προκειμαι • PROKEIMAI • prokeimai

Search: προκειμενον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προκειμενον; προκειμενονπρόκειμαιπρο·κει·μεν·ον; προ·κει·μεν·ονpres mp ptcp mas acc sg; pres mp ptcp neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προκειμενονπρόκειμαιπρο·κει·μεν·ονpres mp ptcp mas acc sg
προκειμενονπρόκειμαιπρο·κει·μεν·ονpres mp ptcp neu nom|acc|voc sg

πρό·κει·μαι (ath. προ+κει-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροκειομαιπρο·κει·ομαι
2ndπροκειῃ, προκειει, προκειεσαιπρο·κει·ῃ, προ·κει·ει classical, προ·κει·εσαι alt
3rdπροκειεταιπρο·κει·εται
Pl1stπροκειομεθαπρο·κει·ομεθα
2ndπροκειεσθεπρο·κει·εσθε
3rdπροκειονταιπρο·κει·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροκειμαιπρο·κει·μαι
2ndπροκεισαιπρο·κει·σαι
3rdπροκειται[GNT][LXX]προ·κει·ται
Pl1stπροκειμεθαπρο·κει·μεθα
2ndπροκεισθεπρο·κει·σθε
3rdπροκεινται[GNT]προ·κει·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροκειωμαιπρο·κει·ωμαι
2ndπροκειῃπρο·κει·ῃ
3rdπροκειηταιπρο·κει·ηται
Pl1stπροκειωμεθαπρο·κει·ωμεθα
2ndπροκειησθεπρο·κει·ησθε
3rdπροκειωνταιπρο·κει·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροκειοιμηνπρο·κει·οιμην
2ndπροκειοιοπρο·κει·οιο
3rdπροκειοιτοπρο·κει·οιτο
Pl1stπροκειοιμεθαπρο·κει·οιμεθα
2ndπροκειοισθεπρο·κει·οισθε
3rdπροκειοιντοπρο·κει·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροκειιμηνπρο·κει·ιμην
2ndπροκειιοπρο·κει·ιο
3rdπροκειιτοπρο·κει·ιτο
Pl1stπροκειιμεθαπρο·κει·ιμεθα
2ndπροκειισθεπρο·κει·ισθε
3rdπροκειιντοπρο·κει·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροκειουπρο·κει·ου
3rdπροκειεσθωπρο·κει·εσθω
Pl1st
2ndπροκειεσθεπρο·κει·εσθε
3rdπροκειεσθωσαν, προκειεσθωνπρο·κει·εσθωσαν, προ·κει·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροκεισοπρο·κει·σο
3rdπροκεισθωπρο·κει·σθω
Pl1st
2ndπροκεισθεπρο·κει·σθε
3rdπροκεισθωσαν, προκεισθωνπρο·κει·σθωσαν, προ·κει·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προκειεσθαι​προ·κει·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προκεισθαι​προ·κει·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροκειομενηπροκειομενεπρο·κει·ομεν·ηπρο·κει·ομεν·ε
Nomπροκειομενοςπρο·κει·ομεν·ος
Accπροκειομενηνπροκειομενονπρο·κει·ομεν·ηνπρο·κει·ομεν·ον
Datπροκειομενῃπροκειομενῳπρο·κει·ομεν·ῃπρο·κει·ομεν·ῳ
Genπροκειομενηςπροκειομενουπρο·κει·ομεν·ηςπρο·κει·ομεν·ου
PlVocπροκειομεναιπροκειομενοιπροκειομεναπρο·κει·ομεν·αιπρο·κει·ομεν·οιπρο·κει·ομεν·α
Nom
Accπροκειομεναςπροκειομενουςπρο·κει·ομεν·αςπρο·κει·ομεν·ους
Datπροκειομεναιςπροκειομενοιςπρο·κει·ομεν·αιςπρο·κει·ομεν·οις
Genπροκειομενωνπροκειομενωνπρο·κει·ομεν·ωνπρο·κει·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροκειμενηπροκειμενεπρο·κει·μεν·ηπρο·κει·μεν·ε
Nomπροκειμενοςπρο·κει·μεν·ος
Accπροκειμενην[LXX]προκειμενον[GNT][LXX]προ·κει·μεν·ηνπρο·κει·μεν·ον
Datπροκειμενῃπροκειμενῳπρο·κει·μεν·ῃπρο·κει·μεν·ῳ
Genπροκειμενης[GNT]προκειμενουπρο·κει·μεν·ηςπρο·κει·μεν·ου
PlVocπροκειμεναιπροκειμενοιπροκειμενα[LXX]προ·κει·μεν·αιπρο·κει·μεν·οιπρο·κει·μεν·α
Nom
Accπροκειμενας[LXX]προκειμενους[LXX]προ·κει·μεν·αςπρο·κει·μεν·ους
Datπροκειμεναιςπροκειμενοιςπρο·κει·μεν·αιςπρο·κει·μεν·οις
Genπροκειμενων[LXX]προκειμενων[LXX]προ·κει·μεν·ωνπρο·κει·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροεκειομηνπρο·ε·κει·ομην
2ndπροεκειουπρο·ε·κει·ου
3rdπροεκειετοπρο·ε·κει·ετο
Pl1stπροεκειομεθαπρο·ε·κει·ομεθα
2ndπροεκειεσθεπρο·ε·κει·εσθε
3rdπροεκειοντοπρο·ε·κει·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροεκειμηνπρο·ε·κει·μην
2ndπροεκεισοπρο·ε·κει·σο
3rdπροεκειτοπρο·ε·κει·το
Pl1stπροεκειμεθαπρο·ε·κει·μεθα
2ndπροεκεισθεπρο·ε·κει·σθε
3rdπροεκειντοπρο·ε·κει·ντο

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 12:20:44 EST