προβαλλω • PROBALLW • proballō

Search: προβαλλουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προβαλλουσιν; προβαλλουσιν; προβαλλουσινπροβάλλωπρο·βαλλ·ουσι(ν); προ·βαλλ·ου[ντ]·σι(ν); προ·βαλλ·ου[ντ]·σι(ν)pres act ind 3rd pl; pres act ptcp mas dat pl; pres act ptcp neu dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προβαλλουσινπροβάλλωπρο·βαλλ·ουσι(ν)pres act ind 3rd pl
προβαλλουσινπροβάλλωπρο·βαλλ·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp mas dat pl
προβαλλουσινπροβάλλωπρο·βαλλ·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp neu dat pl

προ·βάλλω (προ+βαλλ-, -, 2nd προ+βαλ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροβαλλωπρο·βαλλ·ωπροβαλλομαι[LXX]προ·βαλλ·ομαι
2ndπροβαλλειςπρο·βαλλ·ειςπροβαλλῃ, προβαλλει, προβαλλεσαιπρο·βαλλ·ῃ, προ·βαλλ·ει classical, προ·βαλλ·εσαι alt
3rdπροβαλλειπρο·βαλλ·ειπροβαλλεταιπρο·βαλλ·εται
Pl1stπροβαλλομενπρο·βαλλ·ομενπροβαλλομεθαπρο·βαλλ·ομεθα
2ndπροβαλλετεπρο·βαλλ·ετεπροβαλλεσθεπρο·βαλλ·εσθε
3rdπροβαλλουσιν[LXX], προβαλλουσιπρο·βαλλ·ουσι(ν), προ·βαλλ·ουσι(ν)προβαλλονταιπρο·βαλλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροβαλλωπρο·βαλλ·ωπροβαλλωμαιπρο·βαλλ·ωμαι
2ndπροβαλλῃςπρο·βαλλ·ῃςπροβαλλῃπρο·βαλλ·ῃ
3rdπροβαλλῃπρο·βαλλ·ῃπροβαλληταιπρο·βαλλ·ηται
Pl1stπροβαλλωμενπρο·βαλλ·ωμενπροβαλλωμεθαπρο·βαλλ·ωμεθα
2ndπροβαλλητεπρο·βαλλ·ητεπροβαλλησθεπρο·βαλλ·ησθε
3rdπροβαλλωσιν, προβαλλωσιπρο·βαλλ·ωσι(ν)προβαλλωνταιπρο·βαλλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροβαλλοιμιπρο·βαλλ·οιμιπροβαλλοιμηνπρο·βαλλ·οιμην
2ndπροβαλλοιςπρο·βαλλ·οιςπροβαλλοιοπρο·βαλλ·οιο
3rdπροβαλλοιπρο·βαλλ·οιπροβαλλοιτοπρο·βαλλ·οιτο
Pl1stπροβαλλοιμενπρο·βαλλ·οιμενπροβαλλοιμεθαπρο·βαλλ·οιμεθα
2ndπροβαλλοιτεπρο·βαλλ·οιτεπροβαλλοισθεπρο·βαλλ·οισθε
3rdπροβαλλοιεν, προβαλλοισανπρο·βαλλ·οιεν, προ·βαλλ·οισαν altπροβαλλοιντοπρο·βαλλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροβαλλεπρο·βαλλ·επροβαλλουπρο·βαλλ·ου
3rdπροβαλλετωπρο·βαλλ·ετωπροβαλλεσθωπρο·βαλλ·εσθω
Pl1st
2ndπροβαλλετεπρο·βαλλ·ετεπροβαλλεσθεπρο·βαλλ·εσθε
3rdπροβαλλετωσαν, προβαλλοντωνπρο·βαλλ·ετωσαν, προ·βαλλ·οντων classicalπροβαλλεσθωσαν, προβαλλεσθωνπρο·βαλλ·εσθωσαν, προ·βαλλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προβαλλειν​προ·βαλλ·ειν​προβαλλεσθαι​προ·βαλλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροβαλλουσαπροβαλλονπρο·βαλλ·ουσ·απρο·βαλλ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροβαλλωνπρο·βαλλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροβαλλουσανπροβαλλονταπρο·βαλλ·ουσ·ανπρο·βαλλ·ο[υ]ντ·α
Datπροβαλλουσῃπροβαλλοντιπρο·βαλλ·ουσ·ῃπρο·βαλλ·ο[υ]ντ·ι
Genπροβαλλουσηςπροβαλλοντοςπρο·βαλλ·ουσ·ηςπρο·βαλλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροβαλλουσαιπροβαλλοντεςπροβαλλονταπρο·βαλλ·ουσ·αιπρο·βαλλ·ο[υ]ντ·εςπρο·βαλλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροβαλλουσαςπροβαλλονταςπρο·βαλλ·ουσ·αςπρο·βαλλ·ο[υ]ντ·ας
Datπροβαλλουσαιςπροβαλλουσι, προβαλλουσιν[LXX]προ·βαλλ·ουσ·αιςπρο·βαλλ·ου[ντ]·σι(ν), προ·βαλλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροβαλλουσωνπροβαλλοντωνπρο·βαλλ·ουσ·ωνπρο·βαλλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροβαλλομενηπροβαλλομενεπρο·βαλλ·ομεν·ηπρο·βαλλ·ομεν·ε
Nomπροβαλλομενοςπρο·βαλλ·ομεν·ος
Accπροβαλλομενηνπροβαλλομενονπρο·βαλλ·ομεν·ηνπρο·βαλλ·ομεν·ον
Datπροβαλλομενῃπροβαλλομενῳπρο·βαλλ·ομεν·ῃπρο·βαλλ·ομεν·ῳ
Genπροβαλλομενηςπροβαλλομενουπρο·βαλλ·ομεν·ηςπρο·βαλλ·ομεν·ου
PlVocπροβαλλομεναιπροβαλλομενοιπροβαλλομεναπρο·βαλλ·ομεν·αιπρο·βαλλ·ομεν·οιπρο·βαλλ·ομεν·α
Nom
Accπροβαλλομεναςπροβαλλομενουςπρο·βαλλ·ομεν·αςπρο·βαλλ·ομεν·ους
Datπροβαλλομεναιςπροβαλλομενοις[LXX]προ·βαλλ·ομεν·αιςπρο·βαλλ·ομεν·οις
Genπροβαλλομενωνπροβαλλομενωνπρο·βαλλ·ομεν·ωνπρο·βαλλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροεβαλλονπρο·ε·βαλλ·ονπροεβαλλομηνπρο·ε·βαλλ·ομην
2ndπροεβαλλεςπρο·ε·βαλλ·εςπροεβαλλουπρο·ε·βαλλ·ου
3rdπροεβαλλεν, προεβαλλεπρο·ε·βαλλ·ε(ν)προεβαλλετοπρο·ε·βαλλ·ετο
Pl1stπροεβαλλομενπρο·ε·βαλλ·ομενπροεβαλλομεθαπρο·ε·βαλλ·ομεθα
2ndπροεβαλλετεπρο·ε·βαλλ·ετεπροεβαλλεσθεπρο·ε·βαλλ·εσθε
3rdπροεβαλλον, προεβαλλοσανπρο·ε·βαλλ·ον, προ·ε·βαλλ·οσαν altπροεβαλλοντοπρο·ε·βαλλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροεβαλονπρο·ε·βαλ·ονπροεβαλομηνπρο·ε·βαλ·ομην
2ndπροεβαλεςπρο·ε·βαλ·εςπροεβαλου[LXX]προ·ε·βαλ·ου
3rdπροεβαλεν[LXX], προεβαλεπρο·ε·βαλ·ε(ν), προ·ε·βαλ·ε(ν)προεβαλετοπρο·ε·βαλ·ετο
Pl1stπροεβαλομενπρο·ε·βαλ·ομενπροεβαλομεθαπρο·ε·βαλ·ομεθα
2ndπροεβαλετεπρο·ε·βαλ·ετεπροεβαλεσθεπρο·ε·βαλ·εσθε
3rdπροεβαλον, προεβαλοσανπρο·ε·βαλ·ον, προ·ε·βαλ·οσαν altπροεβαλοντοπρο·ε·βαλ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροβαλω[LXX]προ·βαλ·ωπροβαλωμαιπρο·βαλ·ωμαι
2ndπροβαλῃςπρο·βαλ·ῃςπροβαλῃπρο·βαλ·ῃ
3rdπροβαλῃπρο·βαλ·ῃπροβαληταιπρο·βαλ·ηται
Pl1stπροβαλωμενπρο·βαλ·ωμενπροβαλωμεθαπρο·βαλ·ωμεθα
2ndπροβαλητεπρο·βαλ·ητεπροβαλησθεπρο·βαλ·ησθε
3rdπροβαλωσιν[GNT], προβαλωσιπρο·βαλ·ωσι(ν), προ·βαλ·ωσι(ν)προβαλωνταιπρο·βαλ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροβαλοιμιπρο·βαλ·οιμιπροβαλοιμηνπρο·βαλ·οιμην
2ndπροβαλοιςπρο·βαλ·οιςπροβαλοιοπρο·βαλ·οιο
3rdπροβαλοιπρο·βαλ·οιπροβαλοιτοπρο·βαλ·οιτο
Pl1stπροβαλοιμενπρο·βαλ·οιμενπροβαλοιμεθαπρο·βαλ·οιμεθα
2ndπροβαλοιτεπρο·βαλ·οιτεπροβαλοισθεπρο·βαλ·οισθε
3rdπροβαλοιεν, προβαλοισανπρο·βαλ·οιεν, προ·βαλ·οισαν altπροβαλοιντοπρο·βαλ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροβαλεπρο·βαλ·επροβαλου[LXX]προ·βαλ·ου
3rdπροβαλετωπρο·βαλ·ετωπροβαλεσθωπρο·βαλ·εσθω
Pl1st
2ndπροβαλετε[LXX]προ·βαλ·ετεπροβαλεσθεπρο·βαλ·εσθε
3rdπροβαλετωσαν, προβαλοντων[GNT]προ·βαλ·ετωσαν, προ·βαλ·οντων classicalπροβαλεσθωσαν, προβαλεσθωνπρο·βαλ·εσθωσαν, προ·βαλ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προβαλειν​προ·βαλ·ειν​προβαλεσθαι​προ·βαλ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροβαλουσαπροβαλονπρο·βαλ·ουσ·απρο·βαλ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροβαλων[LXX]προ·βαλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροβαλουσανπροβαλονταπρο·βαλ·ουσ·ανπρο·βαλ·ο[υ]ντ·α
Datπροβαλουσῃπροβαλοντιπρο·βαλ·ουσ·ῃπρο·βαλ·ο[υ]ντ·ι
Genπροβαλουσηςπροβαλοντοςπρο·βαλ·ουσ·ηςπρο·βαλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροβαλουσαιπροβαλοντεςπροβαλονταπρο·βαλ·ουσ·αιπρο·βαλ·ο[υ]ντ·εςπρο·βαλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροβαλουσαςπροβαλονταςπρο·βαλ·ουσ·αςπρο·βαλ·ο[υ]ντ·ας
Datπροβαλουσαιςπροβαλουσι, προβαλουσινπρο·βαλ·ουσ·αιςπρο·βαλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροβαλουσωνπροβαλοντων[GNT]προ·βαλ·ουσ·ωνπρο·βαλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροβαλομενηπροβαλομενεπρο·βαλ·ομεν·ηπρο·βαλ·ομεν·ε
Nomπροβαλομενοςπρο·βαλ·ομεν·ος
Accπροβαλομενηνπροβαλομενονπρο·βαλ·ομεν·ηνπρο·βαλ·ομεν·ον
Datπροβαλομενῃπροβαλομενῳπρο·βαλ·ομεν·ῃπρο·βαλ·ομεν·ῳ
Genπροβαλομενηςπροβαλομενουπρο·βαλ·ομεν·ηςπρο·βαλ·ομεν·ου
PlVocπροβαλομεναιπροβαλομενοιπροβαλομεναπρο·βαλ·ομεν·αιπρο·βαλ·ομεν·οιπρο·βαλ·ομεν·α
Nom
Accπροβαλομεναςπροβαλομενουςπρο·βαλ·ομεν·αςπρο·βαλ·ομεν·ους
Datπροβαλομεναιςπροβαλομενοιςπρο·βαλ·ομεν·αιςπρο·βαλ·ομεν·οις
Genπροβαλομενωνπροβαλομενωνπρο·βαλ·ομεν·ωνπρο·βαλ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 19:37:46 EST