προλεγω • PROLEGW • prolegō

Search: προειρηκα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προειρηκαπρολέγωπρο·ειρη·καperf act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προειρηκαπρολέγωπρο·ειρη·καperf act ind 1st sg

προ·λέγω (προ+λεγ-, -, προ+ειπ·[σ]- or 2nd προ+ειπ-, προ+ειρη·κ-, προ+ειρη-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπρολεγω[GNT]προ·λεγ·ωπρολεγομαιπρο·λεγ·ομαι
2ndπρολεγειςπρο·λεγ·ειςπρολεγῃ, προλεγει, προλεγεσαιπρο·λεγ·ῃ, προ·λεγ·ει classical, προ·λεγ·εσαι alt
3rdπρολεγειπρο·λεγ·ειπρολεγεταιπρο·λεγ·εται
Pl1stπρολεγομενπρο·λεγ·ομενπρολεγομεθαπρο·λεγ·ομεθα
2ndπρολεγετεπρο·λεγ·ετεπρολεγεσθεπρο·λεγ·εσθε
3rdπρολεγουσιν, προλεγουσιπρο·λεγ·ουσι(ν)προλεγονταιπρο·λεγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπρολεγω[GNT]προ·λεγ·ωπρολεγωμαιπρο·λεγ·ωμαι
2ndπρολεγῃςπρο·λεγ·ῃςπρολεγῃπρο·λεγ·ῃ
3rdπρολεγῃπρο·λεγ·ῃπρολεγηταιπρο·λεγ·ηται
Pl1stπρολεγωμενπρο·λεγ·ωμενπρολεγωμεθαπρο·λεγ·ωμεθα
2ndπρολεγητεπρο·λεγ·ητεπρολεγησθεπρο·λεγ·ησθε
3rdπρολεγωσιν, προλεγωσιπρο·λεγ·ωσι(ν)προλεγωνταιπρο·λεγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπρολεγοιμιπρο·λεγ·οιμιπρολεγοιμηνπρο·λεγ·οιμην
2ndπρολεγοιςπρο·λεγ·οιςπρολεγοιοπρο·λεγ·οιο
3rdπρολεγοιπρο·λεγ·οιπρολεγοιτοπρο·λεγ·οιτο
Pl1stπρολεγοιμενπρο·λεγ·οιμενπρολεγοιμεθαπρο·λεγ·οιμεθα
2ndπρολεγοιτεπρο·λεγ·οιτεπρολεγοισθεπρο·λεγ·οισθε
3rdπρολεγοιεν, προλεγοισανπρο·λεγ·οιεν, προ·λεγ·οισαν altπρολεγοιντοπρο·λεγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπρολεγεπρο·λεγ·επρολεγουπρο·λεγ·ου
3rdπρολεγετωπρο·λεγ·ετωπρολεγεσθωπρο·λεγ·εσθω
Pl1st
2ndπρολεγετεπρο·λεγ·ετεπρολεγεσθεπρο·λεγ·εσθε
3rdπρολεγετωσαν, προλεγοντωνπρο·λεγ·ετωσαν, προ·λεγ·οντων classicalπρολεγεσθωσαν, προλεγεσθωνπρο·λεγ·εσθωσαν, προ·λεγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προλεγειν​προ·λεγ·ειν​προλεγεσθαι​προ·λεγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπρολεγουσαπρολεγονπρο·λεγ·ουσ·απρο·λεγ·ο[υ]ν[τ]
Nomπρολεγων[LXX]προ·λεγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπρολεγουσανπρολεγονταπρο·λεγ·ουσ·ανπρο·λεγ·ο[υ]ντ·α
Datπρολεγουσῃπρολεγοντιπρο·λεγ·ουσ·ῃπρο·λεγ·ο[υ]ντ·ι
Genπρολεγουσηςπρολεγοντοςπρο·λεγ·ουσ·ηςπρο·λεγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπρολεγουσαιπρολεγοντεςπρολεγονταπρο·λεγ·ουσ·αιπρο·λεγ·ο[υ]ντ·εςπρο·λεγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπρολεγουσαςπρολεγονταςπρο·λεγ·ουσ·αςπρο·λεγ·ο[υ]ντ·ας
Datπρολεγουσαιςπρολεγουσι, προλεγουσινπρο·λεγ·ουσ·αιςπρο·λεγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπρολεγουσωνπρολεγοντωνπρο·λεγ·ουσ·ωνπρο·λεγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπρολεγομενηπρολεγομενεπρο·λεγ·ομεν·ηπρο·λεγ·ομεν·ε
Nomπρολεγομενοςπρο·λεγ·ομεν·ος
Accπρολεγομενηνπρολεγομενονπρο·λεγ·ομεν·ηνπρο·λεγ·ομεν·ον
Datπρολεγομενῃπρολεγομενῳπρο·λεγ·ομεν·ῃπρο·λεγ·ομεν·ῳ
Genπρολεγομενηςπρολεγομενουπρο·λεγ·ομεν·ηςπρο·λεγ·ομεν·ου
PlVocπρολεγομεναιπρολεγομενοιπρολεγομεναπρο·λεγ·ομεν·αιπρο·λεγ·ομεν·οιπρο·λεγ·ομεν·α
Nom
Accπρολεγομεναςπρολεγομενουςπρο·λεγ·ομεν·αςπρο·λεγ·ομεν·ους
Datπρολεγομεναιςπρολεγομενοιςπρο·λεγ·ομεν·αιςπρο·λεγ·ομεν·οις
Genπρολεγομενωνπρολεγομενωνπρο·λεγ·ομεν·ωνπρο·λεγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροελεγονπρο·ε·λεγ·ονπροελεγομηνπρο·ε·λεγ·ομην
2ndπροελεγεςπρο·ε·λεγ·εςπροελεγουπρο·ε·λεγ·ου
3rdπροελεγεν, προελεγεπρο·ε·λεγ·ε(ν)προελεγετοπρο·ε·λεγ·ετο
Pl1stπροελεγομεν[GNT]προ·ε·λεγ·ομενπροελεγομεθαπρο·ε·λεγ·ομεθα
2ndπροελεγετεπρο·ε·λεγ·ετεπροελεγεσθεπρο·ε·λεγ·εσθε
3rdπροελεγον, προελεγοσανπρο·ε·λεγ·ον, προ·ε·λεγ·οσαν altπροελεγοντοπρο·ε·λεγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροειπαπρο·ε·ειπ·[σ]απροειπαμηνπρο·ε·ειπ·[σ]αμην
2ndπροειπαςπρο·ε·ειπ·[σ]αςπροειπωπρο·ε·ειπ·[σ]ω
3rdπροειπεν[GNT], προειπεπρο·ε·ειπ·[σ]ε(ν), προ·ε·ειπ·[σ]ε(ν)προειπατοπρο·ε·ειπ·[σ]ατο
Pl1stπροειπαμεν[GNT]προ·ε·ειπ·[σ]αμενπροειπαμεθαπρο·ε·ειπ·[σ]αμεθα
2ndπροειπατεπρο·ε·ειπ·[σ]ατεπροειπασθεπρο·ε·ειπ·[σ]ασθε
3rdπροειπανπρο·ε·ειπ·[σ]ανπροειπαντοπρο·ε·ειπ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροειπωπρο·ειπ·[σ]ωπροειπωμαιπρο·ειπ·[σ]ωμαι
2ndπροειπῃςπρο·ειπ·[σ]ῃςπροειπῃπρο·ειπ·[σ]ῃ
3rdπροειπῃπρο·ειπ·[σ]ῃπροειπηταιπρο·ειπ·[σ]ηται
Pl1stπροειπωμενπρο·ειπ·[σ]ωμενπροειπωμεθαπρο·ειπ·[σ]ωμεθα
2ndπροειπητεπρο·ειπ·[σ]ητεπροειπησθεπρο·ειπ·[σ]ησθε
3rdπροειπωσιν, προειπωσιπρο·ειπ·[σ]ωσι(ν)προειπωνταιπρο·ειπ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροειπαιμιπρο·ειπ·[σ]αιμιπροειπαιμηνπρο·ειπ·[σ]αιμην
2ndπροειπαις, προειπειαςπρο·ειπ·[σ]αις, προ·ειπ·[σ]ειας classicalπροειπαιοπρο·ειπ·[σ]αιο
3rdπροειπαι, προειπειεπρο·ειπ·[σ]αι, προ·ειπ·[σ]ειε classicalπροειπαιτοπρο·ειπ·[σ]αιτο
Pl1stπροειπαιμενπρο·ειπ·[σ]αιμενπροειπαιμεθαπρο·ειπ·[σ]αιμεθα
2ndπροειπαιτεπρο·ειπ·[σ]αιτεπροειπαισθεπρο·ειπ·[σ]αισθε
3rdπροειπαιεν, προειπαισαν, προειπειαν, προειπειενπρο·ειπ·[σ]αιεν, προ·ειπ·[σ]αισαν alt, προ·ειπ·[σ]ειαν classical, προ·ειπ·[σ]ειεν classicalπροειπαιντοπρο·ειπ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροειπον[GNT]προ·ειπ·[σ]ονπροειπαιπρο·ειπ·[σ]αι
3rdπροειπατωπρο·ειπ·[σ]ατωπροειπασθωπρο·ειπ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndπροειπατεπρο·ειπ·[σ]ατεπροειπασθεπρο·ειπ·[σ]ασθε
3rdπροειπατωσαν, προειπαντωνπρο·ειπ·[σ]ατωσαν, προ·ειπ·[σ]αντων classicalπροειπασθωσαν, προειπασθωνπρο·ειπ·[σ]ασθωσαν, προ·ειπ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προειπαι​προ·ειπ·[σ]αι​προειπασθαι​προ·ειπ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροειπασαπροειπαςπροειπανπρο·ειπ·[σ]ασ·απρο·ειπ·[σ]α[ντ]·ςπρο·ειπ·[σ]αν[τ]
Nom
Accπροειπασανπροειπανταπρο·ειπ·[σ]ασ·ανπρο·ειπ·[σ]αντ·α
Datπροειπασῃπροειπαντιπρο·ειπ·[σ]ασ·ῃπρο·ειπ·[σ]αντ·ι
Genπροειπασηςπροειπαντοςπρο·ειπ·[σ]ασ·ηςπρο·ειπ·[σ]αντ·ος
PlVocπροειπασαιπροειπαντεςπροειπανταπρο·ειπ·[σ]ασ·αιπρο·ειπ·[σ]αντ·εςπρο·ειπ·[σ]αντ·α
Nom
Accπροειπασαςπροειπανταςπρο·ειπ·[σ]ασ·αςπρο·ειπ·[σ]αντ·ας
Datπροειπασαιςπροειπασι, προειπασινπρο·ειπ·[σ]ασ·αιςπρο·ειπ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genπροειπασωνπροειπαντωνπρο·ειπ·[σ]ασ·ωνπρο·ειπ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροειπαμενηπροειπαμενεπρο·ειπ·[σ]αμεν·ηπρο·ειπ·[σ]αμεν·ε
Nomπροειπαμενοςπρο·ειπ·[σ]αμεν·ος
Accπροειπαμενηνπροειπαμενονπρο·ειπ·[σ]αμεν·ηνπρο·ειπ·[σ]αμεν·ον
Datπροειπαμενῃπροειπαμενῳπρο·ειπ·[σ]αμεν·ῃπρο·ειπ·[σ]αμεν·ῳ
Genπροειπαμενηςπροειπαμενουπρο·ειπ·[σ]αμεν·ηςπρο·ειπ·[σ]αμεν·ου
PlVocπροειπαμεναιπροειπαμενοιπροειπαμεναπρο·ειπ·[σ]αμεν·αιπρο·ειπ·[σ]αμεν·οιπρο·ειπ·[σ]αμεν·α
Nom
Accπροειπαμεναςπροειπαμενουςπρο·ειπ·[σ]αμεν·αςπρο·ειπ·[σ]αμεν·ους
Datπροειπαμεναιςπροειπαμενοιςπρο·ειπ·[σ]αμεν·αιςπρο·ειπ·[σ]αμεν·οις
Genπροειπαμενωνπροειπαμενωνπρο·ειπ·[σ]αμεν·ωνπρο·ειπ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροειπον[GNT]προ·ε·ειπ·ονπροειπομηνπρο·ε·ειπ·ομην
2ndπροειπεςπρο·ε·ειπ·εςπροειπουπρο·ε·ειπ·ου
3rdπροειπεν[GNT], προειπεπρο·ε·ειπ·ε(ν), προ·ε·ειπ·ε(ν)προειπετοπρο·ε·ειπ·ετο
Pl1stπροειπομεν[GNT]προ·ε·ειπ·ομενπροειπομεθαπρο·ε·ειπ·ομεθα
2ndπροειπετεπρο·ε·ειπ·ετεπροειπεσθεπρο·ε·ειπ·εσθε
3rdπροειπον[GNT], προειποσανπρο·ε·ειπ·ον, προ·ε·ειπ·οσαν altπροειποντοπρο·ε·ειπ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροειπωπρο·ειπ·ωπροειπωμαιπρο·ειπ·ωμαι
2ndπροειπῃςπρο·ειπ·ῃςπροειπῃπρο·ειπ·ῃ
3rdπροειπῃπρο·ειπ·ῃπροειπηταιπρο·ειπ·ηται
Pl1stπροειπωμενπρο·ειπ·ωμενπροειπωμεθαπρο·ειπ·ωμεθα
2ndπροειπητεπρο·ειπ·ητεπροειπησθεπρο·ειπ·ησθε
3rdπροειπωσιν, προειπωσιπρο·ειπ·ωσι(ν)προειπωνταιπρο·ειπ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροειποιμιπρο·ειπ·οιμιπροειποιμηνπρο·ειπ·οιμην
2ndπροειποιςπρο·ειπ·οιςπροειποιοπρο·ειπ·οιο
3rdπροειποιπρο·ειπ·οιπροειποιτοπρο·ειπ·οιτο
Pl1stπροειποιμενπρο·ειπ·οιμενπροειποιμεθαπρο·ειπ·οιμεθα
2ndπροειποιτεπρο·ειπ·οιτεπροειποισθεπρο·ειπ·οισθε
3rdπροειποιεν, προειποισανπρο·ειπ·οιεν, προ·ειπ·οισαν altπροειποιντοπρο·ειπ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροειπεπρο·ειπ·επροειπουπρο·ειπ·ου
3rdπροειπετωπρο·ειπ·ετωπροειπεσθωπρο·ειπ·εσθω
Pl1st
2ndπροειπετεπρο·ειπ·ετεπροειπεσθεπρο·ειπ·εσθε
3rdπροειπετωσαν, προειποντωνπρο·ειπ·ετωσαν, προ·ειπ·οντων classicalπροειπεσθωσαν, προειπεσθωνπρο·ειπ·εσθωσαν, προ·ειπ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προειπειν​προ·ειπ·ειν​προειπεσθαι​προ·ειπ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροειπουσαπροειπον[GNT]προ·ειπ·ουσ·απρο·ειπ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροειπωνπρο·ειπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροειπουσανπροειπονταπρο·ειπ·ουσ·ανπρο·ειπ·ο[υ]ντ·α
Datπροειπουσῃπροειποντιπρο·ειπ·ουσ·ῃπρο·ειπ·ο[υ]ντ·ι
Genπροειπουσηςπροειποντοςπρο·ειπ·ουσ·ηςπρο·ειπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροειπουσαιπροειποντεςπροειπονταπρο·ειπ·ουσ·αιπρο·ειπ·ο[υ]ντ·εςπρο·ειπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροειπουσαςπροειπονταςπρο·ειπ·ουσ·αςπρο·ειπ·ο[υ]ντ·ας
Datπροειπουσαιςπροειπουσι, προειπουσινπρο·ειπ·ουσ·αιςπρο·ειπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροειπουσωνπροειποντωνπρο·ειπ·ουσ·ωνπρο·ειπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροειπομενηπροειπομενεπρο·ειπ·ομεν·ηπρο·ειπ·ομεν·ε
Nomπροειπομενοςπρο·ειπ·ομεν·ος
Accπροειπομενηνπροειπομενονπρο·ειπ·ομεν·ηνπρο·ειπ·ομεν·ον
Datπροειπομενῃπροειπομενῳπρο·ειπ·ομεν·ῃπρο·ειπ·ομεν·ῳ
Genπροειπομενηςπροειπομενουπρο·ειπ·ομεν·ηςπρο·ειπ·ομεν·ου
PlVocπροειπομεναιπροειπομενοιπροειπομεναπρο·ειπ·ομεν·αιπρο·ειπ·ομεν·οιπρο·ειπ·ομεν·α
Nom
Accπροειπομεναςπροειπομενουςπρο·ειπ·ομεν·αςπρο·ειπ·ομεν·ους
Datπροειπομεναιςπροειπομενοιςπρο·ειπ·ομεν·αιςπρο·ειπ·ομεν·οις
Genπροειπομενωνπροειπομενωνπρο·ειπ·ομεν·ωνπρο·ειπ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροειρηκα[GNT]προ·ειρη·καπροειρημαιπρο·ειρη·μαι
2ndπροειρηκας, προειρηκεςπρο·ειρη·κας, προ·ειρη·κες altπροειρησαιπρο·ειρη·σαι
3rdπροειρηκεν[GNT], προειρηκεπρο·ειρη·κε(ν), προ·ειρη·κε(ν)προειρηται[GNT]προ·ειρη·ται
Pl1stπροειρηκαμεν[GNT][LXX]προ·ειρη·καμενπροειρημεθαπρο·ειρη·μεθα
2ndπροειρηκατεπρο·ειρη·κατεπροειρησθεπρο·ειρη·σθε
3rdπροειρηκασιν, προειρηκασι, προειρηκανπρο·ειρη·κασι(ν), προ·ειρη·καν altπροειρηνταιπρο·ειρη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροειρησομαιπρο·ειρη·σομαι
2ndπροειρησῃ, προειρησειπρο·ειρη·σῃ, προ·ειρη·σει classical
3rdπροειρησεταιπρο·ειρη·σεται
Pl1stπροειρησομεθαπρο·ειρη·σομεθα
2ndπροειρησεσθεπρο·ειρη·σεσθε
3rdπροειρησονταιπρο·ειρη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροειρηκωπρο·ειρη·κω
2ndπροειρηκῃςπρο·ειρη·κῃς
3rdπροειρηκῃπρο·ειρη·κῃ
Pl1stπροειρηκωμενπρο·ειρη·κωμεν
2ndπροειρηκητεπρο·ειρη·κητε
3rdπροειρηκωσιν, προειρηκωσιπρο·ειρη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροειρηκοιμι, προειρηκοιηνπρο·ειρη·κοιμι, προ·ειρη·κοιην classical
2ndπροειρηκοις, προειρηκοιηςπρο·ειρη·κοις, προ·ειρη·κοιης classical
3rdπροειρηκοι, προειρηκοιηπρο·ειρη·κοι, προ·ειρη·κοιη classical
Pl1stπροειρηκοιμενπρο·ειρη·κοιμεν
2ndπροειρηκοιτεπρο·ειρη·κοιτε
3rdπροειρηκοιενπρο·ειρη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροειρησοιμηνπρο·ειρη·σοιμην
2ndπροειρησοιοπρο·ειρη·σοιο
3rdπροειρησοιτοπρο·ειρη·σοιτο
Pl1stπροειρησοιμεθαπρο·ειρη·σοιμεθα
2ndπροειρησοισθεπρο·ειρη·σοισθε
3rdπροειρησοιντοπρο·ειρη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροειρηκεπρο·ειρη·κεπροειρησοπρο·ειρη·σο
3rdπροειρηκετωπρο·ειρη·κετωπροειρησθωπρο·ειρη·σθω
Pl1st
2ndπροειρηκετεπρο·ειρη·κετεπροειρησθεπρο·ειρη·σθε
3rdπροειρηκετωσανπρο·ειρη·κετωσανπροειρησθωσαν, προειρησθωνπρο·ειρη·σθωσαν, προ·ειρη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προειρηκεναι[GNT]​προ·ειρη·κεναιπροειρησθαι​προ·ειρη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προειρησεσθαι​προ·ειρη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροειρηκυιαπροειρηκοςπρο·ειρη·κυι·απρο·ειρη·κο[τ]·ς
Nomπροειρηκωςπρο·ειρη·κο[τ]·^ς
Accπροειρηκυιανπροειρηκοταπρο·ειρη·κυι·ανπρο·ειρη·κοτ·α
Datπροειρηκυιᾳπροειρηκοτιπρο·ειρη·κυι·ᾳπρο·ειρη·κοτ·ι
Genπροειρηκυιαςπροειρηκοτοςπρο·ειρη·κυι·αςπρο·ειρη·κοτ·ος
PlVocπροειρηκυιαιπροειρηκοτεςπροειρηκοταπρο·ειρη·κυι·αιπρο·ειρη·κοτ·εςπρο·ειρη·κοτ·α
Nom
Accπροειρηκυιαςπροειρηκοταςπρο·ειρη·κυι·αςπρο·ειρη·κοτ·ας
Datπροειρηκυιαιςπροειρηκοσι, προειρηκοσινπρο·ειρη·κυι·αιςπρο·ειρη·κο[τ]·σι(ν)
Genπροειρηκυιωνπροειρηκοτωνπρο·ειρη·κυι·ωνπρο·ειρη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροειρημενηπροειρημενεπρο·ειρη·μεν·ηπρο·ειρη·μεν·ε
Nomπροειρημενος[LXX]προ·ειρη·μεν·ος
Accπροειρημενηνπροειρημενον[LXX]προ·ειρη·μεν·ηνπρο·ειρη·μεν·ον
Datπροειρημενῃπροειρημενῳ[LXX]προ·ειρη·μεν·ῃπρο·ειρη·μεν·ῳ
Genπροειρημενηςπροειρημενουπρο·ειρη·μεν·ηςπρο·ειρη·μεν·ου
PlVocπροειρημεναιπροειρημενοιπροειρημεναπρο·ειρη·μεν·αιπρο·ειρη·μεν·οιπρο·ειρη·μεν·α
Nom
Accπροειρημενας[LXX]προειρημενους[LXX]προ·ειρη·μεν·αςπρο·ειρη·μεν·ους
Datπροειρημεναιςπροειρημενοις[LXX]προ·ειρη·μεν·αιςπρο·ειρη·μεν·οις
Genπροειρημενων[GNT][LXX]προειρημενων[GNT][LXX]προ·ειρη·μεν·ωνπρο·ειρη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροειρηκειν, προειρηκηπρο·ε·ειρη·κειν, προ·ε·ειρη·κη classicalπροειρημηνπρο·ε·ειρη·μην
2ndπροειρηκεις, προειρηκηςπρο·ε·ειρη·κεις, προ·ε·ειρη·κης classicalπροειρησοπρο·ε·ειρη·σο
3rdπροειρηκειπρο·ε·ειρη·κειπροειρητοπρο·ε·ειρη·το
Pl1stπροειρηκειμεν, προειρηκεμενπρο·ε·ειρη·κειμεν, προ·ε·ειρη·κεμεν classicalπροειρημεθαπρο·ε·ειρη·μεθα
2ndπροειρηκειτε, προειρηκετεπρο·ε·ειρη·κειτε, προ·ε·ειρη·κετε classicalπροειρησθεπρο·ε·ειρη·σθε
3rdπροειρηκεισαν, προειρηκεσανπρο·ε·ειρη·κεισαν, προ·ε·ειρη·κεσαν classicalπροειρηντοπρο·ε·ειρη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 08:22:12 EST