προσαγορευω • PROSAGOREUW • prosagoreuō

Search: προσαγορευθεντος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προσαγορευθεντος; προσαγορευθεντοςπροσαγορεύωπροσ·αγορευ·θε[ι]ντ·ος; προσ·αγορευ·θε[ι]ντ·οςaor θη ptcp mas gen sg; aor θη ptcp neu gen sg

προσ·αγορεύω (προσ+αγορευ-, προσ+αγορευ·σ-, προσ+αγορευ·σ-, -, προσ+ηγορευ-, προσ+αγορευ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαγορευωπροσ·αγορευ·ωπροσαγορευομαιπροσ·αγορευ·ομαι
2ndπροσαγορευειςπροσ·αγορευ·ειςπροσαγορευῃ, προσαγορευει, προσαγορευεσαιπροσ·αγορευ·ῃ, προσ·αγορευ·ει classical, προσ·αγορευ·εσαι alt
3rdπροσαγορευειπροσ·αγορευ·ειπροσαγορευεταιπροσ·αγορευ·εται
Pl1stπροσαγορευομενπροσ·αγορευ·ομενπροσαγορευομεθαπροσ·αγορευ·ομεθα
2ndπροσαγορευετεπροσ·αγορευ·ετεπροσαγορευεσθεπροσ·αγορευ·εσθε
3rdπροσαγορευουσιν[LXX], προσαγορευουσιπροσ·αγορευ·ουσι(ν), προσ·αγορευ·ουσι(ν)προσαγορευονταιπροσ·αγορευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαγορευωπροσ·αγορευ·ωπροσαγορευωμαιπροσ·αγορευ·ωμαι
2ndπροσαγορευῃςπροσ·αγορευ·ῃςπροσαγορευῃπροσ·αγορευ·ῃ
3rdπροσαγορευῃπροσ·αγορευ·ῃπροσαγορευηταιπροσ·αγορευ·ηται
Pl1stπροσαγορευωμενπροσ·αγορευ·ωμενπροσαγορευωμεθαπροσ·αγορευ·ωμεθα
2ndπροσαγορευητεπροσ·αγορευ·ητεπροσαγορευησθεπροσ·αγορευ·ησθε
3rdπροσαγορευωσιν, προσαγορευωσιπροσ·αγορευ·ωσι(ν)προσαγορευωνταιπροσ·αγορευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαγορευοιμιπροσ·αγορευ·οιμιπροσαγορευοιμηνπροσ·αγορευ·οιμην
2ndπροσαγορευοιςπροσ·αγορευ·οιςπροσαγορευοιοπροσ·αγορευ·οιο
3rdπροσαγορευοιπροσ·αγορευ·οιπροσαγορευοιτοπροσ·αγορευ·οιτο
Pl1stπροσαγορευοιμενπροσ·αγορευ·οιμενπροσαγορευοιμεθαπροσ·αγορευ·οιμεθα
2ndπροσαγορευοιτεπροσ·αγορευ·οιτεπροσαγορευοισθεπροσ·αγορευ·οισθε
3rdπροσαγορευοιεν, προσαγορευοισανπροσ·αγορευ·οιεν, προσ·αγορευ·οισαν altπροσαγορευοιντοπροσ·αγορευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσαγορευεπροσ·αγορευ·επροσαγορευουπροσ·αγορευ·ου
3rdπροσαγορευετωπροσ·αγορευ·ετωπροσαγορευεσθωπροσ·αγορευ·εσθω
Pl1st
2ndπροσαγορευετεπροσ·αγορευ·ετεπροσαγορευεσθεπροσ·αγορευ·εσθε
3rdπροσαγορευετωσαν, προσαγορευοντωνπροσ·αγορευ·ετωσαν, προσ·αγορευ·οντων classicalπροσαγορευεσθωσαν, προσαγορευεσθωνπροσ·αγορευ·εσθωσαν, προσ·αγορευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσαγορευειν​προσ·αγορευ·ειν​προσαγορευεσθαι​προσ·αγορευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαγορευουσαπροσαγορευονπροσ·αγορευ·ουσ·απροσ·αγορευ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροσαγορευωνπροσ·αγορευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροσαγορευουσανπροσαγορευονταπροσ·αγορευ·ουσ·ανπροσ·αγορευ·ο[υ]ντ·α
Datπροσαγορευουσῃπροσαγορευοντιπροσ·αγορευ·ουσ·ῃπροσ·αγορευ·ο[υ]ντ·ι
Genπροσαγορευουσηςπροσαγορευοντοςπροσ·αγορευ·ουσ·ηςπροσ·αγορευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροσαγορευουσαιπροσαγορευοντεςπροσαγορευονταπροσ·αγορευ·ουσ·αιπροσ·αγορευ·ο[υ]ντ·εςπροσ·αγορευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσαγορευουσαςπροσαγορευονταςπροσ·αγορευ·ουσ·αςπροσ·αγορευ·ο[υ]ντ·ας
Datπροσαγορευουσαιςπροσαγορευουσι, προσαγορευουσιν[LXX]προσ·αγορευ·ουσ·αιςπροσ·αγορευ·ου[ντ]·σι(ν), προσ·αγορευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροσαγορευουσωνπροσαγορευοντωνπροσ·αγορευ·ουσ·ωνπροσ·αγορευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαγορευομενηπροσαγορευομενεπροσ·αγορευ·ομεν·ηπροσ·αγορευ·ομεν·ε
Nomπροσαγορευομενος[LXX]προσ·αγορευ·ομεν·ος
Accπροσαγορευομενηνπροσαγορευομενονπροσ·αγορευ·ομεν·ηνπροσ·αγορευ·ομεν·ον
Datπροσαγορευομενῃπροσαγορευομενῳπροσ·αγορευ·ομεν·ῃπροσ·αγορευ·ομεν·ῳ
Genπροσαγορευομενηςπροσαγορευομενουπροσ·αγορευ·ομεν·ηςπροσ·αγορευ·ομεν·ου
PlVocπροσαγορευομεναιπροσαγορευομενοιπροσαγορευομεναπροσ·αγορευ·ομεν·αιπροσ·αγορευ·ομεν·οιπροσ·αγορευ·ομεν·α
Nom
Accπροσαγορευομεναςπροσαγορευομενουςπροσ·αγορευ·ομεν·αςπροσ·αγορευ·ομεν·ους
Datπροσαγορευομεναιςπροσαγορευομενοιςπροσ·αγορευ·ομεν·αιςπροσ·αγορευ·ομεν·οις
Genπροσαγορευομενωνπροσαγορευομενωνπροσ·αγορευ·ομεν·ωνπροσ·αγορευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσηγορευονπροσ·ε·αγορευ·ονπροσηγορευομηνπροσ·ε·αγορευ·ομην
2ndπροσηγορευεςπροσ·ε·αγορευ·εςπροσηγορευουπροσ·ε·αγορευ·ου
3rdπροσηγορευεν, προσηγορευεπροσ·ε·αγορευ·ε(ν)προσηγορευετοπροσ·ε·αγορευ·ετο
Pl1stπροσηγορευομενπροσ·ε·αγορευ·ομενπροσηγορευομεθαπροσ·ε·αγορευ·ομεθα
2ndπροσηγορευετεπροσ·ε·αγορευ·ετεπροσηγορευεσθεπροσ·ε·αγορευ·εσθε
3rdπροσηγορευον, προσηγορευοσανπροσ·ε·αγορευ·ον, προσ·ε·αγορευ·οσαν altπροσηγορευοντοπροσ·ε·αγορευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαγορευσωπροσ·αγορευ·σωπροσαγορευσομαιπροσ·αγορευ·σομαι
2ndπροσαγορευσεις[LXX]προσ·αγορευ·σειςπροσαγορευσῃ, προσαγορευσει, προσαγορευσεσαιπροσ·αγορευ·σῃ, προσ·αγορευ·σει classical, προσ·αγορευ·σεσαι alt
3rdπροσαγορευσειπροσ·αγορευ·σειπροσαγορευσεταιπροσ·αγορευ·σεται
Pl1stπροσαγορευσομενπροσ·αγορευ·σομενπροσαγορευσομεθαπροσ·αγορευ·σομεθα
2ndπροσαγορευσετεπροσ·αγορευ·σετεπροσαγορευσεσθεπροσ·αγορευ·σεσθε
3rdπροσαγορευσουσιν, προσαγορευσουσιπροσ·αγορευ·σουσι(ν)προσαγορευσονταιπροσ·αγορευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαγορευσοιμιπροσ·αγορευ·σοιμιπροσαγορευσοιμηνπροσ·αγορευ·σοιμην
2ndπροσαγορευσοιςπροσ·αγορευ·σοιςπροσαγορευσοιοπροσ·αγορευ·σοιο
3rdπροσαγορευσοιπροσ·αγορευ·σοιπροσαγορευσοιτοπροσ·αγορευ·σοιτο
Pl1stπροσαγορευσοιμενπροσ·αγορευ·σοιμενπροσαγορευσοιμεθαπροσ·αγορευ·σοιμεθα
2ndπροσαγορευσοιτεπροσ·αγορευ·σοιτεπροσαγορευσοισθεπροσ·αγορευ·σοισθε
3rdπροσαγορευσοιενπροσ·αγορευ·σοιενπροσαγορευσοιντοπροσ·αγορευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσαγορευσειν​προσ·αγορευ·σειν​προσαγορευσεσθαι​προσ·αγορευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαγορευσουσαπροσαγορευσονπροσ·αγορευ·σουσ·απροσ·αγορευ·σο[υ]ν[τ]
Nomπροσαγορευσωνπροσ·αγορευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπροσαγορευσουσανπροσαγορευσονταπροσ·αγορευ·σουσ·ανπροσ·αγορευ·σο[υ]ντ·α
Datπροσαγορευσουσῃπροσαγορευσοντιπροσ·αγορευ·σουσ·ῃπροσ·αγορευ·σο[υ]ντ·ι
Genπροσαγορευσουσηςπροσαγορευσοντοςπροσ·αγορευ·σουσ·ηςπροσ·αγορευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπροσαγορευσουσαιπροσαγορευσοντεςπροσαγορευσονταπροσ·αγορευ·σουσ·αιπροσ·αγορευ·σο[υ]ντ·εςπροσ·αγορευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπροσαγορευσουσαςπροσαγορευσονταςπροσ·αγορευ·σουσ·αςπροσ·αγορευ·σο[υ]ντ·ας
Datπροσαγορευσουσαιςπροσαγορευσουσι, προσαγορευσουσινπροσ·αγορευ·σουσ·αιςπροσ·αγορευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπροσαγορευσουσωνπροσαγορευσοντωνπροσ·αγορευ·σουσ·ωνπροσ·αγορευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαγορευσομενηπροσαγορευσομενεπροσ·αγορευ·σομεν·ηπροσ·αγορευ·σομεν·ε
Nomπροσαγορευσομενοςπροσ·αγορευ·σομεν·ος
Accπροσαγορευσομενηνπροσαγορευσομενονπροσ·αγορευ·σομεν·ηνπροσ·αγορευ·σομεν·ον
Datπροσαγορευσομενῃπροσαγορευσομενῳπροσ·αγορευ·σομεν·ῃπροσ·αγορευ·σομεν·ῳ
Genπροσαγορευσομενηςπροσαγορευσομενουπροσ·αγορευ·σομεν·ηςπροσ·αγορευ·σομεν·ου
PlVocπροσαγορευσομεναιπροσαγορευσομενοιπροσαγορευσομεναπροσ·αγορευ·σομεν·αιπροσ·αγορευ·σομεν·οιπροσ·αγορευ·σομεν·α
Nom
Accπροσαγορευσομεναςπροσαγορευσομενουςπροσ·αγορευ·σομεν·αςπροσ·αγορευ·σομεν·ους
Datπροσαγορευσομεναιςπροσαγορευσομενοιςπροσ·αγορευ·σομεν·αιςπροσ·αγορευ·σομεν·οις
Genπροσαγορευσομενωνπροσαγορευσομενωνπροσ·αγορευ·σομεν·ωνπροσ·αγορευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσηγορευσαπροσ·ε·αγορευ·σαπροσηγορευσαμηνπροσ·ε·αγορευ·σαμην
2ndπροσηγορευσαςπροσ·ε·αγορευ·σαςπροσηγορευσωπροσ·ε·αγορευ·σω
3rdπροσηγορευσεν, προσηγορευσεπροσ·ε·αγορευ·σε(ν)προσηγορευσατοπροσ·ε·αγορευ·σατο
Pl1stπροσηγορευσαμενπροσ·ε·αγορευ·σαμενπροσηγορευσαμεθαπροσ·ε·αγορευ·σαμεθα
2ndπροσηγορευσατεπροσ·ε·αγορευ·σατεπροσηγορευσασθεπροσ·ε·αγορευ·σασθε
3rdπροσηγορευσαν[LXX]προσ·ε·αγορευ·σανπροσηγορευσαντοπροσ·ε·αγορευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαγορευσωπροσ·αγορευ·σωπροσαγορευσωμαιπροσ·αγορευ·σωμαι
2ndπροσαγορευσῃςπροσ·αγορευ·σῃςπροσαγορευσῃπροσ·αγορευ·σῃ
3rdπροσαγορευσῃπροσ·αγορευ·σῃπροσαγορευσηταιπροσ·αγορευ·σηται
Pl1stπροσαγορευσωμενπροσ·αγορευ·σωμενπροσαγορευσωμεθαπροσ·αγορευ·σωμεθα
2ndπροσαγορευσητεπροσ·αγορευ·σητεπροσαγορευσησθεπροσ·αγορευ·σησθε
3rdπροσαγορευσωσιν, προσαγορευσωσιπροσ·αγορευ·σωσι(ν)προσαγορευσωνταιπροσ·αγορευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσαγορευσαιμιπροσ·αγορευ·σαιμιπροσαγορευσαιμηνπροσ·αγορευ·σαιμην
2ndπροσαγορευσαις, προσαγορευσειαςπροσ·αγορευ·σαις, προσ·αγορευ·σειας classicalπροσαγορευσαιοπροσ·αγορευ·σαιο
3rdπροσαγορευσαι, προσαγορευσειεπροσ·αγορευ·σαι, προσ·αγορευ·σειε classicalπροσαγορευσαιτοπροσ·αγορευ·σαιτο
Pl1stπροσαγορευσαιμενπροσ·αγορευ·σαιμενπροσαγορευσαιμεθαπροσ·αγορευ·σαιμεθα
2ndπροσαγορευσαιτεπροσ·αγορευ·σαιτεπροσαγορευσαισθεπροσ·αγορευ·σαισθε
3rdπροσαγορευσαιεν, προσαγορευσαισαν, προσαγορευσειαν, προσαγορευσειενπροσ·αγορευ·σαιεν, προσ·αγορευ·σαισαν alt, προσ·αγορευ·σειαν classical, προσ·αγορευ·σειεν classicalπροσαγορευσαιντοπροσ·αγορευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσαγορευσονπροσ·αγορευ·σονπροσαγορευσαιπροσ·αγορευ·σαι
3rdπροσαγορευσατωπροσ·αγορευ·σατωπροσαγορευσασθωπροσ·αγορευ·σασθω
Pl1st
2ndπροσαγορευσατεπροσ·αγορευ·σατεπροσαγορευσασθεπροσ·αγορευ·σασθε
3rdπροσαγορευσατωσαν, προσαγορευσαντωνπροσ·αγορευ·σατωσαν, προσ·αγορευ·σαντων classicalπροσαγορευσασθωσαν, προσαγορευσασθωνπροσ·αγορευ·σασθωσαν, προσ·αγορευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσαγορευσαι​προσ·αγορευ·σαι​προσαγορευσασθαι​προσ·αγορευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαγορευσασαπροσαγορευσαςπροσαγορευσανπροσ·αγορευ·σασ·απροσ·αγορευ·σα[ντ]·ςπροσ·αγορευ·σαν[τ]
Nom
Accπροσαγορευσασανπροσαγορευσανταπροσ·αγορευ·σασ·ανπροσ·αγορευ·σαντ·α
Datπροσαγορευσασῃπροσαγορευσαντιπροσ·αγορευ·σασ·ῃπροσ·αγορευ·σαντ·ι
Genπροσαγορευσασηςπροσαγορευσαντοςπροσ·αγορευ·σασ·ηςπροσ·αγορευ·σαντ·ος
PlVocπροσαγορευσασαιπροσαγορευσαντεςπροσαγορευσανταπροσ·αγορευ·σασ·αιπροσ·αγορευ·σαντ·εςπροσ·αγορευ·σαντ·α
Nom
Accπροσαγορευσασαςπροσαγορευσανταςπροσ·αγορευ·σασ·αςπροσ·αγορευ·σαντ·ας
Datπροσαγορευσασαιςπροσαγορευσασι, προσαγορευσασινπροσ·αγορευ·σασ·αιςπροσ·αγορευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπροσαγορευσασωνπροσαγορευσαντωνπροσ·αγορευ·σασ·ωνπροσ·αγορευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαγορευσαμενηπροσαγορευσαμενεπροσ·αγορευ·σαμεν·ηπροσ·αγορευ·σαμεν·ε
Nomπροσαγορευσαμενοςπροσ·αγορευ·σαμεν·ος
Accπροσαγορευσαμενηνπροσαγορευσαμενονπροσ·αγορευ·σαμεν·ηνπροσ·αγορευ·σαμεν·ον
Datπροσαγορευσαμενῃπροσαγορευσαμενῳπροσ·αγορευ·σαμεν·ῃπροσ·αγορευ·σαμεν·ῳ
Genπροσαγορευσαμενηςπροσαγορευσαμενουπροσ·αγορευ·σαμεν·ηςπροσ·αγορευ·σαμεν·ου
PlVocπροσαγορευσαμεναιπροσαγορευσαμενοιπροσαγορευσαμεναπροσ·αγορευ·σαμεν·αιπροσ·αγορευ·σαμεν·οιπροσ·αγορευ·σαμεν·α
Nom
Accπροσαγορευσαμεναςπροσαγορευσαμενουςπροσ·αγορευ·σαμεν·αςπροσ·αγορευ·σαμεν·ους
Datπροσαγορευσαμεναιςπροσαγορευσαμενοιςπροσ·αγορευ·σαμεν·αιςπροσ·αγορευ·σαμεν·οις
Genπροσαγορευσαμενωνπροσαγορευσαμενωνπροσ·αγορευ·σαμεν·ωνπροσ·αγορευ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσηγορευμαιπροσ·ηγορευ·μαι
2ndπροσηγορευσαιπροσ·ηγορευ·σαι
3rdπροσηγορευταιπροσ·ηγορευ·ται
Pl1stπροσηγορευμεθαπροσ·ηγορευ·μεθα
2ndπροσηγορευσθεπροσ·ηγορευ·σθε
3rdπροσηγορευνται[LXX]προσ·ηγορευ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσηγορευσομαιπροσ·ηγορευ·σομαι
2ndπροσηγορευσῃ, προσηγορευσειπροσ·ηγορευ·σῃ, προσ·ηγορευ·σει classical
3rdπροσηγορευσεταιπροσ·ηγορευ·σεται
Pl1stπροσηγορευσομεθαπροσ·ηγορευ·σομεθα
2ndπροσηγορευσεσθεπροσ·ηγορευ·σεσθε
3rdπροσηγορευσονταιπροσ·ηγορευ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσηγορευσοιμηνπροσ·ηγορευ·σοιμην
2ndπροσηγορευσοιοπροσ·ηγορευ·σοιο
3rdπροσηγορευσοιτοπροσ·ηγορευ·σοιτο
Pl1stπροσηγορευσοιμεθαπροσ·ηγορευ·σοιμεθα
2ndπροσηγορευσοισθεπροσ·ηγορευ·σοισθε
3rdπροσηγορευσοιντοπροσ·ηγορευ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσηγορευσοπροσ·ηγορευ·σο
3rdπροσηγορευσθωπροσ·ηγορευ·σθω
Pl1st
2ndπροσηγορευσθεπροσ·ηγορευ·σθε
3rdπροσηγορευσθωσαν, προσηγορευσθωνπροσ·ηγορευ·σθωσαν, προσ·ηγορευ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσηγορευσθαι​προσ·ηγορευ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προσηγορευσεσθαι​προσ·ηγορευ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσηγορευμενηπροσηγορευμενεπροσ·ηγορευ·μεν·ηπροσ·ηγορευ·μεν·ε
Nomπροσηγορευμενοςπροσ·ηγορευ·μεν·ος
Accπροσηγορευμενηνπροσηγορευμενονπροσ·ηγορευ·μεν·ηνπροσ·ηγορευ·μεν·ον
Datπροσηγορευμενῃπροσηγορευμενῳπροσ·ηγορευ·μεν·ῃπροσ·ηγορευ·μεν·ῳ
Genπροσηγορευμενηςπροσηγορευμενουπροσ·ηγορευ·μεν·ηςπροσ·ηγορευ·μεν·ου
PlVocπροσηγορευμεναιπροσηγορευμενοιπροσηγορευμεναπροσ·ηγορευ·μεν·αιπροσ·ηγορευ·μεν·οιπροσ·ηγορευ·μεν·α
Nom
Accπροσηγορευμεναςπροσηγορευμενουςπροσ·ηγορευ·μεν·αςπροσ·ηγορευ·μεν·ους
Datπροσηγορευμεναιςπροσηγορευμενοιςπροσ·ηγορευ·μεν·αιςπροσ·ηγορευ·μεν·οις
Genπροσηγορευμενωνπροσηγορευμενωνπροσ·ηγορευ·μεν·ωνπροσ·ηγορευ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσηγορευμηνπροσ·ε·ηγορευ·μην
2ndπροσηγορευσοπροσ·ε·ηγορευ·σο
3rdπροσηγορευτοπροσ·ε·ηγορευ·το
Pl1stπροσηγορευμεθαπροσ·ε·ηγορευ·μεθα
2ndπροσηγορευσθεπροσ·ε·ηγορευ·σθε
3rdπροσηγορευντοπροσ·ε·ηγορευ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσηγορευθηνπροσ·ε·αγορευ·θην
2ndπροσηγορευθηςπροσ·ε·αγορευ·θης
3rdπροσηγορευθηπροσ·ε·αγορευ·θη
Pl1stπροσηγορευθημενπροσ·ε·αγορευ·θημεν
2ndπροσηγορευθητεπροσ·ε·αγορευ·θητε
3rdπροσηγορευθησανπροσ·ε·αγορευ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροσαγορευθησομαιπροσ·αγορευ·θησομαι
2ndπροσαγορευθησῃ, προσαγορευθησειπροσ·αγορευ·θησῃ, προσ·αγορευ·θησει classical
3rdπροσαγορευθησεταιπροσ·αγορευ·θησεται
Pl1stπροσαγορευθησομεθαπροσ·αγορευ·θησομεθα
2ndπροσαγορευθησεσθεπροσ·αγορευ·θησεσθε
3rdπροσαγορευθησονταιπροσ·αγορευ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσαγορευθωπροσ·αγορευ·θω
2ndπροσαγορευθῃςπροσ·αγορευ·θῃς
3rdπροσαγορευθῃπροσ·αγορευ·θῃ
Pl1stπροσαγορευθωμενπροσ·αγορευ·θωμεν
2ndπροσαγορευθητεπροσ·αγορευ·θητε
3rdπροσαγορευθωσιν, προσαγορευθωσιπροσ·αγορευ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροσαγορευθειηνπροσ·αγορευ·θειην
2ndπροσαγορευθειηςπροσ·αγορευ·θειης
3rdπροσαγορευθειηπροσ·αγορευ·θειη
Pl1stπροσαγορευθειημεν, προσαγορευθειμενπροσ·αγορευ·θειημεν, προσ·αγορευ·θειμεν classical
2ndπροσαγορευθειητε, προσαγορευθειτεπροσ·αγορευ·θειητε, προσ·αγορευ·θειτε classical
3rdπροσαγορευθειησαν, προσαγορευθειενπροσ·αγορευ·θειησαν, προσ·αγορευ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροσαγορευθησοιμηνπροσ·αγορευ·θησοιμην
2ndπροσαγορευθησοιοπροσ·αγορευ·θησοιο
3rdπροσαγορευθησοιτοπροσ·αγορευ·θησοιτο
Pl1stπροσαγορευθησοιμεθαπροσ·αγορευ·θησοιμεθα
2ndπροσαγορευθησοισθεπροσ·αγορευ·θησοισθε
3rdπροσαγορευθησοιντοπροσ·αγορευ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροσαγορευθητιπροσ·αγορευ·θητι
3rdπροσαγορευθητωπροσ·αγορευ·θητω
Pl1st
2ndπροσαγορευθητεπροσ·αγορευ·θητε
3rdπροσαγορευθητωσαν, προσαγορευθεντωνπροσ·αγορευ·θητωσαν, προσ·αγορευ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
προσαγορευθηναι​προσ·αγορευ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
προσαγορευθησεσθαι​προσ·αγορευ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαγορευθεισαπροσαγορευθεις[GNT]προσαγορευθενπροσ·αγορευ·θεισ·απροσ·αγορευ·θει[ντ]·ςπροσ·αγορευ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπροσαγορευθεισανπροσαγορευθενταπροσ·αγορευ·θεισ·ανπροσ·αγορευ·θε[ι]ντ·α
Datπροσαγορευθεισῃπροσαγορευθεντιπροσ·αγορευ·θεισ·ῃπροσ·αγορευ·θε[ι]ντ·ι
Genπροσαγορευθεισηςπροσαγορευθεντος[LXX]προσ·αγορευ·θεισ·ηςπροσ·αγορευ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπροσαγορευθεισαιπροσαγορευθεντεςπροσαγορευθενταπροσ·αγορευ·θεισ·αιπροσ·αγορευ·θε[ι]ντ·εςπροσ·αγορευ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπροσαγορευθεισαςπροσαγορευθενταςπροσ·αγορευ·θεισ·αςπροσ·αγορευ·θε[ι]ντ·ας
Datπροσαγορευθεισαιςπροσαγορευθεισι, προσαγορευθεισινπροσ·αγορευ·θεισ·αιςπροσ·αγορευ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπροσαγορευθεισωνπροσαγορευθεντωνπροσ·αγορευ·θεισ·ωνπροσ·αγορευ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροσαγορευθησομενηπροσαγορευθησομενεπροσ·αγορευ·θησομεν·ηπροσ·αγορευ·θησομεν·ε
Nomπροσαγορευθησομενοςπροσ·αγορευ·θησομεν·ος
Accπροσαγορευθησομενηνπροσαγορευθησομενονπροσ·αγορευ·θησομεν·ηνπροσ·αγορευ·θησομεν·ον
Datπροσαγορευθησομενῃπροσαγορευθησομενῳπροσ·αγορευ·θησομεν·ῃπροσ·αγορευ·θησομεν·ῳ
Genπροσαγορευθησομενηςπροσαγορευθησομενουπροσ·αγορευ·θησομεν·ηςπροσ·αγορευ·θησομεν·ου
PlVocπροσαγορευθησομεναιπροσαγορευθησομενοιπροσαγορευθησομεναπροσ·αγορευ·θησομεν·αιπροσ·αγορευ·θησομεν·οιπροσ·αγορευ·θησομεν·α
Nom
Accπροσαγορευθησομεναςπροσαγορευθησομενουςπροσ·αγορευ·θησομεν·αςπροσ·αγορευ·θησομεν·ους
Datπροσαγορευθησομεναιςπροσαγορευθησομενοιςπροσ·αγορευ·θησομεν·αιςπροσ·αγορευ·θησομεν·οις
Genπροσαγορευθησομενωνπροσαγορευθησομενωνπροσ·αγορευ·θησομεν·ωνπροσ·αγορευ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 23:36:39 EDT