προσαναβαινω • PROSANABAINW • prosanabainō

Search: προσαναβαινει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσαναβαινει; προσαναβαινειπροσαναβαίνωπροσανα·βαιν·ει; προσανα·βαιν·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσαναβαινειπροσαναβαίνωπροσανα·βαιν·ειpres act ind 3rd sg
προσαναβαινειπροσαναβαίνωπροσανα·βαιν·ειpres mp ind 2nd sg classical

προσ·ανα·βαίνω (προσανα+βαιν-, προσανα+βη·σ-, 2nd ath. προσανα+β(η)-/ath. προσανα+β(α)-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαναβαινωπροσανα·βαιν·ωπροσαναβαινομαιπροσανα·βαιν·ομαι
2ndπροσαναβαινειςπροσανα·βαιν·ειςπροσαναβαινῃ, προσαναβαινει[LXX], προσαναβαινεσαιπροσανα·βαιν·ῃ, προσανα·βαιν·ει classical, προσανα·βαιν·εσαι alt
3rdπροσαναβαινει[LXX]προσανα·βαιν·ειπροσαναβαινεταιπροσανα·βαιν·εται
Pl1stπροσαναβαινομενπροσανα·βαιν·ομενπροσαναβαινομεθαπροσανα·βαιν·ομεθα
2ndπροσαναβαινετεπροσανα·βαιν·ετεπροσαναβαινεσθεπροσανα·βαιν·εσθε
3rdπροσαναβαινουσιν, προσαναβαινουσιπροσανα·βαιν·ουσι(ν)προσαναβαινονταιπροσανα·βαιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαναβαινωπροσανα·βαιν·ωπροσαναβαινωμαιπροσανα·βαιν·ωμαι
2ndπροσαναβαινῃςπροσανα·βαιν·ῃςπροσαναβαινῃπροσανα·βαιν·ῃ
3rdπροσαναβαινῃπροσανα·βαιν·ῃπροσαναβαινηταιπροσανα·βαιν·ηται
Pl1stπροσαναβαινωμενπροσανα·βαιν·ωμενπροσαναβαινωμεθαπροσανα·βαιν·ωμεθα
2ndπροσαναβαινητεπροσανα·βαιν·ητεπροσαναβαινησθεπροσανα·βαιν·ησθε
3rdπροσαναβαινωσιν, προσαναβαινωσιπροσανα·βαιν·ωσι(ν)προσαναβαινωνταιπροσανα·βαιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαναβαινοιμιπροσανα·βαιν·οιμιπροσαναβαινοιμηνπροσανα·βαιν·οιμην
2ndπροσαναβαινοιςπροσανα·βαιν·οιςπροσαναβαινοιοπροσανα·βαιν·οιο
3rdπροσαναβαινοιπροσανα·βαιν·οιπροσαναβαινοιτοπροσανα·βαιν·οιτο
Pl1stπροσαναβαινοιμενπροσανα·βαιν·οιμενπροσαναβαινοιμεθαπροσανα·βαιν·οιμεθα
2ndπροσαναβαινοιτεπροσανα·βαιν·οιτεπροσαναβαινοισθεπροσανα·βαιν·οισθε
3rdπροσαναβαινοιεν, προσαναβαινοισανπροσανα·βαιν·οιεν, προσανα·βαιν·οισαν altπροσαναβαινοιντοπροσανα·βαιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσαναβαινεπροσανα·βαιν·επροσαναβαινουπροσανα·βαιν·ου
3rdπροσαναβαινετωπροσανα·βαιν·ετωπροσαναβαινεσθωπροσανα·βαιν·εσθω
Pl1st
2ndπροσαναβαινετεπροσανα·βαιν·ετεπροσαναβαινεσθεπροσανα·βαιν·εσθε
3rdπροσαναβαινετωσαν, προσαναβαινοντωνπροσανα·βαιν·ετωσαν, προσανα·βαιν·οντων classicalπροσαναβαινεσθωσαν, προσαναβαινεσθωνπροσανα·βαιν·εσθωσαν, προσανα·βαιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσαναβαινειν​προσανα·βαιν·ειν​προσαναβαινεσθαι​προσανα·βαιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαναβαινουσαπροσαναβαινονπροσανα·βαιν·ουσ·απροσανα·βαιν·ο[υ]ν[τ]
Nomπροσαναβαινωνπροσανα·βαιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσαναβαινουσανπροσαναβαινονταπροσανα·βαιν·ουσ·ανπροσανα·βαιν·ο[υ]ντ·α
Datπροσαναβαινουσῃπροσαναβαινοντιπροσανα·βαιν·ουσ·ῃπροσανα·βαιν·ο[υ]ντ·ι
Genπροσαναβαινουσηςπροσαναβαινοντοςπροσανα·βαιν·ουσ·ηςπροσανα·βαιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσαναβαινουσαιπροσαναβαινοντεςπροσαναβαινονταπροσανα·βαιν·ουσ·αιπροσανα·βαιν·ο[υ]ντ·εςπροσανα·βαιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσαναβαινουσαςπροσαναβαινονταςπροσανα·βαιν·ουσ·αςπροσανα·βαιν·ο[υ]ντ·ας
Datπροσαναβαινουσαιςπροσαναβαινουσι, προσαναβαινουσινπροσανα·βαιν·ουσ·αιςπροσανα·βαιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσαναβαινουσωνπροσαναβαινοντωνπροσανα·βαιν·ουσ·ωνπροσανα·βαιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαναβαινομενηπροσαναβαινομενεπροσανα·βαιν·ομεν·ηπροσανα·βαιν·ομεν·ε
Nomπροσαναβαινομενοςπροσανα·βαιν·ομεν·ος
Accπροσαναβαινομενηνπροσαναβαινομενονπροσανα·βαιν·ομεν·ηνπροσανα·βαιν·ομεν·ον
Datπροσαναβαινομενῃπροσαναβαινομενῳπροσανα·βαιν·ομεν·ῃπροσανα·βαιν·ομεν·ῳ
Genπροσαναβαινομενηςπροσαναβαινομενουπροσανα·βαιν·ομεν·ηςπροσανα·βαιν·ομεν·ου
PlVocπροσαναβαινομεναιπροσαναβαινομενοιπροσαναβαινομεναπροσανα·βαιν·ομεν·αιπροσανα·βαιν·ομεν·οιπροσανα·βαιν·ομεν·α
Nom
Accπροσαναβαινομεναςπροσαναβαινομενουςπροσανα·βαιν·ομεν·αςπροσανα·βαιν·ομεν·ους
Datπροσαναβαινομεναιςπροσαναβαινομενοιςπροσανα·βαιν·ομεν·αιςπροσανα·βαιν·ομεν·οις
Genπροσαναβαινομενωνπροσαναβαινομενωνπροσανα·βαιν·ομεν·ωνπροσανα·βαιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσανεβαινονπροσανα·ε·βαιν·ονπροσανεβαινομηνπροσανα·ε·βαιν·ομην
2ndπροσανεβαινεςπροσανα·ε·βαιν·εςπροσανεβαινουπροσανα·ε·βαιν·ου
3rdπροσανεβαινεν, προσανεβαινεπροσανα·ε·βαιν·ε(ν)προσανεβαινετοπροσανα·ε·βαιν·ετο
Pl1stπροσανεβαινομενπροσανα·ε·βαιν·ομενπροσανεβαινομεθαπροσανα·ε·βαιν·ομεθα
2ndπροσανεβαινετεπροσανα·ε·βαιν·ετεπροσανεβαινεσθεπροσανα·ε·βαιν·εσθε
3rdπροσανεβαινον, προσανεβαινοσανπροσανα·ε·βαιν·ον, προσανα·ε·βαιν·οσαν altπροσανεβαινοντοπροσανα·ε·βαιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαναβησομαιπροσανα·βη·σομαι
2ndπροσαναβησῃ, προσαναβησει, προσαναβησεσαιπροσανα·βη·σῃ, προσανα·βη·σει classical, προσανα·βη·σεσαι alt
3rdπροσαναβησεται[LXX]προσανα·βη·σεται
Pl1stπροσαναβησομεθαπροσανα·βη·σομεθα
2ndπροσαναβησεσθεπροσανα·βη·σεσθε
3rdπροσαναβησονταιπροσανα·βη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαναβησοιμηνπροσανα·βη·σοιμην
2ndπροσαναβησοιοπροσανα·βη·σοιο
3rdπροσαναβησοιτοπροσανα·βη·σοιτο
Pl1stπροσαναβησοιμεθαπροσανα·βη·σοιμεθα
2ndπροσαναβησοισθεπροσανα·βη·σοισθε
3rdπροσαναβησοιντοπροσανα·βη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσαναβησεσθαι​προσανα·βη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαναβησομενηπροσαναβησομενεπροσανα·βη·σομεν·ηπροσανα·βη·σομεν·ε
Nomπροσαναβησομενοςπροσανα·βη·σομεν·ος
Accπροσαναβησομενηνπροσαναβησομενονπροσανα·βη·σομεν·ηνπροσανα·βη·σομεν·ον
Datπροσαναβησομενῃπροσαναβησομενῳπροσανα·βη·σομεν·ῃπροσανα·βη·σομεν·ῳ
Genπροσαναβησομενηςπροσαναβησομενουπροσανα·βη·σομεν·ηςπροσανα·βη·σομεν·ου
PlVocπροσαναβησομεναιπροσαναβησομενοιπροσαναβησομεναπροσανα·βη·σομεν·αιπροσανα·βη·σομεν·οιπροσανα·βη·σομεν·α
Nom
Accπροσαναβησομεναςπροσαναβησομενουςπροσανα·βη·σομεν·αςπροσανα·βη·σομεν·ους
Datπροσαναβησομεναιςπροσαναβησομενοιςπροσανα·βη·σομεν·αιςπροσανα·βη·σομεν·οις
Genπροσαναβησομενωνπροσαναβησομενωνπροσανα·βη·σομεν·ωνπροσανα·βη·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσανεβηνπροσανα·ε·β(η)·^ν
2ndπροσανεβης, προσανεβησθαπροσανα·ε·β(η)·^ς, προσανα·ε·β(η)·^σθα classical
3rdπροσανεβηπροσανα·ε·β(η)·^
Pl1stπροσανεβημενπροσανα·ε·β(η)·μεν
2ndπροσανεβητεπροσανα·ε·β(η)·τε
3rdπροσανεβησαν[LXX]προσανα·ε·β(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαναβωπροσανα·β(η)·ω
2ndπροσαναβῃςπροσανα·β(η)·ῃς
3rdπροσαναβῃπροσανα·β(η)·ῃ
Pl1stπροσαναβωμενπροσανα·β(η)·ωμεν
2ndπροσαναβητεπροσανα·β(η)·ητε
3rdπροσαναβωσιν, προσαναβωσιπροσανα·β(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαναβαιηνπροσανα·β(α)·ιην
2ndπροσαναβαιηςπροσανα·β(α)·ιης
3rdπροσαναβαιηπροσανα·β(α)·ιη
Pl1stπροσαναβαιημεν, προσαναβαιμενπροσανα·β(α)·ιημεν, προσανα·β(α)·ιμεν classical
2ndπροσαναβαιητε, προσαναβαιτεπροσανα·β(α)·ιητε, προσανα·β(α)·ιτε classical
3rdπροσαναβαιησαν, προσαναβαιενπροσανα·β(α)·ιησαν, προσανα·β(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσαναβαπροσανα·β(α)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσαναβηθι[GNT], προσαναβηςπροσανα·β(η)·θι, προσανα·β(η)·ς
3rdπροσαναβητωπροσανα·β(η)·τω
Pl1st
2ndπροσαναβητεπροσανα·β(η)·τε
3rdπροσαναβητωσαν, προσαναβηντωνπροσανα·β(η)·τωσαν, προσανα·β(η)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσαναβηναι[LXX]​προσανα·β(η)·ναι, προσανα·β(η)·εναι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαναβασαπροσαναβαςπροσαναβανπροσανα·β(α)·εσ·απροσανα·β(α)·[ντ]·ςπροσανα·β(α)·ν[τ]
Nom
Accπροσαναβασανπροσαναβανταπροσανα·β(α)·εσ·ανπροσανα·β(α)·ντ·α
Datπροσαναβασῃπροσαναβαντιπροσανα·β(α)·εσ·ῃπροσανα·β(α)·ντ·ι
Genπροσαναβασηςπροσαναβαντοςπροσανα·β(α)·εσ·ηςπροσανα·β(α)·ντ·ος
PlVocπροσαναβασαιπροσαναβαντες[LXX]προσαναβανταπροσανα·β(α)·εσ·αιπροσανα·β(α)·ντ·εςπροσανα·β(α)·ντ·α
Nom
Accπροσαναβασαςπροσαναβανταςπροσανα·β(α)·εσ·αςπροσανα·β(α)·ντ·ας
Datπροσαναβασαιςπροσαναβασι, προσαναβασινπροσανα·β(α)·εσ·αιςπροσανα·β(α)·[ντ]·σι(ν)
Genπροσαναβασωνπροσαναβαντωνπροσανα·β(α)·εσ·ωνπροσανα·β(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Apr-2019 22:10:55 EDT