προσδιδωμι • PROSDIDWMI • prosdidōmi

Search: προσδοντες

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσδοντεςπροσδίδωμιπροσ·δ(ο)·ντ·ες2aor act ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσδοντεςπροσδίδωμιπροσ·δ(ο)·ντ·ες2aor act ptcp mas nom|voc pl

προσ·δίδωμι [LXX] (ath. προσ+διδ(ο)-/ath. προσ+διδ(ω)-, προσ+δω·σ-, προσ+δω·κ- or 2nd ath. προσ+δ(ο)-/ath. προσ+δ(ω)-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσδιδωπροσ·διδ(ο)·ωπροσδιδουμαιπροσ·διδ(ο)·ομαι
2ndπροσδιδοιςπροσ·διδ(ο)·ειςπροσδιδοι, προσδιδουσαιπροσ·διδ(ο)·ῃ, προσ·διδ(ο)·ει classical, προσ·διδ(ο)·εσαι alt
3rdπροσδιδοιπροσ·διδ(ο)·ειπροσδιδουταιπροσ·διδ(ο)·εται
Pl1stπροσδιδουμενπροσ·διδ(ο)·ομενπροσδιδουμεθαπροσ·διδ(ο)·ομεθα
2ndπροσδιδουτεπροσ·διδ(ο)·ετεπροσδιδουσθεπροσ·διδ(ο)·εσθε
3rdπροσδιδουσιν, προσδιδουσιπροσ·διδ(ο)·ουσι(ν)προσδιδουνταιπροσ·διδ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσδιδωμιπροσ·διδ(ο)·^μιπροσδιδομαιπροσ·διδ(ο)·μαι
2ndπροσδιδως, προσδιδωθαπροσ·διδ(ο)·^ς, προσ·διδ(ο)·^θα classicalπροσδιδοσαιπροσ·διδ(ο)·σαι
3rdπροσδιδωσιν, προσδιδωσιπροσ·διδ(ο)·^σι(ν)προσδιδοταιπροσ·διδ(ο)·ται
Pl1stπροσδιδομενπροσ·διδ(ο)·μενπροσδιδομεθαπροσ·διδ(ο)·μεθα
2ndπροσδιδοτεπροσ·διδ(ο)·τεπροσδιδοσθεπροσ·διδ(ο)·σθε
3rdπροσδιδοασιν, προσδιδοασιπροσ·διδ(ο)·ασι(ν)προσδιδονταιπροσ·διδ(ο)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσδιδωπροσ·διδ(ω)·ωπροσδιδωμαιπροσ·διδ(ω)·ωμαι
2ndπροσδιδῳςπροσ·διδ(ω)·ῃςπροσδιδῳπροσ·διδ(ω)·ῃ
3rdπροσδιδῳπροσ·διδ(ω)·ῃπροσδιδωταιπροσ·διδ(ω)·ηται
Pl1stπροσδιδωμενπροσ·διδ(ω)·ωμενπροσδιδωμεθαπροσ·διδ(ω)·ωμεθα
2ndπροσδιδωτεπροσ·διδ(ω)·ητεπροσδιδωσθεπροσ·διδ(ω)·ησθε
3rdπροσδιδωσιν, προσδιδωσιπροσ·διδ(ω)·ωσι(ν)προσδιδωνταιπροσ·διδ(ω)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσδιδοιμιπροσ·διδ(ο)·οιμι
2ndπροσδιδοιςπροσ·διδ(ο)·οις
3rdπροσδιδοιπροσ·διδ(ο)·οι
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσδιδοιηνπροσ·διδ(ο)·ιηνπροσδιδοιμηνπροσ·διδ(ο)·ιμην
2ndπροσδιδοιηςπροσ·διδ(ο)·ιηςπροσδιδοιοπροσ·διδ(ο)·ιο
3rdπροσδιδοιηπροσ·διδ(ο)·ιηπροσδιδοιτοπροσ·διδ(ο)·ιτο
Pl1stπροσδιδοιημεν, προσδιδοιμενπροσ·διδ(ο)·ιημεν, προσ·διδ(ο)·ιμεν classicalπροσδιδοιμεθαπροσ·διδ(ο)·ιμεθα
2ndπροσδιδοιητε, προσδιδοιτεπροσ·διδ(ο)·ιητε, προσ·διδ(ο)·ιτε classicalπροσδιδοισθεπροσ·διδ(ο)·ισθε
3rdπροσδιδοιησαν, προσδιδοιενπροσ·διδ(ο)·ιησαν, προσ·διδ(ο)·ιεν classicalπροσδιδοιντοπροσ·διδ(ο)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσδιδουπροσ·διδ(ο)·ε
3rdπροσδιδουτωπροσ·διδ(ο)·ετωπροσδιδουσθωπροσ·διδ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndπροσδιδουτεπροσ·διδ(ο)·ετεπροσδιδουσθεπροσ·διδ(ο)·εσθε
3rdπροσδιδουτωσαν, προσδιδουντωνπροσ·διδ(ο)·ετωσαν, προσ·διδ(ο)·οντων classicalπροσδιδουσθωσαν, προσδιδουσθωνπροσ·διδ(ο)·εσθωσαν, προσ·διδ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσδιδοθι, προσδιδοςπροσ·διδ(ο)·θι, προσ·διδ(ο)·ςπροσδιδοσοπροσ·διδ(ο)·σο
3rdπροσδιδοτωπροσ·διδ(ο)·τωπροσδιδοσθωπροσ·διδ(ο)·σθω
Pl1st
2ndπροσδιδοτεπροσ·διδ(ο)·τεπροσδιδοσθεπροσ·διδ(ο)·σθε
3rdπροσδιδοτωσαν, προσδιδοντωνπροσ·διδ(ο)·τωσαν, προσ·διδ(ο)·ντων classicalπροσδιδοσθωσαν, προσδιδοσθωνπροσ·διδ(ο)·σθωσαν, προσ·διδ(ο)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσδιδουν​προσ·διδ(ο)·ειν​προσδιδουσθαι​προσ·διδ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσδιδοναι[LXX], προσδιδουναι​προσ·διδ(ο)·ναι, προσ·διδ(ο)·εναι​προσδιδοσθαι​προσ·διδ(ο)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσδιδουνπροσ·διδ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomπροσδιδωνπροσ·διδ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσδιδουνταπροσ·διδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datπροσδιδουντιπροσ·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genπροσδιδουντοςπροσ·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσδιδουντεςπροσδιδουνταπροσ·διδ(ο)·ο[υ]ντ·εςπροσ·διδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσδιδουνταςπροσ·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Dat
Genπροσδιδουντωνπροσ·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσδιδουμενηπροσδιδουμενεπροσ·διδ(ο)·ομεν·ηπροσ·διδ(ο)·ομεν·ε
Nomπροσδιδουμενοςπροσ·διδ(ο)·ομεν·ος
Accπροσδιδουμενηνπροσδιδουμενονπροσ·διδ(ο)·ομεν·ηνπροσ·διδ(ο)·ομεν·ον
Datπροσδιδουμενῃπροσδιδουμενῳπροσ·διδ(ο)·ομεν·ῃπροσ·διδ(ο)·ομεν·ῳ
Genπροσδιδουμενηςπροσδιδουμενουπροσ·διδ(ο)·ομεν·ηςπροσ·διδ(ο)·ομεν·ου
PlVocπροσδιδουμεναιπροσδιδουμενοιπροσδιδουμεναπροσ·διδ(ο)·ομεν·αιπροσ·διδ(ο)·ομεν·οιπροσ·διδ(ο)·ομεν·α
Nom
Accπροσδιδουμεναςπροσδιδουμενουςπροσ·διδ(ο)·ομεν·αςπροσ·διδ(ο)·ομεν·ους
Datπροσδιδουμεναιςπροσδιδουμενοιςπροσ·διδ(ο)·ομεν·αιςπροσ·διδ(ο)·ομεν·οις
Genπροσδιδουμενωνπροσδιδουμενωνπροσ·διδ(ο)·ομεν·ωνπροσ·διδ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσδιδουσαπροσδιδουςπροσδιδονπροσ·διδ(ο)·εσ·απροσ·διδ(ο)·[ντ]·ςπροσ·διδ(ο)·ν[τ]
Nom
Accπροσδιδουσανπροσδιδονταπροσ·διδ(ο)·εσ·ανπροσ·διδ(ο)·ντ·α
Datπροσδιδουσῃπροσδιδοντιπροσ·διδ(ο)·εσ·ῃπροσ·διδ(ο)·ντ·ι
Genπροσδιδουσηςπροσδιδοντοςπροσ·διδ(ο)·εσ·ηςπροσ·διδ(ο)·ντ·ος
PlVocπροσδιδουσαιπροσδιδοντεςπροσδιδονταπροσ·διδ(ο)·εσ·αιπροσ·διδ(ο)·ντ·εςπροσ·διδ(ο)·ντ·α
Nom
Accπροσδιδουσαςπροσδιδονταςπροσ·διδ(ο)·εσ·αςπροσ·διδ(ο)·ντ·ας
Datπροσδιδουσαιςπροσδιδουσι, προσδιδουσινπροσ·διδ(ο)·εσ·αιςπροσ·διδ(ο)·[ντ]·σι(ν) > προσδιδουσι, προσ·διδ(ο)·[ντ]·σι(ν) > προσδιδουσιν
Genπροσδιδουσωνπροσδιδοντωνπροσ·διδ(ο)·εσ·ωνπροσ·διδ(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσδιδομενηπροσδιδομενεπροσ·διδ(ο)·μεν·ηπροσ·διδ(ο)·μεν·ε
Nomπροσδιδομενοςπροσ·διδ(ο)·μεν·ος
Accπροσδιδομενηνπροσδιδομενονπροσ·διδ(ο)·μεν·ηνπροσ·διδ(ο)·μεν·ον
Datπροσδιδομενῃπροσδιδομενῳπροσ·διδ(ο)·μεν·ῃπροσ·διδ(ο)·μεν·ῳ
Genπροσδιδομενηςπροσδιδομενουπροσ·διδ(ο)·μεν·ηςπροσ·διδ(ο)·μεν·ου
PlVocπροσδιδομεναιπροσδιδομενοιπροσδιδομεναπροσ·διδ(ο)·μεν·αιπροσ·διδ(ο)·μεν·οιπροσ·διδ(ο)·μεν·α
Nom
Accπροσδιδομεναςπροσδιδομενουςπροσ·διδ(ο)·μεν·αςπροσ·διδ(ο)·μεν·ους
Datπροσδιδομεναιςπροσδιδομενοιςπροσ·διδ(ο)·μεν·αιςπροσ·διδ(ο)·μεν·οις
Genπροσδιδομενωνπροσδιδομενωνπροσ·διδ(ο)·μεν·ωνπροσ·διδ(ο)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεδιδουνπροσ·ε·διδ(ο)·ονπροσεδιδουμηνπροσ·ε·διδ(ο)·ομην
2ndπροσεδιδουςπροσ·ε·διδ(ο)·ες
3rdπροσεδιδου[LXX]προσ·ε·διδ(ο)·επροσεδιδουτοπροσ·ε·διδ(ο)·ετο
Pl1stπροσεδιδουμενπροσ·ε·διδ(ο)·ομενπροσεδιδουμεθαπροσ·ε·διδ(ο)·ομεθα
2ndπροσεδιδουτεπροσ·ε·διδ(ο)·ετεπροσεδιδουσθεπροσ·ε·διδ(ο)·εσθε
3rdπροσεδιδουν, προσεδιδουσανπροσ·ε·διδ(ο)·ον, προσ·ε·διδ(ο)·οσαν altπροσεδιδουντοπροσ·ε·διδ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεδιδωνπροσ·ε·διδ(ο)·^νπροσεδιδομηνπροσ·ε·διδ(ο)·μην
2ndπροσεδιδως, προσεδιδωσθαπροσ·ε·διδ(ο)·^ς, προσ·ε·διδ(ο)·^σθα classicalπροσεδιδοσοπροσ·ε·διδ(ο)·σο
3rdπροσεδιδωπροσ·ε·διδ(ο)·^προσεδιδοτοπροσ·ε·διδ(ο)·το
Pl1stπροσεδιδομενπροσ·ε·διδ(ο)·μενπροσεδιδομεθαπροσ·ε·διδ(ο)·μεθα
2ndπροσεδιδοτεπροσ·ε·διδ(ο)·τεπροσεδιδοσθεπροσ·ε·διδ(ο)·σθε
3rdπροσεδιδοσανπροσ·ε·διδ(ο)·σανπροσεδιδοντοπροσ·ε·διδ(ο)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσδωσωπροσ·δω·σωπροσδωσομαιπροσ·δω·σομαι
2ndπροσδωσειςπροσ·δω·σειςπροσδωσῃ, προσδωσει, προσδωσεσαιπροσ·δω·σῃ, προσ·δω·σει classical, προσ·δω·σεσαι alt
3rdπροσδωσειπροσ·δω·σειπροσδωσεταιπροσ·δω·σεται
Pl1stπροσδωσομενπροσ·δω·σομενπροσδωσομεθαπροσ·δω·σομεθα
2ndπροσδωσετεπροσ·δω·σετεπροσδωσεσθεπροσ·δω·σεσθε
3rdπροσδωσουσιν, προσδωσουσιπροσ·δω·σουσι(ν)προσδωσονταιπροσ·δω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσδωσοιμιπροσ·δω·σοιμιπροσδωσοιμηνπροσ·δω·σοιμην
2ndπροσδωσοιςπροσ·δω·σοιςπροσδωσοιοπροσ·δω·σοιο
3rdπροσδωσοιπροσ·δω·σοιπροσδωσοιτοπροσ·δω·σοιτο
Pl1stπροσδωσοιμενπροσ·δω·σοιμενπροσδωσοιμεθαπροσ·δω·σοιμεθα
2ndπροσδωσοιτεπροσ·δω·σοιτεπροσδωσοισθεπροσ·δω·σοισθε
3rdπροσδωσοιενπροσ·δω·σοιενπροσδωσοιντοπροσ·δω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσδωσειν​προσ·δω·σειν​προσδωσεσθαι​προσ·δω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσδωσουσαπροσδωσονπροσ·δω·σουσ·απροσ·δω·σο[υ]ν[τ]
Nomπροσδωσωνπροσ·δω·σο[υ]ν[τ]·^
Accπροσδωσουσανπροσδωσονταπροσ·δω·σουσ·ανπροσ·δω·σο[υ]ντ·α
Datπροσδωσουσῃπροσδωσοντιπροσ·δω·σουσ·ῃπροσ·δω·σο[υ]ντ·ι
Genπροσδωσουσηςπροσδωσοντοςπροσ·δω·σουσ·ηςπροσ·δω·σο[υ]ντ·ος
PlVocπροσδωσουσαιπροσδωσοντεςπροσδωσονταπροσ·δω·σουσ·αιπροσ·δω·σο[υ]ντ·εςπροσ·δω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσδωσουσαςπροσδωσονταςπροσ·δω·σουσ·αςπροσ·δω·σο[υ]ντ·ας
Datπροσδωσουσαιςπροσδωσουσι, προσδωσουσινπροσ·δω·σουσ·αιςπροσ·δω·σου[ντ]·σι(ν)
Genπροσδωσουσωνπροσδωσοντωνπροσ·δω·σουσ·ωνπροσ·δω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσδωσομενηπροσδωσομενεπροσ·δω·σομεν·ηπροσ·δω·σομεν·ε
Nomπροσδωσομενοςπροσ·δω·σομεν·ος
Accπροσδωσομενηνπροσδωσομενονπροσ·δω·σομεν·ηνπροσ·δω·σομεν·ον
Datπροσδωσομενῃπροσδωσομενῳπροσ·δω·σομεν·ῃπροσ·δω·σομεν·ῳ
Genπροσδωσομενηςπροσδωσομενουπροσ·δω·σομεν·ηςπροσ·δω·σομεν·ου
PlVocπροσδωσομεναιπροσδωσομενοιπροσδωσομεναπροσ·δω·σομεν·αιπροσ·δω·σομεν·οιπροσ·δω·σομεν·α
Nom
Accπροσδωσομεναςπροσδωσομενουςπροσ·δω·σομεν·αςπροσ·δω·σομεν·ους
Datπροσδωσομεναιςπροσδωσομενοιςπροσ·δω·σομεν·αιςπροσ·δω·σομεν·οις
Genπροσδωσομενωνπροσδωσομενωνπροσ·δω·σομεν·ωνπροσ·δω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεδωκαπροσ·ε·δω·καπροσεδωκαμηνπροσ·ε·δω·καμην
2ndπροσεδωκας, προσεδωκεςπροσ·ε·δω·κας, προσ·ε·δω·κες altπροσεδωκωπροσ·ε·δω·κω
3rdπροσεδωκεν[LXX], προσεδωκεπροσ·ε·δω·κε(ν), προσ·ε·δω·κε(ν)προσεδωκατοπροσ·ε·δω·κατο
Pl1stπροσεδωκαμενπροσ·ε·δω·καμενπροσεδωκαμεθαπροσ·ε·δω·καμεθα
2ndπροσεδωκατεπροσ·ε·δω·κατεπροσεδωκασθεπροσ·ε·δω·κασθε
3rdπροσεδωκανπροσ·ε·δω·κανπροσεδωκαντοπροσ·ε·δω·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσδωσωπροσ·δω·σωπροσδωσωμαιπροσ·δω·σωμαι
2ndπροσδωσῃςπροσ·δω·σῃςπροσδωσῃπροσ·δω·σῃ
3rdπροσδωσῃπροσ·δω·σῃπροσδωσηταιπροσ·δω·σηται
Pl1stπροσδωσωμενπροσ·δω·σωμενπροσδωσωμεθαπροσ·δω·σωμεθα
2ndπροσδωσητεπροσ·δω·σητεπροσδωσησθεπροσ·δω·σησθε
3rdπροσδωσωσιν, προσδωσωσιπροσ·δω·σωσι(ν)προσδωσωνταιπροσ·δω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσδωσαιμιπροσ·δω·σαιμιπροσδωσαιμηνπροσ·δω·σαιμην
2ndπροσδωσαις, προσδωσειαςπροσ·δω·σαις, προσ·δω·σειας classicalπροσδωσαιοπροσ·δω·σαιο
3rdπροσδωσαι, προσδωσειεπροσ·δω·σαι, προσ·δω·σειε classicalπροσδωσαιτοπροσ·δω·σαιτο
Pl1stπροσδωσαιμενπροσ·δω·σαιμενπροσδωσαιμεθαπροσ·δω·σαιμεθα
2ndπροσδωσαιτεπροσ·δω·σαιτεπροσδωσαισθεπροσ·δω·σαισθε
3rdπροσδωσαιεν, προσδωσαισαν, προσδωσειαν, προσδωσειενπροσ·δω·σαιεν, προσ·δω·σαισαν alt, προσ·δω·σειαν classical, προσ·δω·σειεν classicalπροσδωσαιντοπροσ·δω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσδωσονπροσ·δω·σονπροσδωσαιπροσ·δω·σαι
3rdπροσδωσατωπροσ·δω·σατωπροσδωσασθωπροσ·δω·σασθω
Pl1st
2ndπροσδωσατεπροσ·δω·σατεπροσδωσασθεπροσ·δω·σασθε
3rdπροσδωσατωσαν, προσδωσαντωνπροσ·δω·σατωσαν, προσ·δω·σαντων classicalπροσδωσασθωσαν, προσδωσασθωνπροσ·δω·σασθωσαν, προσ·δω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσδωσαι​προσ·δω·σαι​προσδωσασθαι​προσ·δω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσδωσασαπροσδωσαςπροσδωσανπροσ·δω·σασ·απροσ·δω·σα[ντ]·ςπροσ·δω·σαν[τ]
Nom
Accπροσδωσασανπροσδωσανταπροσ·δω·σασ·ανπροσ·δω·σαντ·α
Datπροσδωσασῃπροσδωσαντιπροσ·δω·σασ·ῃπροσ·δω·σαντ·ι
Genπροσδωσασηςπροσδωσαντοςπροσ·δω·σασ·ηςπροσ·δω·σαντ·ος
PlVocπροσδωσασαιπροσδωσαντεςπροσδωσανταπροσ·δω·σασ·αιπροσ·δω·σαντ·εςπροσ·δω·σαντ·α
Nom
Accπροσδωσασαςπροσδωσανταςπροσ·δω·σασ·αςπροσ·δω·σαντ·ας
Datπροσδωσασαιςπροσδωσασι, προσδωσασινπροσ·δω·σασ·αιςπροσ·δω·σα[ντ]·σι(ν)
Genπροσδωσασωνπροσδωσαντωνπροσ·δω·σασ·ωνπροσ·δω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσδωσαμενηπροσδωσαμενεπροσ·δω·σαμεν·ηπροσ·δω·σαμεν·ε
Nomπροσδωσαμενοςπροσ·δω·σαμεν·ος
Accπροσδωσαμενηνπροσδωσαμενονπροσ·δω·σαμεν·ηνπροσ·δω·σαμεν·ον
Datπροσδωσαμενῃπροσδωσαμενῳπροσ·δω·σαμεν·ῃπροσ·δω·σαμεν·ῳ
Genπροσδωσαμενηςπροσδωσαμενουπροσ·δω·σαμεν·ηςπροσ·δω·σαμεν·ου
PlVocπροσδωσαμεναιπροσδωσαμενοιπροσδωσαμεναπροσ·δω·σαμεν·αιπροσ·δω·σαμεν·οιπροσ·δω·σαμεν·α
Nom
Accπροσδωσαμεναςπροσδωσαμενουςπροσ·δω·σαμεν·αςπροσ·δω·σαμεν·ους
Datπροσδωσαμεναιςπροσδωσαμενοιςπροσ·δω·σαμεν·αιςπροσ·δω·σαμεν·οις
Genπροσδωσαμενωνπροσδωσαμενωνπροσ·δω·σαμεν·ωνπροσ·δω·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεδουνπροσ·ε·δ(ο)·ονπροσεδουμηνπροσ·ε·δ(ο)·ομην
2ndπροσεδουςπροσ·ε·δ(ο)·εςπροσεδουπροσ·ε·δ(ο)·ου
3rdπροσεδουτοπροσ·ε·δ(ο)·ετο
Pl1stπροσεδουμενπροσ·ε·δ(ο)·ομενπροσεδουμεθαπροσ·ε·δ(ο)·ομεθα
2ndπροσεδουτεπροσ·ε·δ(ο)·ετεπροσεδουσθεπροσ·ε·δ(ο)·εσθε
3rdπροσεδουν, προσεδουσανπροσ·ε·δ(ο)·ον, προσ·ε·δ(ο)·οσαν altπροσεδουντοπροσ·ε·δ(ο)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσεδωνπροσ·ε·δ(ο)·^νπροσεδομηνπροσ·ε·δ(ο)·μην
2ndπροσεδως, προσεδωσθαπροσ·ε·δ(ο)·^ς, προσ·ε·δ(ο)·^σθα classicalπροσεδοσοπροσ·ε·δ(ο)·σο
3rdπροσεδωπροσ·ε·δ(ο)·^προσεδοτοπροσ·ε·δ(ο)·το
Pl1stπροσεδομενπροσ·ε·δ(ο)·μενπροσεδομεθαπροσ·ε·δ(ο)·μεθα
2ndπροσεδοτεπροσ·ε·δ(ο)·τεπροσεδοσθεπροσ·ε·δ(ο)·σθε
3rdπροσεδοσανπροσ·ε·δ(ο)·σανπροσεδοντοπροσ·ε·δ(ο)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσδωπροσ·δ(ω)·ωπροσδωμαιπροσ·δ(ω)·ωμαι
2ndπροσδῳςπροσ·δ(ω)·ῃςπροσδῳπροσ·δ(ω)·ῃ
3rdπροσδῳπροσ·δ(ω)·ῃπροσδωταιπροσ·δ(ω)·ηται
Pl1stπροσδωμενπροσ·δ(ω)·ωμενπροσδωμεθαπροσ·δ(ω)·ωμεθα
2ndπροσδωτεπροσ·δ(ω)·ητεπροσδωσθεπροσ·δ(ω)·ησθε
3rdπροσδωσιν, προσδωσιπροσ·δ(ω)·ωσι(ν)προσδωνταιπροσ·δ(ω)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσδοιμιπροσ·δ(ο)·οιμι
2ndπροσδοιςπροσ·δ(ο)·οις
3rdπροσδοιπροσ·δ(ο)·οι
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσδοιηνπροσ·δ(ο)·ιηνπροσδοιμηνπροσ·δ(ο)·ιμην
2ndπροσδοιηςπροσ·δ(ο)·ιηςπροσδοιοπροσ·δ(ο)·ιο
3rdπροσδοιηπροσ·δ(ο)·ιηπροσδοιτοπροσ·δ(ο)·ιτο
Pl1stπροσδοιημεν, προσδοιμενπροσ·δ(ο)·ιημεν, προσ·δ(ο)·ιμεν classicalπροσδοιμεθαπροσ·δ(ο)·ιμεθα
2ndπροσδοιητε, προσδοιτεπροσ·δ(ο)·ιητε, προσ·δ(ο)·ιτε classicalπροσδοισθεπροσ·δ(ο)·ισθε
3rdπροσδοιησαν, προσδοιενπροσ·δ(ο)·ιησαν, προσ·δ(ο)·ιεν classicalπροσδοιντοπροσ·δ(ο)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσδουπροσ·δ(ο)·ου
3rdπροσδουτωπροσ·δ(ο)·ετωπροσδουσθωπροσ·δ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndπροσδουτεπροσ·δ(ο)·ετεπροσδουσθεπροσ·δ(ο)·εσθε
3rdπροσδουτωσαν, προσδουντωνπροσ·δ(ο)·ετωσαν, προσ·δ(ο)·οντων classicalπροσδουσθωσαν, προσδουσθωνπροσ·δ(ο)·εσθωσαν, προσ·δ(ο)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσδοθι, προσδοςπροσ·δ(ο)·θι, προσ·δ(ο)·ςπροσδοσοπροσ·δ(ο)·σο
3rdπροσδοτωπροσ·δ(ο)·τωπροσδοσθωπροσ·δ(ο)·σθω
Pl1st
2ndπροσδοτεπροσ·δ(ο)·τεπροσδοσθεπροσ·δ(ο)·σθε
3rdπροσδοτωσαν, προσδοντωνπροσ·δ(ο)·τωσαν, προσ·δ(ο)·ντων classicalπροσδοσθωσαν, προσδοσθωνπροσ·δ(ο)·σθωσαν, προσ·δ(ο)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσδουν​προσ·δ(ο)·ειν​προσδουσθαι​προσ·δ(ο)·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσδοναι, προσδουναι​προσ·δ(ο)·ναι, προσ·δ(ο)·εναι​προσδοσθαι​προσ·δ(ο)·σθαι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσδουνπροσ·δ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomπροσδωνπροσ·δ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσδουνταπροσ·δ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datπροσδουντιπροσ·δ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genπροσδουντοςπροσ·δ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσδουντεςπροσδουνταπροσ·δ(ο)·ο[υ]ντ·εςπροσ·δ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσδουνταςπροσ·δ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Dat
Genπροσδουντωνπροσ·δ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσδουμενηπροσδουμενεπροσ·δ(ο)·ομεν·ηπροσ·δ(ο)·ομεν·ε
Nomπροσδουμενοςπροσ·δ(ο)·ομεν·ος
Accπροσδουμενηνπροσδουμενονπροσ·δ(ο)·ομεν·ηνπροσ·δ(ο)·ομεν·ον
Datπροσδουμενῃπροσδουμενῳπροσ·δ(ο)·ομεν·ῃπροσ·δ(ο)·ομεν·ῳ
Genπροσδουμενηςπροσδουμενουπροσ·δ(ο)·ομεν·ηςπροσ·δ(ο)·ομεν·ου
PlVocπροσδουμεναιπροσδουμενοιπροσδουμεναπροσ·δ(ο)·ομεν·αιπροσ·δ(ο)·ομεν·οιπροσ·δ(ο)·ομεν·α
Nom
Accπροσδουμεναςπροσδουμενουςπροσ·δ(ο)·ομεν·αςπροσ·δ(ο)·ομεν·ους
Datπροσδουμεναιςπροσδουμενοιςπροσ·δ(ο)·ομεν·αιςπροσ·δ(ο)·ομεν·οις
Genπροσδουμενωνπροσδουμενωνπροσ·δ(ο)·ομεν·ωνπροσ·δ(ο)·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσδουσαπροσδουςπροσδονπροσ·δ(ο)·εσ·απροσ·δ(ο)·[ντ]·ςπροσ·δ(ο)·ν[τ]
Nom
Accπροσδουσανπροσδονταπροσ·δ(ο)·εσ·ανπροσ·δ(ο)·ντ·α
Datπροσδουσῃπροσδοντιπροσ·δ(ο)·εσ·ῃπροσ·δ(ο)·ντ·ι
Genπροσδουσηςπροσδοντοςπροσ·δ(ο)·εσ·ηςπροσ·δ(ο)·ντ·ος
PlVocπροσδουσαιπροσδοντες[LXX]προσδονταπροσ·δ(ο)·εσ·αιπροσ·δ(ο)·ντ·εςπροσ·δ(ο)·ντ·α
Nom
Accπροσδουσαςπροσδονταςπροσ·δ(ο)·εσ·αςπροσ·δ(ο)·ντ·ας
Datπροσδουσαιςπροσδουσι, προσδουσινπροσ·δ(ο)·εσ·αιςπροσ·δ(ο)·[ντ]·σι(ν) > προσδουσι, προσ·δ(ο)·[ντ]·σι(ν) > προσδουσιν
Genπροσδουσωνπροσδοντωνπροσ·δ(ο)·εσ·ωνπροσ·δ(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσδομενηπροσδομενεπροσ·δ(ο)·μεν·ηπροσ·δ(ο)·μεν·ε
Nomπροσδομενοςπροσ·δ(ο)·μεν·ος
Accπροσδομενηνπροσδομενονπροσ·δ(ο)·μεν·ηνπροσ·δ(ο)·μεν·ον
Datπροσδομενῃπροσδομενῳπροσ·δ(ο)·μεν·ῃπροσ·δ(ο)·μεν·ῳ
Genπροσδομενηςπροσδομενουπροσ·δ(ο)·μεν·ηςπροσ·δ(ο)·μεν·ου
PlVocπροσδομεναιπροσδομενοιπροσδομεναπροσ·δ(ο)·μεν·αιπροσ·δ(ο)·μεν·οιπροσ·δ(ο)·μεν·α
Nom
Accπροσδομεναςπροσδομενουςπροσ·δ(ο)·μεν·αςπροσ·δ(ο)·μεν·ους
Datπροσδομεναιςπροσδομενοιςπροσ·δ(ο)·μεν·αιςπροσ·δ(ο)·μεν·οις
Genπροσδομενωνπροσδομενωνπροσ·δ(ο)·μεν·ωνπροσ·δ(ο)·μεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 13:28:23 EST