιςπροσ·τε·θησομεν·οις
Genπροστεθησομενωνπροστεθησομενωνπροσ·τε·θησομεν·ωνπροσ·τε·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 20-Apr-2021 09:27:10 EDT