προβαινω • PROBAINW • probainō

Search: προβεβηκοτες

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προβεβηκοτεςπροβαίνωπρο·βεβη·κοτ·εςperf act ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προβεβηκοτεςπροβαίνωπρο·βεβη·κοτ·εςperf act ptcp mas nom|voc pl

προ·βαίνω (προ+βαιν-, -, 2nd ath. προ+β(η)-/ath. προ+β(α)-, προ+βεβη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροβαινωπρο·βαιν·ωπροβαινομαιπρο·βαιν·ομαι
2ndπροβαινειςπρο·βαιν·ειςπροβαινῃ, προβαινει, προβαινεσαιπρο·βαιν·ῃ, προ·βαιν·ει classical, προ·βαιν·εσαι alt
3rdπροβαινειπρο·βαιν·ειπροβαινεταιπρο·βαιν·εται
Pl1stπροβαινομενπρο·βαιν·ομενπροβαινομεθαπρο·βαιν·ομεθα
2ndπροβαινετεπρο·βαιν·ετεπροβαινεσθεπρο·βαιν·εσθε
3rdπροβαινουσιν, προβαινουσιπρο·βαιν·ουσι(ν)προβαινονταιπρο·βαιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροβαινωπρο·βαιν·ωπροβαινωμαιπρο·βαιν·ωμαι
2ndπροβαινῃςπρο·βαιν·ῃςπροβαινῃπρο·βαιν·ῃ
3rdπροβαινῃπρο·βαιν·ῃπροβαινηταιπρο·βαιν·ηται
Pl1stπροβαινωμενπρο·βαιν·ωμενπροβαινωμεθαπρο·βαιν·ωμεθα
2ndπροβαινητεπρο·βαιν·ητεπροβαινησθεπρο·βαιν·ησθε
3rdπροβαινωσιν, προβαινωσιπρο·βαιν·ωσι(ν)προβαινωνταιπρο·βαιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροβαινοιμιπρο·βαιν·οιμιπροβαινοιμηνπρο·βαιν·οιμην
2ndπροβαινοιςπρο·βαιν·οιςπροβαινοιοπρο·βαιν·οιο
3rdπροβαινοιπρο·βαιν·οιπροβαινοιτοπρο·βαιν·οιτο
Pl1stπροβαινοιμενπρο·βαιν·οιμενπροβαινοιμεθαπρο·βαιν·οιμεθα
2ndπροβαινοιτεπρο·βαιν·οιτεπροβαινοισθεπρο·βαιν·οισθε
3rdπροβαινοιεν, προβαινοισανπρο·βαιν·οιεν, προ·βαιν·οισαν altπροβαινοιντοπρο·βαιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροβαινεπρο·βαιν·επροβαινουπρο·βαιν·ου
3rdπροβαινετωπρο·βαιν·ετωπροβαινεσθωπρο·βαιν·εσθω
Pl1st
2ndπροβαινετεπρο·βαιν·ετεπροβαινεσθεπρο·βαιν·εσθε
3rdπροβαινετωσαν, προβαινοντωνπρο·βαιν·ετωσαν, προ·βαιν·οντων classicalπροβαινεσθωσαν, προβαινεσθωνπρο·βαιν·εσθωσαν, προ·βαιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προβαινειν​προ·βαιν·ειν​προβαινεσθαι​προ·βαιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροβαινουσα[LXX]προβαινονπρο·βαιν·ουσ·απρο·βαιν·ο[υ]ν[τ]
Nomπροβαινων[LXX]προ·βαιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροβαινουσανπροβαινοντα[LXX]προ·βαιν·ουσ·ανπρο·βαιν·ο[υ]ντ·α
Datπροβαινουσῃπροβαινοντιπρο·βαιν·ουσ·ῃπρο·βαιν·ο[υ]ντ·ι
Genπροβαινουσης[LXX]προβαινοντοςπρο·βαιν·ουσ·ηςπρο·βαιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροβαινουσαι[LXX]προβαινοντεςπροβαινοντα[LXX]προ·βαιν·ουσ·αιπρο·βαιν·ο[υ]ντ·εςπρο·βαιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροβαινουσαςπροβαινονταςπρο·βαιν·ουσ·αςπρο·βαιν·ο[υ]ντ·ας
Datπροβαινουσαιςπροβαινουσι, προβαινουσινπρο·βαιν·ουσ·αιςπρο·βαιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροβαινουσωνπροβαινοντωνπρο·βαιν·ουσ·ωνπρο·βαιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροβαινομενηπροβαινομενεπρο·βαιν·ομεν·ηπρο·βαιν·ομεν·ε
Nomπροβαινομενοςπρο·βαιν·ομεν·ος
Accπροβαινομενηνπροβαινομενονπρο·βαιν·ομεν·ηνπρο·βαιν·ομεν·ον
Datπροβαινομενῃπροβαινομενῳπρο·βαιν·ομεν·ῃπρο·βαιν·ομεν·ῳ
Genπροβαινομενηςπροβαινομενουπρο·βαιν·ομεν·ηςπρο·βαιν·ομεν·ου
PlVocπροβαινομεναιπροβαινομενοιπροβαινομεναπρο·βαιν·ομεν·αιπρο·βαιν·ομεν·οιπρο·βαιν·ομεν·α
Nom
Accπροβαινομεναςπροβαινομενουςπρο·βαιν·ομεν·αςπρο·βαιν·ομεν·ους
Datπροβαινομεναιςπροβαινομενοιςπρο·βαιν·ομεν·αιςπρο·βαιν·ομεν·οις
Genπροβαινομενωνπροβαινομενωνπρο·βαιν·ομεν·ωνπρο·βαιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροεβαινονπρο·ε·βαιν·ονπροεβαινομηνπρο·ε·βαιν·ομην
2ndπροεβαινεςπρο·ε·βαιν·εςπροεβαινουπρο·ε·βαιν·ου
3rdπροεβαινεν, προεβαινεπρο·ε·βαιν·ε(ν)προεβαινετοπρο·ε·βαιν·ετο
Pl1stπροεβαινομενπρο·ε·βαιν·ομενπροεβαινομεθαπρο·ε·βαιν·ομεθα
2ndπροεβαινετεπρο·ε·βαιν·ετεπροεβαινεσθεπρο·ε·βαιν·εσθε
3rdπροεβαινον, προεβαινοσανπρο·ε·βαιν·ον, προ·ε·βαιν·οσαν altπροεβαινοντοπρο·ε·βαιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροεβηνπρο·ε·β(η)·^ν
2ndπροεβης, προεβησθαπρο·ε·β(η)·^ς, προ·ε·β(η)·^σθα classical
3rdπροεβηπρο·ε·β(η)·^
Pl1stπροεβημενπρο·ε·β(η)·μεν
2ndπροεβητεπρο·ε·β(η)·τε
3rdπροεβησανπρο·ε·β(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροβωπρο·β(η)·ω
2ndπροβῃςπρο·β(η)·ῃς
3rdπροβῃ[LXX]προ·β(η)·ῃ
Pl1stπροβωμενπρο·β(η)·ωμεν
2ndπροβητεπρο·β(η)·ητε
3rdπροβωσιν, προβωσιπρο·β(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροβαιηνπρο·β(α)·ιην
2ndπροβαιηςπρο·β(α)·ιης
3rdπροβαιηπρο·β(α)·ιη
Pl1stπροβαιημεν, προβαιμενπρο·β(α)·ιημεν, προ·β(α)·ιμεν classical
2ndπροβαιητε, προβαιτεπρο·β(α)·ιητε, προ·β(α)·ιτε classical
3rdπροβαιησαν, προβαιενπρο·β(α)·ιησαν, προ·β(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροβαπρο·β(α)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροβηθι, προβηςπρο·β(η)·θι, προ·β(η)·ς
3rdπροβητωπρο·β(η)·τω
Pl1st
2ndπροβητεπρο·β(η)·τε
3rdπροβητωσαν, προβηντωνπρο·β(η)·τωσαν, προ·β(η)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προβηναι​προ·β(η)·ναι, προ·β(η)·εναι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροβασαπροβας[GNT]προβανπρο·β(α)·εσ·απρο·β(α)·[ντ]·ςπρο·β(α)·ν[τ]
Nom
Accπροβασανπροβανταπρο·β(α)·εσ·ανπρο·β(α)·ντ·α
Datπροβασῃπροβαντιπρο·β(α)·εσ·ῃπρο·β(α)·ντ·ι
Genπροβασηςπροβαντοςπρο·β(α)·εσ·ηςπρο·β(α)·ντ·ος
PlVocπροβασαιπροβαντεςπροβανταπρο·β(α)·εσ·αιπρο·β(α)·ντ·εςπρο·β(α)·ντ·α
Nom
Accπροβασαςπροβανταςπρο·β(α)·εσ·αςπρο·β(α)·ντ·ας
Datπροβασαιςπροβασι, προβασινπρο·β(α)·εσ·αιςπρο·β(α)·[ντ]·σι(ν)
Genπροβασωνπροβαντωνπρο·β(α)·εσ·ωνπρο·β(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροβεβηκα[LXX]προ·βεβη·κα
2ndπροβεβηκας[LXX], προβεβηκεςπρο·βεβη·κας, προ·βεβη·κες alt
3rdπροβεβηκεν, προβεβηκεπρο·βεβη·κε(ν)
Pl1stπροβεβηκαμενπρο·βεβη·καμεν
2ndπροβεβηκατεπρο·βεβη·κατε
3rdπροβεβηκασιν, προβεβηκασι, προβεβηκανπρο·βεβη·κασι(ν), προ·βεβη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροβεβηκωπρο·βεβη·κω
2ndπροβεβηκῃςπρο·βεβη·κῃς
3rdπροβεβηκῃπρο·βεβη·κῃ
Pl1stπροβεβηκωμενπρο·βεβη·κωμεν
2ndπροβεβηκητεπρο·βεβη·κητε
3rdπροβεβηκωσιν, προβεβηκωσιπρο·βεβη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροβεβηκοιμι, προβεβηκοιηνπρο·βεβη·κοιμι, προ·βεβη·κοιην classical
2ndπροβεβηκοις, προβεβηκοιηςπρο·βεβη·κοις, προ·βεβη·κοιης classical
3rdπροβεβηκοι, προβεβηκοιηπρο·βεβη·κοι, προ·βεβη·κοιη classical
Pl1stπροβεβηκοιμενπρο·βεβη·κοιμεν
2ndπροβεβηκοιτεπρο·βεβη·κοιτε
3rdπροβεβηκοιενπρο·βεβη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροβεβηκεπρο·βεβη·κε
3rdπροβεβηκετωπρο·βεβη·κετω
Pl1st
2ndπροβεβηκετεπρο·βεβη·κετε
3rdπροβεβηκετωσανπρο·βεβη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προβεβηκεναι​προ·βεβη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροβεβηκυια[GNT]προβεβηκοςπρο·βεβη·κυι·απρο·βεβη·κο[τ]·ς
Nomπροβεβηκως[LXX]προ·βεβη·κο[τ]·^ς
Accπροβεβηκυιανπροβεβηκοταπρο·βεβη·κυι·ανπρο·βεβη·κοτ·α
Datπροβεβηκυιᾳπροβεβηκοτιπρο·βεβη·κυι·ᾳπρο·βεβη·κοτ·ι
Genπροβεβηκυιαςπροβεβηκοτος[LXX]προ·βεβη·κυι·αςπρο·βεβη·κοτ·ος
PlVocπροβεβηκυιαιπροβεβηκοτες[GNT][LXX]προβεβηκοταπρο·βεβη·κυι·αιπρο·βεβη·κοτ·εςπρο·βεβη·κοτ·α
Nom
Accπροβεβηκυιαςπροβεβηκοταςπρο·βεβη·κυι·αςπρο·βεβη·κοτ·ας
Datπροβεβηκυιαιςπροβεβηκοσι, προβεβηκοσινπρο·βεβη·κυι·αιςπρο·βεβη·κο[τ]·σι(ν)
Genπροβεβηκυιωνπροβεβηκοτωνπρο·βεβη·κυι·ωνπρο·βεβη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροεβεβηκειν, προεβεβηκηπρο·ε·βεβη·κειν, προ·ε·βεβη·κη classical
2ndπροεβεβηκεις, προεβεβηκηςπρο·ε·βεβη·κεις, προ·ε·βεβη·κης classical
3rdπροεβεβηκειπρο·ε·βεβη·κει
Pl1stπροεβεβηκειμεν, προεβεβηκεμενπρο·ε·βεβη·κειμεν, προ·ε·βεβη·κεμεν classical
2ndπροεβεβηκειτε, προεβεβηκετεπρο·ε·βεβη·κειτε, προ·ε·βεβη·κετε classical
3rdπροεβεβηκεισαν, προεβεβηκεσανπρο·ε·βεβη·κεισαν, προ·ε·βεβη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροβεβηκειν, προβεβηκηπρο·[ε]·βεβη·κειν, προ·[ε]·βεβη·κη classical
2ndπροβεβηκεις, προβεβηκηςπρο·[ε]·βεβη·κεις, προ·[ε]·βεβη·κης classical
3rdπροβεβηκει[LXX]προ·[ε]·βεβη·κει
Pl1stπροβεβηκειμεν, προβεβηκεμενπρο·[ε]·βεβη·κειμεν, προ·[ε]·βεβη·κεμεν classical
2ndπροβεβηκειτε, προβεβηκετεπρο·[ε]·βεβη·κειτε, προ·[ε]·βεβη·κετε classical
3rdπροβεβηκεισαν, προβεβηκεσανπρο·[ε]·βεβη·κεισαν, προ·[ε]·βεβη·κεσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 20-Jan-2020 02:14:30 EST