προσανατιθημι • PROSANATIQHMI • prosanatithēmi

Search: προσανεθεντο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσανεθεντοπροσανατίθημιπροσανα·ε·θ(ε)·ντο2aor mp ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσανεθεντοπροσανατίθημιπροσανα·ε·θ(ε)·ντο2aor mp ind 3rd pl

προσ·ανα·τίθημι (-, -, 2nd ath. προσανα+θ(ε)-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσανεθουμηνπροσανα·ε·θ(ε)·ομην
2ndπροσανεθουπροσανα·ε·θ(ε)·ου
3rdπροσανεθειτοπροσανα·ε·θ(ε)·ετο
Pl1stπροσανεθουμεθαπροσανα·ε·θ(ε)·ομεθα
2ndπροσανεθεισθεπροσανα·ε·θ(ε)·εσθε
3rdπροσανεθουντοπροσανα·ε·θ(ε)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσανεθεμην[GNT]προσανα·ε·θ(ε)·μην
2ndπροσανεθεσοπροσανα·ε·θ(ε)·σο
3rdπροσανεθετοπροσανα·ε·θ(ε)·το
Pl1stπροσανεθεμενπροσανα·ε·θ(ε)·μενπροσανεθεμεθαπροσανα·ε·θ(ε)·μεθα
2ndπροσανεθετεπροσανα·ε·θ(ε)·τεπροσανεθεσθεπροσανα·ε·θ(ε)·σθε
3rdπροσανεθεσανπροσανα·ε·θ(ε)·σανπροσανεθεντο[GNT]προσανα·ε·θ(ε)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαναθωπροσανα·θ(ε)·ωπροσαναθωμαιπροσανα·θ(ε)·ωμαι
2ndπροσαναθῃςπροσανα·θ(ε)·ῃςπροσαναθῃπροσανα·θ(ε)·ῃ
3rdπροσαναθῃπροσανα·θ(ε)·ῃπροσαναθηταιπροσανα·θ(ε)·ηται
Pl1stπροσαναθωμενπροσανα·θ(ε)·ωμενπροσαναθωμεθαπροσανα·θ(ε)·ωμεθα
2ndπροσαναθητεπροσανα·θ(ε)·ητεπροσαναθησθεπροσανα·θ(ε)·ησθε
3rdπροσαναθωσιν, προσαναθωσιπροσανα·θ(ε)·ωσι(ν)προσαναθωνταιπροσανα·θ(ε)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαναθοιμηνπροσανα·θ(ε)·οιμην
2ndπροσαναθοιοπροσανα·θ(ε)·οιο
3rdπροσαναθοιτοπροσανα·θ(ε)·οιτο
Pl1stπροσαναθοιμεθαπροσανα·θ(ε)·οιμεθα
2ndπροσαναθοισθεπροσανα·θ(ε)·οισθε
3rdπροσαναθοιντοπροσανα·θ(ε)·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαναθειηνπροσανα·θ(ε)·ιηνπροσαναθειμηνπροσανα·θ(ε)·ιμην
2ndπροσαναθειηςπροσανα·θ(ε)·ιηςπροσαναθειοπροσανα·θ(ε)·ιο
3rdπροσαναθειηπροσανα·θ(ε)·ιηπροσαναθειτοπροσανα·θ(ε)·ιτο
Pl1stπροσαναθειημεν, προσαναθειμενπροσανα·θ(ε)·ιημεν, προσανα·θ(ε)·ιμεν classicalπροσαναθειμεθαπροσανα·θ(ε)·ιμεθα
2ndπροσαναθειητε, προσαναθειτεπροσανα·θ(ε)·ιητε, προσανα·θ(ε)·ιτε classicalπροσαναθεισθεπροσανα·θ(ε)·ισθε
3rdπροσαναθειησαν, προσαναθειενπροσανα·θ(ε)·ιησαν, προσανα·θ(ε)·ιεν classicalπροσαναθειντοπροσανα·θ(ε)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσαναθουπροσανα·θ(ε)·ου
3rdπροσαναθεισθωπροσανα·θ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπροσαναθεισθεπροσανα·θ(ε)·εσθε
3rdπροσαναθεισθωσαν, προσαναθεισθωνπροσανα·θ(ε)·εσθωσαν, προσανα·θ(ε)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσαναθεθι, προσαναθεςπροσανα·θ(ε)·θι, προσανα·θ(ε)·ςπροσαναθεσοπροσανα·θ(ε)·σο
3rdπροσαναθετωπροσανα·θ(ε)·τωπροσαναθεσθωπροσανα·θ(ε)·σθω
Pl1st
2ndπροσαναθετεπροσανα·θ(ε)·τεπροσαναθεσθεπροσανα·θ(ε)·σθε
3rdπροσαναθετωσαν, προσαναθεντωνπροσανα·θ(ε)·τωσαν, προσανα·θ(ε)·ντων classicalπροσαναθεσθωσαν, προσαναθεσθωνπροσανα·θ(ε)·σθωσαν, προσανα·θ(ε)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσαναθεναι, προσαναθειναι​προσανα·θ(ε)·ναι, προσανα·θ(ε)·εναι​προσαναθεσθαι​προσανα·θ(ε)·σθαι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαναθεισαπροσαναθειςπροσαναθενπροσανα·θ(ε)·εσ·απροσανα·θ(ε)·[ντ]·ςπροσανα·θ(ε)·ν[τ]
Nom
Accπροσαναθεισανπροσαναθενταπροσανα·θ(ε)·εσ·ανπροσανα·θ(ε)·ντ·α
Datπροσαναθεισῃπροσαναθεντιπροσανα·θ(ε)·εσ·ῃπροσανα·θ(ε)·ντ·ι
Genπροσαναθεισηςπροσαναθεντοςπροσανα·θ(ε)·εσ·ηςπροσανα·θ(ε)·ντ·ος
PlVocπροσαναθεισαιπροσαναθεντεςπροσαναθενταπροσανα·θ(ε)·εσ·αιπροσανα·θ(ε)·ντ·εςπροσανα·θ(ε)·ντ·α
Nom
Accπροσαναθεισαςπροσαναθενταςπροσανα·θ(ε)·εσ·αςπροσανα·θ(ε)·ντ·ας
Datπροσαναθεισαιςπροσαναθεισι, προσαναθεισινπροσανα·θ(ε)·εσ·αιςπροσανα·θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > προσαναθεισι, προσανα·θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > προσαναθεισιν
Genπροσαναθεισωνπροσαναθεντωνπροσανα·θ(ε)·εσ·ωνπροσανα·θ(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαναθεμενηπροσαναθεμενεπροσανα·θ(ε)·μεν·ηπροσανα·θ(ε)·μεν·ε
Nomπροσαναθεμενοςπροσανα·θ(ε)·μεν·ος
Accπροσαναθεμενηνπροσαναθεμενονπροσανα·θ(ε)·μεν·ηνπροσανα·θ(ε)·μεν·ον
Datπροσαναθεμενῃπροσαναθεμενῳπροσανα·θ(ε)·μεν·ῃπροσανα·θ(ε)·μεν·ῳ
Genπροσαναθεμενηςπροσαναθεμενουπροσανα·θ(ε)·μεν·ηςπροσανα·θ(ε)·μεν·ου
PlVocπροσαναθεμεναιπροσαναθεμενοιπροσαναθεμεναπροσανα·θ(ε)·μεν·αιπροσανα·θ(ε)·μεν·οιπροσανα·θ(ε)·μεν·α
Nom
Accπροσαναθεμεναςπροσαναθεμενουςπροσανα·θ(ε)·μεν·αςπροσανα·θ(ε)·μεν·ους
Datπροσαναθεμεναιςπροσαναθεμενοιςπροσανα·θ(ε)·μεν·αιςπροσανα·θ(ε)·μεν·οις
Genπροσαναθεμενωνπροσαναθεμενωνπροσανα·θ(ε)·μεν·ωνπροσανα·θ(ε)·μεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Jan-2020 23:09:38 EST