προαιρεω • PROAIREW • proaireō

Search: προειλατο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προειλατοπροαιρέωπρο·ε·ελ·[σ]ατο1aor mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προειλατοπροαιρέωπρο·ε·ελ·[σ]ατο1aor mp ind 3rd sg

προ·αιρέω (προ+αιρ(ε)-, -, προ+ελ·[σ]- or 2nd προ+ελ-, -, προ+ῃρη-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροαιρωπρο·αιρ(ε)·ωπροαιρουμαιπρο·αιρ(ε)·ομαι
2ndπροαιρειςπρο·αιρ(ε)·ειςπροαιρῃ[LXX], προαιρει, προαιρεισαιπρο·αιρ(ε)·ῃ, προ·αιρ(ε)·ει classical, προ·αιρ(ε)·εσαι alt
3rdπροαιρειπρο·αιρ(ε)·ειπροαιρειται[GNT]προ·αιρ(ε)·εται
Pl1stπροαιρουμενπρο·αιρ(ε)·ομενπροαιρουμεθα[LXX]προ·αιρ(ε)·ομεθα
2ndπροαιρειτεπρο·αιρ(ε)·ετεπροαιρεισθεπρο·αιρ(ε)·εσθε
3rdπροαιρουσιν, προαιρουσιπρο·αιρ(ε)·ουσι(ν)προαιρουνται[LXX]προ·αιρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροαιρωπρο·αιρ(ε)·ωπροαιρωμαιπρο·αιρ(ε)·ωμαι
2ndπροαιρῃςπρο·αιρ(ε)·ῃςπροαιρῃ[LXX]προ·αιρ(ε)·ῃ
3rdπροαιρῃ[LXX]προ·αιρ(ε)·ῃπροαιρηταιπρο·αιρ(ε)·ηται
Pl1stπροαιρωμενπρο·αιρ(ε)·ωμενπροαιρωμεθαπρο·αιρ(ε)·ωμεθα
2ndπροαιρητεπρο·αιρ(ε)·ητεπροαιρησθεπρο·αιρ(ε)·ησθε
3rdπροαιρωσιν, προαιρωσιπρο·αιρ(ε)·ωσι(ν)προαιρωνται[LXX]προ·αιρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροαιροιμιπρο·αιρ(ε)·οιμιπροαιροιμηνπρο·αιρ(ε)·οιμην
2ndπροαιροιςπρο·αιρ(ε)·οιςπροαιροιοπρο·αιρ(ε)·οιο
3rdπροαιροιπρο·αιρ(ε)·οιπροαιροιτοπρο·αιρ(ε)·οιτο
Pl1stπροαιροιμενπρο·αιρ(ε)·οιμενπροαιροιμεθαπρο·αιρ(ε)·οιμεθα
2ndπροαιροιτεπρο·αιρ(ε)·οιτεπροαιροισθεπρο·αιρ(ε)·οισθε
3rdπροαιροιεν, προαιροισανπρο·αιρ(ε)·οιεν, προ·αιρ(ε)·οισαν altπροαιροιντοπρο·αιρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροαιρειπρο·αιρ(ε)·επροαιρουπρο·αιρ(ε)·ου
3rdπροαιρειτωπρο·αιρ(ε)·ετωπροαιρεισθωπρο·αιρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπροαιρειτεπρο·αιρ(ε)·ετεπροαιρεισθεπρο·αιρ(ε)·εσθε
3rdπροαιρειτωσαν, προαιρουντωνπρο·αιρ(ε)·ετωσαν, προ·αιρ(ε)·οντων classicalπροαιρεισθωσαν, προαιρεισθωνπρο·αιρ(ε)·εσθωσαν, προ·αιρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προαιρειν​προ·αιρ(ε)·ειν​προαιρεισθαι​προ·αιρ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροαιρουσαπροαιρουνπρο·αιρ(ε)·ουσ·απρο·αιρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπροαιρωνπρο·αιρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροαιρουσανπροαιρουνταπρο·αιρ(ε)·ουσ·ανπρο·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπροαιρουσῃπροαιρουντιπρο·αιρ(ε)·ουσ·ῃπρο·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπροαιρουσηςπροαιρουντοςπρο·αιρ(ε)·ουσ·ηςπρο·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροαιρουσαιπροαιρουντεςπροαιρουνταπρο·αιρ(ε)·ουσ·αιπρο·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·εςπρο·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροαιρουσαςπροαιρουνταςπρο·αιρ(ε)·ουσ·αςπρο·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπροαιρουσαιςπροαιρουσι, προαιρουσινπρο·αιρ(ε)·ουσ·αιςπρο·αιρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροαιρουσωνπροαιρουντωνπρο·αιρ(ε)·ουσ·ωνπρο·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροαιρουμενηπροαιρουμενεπρο·αιρ(ε)·ομεν·ηπρο·αιρ(ε)·ομεν·ε
Nomπροαιρουμενοςπρο·αιρ(ε)·ομεν·ος
Accπροαιρουμενηνπροαιρουμενονπρο·αιρ(ε)·ομεν·ηνπρο·αιρ(ε)·ομεν·ον
Datπροαιρουμενῃπροαιρουμενῳπρο·αιρ(ε)·ομεν·ῃπρο·αιρ(ε)·ομεν·ῳ
Genπροαιρουμενηςπροαιρουμενουπρο·αιρ(ε)·ομεν·ηςπρο·αιρ(ε)·ομεν·ου
PlVocπροαιρουμεναιπροαιρουμενοιπροαιρουμεναπρο·αιρ(ε)·ομεν·αιπρο·αιρ(ε)·ομεν·οιπρο·αιρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accπροαιρουμεναςπροαιρουμενους[LXX]προ·αιρ(ε)·ομεν·αςπρο·αιρ(ε)·ομεν·ους
Datπροαιρουμεναιςπροαιρουμενοιςπρο·αιρ(ε)·ομεν·αιςπρο·αιρ(ε)·ομεν·οις
Genπροαιρουμενωνπροαιρουμενωνπρο·αιρ(ε)·ομεν·ωνπρο·αιρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροῃρουνπρο·ε·αιρ(ε)·ονπροῃρουμηνπρο·ε·αιρ(ε)·ομην
2ndπροῃρειςπρο·ε·αιρ(ε)·εςπροῃρουπρο·ε·αιρ(ε)·ου
3rdπροῃρειπρο·ε·αιρ(ε)·επροῃρειτοπρο·ε·αιρ(ε)·ετο
Pl1stπροῃρουμενπρο·ε·αιρ(ε)·ομενπροῃρουμεθαπρο·ε·αιρ(ε)·ομεθα
2ndπροῃρειτεπρο·ε·αιρ(ε)·ετεπροῃρεισθεπρο·ε·αιρ(ε)·εσθε
3rdπροῃρουν, προῃρουσανπρο·ε·αιρ(ε)·ον, προ·ε·αιρ(ε)·οσαν altπροῃρουντοπρο·ε·αιρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροειλαπρο·ε·ελ·[σ]απροειλαμηνπρο·ε·ελ·[σ]αμην
2ndπροειλαςπρο·ε·ελ·[σ]αςπροειλω[LXX]προ·ε·ελ·[σ]ω
3rdπροειλεν, προειλεπρο·ε·ελ·[σ]ε(ν)προειλατο[LXX]προ·ε·ελ·[σ]ατο
Pl1stπροειλαμενπρο·ε·ελ·[σ]αμενπροειλαμεθαπρο·ε·ελ·[σ]αμεθα
2ndπροειλατεπρο·ε·ελ·[σ]ατεπροειλασθεπρο·ε·ελ·[σ]ασθε
3rdπροειλανπρο·ε·ελ·[σ]ανπροειλαντο[LXX]προ·ε·ελ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροελωπρο·ελ·[σ]ωπροελωμαιπρο·ελ·[σ]ωμαι
2ndπροελῃςπρο·ελ·[σ]ῃςπροελῃπρο·ελ·[σ]ῃ
3rdπροελῃπρο·ελ·[σ]ῃπροεληταιπρο·ελ·[σ]ηται
Pl1stπροελωμενπρο·ελ·[σ]ωμενπροελωμεθαπρο·ελ·[σ]ωμεθα
2ndπροελητεπρο·ελ·[σ]ητεπροελησθεπρο·ελ·[σ]ησθε
3rdπροελωσιν, προελωσιπρο·ελ·[σ]ωσι(ν)προελωνταιπρο·ελ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροελαιμιπρο·ελ·[σ]αιμιπροελαιμηνπρο·ελ·[σ]αιμην
2ndπροελαις, προελειαςπρο·ελ·[σ]αις, προ·ελ·[σ]ειας classicalπροελαιοπρο·ελ·[σ]αιο
3rdπροελαι, προελειεπρο·ελ·[σ]αι, προ·ελ·[σ]ειε classicalπροελαιτοπρο·ελ·[σ]αιτο
Pl1stπροελαιμενπρο·ελ·[σ]αιμενπροελαιμεθαπρο·ελ·[σ]αιμεθα
2ndπροελαιτεπρο·ελ·[σ]αιτεπροελαισθεπρο·ελ·[σ]αισθε
3rdπροελαιεν, προελαισαν, προελειαν, προελειενπρο·ελ·[σ]αιεν, προ·ελ·[σ]αισαν alt, προ·ελ·[σ]ειαν classical, προ·ελ·[σ]ειεν classicalπροελαιντοπρο·ελ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροελονπρο·ελ·[σ]ονπροελαιπρο·ελ·[σ]αι
3rdπροελατωπρο·ελ·[σ]ατωπροελασθωπρο·ελ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndπροελατεπρο·ελ·[σ]ατεπροελασθεπρο·ελ·[σ]ασθε
3rdπροελατωσαν, προελαντωνπρο·ελ·[σ]ατωσαν, προ·ελ·[σ]αντων classicalπροελασθωσαν, προελασθωνπρο·ελ·[σ]ασθωσαν, προ·ελ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προελαι​προ·ελ·[σ]αι​προελασθαι​προ·ελ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροελασαπροελαςπροελανπρο·ελ·[σ]ασ·απρο·ελ·[σ]α[ντ]·ςπρο·ελ·[σ]αν[τ]
Nom
Accπροελασανπροελανταπρο·ελ·[σ]ασ·ανπρο·ελ·[σ]αντ·α
Datπροελασῃπροελαντιπρο·ελ·[σ]ασ·ῃπρο·ελ·[σ]αντ·ι
Genπροελασηςπροελαντοςπρο·ελ·[σ]ασ·ηςπρο·ελ·[σ]αντ·ος
PlVocπροελασαιπροελαντεςπροελανταπρο·ελ·[σ]ασ·αιπρο·ελ·[σ]αντ·εςπρο·ελ·[σ]αντ·α
Nom
Accπροελασαςπροελανταςπρο·ελ·[σ]ασ·αςπρο·ελ·[σ]αντ·ας
Datπροελασαιςπροελασι, προελασινπρο·ελ·[σ]ασ·αιςπρο·ελ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genπροελασωνπροελαντωνπρο·ελ·[σ]ασ·ωνπρο·ελ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροελαμενηπροελαμενεπρο·ελ·[σ]αμεν·ηπρο·ελ·[σ]αμεν·ε
Nomπροελαμενοςπρο·ελ·[σ]αμεν·ος
Accπροελαμενηνπροελαμενονπρο·ελ·[σ]αμεν·ηνπρο·ελ·[σ]αμεν·ον
Datπροελαμενῃπροελαμενῳπρο·ελ·[σ]αμεν·ῃπρο·ελ·[σ]αμεν·ῳ
Genπροελαμενηςπροελαμενουπρο·ελ·[σ]αμεν·ηςπρο·ελ·[σ]αμεν·ου
PlVocπροελαμεναιπροελαμενοιπροελαμεναπρο·ελ·[σ]αμεν·αιπρο·ελ·[σ]αμεν·οιπρο·ελ·[σ]αμεν·α
Nom
Accπροελαμεναςπροελαμενουςπρο·ελ·[σ]αμεν·αςπρο·ελ·[σ]αμεν·ους
Datπροελαμεναιςπροελαμενοιςπρο·ελ·[σ]αμεν·αιςπρο·ελ·[σ]αμεν·οις
Genπροελαμενωνπροελαμενωνπρο·ελ·[σ]αμεν·ωνπρο·ελ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροειλονπρο·ε·ελ·ονπροειλομην[LXX]προ·ε·ελ·ομην
2ndπροειλεςπρο·ε·ελ·εςπροειλουπρο·ε·ελ·ου
3rdπροειλεν, προειλεπρο·ε·ελ·ε(ν)προειλετοπρο·ε·ελ·ετο
Pl1stπροειλομενπρο·ε·ελ·ομενπροειλομεθαπρο·ε·ελ·ομεθα
2ndπροειλετεπρο·ε·ελ·ετεπροειλεσθεπρο·ε·ελ·εσθε
3rdπροειλον, προειλοσανπρο·ε·ελ·ον, προ·ε·ελ·οσαν altπροειλοντοπρο·ε·ελ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροελωπρο·ελ·ωπροελωμαιπρο·ελ·ωμαι
2ndπροελῃςπρο·ελ·ῃςπροελῃπρο·ελ·ῃ
3rdπροελῃπρο·ελ·ῃπροεληταιπρο·ελ·ηται
Pl1stπροελωμενπρο·ελ·ωμενπροελωμεθαπρο·ελ·ωμεθα
2ndπροελητεπρο·ελ·ητεπροελησθεπρο·ελ·ησθε
3rdπροελωσιν, προελωσιπρο·ελ·ωσι(ν)προελωνταιπρο·ελ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροελοιμιπρο·ελ·οιμιπροελοιμηνπρο·ελ·οιμην
2ndπροελοιςπρο·ελ·οιςπροελοιοπρο·ελ·οιο
3rdπροελοιπρο·ελ·οιπροελοιτοπρο·ελ·οιτο
Pl1stπροελοιμενπρο·ελ·οιμενπροελοιμεθαπρο·ελ·οιμεθα
2ndπροελοιτεπρο·ελ·οιτεπροελοισθεπρο·ελ·οισθε
3rdπροελοιεν, προελοισανπρο·ελ·οιεν, προ·ελ·οισαν altπροελοιντοπρο·ελ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροελεπρο·ελ·επροελουπρο·ελ·ου
3rdπροελετωπρο·ελ·ετωπροελεσθωπρο·ελ·εσθω
Pl1st
2ndπροελετεπρο·ελ·ετεπροελεσθεπρο·ελ·εσθε
3rdπροελετωσαν, προελοντωνπρο·ελ·ετωσαν, προ·ελ·οντων classicalπροελεσθωσαν, προελεσθωνπρο·ελ·εσθωσαν, προ·ελ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προελειν​προ·ελ·ειν​προελεσθαι[LXX]​προ·ελ·εσθαι

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροελουσα[LXX]προελονπρο·ελ·ουσ·απρο·ελ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροελωνπρο·ελ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροελουσανπροελονταπρο·ελ·ουσ·ανπρο·ελ·ο[υ]ντ·α
Datπροελουσῃπροελοντιπρο·ελ·ουσ·ῃπρο·ελ·ο[υ]ντ·ι
Genπροελουσηςπροελοντοςπρο·ελ·ουσ·ηςπρο·ελ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροελουσαιπροελοντεςπροελονταπρο·ελ·ουσ·αιπρο·ελ·ο[υ]ντ·εςπρο·ελ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροελουσαςπροελονταςπρο·ελ·ουσ·αςπρο·ελ·ο[υ]ντ·ας
Datπροελουσαιςπροελουσι, προελουσινπρο·ελ·ουσ·αιςπρο·ελ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροελουσωνπροελοντωνπρο·ελ·ουσ·ωνπρο·ελ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροελομενηπροελομενεπρο·ελ·ομεν·ηπρο·ελ·ομεν·ε
Nomπροελομενοςπρο·ελ·ομεν·ος
Accπροελομενηνπροελομενονπρο·ελ·ομεν·ηνπρο·ελ·ομεν·ον
Datπροελομενῃπροελομενῳπρο·ελ·ομεν·ῃπρο·ελ·ομεν·ῳ
Genπροελομενηςπροελομενουπρο·ελ·ομεν·ηςπρο·ελ·ομεν·ου
PlVocπροελομεναιπροελομενοιπροελομεναπρο·ελ·ομεν·αιπρο·ελ·ομεν·οιπρο·ελ·ομεν·α
Nom
Accπροελομεναςπροελομενουςπρο·ελ·ομεν·αςπρο·ελ·ομεν·ους
Datπροελομεναιςπροελομενοιςπρο·ελ·ομεν·αιςπρο·ελ·ομεν·οις
Genπροελομενωνπροελομενωνπρο·ελ·ομεν·ωνπρο·ελ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροῃρημαιπρο·ῃρη·μαι
2ndπροῃρησαιπρο·ῃρη·σαι
3rdπροῃρηται[GNT]προ·ῃρη·ται
Pl1stπροῃρημεθαπρο·ῃρη·μεθα
2ndπροῃρησθεπρο·ῃρη·σθε
3rdπροῃρηνταιπρο·ῃρη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροῃρησομαιπρο·ῃρη·σομαι
2ndπροῃρησῃ, προῃρησειπρο·ῃρη·σῃ, προ·ῃρη·σει classical
3rdπροῃρησεταιπρο·ῃρη·σεται
Pl1stπροῃρησομεθαπρο·ῃρη·σομεθα
2ndπροῃρησεσθεπρο·ῃρη·σεσθε
3rdπροῃρησονταιπρο·ῃρη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροῃρησοιμηνπρο·ῃρη·σοιμην
2ndπροῃρησοιοπρο·ῃρη·σοιο
3rdπροῃρησοιτοπρο·ῃρη·σοιτο
Pl1stπροῃρησοιμεθαπρο·ῃρη·σοιμεθα
2ndπροῃρησοισθεπρο·ῃρη·σοισθε
3rdπροῃρησοιντοπρο·ῃρη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροῃρησοπρο·ῃρη·σο
3rdπροῃρησθωπρο·ῃρη·σθω
Pl1st
2ndπροῃρησθεπρο·ῃρη·σθε
3rdπροῃρησθωσαν, προῃρησθωνπρο·ῃρη·σθωσαν, προ·ῃρη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προῃρησθαι​προ·ῃρη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προῃρησεσθαι​προ·ῃρη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροῃρημενηπροῃρημενεπρο·ῃρη·μεν·ηπρο·ῃρη·μεν·ε
Nomπροῃρημενοςπρο·ῃρη·μεν·ος
Accπροῃρημενηνπροῃρημενονπρο·ῃρη·μεν·ηνπρο·ῃρη·μεν·ον
Datπροῃρημενῃπροῃρημενῳπρο·ῃρη·μεν·ῃπρο·ῃρη·μεν·ῳ
Genπροῃρημενηςπροῃρημενουπρο·ῃρη·μεν·ηςπρο·ῃρη·μεν·ου
PlVocπροῃρημεναιπροῃρημενοιπροῃρημεναπρο·ῃρη·μεν·αιπρο·ῃρη·μεν·οιπρο·ῃρη·μεν·α
Nom
Accπροῃρημεναςπροῃρημενουςπρο·ῃρη·μεν·αςπρο·ῃρη·μεν·ους
Datπροῃρημεναιςπροῃρημενοιςπρο·ῃρη·μεν·αιςπρο·ῃρη·μεν·οις
Genπροῃρημενωνπροῃρημενωνπρο·ῃρη·μεν·ωνπρο·ῃρη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροῃρημηνπρο·ε·ῃρη·μην
2ndπροῃρησοπρο·ε·ῃρη·σο
3rdπροῃρητοπρο·ε·ῃρη·το
Pl1stπροῃρημεθαπρο·ε·ῃρη·μεθα
2ndπροῃρησθεπρο·ε·ῃρη·σθε
3rdπροῃρηντοπρο·ε·ῃρη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 12-Dec-2019 00:50:50 EST