προσνοεω • PROSNOEW • prosnoeō

Search: προσενοησα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσενοησαπροσνοέωπροσ·ε·νοη·σα1aor act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσενοησαπροσνοέωπροσ·ε·νοη·σα1aor act ind 1st sg

προσ·νοέω [LXX] (προσ+νο(ε)-, προσ+νοη·σ-, προσ+νοη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσνοωπροσ·νο(ε)·ωπροσνοουμαιπροσ·νο(ε)·ομαι
2ndπροσνοειςπροσ·νο(ε)·ειςπροσνοῃ, προσνοει, προσνοεισαιπροσ·νο(ε)·ῃ, προσ·νο(ε)·ει classical, προσ·νο(ε)·εσαι alt
3rdπροσνοειπροσ·νο(ε)·ειπροσνοειταιπροσ·νο(ε)·εται
Pl1stπροσνοουμενπροσ·νο(ε)·ομενπροσνοουμεθαπροσ·νο(ε)·ομεθα
2ndπροσνοειτεπροσ·νο(ε)·ετεπροσνοεισθεπροσ·νο(ε)·εσθε
3rdπροσνοουσιν, προσνοουσιπροσ·νο(ε)·ουσι(ν)προσνοουνταιπροσ·νο(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσνοωπροσ·νο(ε)·ωπροσνοωμαιπροσ·νο(ε)·ωμαι
2ndπροσνοῃςπροσ·νο(ε)·ῃςπροσνοῃπροσ·νο(ε)·ῃ
3rdπροσνοῃπροσ·νο(ε)·ῃπροσνοηταιπροσ·νο(ε)·ηται
Pl1stπροσνοωμενπροσ·νο(ε)·ωμενπροσνοωμεθαπροσ·νο(ε)·ωμεθα
2ndπροσνοητεπροσ·νο(ε)·ητεπροσνοησθεπροσ·νο(ε)·ησθε
3rdπροσνοωσιν, προσνοωσιπροσ·νο(ε)·ωσι(ν)προσνοωνταιπροσ·νο(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσνοοιμιπροσ·νο(ε)·οιμιπροσνοοιμηνπροσ·νο(ε)·οιμην
2ndπροσνοοιςπροσ·νο(ε)·οιςπροσνοοιοπροσ·νο(ε)·οιο
3rdπροσνοοιπροσ·νο(ε)·οιπροσνοοιτοπροσ·νο(ε)·οιτο
Pl1stπροσνοοιμενπροσ·νο(ε)·οιμενπροσνοοιμεθαπροσ·νο(ε)·οιμεθα
2ndπροσνοοιτεπροσ·νο(ε)·οιτεπροσνοοισθεπροσ·νο(ε)·οισθε
3rdπροσνοοιεν, προσνοοισανπροσ·νο(ε)·οιεν, προσ·νο(ε)·οισαν altπροσνοοιντοπροσ·νο(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσνοειπροσ·νο(ε)·επροσνοουπροσ·νο(ε)·ου
3rdπροσνοειτωπροσ·νο(ε)·ετωπροσνοεισθωπροσ·νο(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπροσνοειτεπροσ·νο(ε)·ετεπροσνοεισθεπροσ·νο(ε)·εσθε
3rdπροσνοειτωσαν, προσνοουντωνπροσ·νο(ε)·ετωσαν, προσ·νο(ε)·οντων classicalπροσνοεισθωσαν, προσνοεισθωνπροσ·νο(ε)·εσθωσαν, προσ·νο(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσνοειν​προσ·νο(ε)·ειν​προσνοεισθαι​προσ·νο(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσνοουσαπροσνοουνπροσ·νο(ε)·ουσ·απροσ·νο(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπροσνοων[LXX]προσ·νο(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσνοουσανπροσνοουνταπροσ·νο(ε)·ουσ·ανπροσ·νο(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπροσνοουσῃπροσνοουντιπροσ·νο(ε)·ουσ·ῃπροσ·νο(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπροσνοουσηςπροσνοουντοςπροσ·νο(ε)·ουσ·ηςπροσ·νο(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσνοουσαιπροσνοουντεςπροσνοουνταπροσ·νο(ε)·ουσ·αιπροσ·νο(ε)·ο[υ]ντ·εςπροσ·νο(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσνοουσαςπροσνοουνταςπροσ·νο(ε)·ουσ·αςπροσ·νο(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπροσνοουσαιςπροσνοουσι, προσνοουσινπροσ·νο(ε)·ουσ·αιςπροσ·νο(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσνοουσωνπροσνοουντωνπροσ·νο(ε)·ουσ·ωνπροσ·νο(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσνοουμενηπροσνοουμενεπροσ·νο(ε)·ομεν·ηπροσ·νο(ε)·ομεν·ε
Nomπροσνοουμενοςπροσ·νο(ε)·ομεν·ος
Accπροσνοουμενηνπροσνοουμενονπροσ·νο(ε)·ομεν·ηνπροσ·νο(ε)·ομεν·ον
Datπροσνοουμενῃπροσνοουμενῳπροσ·νο(ε)·ομεν·ῃπροσ·νο(ε)·ομεν·ῳ
Genπροσνοουμενηςπροσνοουμενουπροσ·νο(ε)·ομεν·ηςπροσ·νο(ε)·ομεν·ου
PlVocπροσνοουμεναιπροσνοουμενοιπροσνοουμεναπροσ·νο(ε)·ομεν·αιπροσ·νο(ε)·ομεν·οιπροσ·νο(ε)·ομεν·α
Nom
Accπροσνοουμεναςπροσνοουμενουςπροσ·νο(ε)·ομεν·αςπροσ·νο(ε)·ομεν·ους
Datπροσνοουμεναιςπροσνοουμενοιςπροσ·νο(ε)·ομεν·αιςπροσ·νο(ε)·ομεν·οις
Genπροσνοουμενωνπροσνοουμενωνπροσ·νο(ε)·ομεν·ωνπροσ·νο(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσενοουν[LXX]προσ·ε·νο(ε)·ονπροσενοουμηνπροσ·ε·νο(ε)·ομην
2ndπροσενοειςπροσ·ε·νο(ε)·εςπροσενοουπροσ·ε·νο(ε)·ου
3rdπροσενοειπροσ·ε·νο(ε)·επροσενοειτοπροσ·ε·νο(ε)·ετο
Pl1stπροσενοουμενπροσ·ε·νο(ε)·ομενπροσενοουμεθαπροσ·ε·νο(ε)·ομεθα
2ndπροσενοειτεπροσ·ε·νο(ε)·ετεπροσενοεισθεπροσ·ε·νο(ε)·εσθε
3rdπροσενοουν[LXX], προσενοουσανπροσ·ε·νο(ε)·ον, προσ·ε·νο(ε)·οσαν altπροσενοουντοπροσ·ε·νο(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσνοησω[LXX]προσ·νοη·σωπροσνοησομαιπροσ·νοη·σομαι
2ndπροσνοησειςπροσ·νοη·σειςπροσνοησῃ, προσνοησει[LXX], προσνοησεσαιπροσ·νοη·σῃ, προσ·νοη·σει classical, προσ·νοη·σεσαι alt
3rdπροσνοησει[LXX]προσ·νοη·σειπροσνοησεταιπροσ·νοη·σεται
Pl1stπροσνοησομενπροσ·νοη·σομενπροσνοησομεθαπροσ·νοη·σομεθα
2ndπροσνοησετεπροσ·νοη·σετεπροσνοησεσθεπροσ·νοη·σεσθε
3rdπροσνοησουσιν, προσνοησουσιπροσ·νοη·σουσι(ν)προσνοησονταιπροσ·νοη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσνοησοιμιπροσ·νοη·σοιμιπροσνοησοιμηνπροσ·νοη·σοιμην
2ndπροσνοησοιςπροσ·νοη·σοιςπροσνοησοιοπροσ·νοη·σοιο
3rdπροσνοησοιπροσ·νοη·σοιπροσνοησοιτοπροσ·νοη·σοιτο
Pl1stπροσνοησοιμενπροσ·νοη·σοιμενπροσνοησοιμεθαπροσ·νοη·σοιμεθα
2ndπροσνοησοιτεπροσ·νοη·σοιτεπροσνοησοισθεπροσ·νοη·σοισθε
3rdπροσνοησοιενπροσ·νοη·σοιενπροσνοησοιντοπροσ·νοη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσνοησειν​προσ·νοη·σειν​προσνοησεσθαι​προσ·νοη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσνοησουσαπροσνοησονπροσ·νοη·σουσ·απροσ·νοη·σο[υ]ν[τ]
Nomπροσνοησωνπροσ·νοη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπροσνοησουσανπροσνοησονταπροσ·νοη·σουσ·ανπροσ·νοη·σο[υ]ντ·α
Datπροσνοησουσῃπροσνοησοντιπροσ·νοη·σουσ·ῃπροσ·νοη·σο[υ]ντ·ι
Genπροσνοησουσηςπροσνοησοντοςπροσ·νοη·σουσ·ηςπροσ·νοη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπροσνοησουσαιπροσνοησοντεςπροσνοησονταπροσ·νοη·σουσ·αιπροσ·νοη·σο[υ]ντ·εςπροσ·νοη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσνοησουσαςπροσνοησονταςπροσ·νοη·σουσ·αςπροσ·νοη·σο[υ]ντ·ας
Datπροσνοησουσαιςπροσνοησουσι, προσνοησουσινπροσ·νοη·σουσ·αιςπροσ·νοη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπροσνοησουσωνπροσνοησοντωνπροσ·νοη·σουσ·ωνπροσ·νοη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσνοησομενηπροσνοησομενεπροσ·νοη·σομεν·ηπροσ·νοη·σομεν·ε
Nomπροσνοησομενοςπροσ·νοη·σομεν·ος
Accπροσνοησομενηνπροσνοησομενονπροσ·νοη·σομεν·ηνπροσ·νοη·σομεν·ον
Datπροσνοησομενῃπροσνοησομενῳπροσ·νοη·σομεν·ῃπροσ·νοη·σομεν·ῳ
Genπροσνοησομενηςπροσνοησομενουπροσ·νοη·σομεν·ηςπροσ·νοη·σομεν·ου
PlVocπροσνοησομεναιπροσνοησομενοιπροσνοησομεναπροσ·νοη·σομεν·αιπροσ·νοη·σομεν·οιπροσ·νοη·σομεν·α
Nom
Accπροσνοησομεναςπροσνοησομενουςπροσ·νοη·σομεν·αςπροσ·νοη·σομεν·ους
Datπροσνοησομεναιςπροσνοησομενοιςπροσ·νοη·σομεν·αιςπροσ·νοη·σομεν·οις
Genπροσνοησομενωνπροσνοησομενωνπροσ·νοη·σομεν·ωνπροσ·νοη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσενοησα[LXX]προσ·ε·νοη·σαπροσενοησαμηνπροσ·ε·νοη·σαμην
2ndπροσενοησαςπροσ·ε·νοη·σαςπροσενοησωπροσ·ε·νοη·σω
3rdπροσενοησεν[LXX], προσενοησεπροσ·ε·νοη·σε(ν), προσ·ε·νοη·σε(ν)προσενοησατοπροσ·ε·νοη·σατο
Pl1stπροσενοησαμενπροσ·ε·νοη·σαμενπροσενοησαμεθαπροσ·ε·νοη·σαμεθα
2ndπροσενοησατεπροσ·ε·νοη·σατεπροσενοησασθεπροσ·ε·νοη·σασθε
3rdπροσενοησανπροσ·ε·νοη·σανπροσενοησαντοπροσ·ε·νοη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσνοησω[LXX]προσ·νοη·σωπροσνοησωμαιπροσ·νοη·σωμαι
2ndπροσνοησῃςπροσ·νοη·σῃςπροσνοησῃπροσ·νοη·σῃ
3rdπροσνοησῃπροσ·νοη·σῃπροσνοησηταιπροσ·νοη·σηται
Pl1stπροσνοησωμενπροσ·νοη·σωμενπροσνοησωμεθαπροσ·νοη·σωμεθα
2ndπροσνοησητεπροσ·νοη·σητεπροσνοησησθεπροσ·νοη·σησθε
3rdπροσνοησωσιν, προσνοησωσιπροσ·νοη·σωσι(ν)προσνοησωνταιπροσ·νοη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσνοησαιμιπροσ·νοη·σαιμιπροσνοησαιμηνπροσ·νοη·σαιμην
2ndπροσνοησαις, προσνοησειαςπροσ·νοη·σαις, προσ·νοη·σειας classicalπροσνοησαιοπροσ·νοη·σαιο
3rdπροσνοησαι, προσνοησειεπροσ·νοη·σαι, προσ·νοη·σειε classicalπροσνοησαιτοπροσ·νοη·σαιτο
Pl1stπροσνοησαιμενπροσ·νοη·σαιμενπροσνοησαιμεθαπροσ·νοη·σαιμεθα
2ndπροσνοησαιτεπροσ·νοη·σαιτεπροσνοησαισθεπροσ·νοη·σαισθε
3rdπροσνοησαιεν, προσνοησαισαν, προσνοησειαν, προσνοησειενπροσ·νοη·σαιεν, προσ·νοη·σαισαν alt, προσ·νοη·σειαν classical, προσ·νοη·σειεν classicalπροσνοησαιντοπροσ·νοη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσνοησονπροσ·νοη·σονπροσνοησαιπροσ·νοη·σαι
3rdπροσνοησατωπροσ·νοη·σατωπροσνοησασθωπροσ·νοη·σασθω
Pl1st
2ndπροσνοησατεπροσ·νοη·σατεπροσνοησασθεπροσ·νοη·σασθε
3rdπροσνοησατωσαν, προσνοησαντωνπροσ·νοη·σατωσαν, προσ·νοη·σαντων classicalπροσνοησασθωσαν, προσνοησασθωνπροσ·νοη·σασθωσαν, προσ·νοη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσνοησαι​προσ·νοη·σαι​προσνοησασθαι​προσ·νοη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσνοησασαπροσνοησαςπροσνοησανπροσ·νοη·σασ·απροσ·νοη·σα[ντ]·ςπροσ·νοη·σαν[τ]
Nom
Accπροσνοησασανπροσνοησανταπροσ·νοη·σασ·ανπροσ·νοη·σαντ·α
Datπροσνοησασῃπροσνοησαντιπροσ·νοη·σασ·ῃπροσ·νοη·σαντ·ι
Genπροσνοησασηςπροσνοησαντοςπροσ·νοη·σασ·ηςπροσ·νοη·σαντ·ος
PlVocπροσνοησασαιπροσνοησαντεςπροσνοησανταπροσ·νοη·σασ·αιπροσ·νοη·σαντ·εςπροσ·νοη·σαντ·α
Nom
Accπροσνοησασαςπροσνοησανταςπροσ·νοη·σασ·αςπροσ·νοη·σαντ·ας
Datπροσνοησασαιςπροσνοησασι, προσνοησασινπροσ·νοη·σασ·αιςπροσ·νοη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπροσνοησασωνπροσνοησαντωνπροσ·νοη·σασ·ωνπροσ·νοη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσνοησαμενηπροσνοησαμενεπροσ·νοη·σαμεν·ηπροσ·νοη·σαμεν·ε
Nomπροσνοησαμενοςπροσ·νοη·σαμεν·ος
Accπροσνοησαμενηνπροσνοησαμενονπροσ·νοη·σαμεν·ηνπροσ·νοη·σαμεν·ον
Datπροσνοησαμενῃπροσνοησαμενῳπροσ·νοη·σαμεν·ῃπροσ·νοη·σαμεν·ῳ
Genπροσνοησαμενηςπροσνοησαμενουπροσ·νοη·σαμεν·ηςπροσ·νοη·σαμεν·ου
PlVocπροσνοησαμεναιπροσνοησαμενοιπροσνοησαμεναπροσ·νοη·σαμεν·αιπροσ·νοη·σαμεν·οιπροσ·νοη·σαμεν·α
Nom
Accπροσνοησαμεναςπροσνοησαμενουςπροσ·νοη·σαμεν·αςπροσ·νοη·σαμεν·ους
Datπροσνοησαμεναιςπροσνοησαμενοιςπροσ·νοη·σαμεν·αιςπροσ·νοη·σαμεν·οις
Genπροσνοησαμενωνπροσνοησαμενωνπροσ·νοη·σαμεν·ωνπροσ·νοη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 21:26:45 EST