προτιθημι • PROTIQHMI • protithēmi

Search: προθησεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προθησειςπροτίθημιπρο·θη·σειςfut act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προθησειςπροτίθημιπρο·θη·σειςfut act ind 2nd sg

προ·τίθημι (-, προ+θη·σ-, προ+θη·κ- or 2nd ath. προ+θ(ε)-, -, προ+τεθει-, προ+τε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροθησωπρο·θη·σωπροθησομαιπρο·θη·σομαι
2ndπροθησεις[LXX]προ·θη·σειςπροθησῃ, προθησει, προθησεσαιπρο·θη·σῃ, προ·θη·σει classical, προ·θη·σεσαι alt
3rdπροθησειπρο·θη·σειπροθησεται[LXX]προ·θη·σεται
Pl1stπροθησομενπρο·θη·σομενπροθησομεθαπρο·θη·σομεθα
2ndπροθησετεπρο·θη·σετεπροθησεσθεπρο·θη·σεσθε
3rdπροθησουσιν, προθησουσιπρο·θη·σουσι(ν)προθησονταιπρο·θη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροθησοιμιπρο·θη·σοιμιπροθησοιμηνπρο·θη·σοιμην
2ndπροθησοιςπρο·θη·σοιςπροθησοιοπρο·θη·σοιο
3rdπροθησοιπρο·θη·σοιπροθησοιτοπρο·θη·σοιτο
Pl1stπροθησοιμενπρο·θη·σοιμενπροθησοιμεθαπρο·θη·σοιμεθα
2ndπροθησοιτεπρο·θη·σοιτεπροθησοισθεπρο·θη·σοισθε
3rdπροθησοιενπρο·θη·σοιενπροθησοιντοπρο·θη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προθησειν​προ·θη·σειν​προθησεσθαι​προ·θη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροθησουσαπροθησονπρο·θη·σουσ·απρο·θη·σο[υ]ν[τ]
Nomπροθησωνπρο·θη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπροθησουσανπροθησονταπρο·θη·σουσ·ανπρο·θη·σο[υ]ντ·α
Datπροθησουσῃπροθησοντιπρο·θη·σουσ·ῃπρο·θη·σο[υ]ντ·ι
Genπροθησουσηςπροθησοντοςπρο·θη·σουσ·ηςπρο·θη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπροθησουσαιπροθησοντεςπροθησονταπρο·θη·σουσ·αιπρο·θη·σο[υ]ντ·εςπρο·θη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπροθησουσαςπροθησονταςπρο·θη·σουσ·αςπρο·θη·σο[υ]ντ·ας
Datπροθησουσαιςπροθησουσι, προθησουσινπρο·θη·σουσ·αιςπρο·θη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπροθησουσωνπροθησοντωνπρο·θη·σουσ·ωνπρο·θη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροθησομενηπροθησομενεπρο·θη·σομεν·ηπρο·θη·σομεν·ε
Nomπροθησομενοςπρο·θη·σομεν·ος
Accπροθησομενηνπροθησομενονπρο·θη·σομεν·ηνπρο·θη·σομεν·ον
Datπροθησομενῃπροθησομενῳπρο·θη·σομεν·ῃπρο·θη·σομεν·ῳ
Genπροθησομενηςπροθησομενουπρο·θη·σομεν·ηςπρο·θη·σομεν·ου
PlVocπροθησομεναιπροθησομενοιπροθησομεναπρο·θη·σομεν·αιπρο·θη·σομεν·οιπρο·θη·σομεν·α
Nom
Accπροθησομεναςπροθησομενουςπρο·θη·σομεν·αςπρο·θη·σομεν·ους
Datπροθησομεναιςπροθησομενοιςπρο·θη·σομεν·αιςπρο·θη·σομεν·οις
Genπροθησομενωνπροθησομενωνπρο·θη·σομεν·ωνπρο·θη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροεθηκαπρο·ε·θη·καπροεθηκαμηνπρο·ε·θη·καμην
2ndπροεθηκας, προεθηκεςπρο·ε·θη·κας, προ·ε·θη·κες altπροεθηκωπρο·ε·θη·κω
3rdπροεθηκεν[LXX], προεθηκεπρο·ε·θη·κε(ν), προ·ε·θη·κε(ν)προεθηκατοπρο·ε·θη·κατο
Pl1stπροεθηκαμεν[LXX]προ·ε·θη·καμενπροεθηκαμεθαπρο·ε·θη·καμεθα
2ndπροεθηκατεπρο·ε·θη·κατεπροεθηκασθεπρο·ε·θη·κασθε
3rdπροεθηκανπρο·ε·θη·κανπροεθηκαντοπρο·ε·θη·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροθησωπρο·θη·σωπροθησωμαιπρο·θη·σωμαι
2ndπροθησῃςπρο·θη·σῃςπροθησῃπρο·θη·σῃ
3rdπροθησῃπρο·θη·σῃπροθησηταιπρο·θη·σηται
Pl1stπροθησωμενπρο·θη·σωμενπροθησωμεθαπρο·θη·σωμεθα
2ndπροθησητεπρο·θη·σητεπροθησησθεπρο·θη·σησθε
3rdπροθησωσιν, προθησωσιπρο·θη·σωσι(ν)προθησωνταιπρο·θη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροθησαιμιπρο·θη·σαιμιπροθησαιμηνπρο·θη·σαιμην
2ndπροθησαις, προθησειαςπρο·θη·σαις, προ·θη·σειας classicalπροθησαιοπρο·θη·σαιο
3rdπροθησαι, προθησειεπρο·θη·σαι, προ·θη·σειε classicalπροθησαιτοπρο·θη·σαιτο
Pl1stπροθησαιμενπρο·θη·σαιμενπροθησαιμεθαπρο·θη·σαιμεθα
2ndπροθησαιτεπρο·θη·σαιτεπροθησαισθεπρο·θη·σαισθε
3rdπροθησαιεν, προθησαισαν, προθησειαν, προθησειενπρο·θη·σαιεν, προ·θη·σαισαν alt, προ·θη·σειαν classical, προ·θη·σειεν classicalπροθησαιντοπρο·θη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροθησονπρο·θη·σονπροθησαιπρο·θη·σαι
3rdπροθησατωπρο·θη·σατωπροθησασθωπρο·θη·σασθω
Pl1st
2ndπροθησατεπρο·θη·σατεπροθησασθεπρο·θη·σασθε
3rdπροθησατωσαν, προθησαντωνπρο·θη·σατωσαν, προ·θη·σαντων classicalπροθησασθωσαν, προθησασθωνπρο·θη·σασθωσαν, προ·θη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προθησαι​προ·θη·σαι​προθησασθαι​προ·θη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροθησασαπροθησαςπροθησανπρο·θη·σασ·απρο·θη·σα[ντ]·ςπρο·θη·σαν[τ]
Nom
Accπροθησασανπροθησανταπρο·θη·σασ·ανπρο·θη·σαντ·α
Datπροθησασῃπροθησαντιπρο·θη·σασ·ῃπρο·θη·σαντ·ι
Genπροθησασηςπροθησαντοςπρο·θη·σασ·ηςπρο·θη·σαντ·ος
PlVocπροθησασαιπροθησαντεςπροθησανταπρο·θη·σασ·αιπρο·θη·σαντ·εςπρο·θη·σαντ·α
Nom
Accπροθησασαςπροθησανταςπρο·θη·σασ·αςπρο·θη·σαντ·ας
Datπροθησασαιςπροθησασι, προθησασινπρο·θη·σασ·αιςπρο·θη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπροθησασωνπροθησαντωνπρο·θη·σασ·ωνπρο·θη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροθησαμενηπροθησαμενεπρο·θη·σαμεν·ηπρο·θη·σαμεν·ε
Nomπροθησαμενοςπρο·θη·σαμεν·ος
Accπροθησαμενηνπροθησαμενονπρο·θη·σαμεν·ηνπρο·θη·σαμεν·ον
Datπροθησαμενῃπροθησαμενῳπρο·θη·σαμεν·ῃπρο·θη·σαμεν·ῳ
Genπροθησαμενηςπροθησαμενουπρο·θη·σαμεν·ηςπρο·θη·σαμεν·ου
PlVocπροθησαμεναιπροθησαμενοιπροθησαμεναπρο·θη·σαμεν·αιπρο·θη·σαμεν·οιπρο·θη·σαμεν·α
Nom
Accπροθησαμεναςπροθησαμενουςπρο·θη·σαμεν·αςπρο·θη·σαμεν·ους
Datπροθησαμεναιςπροθησαμενοιςπρο·θη·σαμεν·αιςπρο·θη·σαμεν·οις
Genπροθησαμενωνπροθησαμενωνπρο·θη·σαμεν·ωνπρο·θη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροεθουμηνπρο·ε·θ(ε)·ομην
2ndπροεθουπρο·ε·θ(ε)·ου
3rdπροεθειτοπρο·ε·θ(ε)·ετο
Pl1stπροεθουμεθαπρο·ε·θ(ε)·ομεθα
2ndπροεθεισθεπρο·ε·θ(ε)·εσθε
3rdπροεθουντοπρο·ε·θ(ε)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροεθεμην[GNT][LXX]προ·ε·θ(ε)·μην
2ndπροεθεσοπρο·ε·θ(ε)·σο
3rdπροεθετο[GNT][LXX]προ·ε·θ(ε)·το
Pl1stπροεθεμενπρο·ε·θ(ε)·μενπροεθεμεθαπρο·ε·θ(ε)·μεθα
2ndπροεθετεπρο·ε·θ(ε)·τεπροεθεσθεπρο·ε·θ(ε)·σθε
3rdπροεθεσαν[LXX]προ·ε·θ(ε)·σανπροεθεντο[LXX]προ·ε·θ(ε)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροθωπρο·θ(ε)·ωπροθωμαιπρο·θ(ε)·ωμαι
2ndπροθῃςπρο·θ(ε)·ῃςπροθῃπρο·θ(ε)·ῃ
3rdπροθῃπρο·θ(ε)·ῃπροθηταιπρο·θ(ε)·ηται
Pl1stπροθωμενπρο·θ(ε)·ωμενπροθωμεθαπρο·θ(ε)·ωμεθα
2ndπροθητεπρο·θ(ε)·ητεπροθησθεπρο·θ(ε)·ησθε
3rdπροθωσιν, προθωσιπρο·θ(ε)·ωσι(ν)προθωνταιπρο·θ(ε)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροθοιμηνπρο·θ(ε)·οιμην
2ndπροθοιοπρο·θ(ε)·οιο
3rdπροθοιτοπρο·θ(ε)·οιτο
Pl1stπροθοιμεθαπρο·θ(ε)·οιμεθα
2ndπροθοισθεπρο·θ(ε)·οισθε
3rdπροθοιντοπρο·θ(ε)·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροθειηνπρο·θ(ε)·ιηνπροθειμηνπρο·θ(ε)·ιμην
2ndπροθειηςπρο·θ(ε)·ιηςπροθειοπρο·θ(ε)·ιο
3rdπροθειηπρο·θ(ε)·ιηπροθειτοπρο·θ(ε)·ιτο
Pl1stπροθειημεν, προθειμενπρο·θ(ε)·ιημεν, προ·θ(ε)·ιμεν classicalπροθειμεθαπρο·θ(ε)·ιμεθα
2ndπροθειητε, προθειτεπρο·θ(ε)·ιητε, προ·θ(ε)·ιτε classicalπροθεισθεπρο·θ(ε)·ισθε
3rdπροθειησαν, προθειενπρο·θ(ε)·ιησαν, προ·θ(ε)·ιεν classicalπροθειντοπρο·θ(ε)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροθουπρο·θ(ε)·ου
3rdπροθεισθωπρο·θ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπροθεισθεπρο·θ(ε)·εσθε
3rdπροθεισθωσαν, προθεισθωνπρο·θ(ε)·εσθωσαν, προ·θ(ε)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροθεθι, προθεςπρο·θ(ε)·θι, προ·θ(ε)·ςπροθεσοπρο·θ(ε)·σο
3rdπροθετωπρο·θ(ε)·τωπροθεσθωπρο·θ(ε)·σθω
Pl1st
2ndπροθετεπρο·θ(ε)·τεπροθεσθεπρο·θ(ε)·σθε
3rdπροθετωσαν, προθεντων[LXX]προ·θ(ε)·τωσαν, προ·θ(ε)·ντων classicalπροθεσθωσαν, προθεσθωνπρο·θ(ε)·σθωσαν, προ·θ(ε)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προθεναι, προθειναι​προ·θ(ε)·ναι, προ·θ(ε)·εναι​προθεσθαι​προ·θ(ε)·σθαι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροθεισαπροθειςπροθενπρο·θ(ε)·εσ·απρο·θ(ε)·[ντ]·ςπρο·θ(ε)·ν[τ]
Nom
Accπροθεισανπροθενταπρο·θ(ε)·εσ·ανπρο·θ(ε)·ντ·α
Datπροθεισῃπροθεντιπρο·θ(ε)·εσ·ῃπρο·θ(ε)·ντ·ι
Genπροθεισηςπροθεντοςπρο·θ(ε)·εσ·ηςπρο·θ(ε)·ντ·ος
PlVocπροθεισαιπροθεντεςπροθενταπρο·θ(ε)·εσ·αιπρο·θ(ε)·ντ·εςπρο·θ(ε)·ντ·α
Nom
Accπροθεισαςπροθενταςπρο·θ(ε)·εσ·αςπρο·θ(ε)·ντ·ας
Datπροθεισαιςπροθεισι, προθεισινπρο·θ(ε)·εσ·αιςπρο·θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > προθεισι, προ·θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > προθεισιν
Genπροθεισωνπροθεντων[LXX]προ·θ(ε)·εσ·ωνπρο·θ(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροθεμενηπροθεμενεπρο·θ(ε)·μεν·ηπρο·θ(ε)·μεν·ε
Nomπροθεμενοςπρο·θ(ε)·μεν·ος
Accπροθεμενηνπροθεμενονπρο·θ(ε)·μεν·ηνπρο·θ(ε)·μεν·ον
Datπροθεμενῃπροθεμενῳπρο·θ(ε)·μεν·ῃπρο·θ(ε)·μεν·ῳ
Genπροθεμενηςπροθεμενουπρο·θ(ε)·μεν·ηςπρο·θ(ε)·μεν·ου
PlVocπροθεμεναιπροθεμενοιπροθεμεναπρο·θ(ε)·μεν·αιπρο·θ(ε)·μεν·οιπρο·θ(ε)·μεν·α
Nom
Accπροθεμεναςπροθεμενουςπρο·θ(ε)·μεν·αςπρο·θ(ε)·μεν·ους
Datπροθεμεναιςπροθεμενοιςπρο·θ(ε)·μεν·αιςπρο·θ(ε)·μεν·οις
Genπροθεμενωνπροθεμενωνπρο·θ(ε)·μεν·ωνπρο·θ(ε)·μεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροτεθειμαιπρο·τεθει·μαι
2ndπροτεθεισαιπρο·τεθει·σαι
3rdπροτεθειταιπρο·τεθει·ται
Pl1stπροτεθειμεθαπρο·τεθει·μεθα
2ndπροτεθεισθεπρο·τεθει·σθε
3rdπροτεθεινταιπρο·τεθει·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροτεθεισομαιπρο·τεθει·σομαι
2ndπροτεθεισῃ, προτεθεισειπρο·τεθει·σῃ, προ·τεθει·σει classical
3rdπροτεθεισεταιπρο·τεθει·σεται
Pl1stπροτεθεισομεθαπρο·τεθει·σομεθα
2ndπροτεθεισεσθεπρο·τεθει·σεσθε
3rdπροτεθεισονταιπρο·τεθει·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροτεθεισοιμηνπρο·τεθει·σοιμην
2ndπροτεθεισοιοπρο·τεθει·σοιο
3rdπροτεθεισοιτοπρο·τεθει·σοιτο
Pl1stπροτεθεισοιμεθαπρο·τεθει·σοιμεθα
2ndπροτεθεισοισθεπρο·τεθει·σοισθε
3rdπροτεθεισοιντοπρο·τεθει·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροτεθεισοπρο·τεθει·σο
3rdπροτεθεισθωπρο·τεθει·σθω
Pl1st
2ndπροτεθεισθεπρο·τεθει·σθε
3rdπροτεθεισθωσαν, προτεθεισθωνπρο·τεθει·σθωσαν, προ·τεθει·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προτεθεισθαι​προ·τεθει·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προτεθεισεσθαι​προ·τεθει·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροτεθειμενηπροτεθειμενεπρο·τεθει·μεν·ηπρο·τεθει·μεν·ε
Nomπροτεθειμενοςπρο·τεθει·μεν·ος
Accπροτεθειμενηνπροτεθειμενονπρο·τεθει·μεν·ηνπρο·τεθει·μεν·ον
Datπροτεθειμενῃπροτεθειμενῳπρο·τεθει·μεν·ῃπρο·τεθει·μεν·ῳ
Genπροτεθειμενηςπροτεθειμενουπρο·τεθει·μεν·ηςπρο·τεθει·μεν·ου
PlVocπροτεθειμεναιπροτεθειμενοιπροτεθειμεναπρο·τεθει·μεν·αιπρο·τεθει·μεν·οιπρο·τεθει·μεν·α
Nom
Accπροτεθειμεναςπροτεθειμενουςπρο·τεθει·μεν·αςπρο·τεθει·μεν·ους
Datπροτεθειμεναιςπροτεθειμενοιςπρο·τεθει·μεν·αιςπρο·τεθει·μεν·οις
Genπροτεθειμενων[LXX]προτεθειμενων[LXX]προ·τεθει·μεν·ωνπρο·τεθει·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροετεθειμηνπρο·ε·τεθει·μην
2ndπροετεθεισοπρο·ε·τεθει·σο
3rdπροετεθειτοπρο·ε·τεθει·το
Pl1stπροετεθειμεθαπρο·ε·τεθει·μεθα
2ndπροετεθεισθεπρο·ε·τεθει·σθε
3rdπροετεθειντοπρο·ε·τεθει·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροτεθειμηνπρο·[ε]·τεθει·μην
2ndπροτεθεισοπρο·[ε]·τεθει·σο
3rdπροτεθειτοπρο·[ε]·τεθει·το
Pl1stπροτεθειμεθαπρο·[ε]·τεθει·μεθα
2ndπροτεθεισθεπρο·[ε]·τεθει·σθε
3rdπροτεθειντοπρο·[ε]·τεθει·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροετεθηνπρο·ε·τε·θην
2ndπροετεθηςπρο·ε·τε·θης
3rdπροετεθηπρο·ε·τε·θη
Pl1stπροετεθημενπρο·ε·τε·θημεν
2ndπροετεθητεπρο·ε·τε·θητε
3rdπροετεθησανπρο·ε·τε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροτεθησομαιπρο·τε·θησομαι
2ndπροτεθησῃ, προτεθησειπρο·τε·θησῃ, προ·τε·θησει classical
3rdπροτεθησεταιπρο·τε·θησεται
Pl1stπροτεθησομεθαπρο·τε·θησομεθα
2ndπροτεθησεσθεπρο·τε·θησεσθε
3rdπροτεθησονταιπρο·τε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροτεθωπρο·τε·θω
2ndπροτεθῃςπρο·τε·θῃς
3rdπροτεθῃπρο·τε·θῃ
Pl1stπροτεθωμενπρο·τε·θωμεν
2ndπροτεθητεπρο·τε·θητε
3rdπροτεθωσιν, προτεθωσιπρο·τε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροτεθειηνπρο·τε·θειην
2ndπροτεθειηςπρο·τε·θειης
3rdπροτεθειηπρο·τε·θειη
Pl1stπροτεθειημεν, προτεθειμενπρο·τε·θειημεν, προ·τε·θειμεν classical
2ndπροτεθειητε, προτεθειτεπρο·τε·θειητε, προ·τε·θειτε classical
3rdπροτεθειησαν, προτεθειενπρο·τε·θειησαν, προ·τε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροτεθησοιμηνπρο·τε·θησοιμην
2ndπροτεθησοιοπρο·τε·θησοιο
3rdπροτεθησοιτοπρο·τε·θησοιτο
Pl1stπροτεθησοιμεθαπρο·τε·θησοιμεθα
2ndπροτεθησοισθεπρο·τε·θησοισθε
3rdπροτεθησοιντοπρο·τε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροτεθητιπρο·τε·θητι
3rdπροτεθητωπρο·τε·θητω
Pl1st
2ndπροτεθητεπρο·τε·θητε
3rdπροτεθητωσαν, προτεθεντωνπρο·τε·θητωσαν, προ·τε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
προτεθηναι​προ·τε·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
προτεθησεσθαι​προ·τε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροτεθεισαπροτεθειςπροτεθενπρο·τε·θεισ·απρο·τε·θει[ντ]·ςπρο·τε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπροτεθεισανπροτεθενταπρο·τε·θεισ·ανπρο·τε·θε[ι]ντ·α
Datπροτεθεισῃπροτεθεντιπρο·τε·θεισ·ῃπρο·τε·θε[ι]ντ·ι
Genπροτεθεισηςπροτεθεντος[LXX]προ·τε·θεισ·ηςπρο·τε·θε[ι]ντ·ος
PlVocπροτεθεισαιπροτεθεντεςπροτεθενταπρο·τε·θεισ·αιπρο·τε·θε[ι]ντ·εςπρο·τε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπροτεθεισαςπροτεθενταςπρο·τε·θεισ·αςπρο·τε·θε[ι]ντ·ας
Datπροτεθεισαιςπροτεθεισι, προτεθεισινπρο·τε·θεισ·αιςπρο·τε·θει[ντ]·σι(ν)
Genπροτεθεισωνπροτεθεντωνπρο·τε·θεισ·ωνπρο·τε·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροτεθησομενηπροτεθησομενεπρο·τε·θησομεν·ηπρο·τε·θησομεν·ε
Nomπροτεθησομενοςπρο·τε·θησομεν·ος
Accπροτεθησομενηνπροτεθησομενονπρο·τε·θησομεν·ηνπρο·τε·θησομεν·ον
Datπροτεθησομενῃπροτεθησομενῳπρο·τε·θησομεν·ῃπρο·τε·θησομεν·ῳ
Genπροτεθησομενηςπροτεθησομενουπρο·τε·θησομεν·ηςπρο·τε·θησομεν·ου
PlVocπροτεθησομεναιπροτεθησομενοιπροτεθησομεναπρο·τε·θησομεν·αιπρο·τε·θησομεν·οιπρο·τε·θησομεν·α
Nom
Accπροτεθησομεναςπροτεθησομενουςπρο·τε·θησομεν·αςπρο·τε·θησομεν·ους
Datπροτεθησομεναιςπροτεθησομενοιςπρο·τε·θησομεν·αιςπρο·τε·θησομεν·οις
Genπροτεθησομενωνπροτεθησομενωνπρο·τε·θησομεν·ωνπρο·τε·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 04:44:50 EST