προσποιεω • PROSPOIEW • prospoieō

Search: προσεποιησατο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσεποιησατοπροσποιέωπροσ·ε·ποιη·σατο1aor mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσεποιησατοπροσποιέωπροσ·ε·ποιη·σατο1aor mp ind 3rd sg

προσ·ποιέω (προσ+ποι(ε)-, -, προσ+ποιη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσποιωπροσ·ποι(ε)·ωπροσποιουμαιπροσ·ποι(ε)·ομαι
2ndπροσποιειςπροσ·ποι(ε)·ειςπροσποιῃ, προσποιει, προσποιεισαιπροσ·ποι(ε)·ῃ, προσ·ποι(ε)·ει classical, προσ·ποι(ε)·εσαι alt
3rdπροσποιειπροσ·ποι(ε)·ειπροσποιειταιπροσ·ποι(ε)·εται
Pl1stπροσποιουμενπροσ·ποι(ε)·ομενπροσποιουμεθαπροσ·ποι(ε)·ομεθα
2ndπροσποιειτεπροσ·ποι(ε)·ετεπροσποιεισθεπροσ·ποι(ε)·εσθε
3rdπροσποιουσιν, προσποιουσιπροσ·ποι(ε)·ουσι(ν)προσποιουνταιπροσ·ποι(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσποιωπροσ·ποι(ε)·ωπροσποιωμαιπροσ·ποι(ε)·ωμαι
2ndπροσποιῃςπροσ·ποι(ε)·ῃςπροσποιῃπροσ·ποι(ε)·ῃ
3rdπροσποιῃπροσ·ποι(ε)·ῃπροσποιηταιπροσ·ποι(ε)·ηται
Pl1stπροσποιωμενπροσ·ποι(ε)·ωμενπροσποιωμεθαπροσ·ποι(ε)·ωμεθα
2ndπροσποιητεπροσ·ποι(ε)·ητεπροσποιησθεπροσ·ποι(ε)·ησθε
3rdπροσποιωσιν, προσποιωσιπροσ·ποι(ε)·ωσι(ν)προσποιωνταιπροσ·ποι(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσποιοιμιπροσ·ποι(ε)·οιμιπροσποιοιμηνπροσ·ποι(ε)·οιμην
2ndπροσποιοιςπροσ·ποι(ε)·οιςπροσποιοιοπροσ·ποι(ε)·οιο
3rdπροσποιοιπροσ·ποι(ε)·οιπροσποιοιτοπροσ·ποι(ε)·οιτο
Pl1stπροσποιοιμενπροσ·ποι(ε)·οιμενπροσποιοιμεθαπροσ·ποι(ε)·οιμεθα
2ndπροσποιοιτεπροσ·ποι(ε)·οιτεπροσποιοισθεπροσ·ποι(ε)·οισθε
3rdπροσποιοιεν, προσποιοισανπροσ·ποι(ε)·οιεν, προσ·ποι(ε)·οισαν altπροσποιοιντοπροσ·ποι(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσποιειπροσ·ποι(ε)·επροσποιουπροσ·ποι(ε)·ου
3rdπροσποιειτωπροσ·ποι(ε)·ετωπροσποιεισθωπροσ·ποι(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπροσποιειτεπροσ·ποι(ε)·ετεπροσποιεισθεπροσ·ποι(ε)·εσθε
3rdπροσποιειτωσαν, προσποιουντωνπροσ·ποι(ε)·ετωσαν, προσ·ποι(ε)·οντων classicalπροσποιεισθωσαν, προσποιεισθωνπροσ·ποι(ε)·εσθωσαν, προσ·ποι(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσποιειν​προσ·ποι(ε)·ειν​προσποιεισθαι​προσ·ποι(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσποιουσαπροσποιουνπροσ·ποι(ε)·ουσ·απροσ·ποι(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπροσποιων[LXX]προσ·ποι(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσποιουσανπροσποιουνταπροσ·ποι(ε)·ουσ·ανπροσ·ποι(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπροσποιουσῃπροσποιουντιπροσ·ποι(ε)·ουσ·ῃπροσ·ποι(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπροσποιουσηςπροσποιουντοςπροσ·ποι(ε)·ουσ·ηςπροσ·ποι(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσποιουσαιπροσποιουντεςπροσποιουνταπροσ·ποι(ε)·ουσ·αιπροσ·ποι(ε)·ο[υ]ντ·εςπροσ·ποι(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσποιουσαςπροσποιουνταςπροσ·ποι(ε)·ουσ·αςπροσ·ποι(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπροσποιουσαιςπροσποιουσι, προσποιουσινπροσ·ποι(ε)·ουσ·αιςπροσ·ποι(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσποιουσωνπροσποιουντωνπροσ·ποι(ε)·ουσ·ωνπροσ·ποι(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσποιουμενηπροσποιουμενεπροσ·ποι(ε)·ομεν·ηπροσ·ποι(ε)·ομεν·ε
Nomπροσποιουμενος[GNT]προσ·ποι(ε)·ομεν·ος
Accπροσποιουμενηνπροσποιουμενονπροσ·ποι(ε)·ομεν·ηνπροσ·ποι(ε)·ομεν·ον
Datπροσποιουμενῃπροσποιουμενῳπροσ·ποι(ε)·ομεν·ῃπροσ·ποι(ε)·ομεν·ῳ
Genπροσποιουμενηςπροσποιουμενουπροσ·ποι(ε)·ομεν·ηςπροσ·ποι(ε)·ομεν·ου
PlVocπροσποιουμεναιπροσποιουμενοιπροσποιουμεναπροσ·ποι(ε)·ομεν·αιπροσ·ποι(ε)·ομεν·οιπροσ·ποι(ε)·ομεν·α
Nom
Accπροσποιουμεναςπροσποιουμενουςπροσ·ποι(ε)·ομεν·αςπροσ·ποι(ε)·ομεν·ους
Datπροσποιουμεναιςπροσποιουμενοιςπροσ·ποι(ε)·ομεν·αιςπροσ·ποι(ε)·ομεν·οις
Genπροσποιουμενωνπροσποιουμενωνπροσ·ποι(ε)·ομεν·ωνπροσ·ποι(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεποιουνπροσ·ε·ποι(ε)·ονπροσεποιουμηνπροσ·ε·ποι(ε)·ομην
2ndπροσεποιειςπροσ·ε·ποι(ε)·εςπροσεποιουπροσ·ε·ποι(ε)·ου
3rdπροσεποιειπροσ·ε·ποι(ε)·επροσεποιειτο[GNT][LXX]προσ·ε·ποι(ε)·ετο
Pl1stπροσεποιουμενπροσ·ε·ποι(ε)·ομενπροσεποιουμεθαπροσ·ε·ποι(ε)·ομεθα
2ndπροσεποιειτεπροσ·ε·ποι(ε)·ετεπροσεποιεισθεπροσ·ε·ποι(ε)·εσθε
3rdπροσεποιουν, προσεποιουσανπροσ·ε·ποι(ε)·ον, προσ·ε·ποι(ε)·οσαν altπροσεποιουντοπροσ·ε·ποι(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεποιησαπροσ·ε·ποιη·σαπροσεποιησαμηνπροσ·ε·ποιη·σαμην
2ndπροσεποιησαςπροσ·ε·ποιη·σαςπροσεποιησωπροσ·ε·ποιη·σω
3rdπροσεποιησεν, προσεποιησεπροσ·ε·ποιη·σε(ν)προσεποιησατο[GNT][LXX]προσ·ε·ποιη·σατο
Pl1stπροσεποιησαμενπροσ·ε·ποιη·σαμενπροσεποιησαμεθαπροσ·ε·ποιη·σαμεθα
2ndπροσεποιησατεπροσ·ε·ποιη·σατεπροσεποιησασθεπροσ·ε·ποιη·σασθε
3rdπροσεποιησανπροσ·ε·ποιη·σανπροσεποιησαντο[LXX]προσ·ε·ποιη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσποιησωπροσ·ποιη·σωπροσποιησωμαιπροσ·ποιη·σωμαι
2ndπροσποιησῃςπροσ·ποιη·σῃςπροσποιησῃπροσ·ποιη·σῃ
3rdπροσποιησῃπροσ·ποιη·σῃπροσποιησηταιπροσ·ποιη·σηται
Pl1stπροσποιησωμενπροσ·ποιη·σωμενπροσποιησωμεθαπροσ·ποιη·σωμεθα
2ndπροσποιησητεπροσ·ποιη·σητεπροσποιησησθεπροσ·ποιη·σησθε
3rdπροσποιησωσιν, προσποιησωσιπροσ·ποιη·σωσι(ν)προσποιησωνταιπροσ·ποιη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσποιησαιμιπροσ·ποιη·σαιμιπροσποιησαιμηνπροσ·ποιη·σαιμην
2ndπροσποιησαις, προσποιησειαςπροσ·ποιη·σαις, προσ·ποιη·σειας classicalπροσποιησαιοπροσ·ποιη·σαιο
3rdπροσποιησαι, προσποιησειεπροσ·ποιη·σαι, προσ·ποιη·σειε classicalπροσποιησαιτοπροσ·ποιη·σαιτο
Pl1stπροσποιησαιμενπροσ·ποιη·σαιμενπροσποιησαιμεθαπροσ·ποιη·σαιμεθα
2ndπροσποιησαιτεπροσ·ποιη·σαιτεπροσποιησαισθεπροσ·ποιη·σαισθε
3rdπροσποιησαιεν, προσποιησαισαν, προσποιησειαν, προσποιησειενπροσ·ποιη·σαιεν, προσ·ποιη·σαισαν alt, προσ·ποιη·σειαν classical, προσ·ποιη·σειεν classicalπροσποιησαιντοπροσ·ποιη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσποιησονπροσ·ποιη·σονπροσποιησαιπροσ·ποιη·σαι
3rdπροσποιησατωπροσ·ποιη·σατωπροσποιησασθωπροσ·ποιη·σασθω
Pl1st
2ndπροσποιησατεπροσ·ποιη·σατεπροσποιησασθεπροσ·ποιη·σασθε
3rdπροσποιησατωσαν, προσποιησαντωνπροσ·ποιη·σατωσαν, προσ·ποιη·σαντων classicalπροσποιησασθωσαν, προσποιησασθωνπροσ·ποιη·σασθωσαν, προσ·ποιη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσποιησαι​προσ·ποιη·σαι​προσποιησασθαι​προσ·ποιη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσποιησασαπροσποιησαςπροσποιησανπροσ·ποιη·σασ·απροσ·ποιη·σα[ντ]·ςπροσ·ποιη·σαν[τ]
Nom
Accπροσποιησασανπροσποιησανταπροσ·ποιη·σασ·ανπροσ·ποιη·σαντ·α
Datπροσποιησασῃπροσποιησαντιπροσ·ποιη·σασ·ῃπροσ·ποιη·σαντ·ι
Genπροσποιησασηςπροσποιησαντοςπροσ·ποιη·σασ·ηςπροσ·ποιη·σαντ·ος
PlVocπροσποιησασαιπροσποιησαντεςπροσποιησανταπροσ·ποιη·σασ·αιπροσ·ποιη·σαντ·εςπροσ·ποιη·σαντ·α
Nom
Accπροσποιησασαςπροσποιησανταςπροσ·ποιη·σασ·αςπροσ·ποιη·σαντ·ας
Datπροσποιησασαιςπροσποιησασι, προσποιησασινπροσ·ποιη·σασ·αιςπροσ·ποιη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπροσποιησασωνπροσποιησαντωνπροσ·ποιη·σασ·ωνπροσ·ποιη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσποιησαμενηπροσποιησαμενεπροσ·ποιη·σαμεν·ηπροσ·ποιη·σαμεν·ε
Nomπροσποιησαμενοςπροσ·ποιη·σαμεν·ος
Accπροσποιησαμενηνπροσποιησαμενονπροσ·ποιη·σαμεν·ηνπροσ·ποιη·σαμεν·ον
Datπροσποιησαμενῃπροσποιησαμενῳπροσ·ποιη·σαμεν·ῃπροσ·ποιη·σαμεν·ῳ
Genπροσποιησαμενηςπροσποιησαμενουπροσ·ποιη·σαμεν·ηςπροσ·ποιη·σαμεν·ου
PlVocπροσποιησαμεναιπροσποιησαμενοιπροσποιησαμεναπροσ·ποιη·σαμεν·αιπροσ·ποιη·σαμεν·οιπροσ·ποιη·σαμεν·α
Nom
Accπροσποιησαμεναςπροσποιησαμενουςπροσ·ποιη·σαμεν·αςπροσ·ποιη·σαμεν·ους
Datπροσποιησαμεναιςπροσποιησαμενοιςπροσ·ποιη·σαμεν·αιςπροσ·ποιη·σαμεν·οις
Genπροσποιησαμενωνπροσποιησαμενωνπροσ·ποιη·σαμεν·ωνπροσ·ποιη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 22:31:21 EST