προσδεχομαι • PROSDECOMAI PROSDEXOMAI • prosdechomai

Search: προσεδεχετο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσεδεχετοπροσδέχομαιπροσ·ε·δεχ·ετοimpf mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσεδεχετοπροσδέχομαιπροσ·ε·δεχ·ετοimpf mp ind 3rd sg

προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσδεχομαιπροσ·δεχ·ομαι
2ndπροσδεχῃ, προσδεχει, προσδεχεσαιπροσ·δεχ·ῃ, προσ·δεχ·ει classical, προσ·δεχ·εσαι alt
3rdπροσδεχεται[GNT]προσ·δεχ·εται
Pl1stπροσδεχομεθαπροσ·δεχ·ομεθα
2ndπροσδεχεσθε[GNT]προσ·δεχ·εσθε
3rdπροσδεχονται[GNT][LXX]προσ·δεχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσδεχωμαιπροσ·δεχ·ωμαι
2ndπροσδεχῃπροσ·δεχ·ῃ
3rdπροσδεχηταιπροσ·δεχ·ηται
Pl1stπροσδεχωμεθαπροσ·δεχ·ωμεθα
2ndπροσδεχησθεπροσ·δεχ·ησθε
3rdπροσδεχωνταιπροσ·δεχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσδεχοιμηνπροσ·δεχ·οιμην
2ndπροσδεχοιοπροσ·δεχ·οιο
3rdπροσδεχοιτοπροσ·δεχ·οιτο
Pl1stπροσδεχοιμεθαπροσ·δεχ·οιμεθα
2ndπροσδεχοισθεπροσ·δεχ·οισθε
3rdπροσδεχοιντοπροσ·δεχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσδεχου[LXX]προσ·δεχ·ου
3rdπροσδεχεσθωπροσ·δεχ·εσθω
Pl1st
2ndπροσδεχεσθε[GNT]προσ·δεχ·εσθε
3rdπροσδεχεσθωσαν, προσδεχεσθωνπροσ·δεχ·εσθωσαν, προσ·δεχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσδεχεσθαι​προσ·δεχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσδεχομενη[LXX]προσδεχομενεπροσ·δεχ·ομεν·ηπροσ·δεχ·ομεν·ε
Nomπροσδεχομενος[GNT][LXX]προσ·δεχ·ομεν·ος
Accπροσδεχομενηνπροσδεχομενονπροσ·δεχ·ομεν·ηνπροσ·δεχ·ομεν·ον
Datπροσδεχομενῃπροσδεχομενῳπροσ·δεχ·ομεν·ῃπροσ·δεχ·ομεν·ῳ
Genπροσδεχομενηςπροσδεχομενουπροσ·δεχ·ομεν·ηςπροσ·δεχ·ομεν·ου
PlVocπροσδεχομεναιπροσδεχομενοι[GNT][LXX]προσδεχομεναπροσ·δεχ·ομεν·αιπροσ·δεχ·ομεν·οιπροσ·δεχ·ομεν·α
Nom
Accπροσδεχομεναςπροσδεχομενουςπροσ·δεχ·ομεν·αςπροσ·δεχ·ομεν·ους
Datπροσδεχομεναιςπροσδεχομενοις[GNT]προσ·δεχ·ομεν·αιςπροσ·δεχ·ομεν·οις
Genπροσδεχομενωνπροσδεχομενωνπροσ·δεχ·ομεν·ωνπροσ·δεχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεδεχομην[LXX]προσ·ε·δεχ·ομην
2ndπροσεδεχουπροσ·ε·δεχ·ου
3rdπροσεδεχετο[GNT]προσ·ε·δεχ·ετο
Pl1stπροσεδεχομεθαπροσ·ε·δεχ·ομεθα
2ndπροσεδεχεσθεπροσ·ε·δεχ·εσθε
3rdπροσεδεχοντο[LXX]προσ·ε·δεχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσδεξομαι[LXX]προσ·δεχ·σομαι
2ndπροσδεξῃ[LXX], προσδεξει, προσδεξεσαιπροσ·δεχ·σῃ, προσ·δεχ·σει classical, προσ·δεχ·σεσαι alt
3rdπροσδεξεται[LXX]προσ·δεχ·σεται
Pl1stπροσδεξομεθαπροσ·δεχ·σομεθα
2ndπροσδεξεσθε[LXX]προσ·δεχ·σεσθε
3rdπροσδεξονται[LXX]προσ·δεχ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσδεξοιμηνπροσ·δεχ·σοιμην
2ndπροσδεξοιοπροσ·δεχ·σοιο
3rdπροσδεξοιτοπροσ·δεχ·σοιτο
Pl1stπροσδεξοιμεθαπροσ·δεχ·σοιμεθα
2ndπροσδεξοισθεπροσ·δεχ·σοισθε
3rdπροσδεξοιντοπροσ·δεχ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσδεξεσθαι​προσ·δεχ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσδεξομενηπροσδεξομενεπροσ·δεχ·σομεν·ηπροσ·δεχ·σομεν·ε
Nomπροσδεξομενοςπροσ·δεχ·σομεν·ος
Accπροσδεξομενηνπροσδεξομενονπροσ·δεχ·σομεν·ηνπροσ·δεχ·σομεν·ον
Datπροσδεξομενῃπροσδεξομενῳπροσ·δεχ·σομεν·ῃπροσ·δεχ·σομεν·ῳ
Genπροσδεξομενηςπροσδεξομενουπροσ·δεχ·σομεν·ηςπροσ·δεχ·σομεν·ου
PlVocπροσδεξομεναιπροσδεξομενοιπροσδεξομεναπροσ·δεχ·σομεν·αιπροσ·δεχ·σομεν·οιπροσ·δεχ·σομεν·α
Nom
Accπροσδεξομεναςπροσδεξομενουςπροσ·δεχ·σομεν·αςπροσ·δεχ·σομεν·ους
Datπροσδεξομεναιςπροσδεξομενοιςπροσ·δεχ·σομεν·αιςπροσ·δεχ·σομεν·οις
Genπροσδεξομενωνπροσδεξομενωνπροσ·δεχ·σομεν·ωνπροσ·δεχ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεδεξαμηνπροσ·ε·δεχ·σαμην
2ndπροσεδεξωπροσ·ε·δεχ·σω
3rdπροσεδεξατο[LXX]προσ·ε·δεχ·σατο
Pl1stπροσεδεξαμεθαπροσ·ε·δεχ·σαμεθα
2ndπροσεδεξασθε[GNT]προσ·ε·δεχ·σασθε
3rdπροσεδεξαντο[LXX]προσ·ε·δεχ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσδεξωμαιπροσ·δεχ·σωμαι
2ndπροσδεξῃ[LXX]προσ·δεχ·σῃ
3rdπροσδεξηταιπροσ·δεχ·σηται
Pl1stπροσδεξωμεθαπροσ·δεχ·σωμεθα
2ndπροσδεξησθε[GNT]προσ·δεχ·σησθε
3rdπροσδεξωνταιπροσ·δεχ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσδεξαιμηνπροσ·δεχ·σαιμην
2ndπροσδεξαιοπροσ·δεχ·σαιο
3rdπροσδεξαιτοπροσ·δεχ·σαιτο
Pl1stπροσδεξαιμεθαπροσ·δεχ·σαιμεθα
2ndπροσδεξαισθεπροσ·δεχ·σαισθε
3rdπροσδεξαιντοπροσ·δεχ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσδεξαι[LXX]προσ·δεχ·σαι
3rdπροσδεξασθωπροσ·δεχ·σασθω
Pl1st
2ndπροσδεξασθε[LXX]προσ·δεχ·σασθε
3rdπροσδεξασθωσαν, προσδεξασθωνπροσ·δεχ·σασθωσαν, προσ·δεχ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσδεξασθαι[LXX]​προσ·δεχ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσδεξαμενηπροσδεξαμενεπροσ·δεχ·σαμεν·ηπροσ·δεχ·σαμεν·ε
Nomπροσδεξαμενοςπροσ·δεχ·σαμεν·ος
Accπροσδεξαμενηνπροσδεξαμενονπροσ·δεχ·σαμεν·ηνπροσ·δεχ·σαμεν·ον
Datπροσδεξαμενῃπροσδεξαμενῳπροσ·δεχ·σαμεν·ῃπροσ·δεχ·σαμεν·ῳ
Genπροσδεξαμενηςπροσδεξαμενουπροσ·δεχ·σαμεν·ηςπροσ·δεχ·σαμεν·ου
PlVocπροσδεξαμεναιπροσδεξαμενοι[GNT]προσδεξαμεναπροσ·δεχ·σαμεν·αιπροσ·δεχ·σαμεν·οιπροσ·δεχ·σαμεν·α
Nom
Accπροσδεξαμεναςπροσδεξαμενουςπροσ·δεχ·σαμεν·αςπροσ·δεχ·σαμεν·ους
Datπροσδεξαμεναιςπροσδεξαμενοιςπροσ·δεχ·σαμεν·αιςπροσ·δεχ·σαμεν·οις
Genπροσδεξαμενωνπροσδεξαμενωνπροσ·δεχ·σαμεν·ωνπροσ·δεχ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσεδεχθηνπροσ·ε·δεχ·θην
2ndπροσεδεχθηςπροσ·ε·δεχ·θης
3rdπροσεδεχθη[LXX]προσ·ε·δεχ·θη
Pl1stπροσεδεχθημενπροσ·ε·δεχ·θημεν
2ndπροσεδεχθητεπροσ·ε·δεχ·θητε
3rdπροσεδεχθησανπροσ·ε·δεχ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροσδεχθησομαιπροσ·δεχ·θησομαι
2ndπροσδεχθησῃ, προσδεχθησειπροσ·δεχ·θησῃ, προσ·δεχ·θησει classical
3rdπροσδεχθησεταιπροσ·δεχ·θησεται
Pl1stπροσδεχθησομεθαπροσ·δεχ·θησομεθα
2ndπροσδεχθησεσθεπροσ·δεχ·θησεσθε
3rdπροσδεχθησονταιπροσ·δεχ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσδεχθωπροσ·δεχ·θω
2ndπροσδεχθῃςπροσ·δεχ·θῃς
3rdπροσδεχθῃπροσ·δεχ·θῃ
Pl1stπροσδεχθωμενπροσ·δεχ·θωμεν
2ndπροσδεχθητεπροσ·δεχ·θητε
3rdπροσδεχθωσιν, προσδεχθωσιπροσ·δεχ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσδεχθειηνπροσ·δεχ·θειην
2ndπροσδεχθειηςπροσ·δεχ·θειης
3rdπροσδεχθειηπροσ·δεχ·θειη
Pl1stπροσδεχθειημεν[LXX], προσδεχθειμενπροσ·δεχ·θειημεν, προσ·δεχ·θειμεν classical
2ndπροσδεχθειητε, προσδεχθειτεπροσ·δεχ·θειητε, προσ·δεχ·θειτε classical
3rdπροσδεχθειησαν, προσδεχθειενπροσ·δεχ·θειησαν, προσ·δεχ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροσδεχθησοιμηνπροσ·δεχ·θησοιμην
2ndπροσδεχθησοιοπροσ·δεχ·θησοιο
3rdπροσδεχθησοιτοπροσ·δεχ·θησοιτο
Pl1stπροσδεχθησοιμεθαπροσ·δεχ·θησοιμεθα
2ndπροσδεχθησοισθεπροσ·δεχ·θησοισθε
3rdπροσδεχθησοιντοπροσ·δεχ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσδεχθητιπροσ·δεχ·θητι
3rdπροσδεχθητωπροσ·δεχ·θητω
Pl1st
2ndπροσδεχθητεπροσ·δεχ·θητε
3rdπροσδεχθητωσαν, προσδεχθεντωνπροσ·δεχ·θητωσαν, προσ·δεχ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
προσδεχθηναι​προσ·δεχ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
προσδεχθησεσθαι​προσ·δεχ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσδεχθεισαπροσδεχθειςπροσδεχθενπροσ·δεχ·θεισ·απροσ·δεχ·θει[ντ]·ςπροσ·δεχ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπροσδεχθεισανπροσδεχθενταπροσ·δεχ·θεισ·ανπροσ·δεχ·θε[ι]ντ·α
Datπροσδεχθεισῃπροσδεχθεντιπροσ·δεχ·θεισ·ῃπροσ·δεχ·θε[ι]ντ·ι
Genπροσδεχθεισηςπροσδεχθεντοςπροσ·δεχ·θεισ·ηςπροσ·δεχ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπροσδεχθεισαιπροσδεχθεντεςπροσδεχθενταπροσ·δεχ·θεισ·αιπροσ·δεχ·θε[ι]ντ·εςπροσ·δεχ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπροσδεχθεισαςπροσδεχθενταςπροσ·δεχ·θεισ·αςπροσ·δεχ·θε[ι]ντ·ας
Datπροσδεχθεισαιςπροσδεχθεισι, προσδεχθεισινπροσ·δεχ·θεισ·αιςπροσ·δεχ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπροσδεχθεισωνπροσδεχθεντωνπροσ·δεχ·θεισ·ωνπροσ·δεχ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσδεχθησομενηπροσδεχθησομενεπροσ·δεχ·θησομεν·ηπροσ·δεχ·θησομεν·ε
Nomπροσδεχθησομενοςπροσ·δεχ·θησομεν·ος
Accπροσδεχθησομενηνπροσδεχθησομενονπροσ·δεχ·θησομεν·ηνπροσ·δεχ·θησομεν·ον
Datπροσδεχθησομενῃπροσδεχθησομενῳπροσ·δεχ·θησομεν·ῃπροσ·δεχ·θησομεν·ῳ
Genπροσδεχθησομενηςπροσδεχθησομενουπροσ·δεχ·θησομεν·ηςπροσ·δεχ·θησομεν·ου
PlVocπροσδεχθησομεναιπροσδεχθησομενοιπροσδεχθησομεναπροσ·δεχ·θησομεν·αιπροσ·δεχ·θησομεν·οιπροσ·δεχ·θησομεν·α
Nom
Accπροσδεχθησομεναςπροσδεχθησομενουςπροσ·δεχ·θησομεν·αςπροσ·δεχ·θησομεν·ους
Datπροσδεχθησομεναιςπροσδεχθησομενοιςπροσ·δεχ·θησομεν·αιςπροσ·δεχ·θησομεν·οις
Genπροσδεχθησομενωνπροσδεχθησομενωνπροσ·δεχ·θησομεν·ωνπροσ·δεχ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 00:46:16 EST