προιστημι • PROISTHMI • proistēmi

Search: προεστηκοτος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προεστηκοτος; προεστηκοτοςπροΐστημιπρο·εστη·κοτ·ος; προ·εστη·κοτ·οςperf act ptcp mas gen sg; perf act ptcp neu gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προεστηκοτοςπροΐστημιπρο·εστη·κοτ·οςperf act ptcp mas gen sg
προεστηκοτοςπροΐστημιπρο·εστη·κοτ·οςperf act ptcp neu gen sg

προ·ΐστημι (ath. προ+ιστ(α)-/ath. προ+ιστ(η)-, -, 2nd ath. προ+στ(η)-/ath. προ+στ(α)-, προ+εστη·κ-/προ+εστ(α)·[κ]-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροιστημιπρο·ιστ(α)·^μιπροισταμαιπρο·ιστ(α)·μαι
2ndπροιστης, προιστηθαπρο·ιστ(α)·^ς, προ·ιστ(α)·^θα classicalπροιστασαιπρο·ιστ(α)·σαι
3rdπροιστησιν, προιστησιπρο·ιστ(α)·^σι(ν)προισταταιπρο·ιστ(α)·ται
Pl1stπροισταμενπρο·ιστ(α)·μενπροισταμεθαπρο·ιστ(α)·μεθα
2ndπροιστατεπρο·ιστ(α)·τεπροιστασθεπρο·ιστ(α)·σθε
3rdπροιστασιν, προιστασιπρο·ιστ(α)·ασι(ν)προιστανταιπρο·ιστ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροιστωπρο·ιστ(η)·ωπροιστωμαιπρο·ιστ(η)·ωμαι
2ndπροιστῃςπρο·ιστ(η)·ῃςπροιστῃπρο·ιστ(η)·ῃ
3rdπροιστῃπρο·ιστ(η)·ῃπροιστηταιπρο·ιστ(η)·ηται
Pl1stπροιστωμενπρο·ιστ(η)·ωμενπροιστωμεθαπρο·ιστ(η)·ωμεθα
2ndπροιστητεπρο·ιστ(η)·ητεπροιστησθεπρο·ιστ(η)·ησθε
3rdπροιστωσιν, προιστωσιπρο·ιστ(η)·ωσι(ν)προιστωνταιπρο·ιστ(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροισταιηνπρο·ιστ(α)·ιηνπροισταιμηνπρο·ιστ(α)·ιμην
2ndπροισταιηςπρο·ιστ(α)·ιηςπροισταιοπρο·ιστ(α)·ιο
3rdπροισταιηπρο·ιστ(α)·ιηπροισταιτοπρο·ιστ(α)·ιτο
Pl1stπροισταιημεν, προισταιμενπρο·ιστ(α)·ιημεν, προ·ιστ(α)·ιμεν classicalπροισταιμεθαπρο·ιστ(α)·ιμεθα
2ndπροισταιητε, προισταιτεπρο·ιστ(α)·ιητε, προ·ιστ(α)·ιτε classicalπροισταισθεπρο·ιστ(α)·ισθε
3rdπροισταιησαν, προισταιενπρο·ιστ(α)·ιησαν, προ·ιστ(α)·ιεν classicalπροισταιντοπρο·ιστ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροιστηπρο·ιστ(η)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροισταθι, προισταςπρο·ιστ(α)·θι, προ·ιστ(α)·ςπροιστασοπρο·ιστ(α)·σο
3rdπροιστατωπρο·ιστ(α)·τωπροιστασθωπρο·ιστ(α)·σθω
Pl1st
2ndπροιστατεπρο·ιστ(α)·τεπροιστασθεπρο·ιστ(α)·σθε
3rdπροιστατωσαν, προισταντωνπρο·ιστ(α)·τωσαν, προ·ιστ(α)·ντων classicalπροιστασθωσαν, προιστασθωνπρο·ιστ(α)·σθωσαν, προ·ιστ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προισταναι​προ·ιστ(α)·ναι, προ·ιστ(α)·εναι​προιστασθαι[GNT]​προ·ιστ(α)·σθαι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροιστασαπροισταςπροιστανπρο·ιστ(α)·εσ·απρο·ιστ(α)·[ντ]·ςπρο·ιστ(α)·ν[τ]
Nom
Accπροιστασανπροιστανταπρο·ιστ(α)·εσ·ανπρο·ιστ(α)·ντ·α
Datπροιστασῃπροισταντιπρο·ιστ(α)·εσ·ῃπρο·ιστ(α)·ντ·ι
Genπροιστασηςπροισταντοςπρο·ιστ(α)·εσ·ηςπρο·ιστ(α)·ντ·ος
PlVocπροιστασαιπροισταντεςπροιστανταπρο·ιστ(α)·εσ·αιπρο·ιστ(α)·ντ·εςπρο·ιστ(α)·ντ·α
Nom
Accπροιστασαςπροιστανταςπρο·ιστ(α)·εσ·αςπρο·ιστ(α)·ντ·ας
Datπροιστασαιςπροιστασι, προιστασινπρο·ιστ(α)·εσ·αιςπρο·ιστ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genπροιστασωνπροισταντωνπρο·ιστ(α)·εσ·ωνπρο·ιστ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροισταμενηπροισταμενεπρο·ιστ(α)·μεν·ηπρο·ιστ(α)·μεν·ε
Nomπροισταμενος[GNT]προ·ιστ(α)·μεν·ος
Accπροισταμενηνπροισταμενον[GNT]προ·ιστ(α)·μεν·ηνπρο·ιστ(α)·μεν·ον
Datπροισταμενῃπροισταμενῳπρο·ιστ(α)·μεν·ῃπρο·ιστ(α)·μεν·ῳ
Genπροισταμενηςπροισταμενουπρο·ιστ(α)·μεν·ηςπρο·ιστ(α)·μεν·ου
PlVocπροισταμεναιπροισταμενοι[GNT]προισταμεναπρο·ιστ(α)·μεν·αιπρο·ιστ(α)·μεν·οιπρο·ιστ(α)·μεν·α
Nom
Accπροισταμεναςπροισταμενους[GNT]προ·ιστ(α)·μεν·αςπρο·ιστ(α)·μεν·ους
Datπροισταμεναιςπροισταμενοιςπρο·ιστ(α)·μεν·αιςπρο·ιστ(α)·μεν·οις
Genπροισταμενωνπροισταμενωνπρο·ιστ(α)·μεν·ωνπρο·ιστ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροιστηνπρο·ε·ιστ(α)·^νπροισταμηνπρο·ε·ιστ(α)·μην
2ndπροιστης, προιστησθαπρο·ε·ιστ(α)·^ς, προ·ε·ιστ(α)·^σθα classicalπροιστασοπρο·ε·ιστ(α)·σο
3rdπροιστηπρο·ε·ιστ(α)·^προιστατοπρο·ε·ιστ(α)·το
Pl1stπροισταμενπρο·ε·ιστ(α)·μενπροισταμεθαπρο·ε·ιστ(α)·μεθα
2ndπροιστατεπρο·ε·ιστ(α)·τεπροιστασθεπρο·ε·ιστ(α)·σθε
3rdπροιστασανπρο·ε·ιστ(α)·σανπροισταντοπρο·ε·ιστ(α)·ντο

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροεστην[LXX]προ·ε·στ(η)·^ν
2ndπροεστης, προεστησθαπρο·ε·στ(η)·^ς, προ·ε·στ(η)·^σθα classical
3rdπροεστηπρο·ε·στ(η)·^
Pl1stπροεστημενπρο·ε·στ(η)·μεν
2ndπροεστητεπρο·ε·στ(η)·τε
3rdπροεστησανπρο·ε·στ(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροστωπρο·στ(η)·ω
2ndπροστῃςπρο·στ(η)·ῃς
3rdπροστῃπρο·στ(η)·ῃ
Pl1stπροστωμενπρο·στ(η)·ωμεν
2ndπροστητε[LXX]προ·στ(η)·ητε
3rdπροστωσιν, προστωσιπρο·στ(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροσταιηνπρο·στ(α)·ιην
2ndπροσταιηςπρο·στ(α)·ιης
3rdπροσταιηπρο·στ(α)·ιη
Pl1stπροσταιημεν, προσταιμενπρο·στ(α)·ιημεν, προ·στ(α)·ιμεν classical
2ndπροσταιητε, προσταιτεπρο·στ(α)·ιητε, προ·στ(α)·ιτε classical
3rdπροσταιησαν, προσταιενπρο·στ(α)·ιησαν, προ·στ(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροστηθι, προστηςπρο·στ(η)·θι, προ·στ(η)·ς
3rdπροστητωπρο·στ(η)·τω
Pl1st
2ndπροστητε[LXX]προ·στ(η)·τε
3rdπροστητωσαν, προσταντωνπρο·στ(η)·τωσαν, προ·στ(α)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προστηναι[GNT]​προ·στ(η)·ναι, προ·στ(η)·εναι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροστασαπροσταςπροστανπρο·στ(α)·εσ·απρο·στ(α)·[ντ]·ςπρο·στ(α)·ν[τ]
Nom
Accπροστασανπροστανταπρο·στ(α)·εσ·ανπρο·στ(α)·ντ·α
Datπροστασῃπροσταντιπρο·στ(α)·εσ·ῃπρο·στ(α)·ντ·ι
Genπροστασηςπροσταντοςπρο·στ(α)·εσ·ηςπρο·στ(α)·ντ·ος
PlVocπροστασαιπροσταντεςπροστανταπρο·στ(α)·εσ·αιπρο·στ(α)·ντ·εςπρο·στ(α)·ντ·α
Nom
Accπροστασαςπροστανταςπρο·στ(α)·εσ·αςπρο·στ(α)·ντ·ας
Datπροστασαιςπροστασι, προστασινπρο·στ(α)·εσ·αιςπρο·στ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genπροστασωνπροσταντωνπρο·στ(α)·εσ·ωνπρο·στ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροεστηκα, προεστααπρο·εστη·κα, προ·εστ(α)·[κ]α
2ndπροεστηκας, προεσταας, προεστηκες, προεσταςπρο·εστη·κας, προ·εστ(α)·[κ]ας, προ·εστη·κες alt, προ·εστ(α)·[κ]ες alt
3rdπροεστηκεν, προεστηκε, προεσταπρο·εστη·κε(ν), προ·εστ(α)·[κ]ε(ν)
Pl1stπροεστηκαμεν, προεστααμενπρο·εστη·καμεν, προ·εστ(α)·[κ]αμεν
2ndπροεστηκατε, προεσταατεπρο·εστη·κατε, προ·εστ(α)·[κ]ατε
3rdπροεστηκασιν[LXX], προεσταασιν, προεστηκασι, προεσταασι, προεστηκαν, προεσταανπρο·εστη·κασι(ν), προ·εστη·κασι(ν), προ·εστ(α)·[κ]ασι(ν), προ·εστη·καν alt, προ·εστ(α)·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροεστω, προεστηκωπρο·εστ(α)·[κ]ω, προ·εστη·κω
2ndπροεστηκῃς, προεστᾳςπρο·εστη·κῃς, προ·εστ(α)·[κ]ῃς
3rdπροεστηκῃ, προεστᾳπρο·εστη·κῃ, προ·εστ(α)·[κ]ῃ
Pl1stπροεστωμεν, προεστηκωμενπρο·εστ(α)·[κ]ωμεν, προ·εστη·κωμεν
2ndπροεστηκητε, προεστατεπρο·εστη·κητε, προ·εστ(α)·[κ]ητε
3rdπροεστωσιν, προεστηκωσιν, προεστωσι, προεστηκωσιπρο·εστ(α)·[κ]ωσι(ν), προ·εστη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροεστῳμι, προεστηκοιμι, προεστῳην, προεστηκοιηνπρο·εστ(α)·[κ]οιμι, προ·εστη·κοιμι, προ·εστ(α)·[κ]οιην classical, προ·εστη·κοιην classical
2ndπροεστῳς, προεστηκοις, προεστῳης, προεστηκοιηςπρο·εστ(α)·[κ]οις, προ·εστη·κοις, προ·εστ(α)·[κ]οιης classical, προ·εστη·κοιης classical
3rdπροεστῳ, προεστηκοι, προεστῳη, προεστηκοιηπρο·εστ(α)·[κ]οι, προ·εστη·κοι, προ·εστ(α)·[κ]οιη classical, προ·εστη·κοιη classical
Pl1stπροεστῳμεν, προεστηκοιμενπρο·εστ(α)·[κ]οιμεν, προ·εστη·κοιμεν
2ndπροεστῳτε, προεστηκοιτεπρο·εστ(α)·[κ]οιτε, προ·εστη·κοιτε
3rdπροεστῳεν, προεστηκοιενπρο·εστ(α)·[κ]οιεν, προ·εστη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροεστηκε, προεσταπρο·εστη·κε, προ·εστ(α)·[κ]ε
3rdπροεστηκετω, προεστατωπρο·εστη·κετω, προ·εστ(α)·[κ]ετω
Pl1st
2ndπροεστηκετε, προεστατεπρο·εστη·κετε, προ·εστ(α)·[κ]ετε
3rdπροεστηκετωσαν, προεστατωσανπρο·εστη·κετωσαν, προ·εστ(α)·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προεστηκεναι, προεσταναι​προ·εστη·κεναι, προ·εστ(α)·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροεστωσα, προεστηκυιαπροεστος, προεστηκοςπρο·εστ(α)·[κ]οσ·α, προ·εστη·κυι·αirreg. προ·εστ[α]·[κ]ο[τ]·ς (instead of προ·εστ(α)·[κ]ο[τ]·ς > προεστως), προ·εστη·κο[τ]·ς
Nomπροεστως[LXX], προεστηκωςπρο·εστ(α)·[κ]ο[τ]·^ς, προ·εστη·κο[τ]·^ς
Accπροεστωσαν, προεστηκυιανπροεστωτα, προεστηκοτα[LXX]προ·εστ(α)·[κ]οσ·αν, προ·εστη·κυι·ανπρο·εστ(α)·[κ]οτ·α, προ·εστη·κοτ·α
Datπροεστωσῃ, προεστηκυιᾳπροεστωτι, προεστηκοτιπρο·εστ(α)·[κ]οσ·ῃ, προ·εστη·κυι·ᾳπρο·εστ(α)·[κ]οτ·ι, προ·εστη·κοτ·ι
Genπροεστωσης, προεστηκυιαςπροεστωτος, προεστηκοτος[LXX]προ·εστ(α)·[κ]οσ·ης, προ·εστη·κυι·αςπρο·εστ(α)·[κ]οτ·ος, προ·εστη·κοτ·ος
PlVocπροεστωσαι, προεστηκυιαιπροεστωτες[GNT], προεστηκοτεςπροεστωτα, προεστηκοτα[LXX]προ·εστ(α)·[κ]οσ·αι, προ·εστη·κυι·αιπρο·εστ(α)·[κ]οτ·ες, προ·εστη·κοτ·εςπρο·εστ(α)·[κ]οτ·α, προ·εστη·κοτ·α
Nom
Accπροεστωσης, προεστηκυιαςπροεστωτας, προεστηκοτας[LXX]προ·εστ(α)·[κ]οσ·ης, προ·εστη·κυι·αςπρο·εστ(α)·[κ]οτ·ας, προ·εστη·κοτ·ας
Datπροεστωσαις, προεστηκυιαιςπροεστωσι, προεστηκοσι[LXX], προεστωσιν, προεστηκοσινπρο·εστ(α)·[κ]οσ·αις, προ·εστη·κυι·αιςπρο·εστ(α)·[κ]ο[τ]·σι(ν), προ·εστη·κο[τ]·σι(ν), προ·εστη·κο[τ]·σι(ν)
Genπροεστωσων, προεστηκυιωνπροεστωτων, προεστηκοτωνπρο·εστ(α)·[κ]οσ·ων, προ·εστη·κυι·ωνπρο·εστ(α)·[κ]οτ·ων, προ·εστη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροειστηκειν, προειστᾳν, προειστηκη, προεισταπρο·ε·εστη·κειν, προ·ε·εστ(α)·[κ]ειν, προ·ε·εστη·κη classical, προ·ε·εστ(α)·[κ]η classical
2ndπροειστηκεις, προειστᾳς, προειστηκης, προεισταςπρο·ε·εστη·κεις, προ·ε·εστ(α)·[κ]εις, προ·ε·εστη·κης classical, προ·ε·εστ(α)·[κ]ης classical
3rdπροειστηκει, προειστᾳπρο·ε·εστη·κει, προ·ε·εστ(α)·[κ]ει
Pl1stπροειστηκειμεν, προειστᾳμεν, προειστηκεμεν, προεισταμενπρο·ε·εστη·κειμεν, προ·ε·εστ(α)·[κ]ειμεν, προ·ε·εστη·κεμεν classical, προ·ε·εστ(α)·[κ]εμεν classical
2ndπροειστηκειτε, προειστᾳτε, προειστηκετε, προειστατεπρο·ε·εστη·κειτε, προ·ε·εστ(α)·[κ]ειτε, προ·ε·εστη·κετε classical, προ·ε·εστ(α)·[κ]ετε classical
3rdπροειστηκεισαν, προειστᾳσαν, προειστηκεσαν, προειστασανπρο·ε·εστη·κεισαν, προ·ε·εστ(α)·[κ]εισαν, προ·ε·εστη·κεσαν classical, προ·ε·εστ(α)·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροεστηκειν, προεστᾳν, προεστηκη, προεσταπρο·[ε]·εστη·κειν, προ·[ε]·εστ(α)·[κ]ειν, προ·[ε]·εστη·κη classical, προ·[ε]·εστ(α)·[κ]η classical
2ndπροεστηκεις, προεστᾳς, προεστηκης, προεσταςπρο·[ε]·εστη·κεις, προ·[ε]·εστ(α)·[κ]εις, προ·[ε]·εστη·κης classical, προ·[ε]·εστ(α)·[κ]ης classical
3rdπροεστηκει, προεστᾳπρο·[ε]·εστη·κει, προ·[ε]·εστ(α)·[κ]ει
Pl1stπροεστηκειμεν, προεστᾳμεν, προεστηκεμεν, προεσταμενπρο·[ε]·εστη·κειμεν, προ·[ε]·εστ(α)·[κ]ειμεν, προ·[ε]·εστη·κεμεν classical, προ·[ε]·εστ(α)·[κ]εμεν classical
2ndπροεστηκειτε, προεστᾳτε, προεστηκετε, προεστατεπρο·[ε]·εστη·κειτε, προ·[ε]·εστ(α)·[κ]ειτε, προ·[ε]·εστη·κετε classical, προ·[ε]·εστ(α)·[κ]ετε classical
3rdπροεστηκεισαν, προεστᾳσαν, προεστηκεσαν, προεστασανπρο·[ε]·εστη·κεισαν, προ·[ε]·εστ(α)·[κ]εισαν, προ·[ε]·εστη·κεσαν classical, προ·[ε]·εστ(α)·[κ]εσαν classical

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 03:13:51 EST