πιπρασκω • PIPRASKW • pipraskō

Search: πραθεντα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πραθεντα; πραθενταπιπράσκωπρα·θε[ι]ντ·α; πρα·θε[ι]ντ·αaor θη ptcp mas acc sg; aor θη ptcp neu nom|acc|voc pl

πιπράσκω (πιπρασκ-, -, -, πεπρα·κ-, πεπρα-, πρα·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιπρασκωπιπρασκ·ωπιπρασκομαιπιπρασκ·ομαι
2ndπιπρασκειςπιπρασκ·ειςπιπρασκῃ, πιπρασκει, πιπρασκεσαιπιπρασκ·ῃ, πιπρασκ·ει classical, πιπρασκ·εσαι alt
3rdπιπρασκειπιπρασκ·ειπιπρασκεταιπιπρασκ·εται
Pl1stπιπρασκομενπιπρασκ·ομενπιπρασκομεθαπιπρασκ·ομεθα
2ndπιπρασκετεπιπρασκ·ετεπιπρασκεσθεπιπρασκ·εσθε
3rdπιπρασκουσιν, πιπρασκουσιπιπρασκ·ουσι(ν)πιπρασκονταιπιπρασκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιπρασκωπιπρασκ·ωπιπρασκωμαιπιπρασκ·ωμαι
2ndπιπρασκῃςπιπρασκ·ῃςπιπρασκῃπιπρασκ·ῃ
3rdπιπρασκῃπιπρασκ·ῃπιπρασκηταιπιπρασκ·ηται
Pl1stπιπρασκωμενπιπρασκ·ωμενπιπρασκωμεθαπιπρασκ·ωμεθα
2ndπιπρασκητεπιπρασκ·ητεπιπρασκησθεπιπρασκ·ησθε
3rdπιπρασκωσιν, πιπρασκωσιπιπρασκ·ωσι(ν)πιπρασκωνταιπιπρασκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιπρασκοιμιπιπρασκ·οιμιπιπρασκοιμηνπιπρασκ·οιμην
2ndπιπρασκοιςπιπρασκ·οιςπιπρασκοιοπιπρασκ·οιο
3rdπιπρασκοιπιπρασκ·οιπιπρασκοιτοπιπρασκ·οιτο
Pl1stπιπρασκοιμενπιπρασκ·οιμενπιπρασκοιμεθαπιπρασκ·οιμεθα
2ndπιπρασκοιτεπιπρασκ·οιτεπιπρασκοισθεπιπρασκ·οισθε
3rdπιπρασκοιεν, πιπρασκοισανπιπρασκ·οιεν, πιπρασκ·οισαν altπιπρασκοιντοπιπρασκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπιπρασκεπιπρασκ·επιπρασκουπιπρασκ·ου
3rdπιπρασκετωπιπρασκ·ετωπιπρασκεσθωπιπρασκ·εσθω
Pl1st
2ndπιπρασκετεπιπρασκ·ετεπιπρασκεσθεπιπρασκ·εσθε
3rdπιπρασκετωσαν, πιπρασκοντωνπιπρασκ·ετωσαν, πιπρασκ·οντων classicalπιπρασκεσθωσαν, πιπρασκεσθωνπιπρασκ·εσθωσαν, πιπρασκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πιπρασκειν​πιπρασκ·ειν​πιπρασκεσθαι​πιπρασκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιπρασκουσαπιπρασκονπιπρασκ·ουσ·απιπρασκ·ο[υ]ν[τ]
Nomπιπρασκωνπιπρασκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπιπρασκουσανπιπρασκονταπιπρασκ·ουσ·ανπιπρασκ·ο[υ]ντ·α
Datπιπρασκουσῃπιπρασκοντιπιπρασκ·ουσ·ῃπιπρασκ·ο[υ]ντ·ι
Genπιπρασκουσηςπιπρασκοντοςπιπρασκ·ουσ·ηςπιπρασκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπιπρασκουσαιπιπρασκοντεςπιπρασκονταπιπρασκ·ουσ·αιπιπρασκ·ο[υ]ντ·εςπιπρασκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπιπρασκουσαςπιπρασκονταςπιπρασκ·ουσ·αςπιπρασκ·ο[υ]ντ·ας
Datπιπρασκουσαιςπιπρασκουσι, πιπρασκουσινπιπρασκ·ουσ·αιςπιπρασκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπιπρασκουσωνπιπρασκοντωνπιπρασκ·ουσ·ωνπιπρασκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιπρασκομενηπιπρασκομενεπιπρασκ·ομεν·ηπιπρασκ·ομεν·ε
Nomπιπρασκομενοςπιπρασκ·ομεν·ος
Accπιπρασκομενηνπιπρασκομενονπιπρασκ·ομεν·ηνπιπρασκ·ομεν·ον
Datπιπρασκομενῃπιπρασκομενῳπιπρασκ·ομεν·ῃπιπρασκ·ομεν·ῳ
Genπιπρασκομενηςπιπρασκομενουπιπρασκ·ομεν·ηςπιπρασκ·ομεν·ου
PlVocπιπρασκομεναιπιπρασκομενοιπιπρασκομεναπιπρασκ·ομεν·αιπιπρασκ·ομεν·οιπιπρασκ·ομεν·α
Nom
Accπιπρασκομεναςπιπρασκομενουςπιπρασκ·ομεν·αςπιπρασκ·ομεν·ους
Datπιπρασκομεναιςπιπρασκομενοιςπιπρασκ·ομεν·αιςπιπρασκ·ομεν·οις
Genπιπρασκομενων[GNT]πιπρασκομενων[GNT]πιπρασκ·ομεν·ωνπιπρασκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιπρασκον[GNT]ε·πιπρασκ·ονεπιπρασκομηνε·πιπρασκ·ομην
2ndεπιπρασκεςε·πιπρασκ·εςεπιπρασκουε·πιπρασκ·ου
3rdεπιπρασκεν, επιπρασκεε·πιπρασκ·ε(ν)επιπρασκετοε·πιπρασκ·ετο
Pl1stεπιπρασκομενε·πιπρασκ·ομενεπιπρασκομεθαε·πιπρασκ·ομεθα
2ndεπιπρασκετεε·πιπρασκ·ετεεπιπρασκεσθεε·πιπρασκ·εσθε
3rdεπιπρασκον[GNT], επιπρασκοσανε·πιπρασκ·ον, ε·πιπρασκ·οσαν altεπιπρασκοντοε·πιπρασκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπρακα[LXX]πεπρα·καπεπραμαιπεπρα·μαι
2ndπεπρακας, πεπρακεςπεπρα·κας, πεπρα·κες altπεπρασαι[LXX]πεπρα·σαι
3rdπεπρακεν[GNT][LXX], πεπρακεπεπρα·κε(ν), πεπρα·κε(ν)πεπραταιπεπρα·ται
Pl1stπεπρακαμενπεπρα·καμενπεπραμεθαπεπρα·μεθα
2ndπεπρακατεπεπρα·κατεπεπρασθεπεπρα·σθε
3rdπεπρακασιν, πεπρακασι, πεπρακαν[LXX]πεπρα·κασι(ν), πεπρα·καν altπεπρανταιπεπρα·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπρασομαιπεπρα·σομαι
2ndπεπρασῃ, πεπρασειπεπρα·σῃ, πεπρα·σει classical
3rdπεπρασεταιπεπρα·σεται
Pl1stπεπρασομεθαπεπρα·σομεθα
2ndπεπρασεσθεπεπρα·σεσθε
3rdπεπρασονταιπεπρα·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπρακωπεπρα·κω
2ndπεπρακῃςπεπρα·κῃς
3rdπεπρακῃπεπρα·κῃ
Pl1stπεπρακωμενπεπρα·κωμεν
2ndπεπρακητεπεπρα·κητε
3rdπεπρακωσιν, πεπρακωσιπεπρα·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπρακοιμι, πεπρακοιηνπεπρα·κοιμι, πεπρα·κοιην classical
2ndπεπρακοις, πεπρακοιηςπεπρα·κοις, πεπρα·κοιης classical
3rdπεπρακοι, πεπρακοιηπεπρα·κοι, πεπρα·κοιη classical
Pl1stπεπρακοιμενπεπρα·κοιμεν
2ndπεπρακοιτεπεπρα·κοιτε
3rdπεπρακοιενπεπρα·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπρασοιμηνπεπρα·σοιμην
2ndπεπρασοιοπεπρα·σοιο
3rdπεπρασοιτοπεπρα·σοιτο
Pl1stπεπρασοιμεθαπεπρα·σοιμεθα
2ndπεπρασοισθεπεπρα·σοισθε
3rdπεπρασοιντοπεπρα·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπρακεπεπρα·κεπεπρασοπεπρα·σο
3rdπεπρακετωπεπρα·κετωπεπρασθωπεπρα·σθω
Pl1st
2ndπεπρακετεπεπρα·κετεπεπρασθεπεπρα·σθε
3rdπεπρακετωσανπεπρα·κετωσανπεπρασθωσαν, πεπρασθωνπεπρα·σθωσαν, πεπρα·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπρακεναι​πεπρα·κεναι​πεπρασθαι​πεπρα·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπρασεσθαι​πεπρα·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπρακυιαπεπρακοςπεπρα·κυι·απεπρα·κο[τ]·ς
Nomπεπρακως[LXX]πεπρα·κο[τ]·^ς
Accπεπρακυιανπεπρακοταπεπρα·κυι·ανπεπρα·κοτ·α
Datπεπρακυιᾳπεπρακοτιπεπρα·κυι·ᾳπεπρα·κοτ·ι
Genπεπρακυιαςπεπρακοτοςπεπρα·κυι·αςπεπρα·κοτ·ος
PlVocπεπρακυιαιπεπρακοτεςπεπρακοταπεπρα·κυι·αιπεπρα·κοτ·εςπεπρα·κοτ·α
Nom
Accπεπρακυιαςπεπρακοταςπεπρα·κυι·αςπεπρα·κοτ·ας
Datπεπρακυιαιςπεπρακοσι, πεπρακοσινπεπρα·κυι·αιςπεπρα·κο[τ]·σι(ν)
Genπεπρακυιωνπεπρακοτωνπεπρα·κυι·ωνπεπρα·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπραμενηπεπραμενεπεπρα·μεν·ηπεπρα·μεν·ε
Nomπεπραμενος[GNT]πεπρα·μεν·ος
Accπεπραμενηνπεπραμενονπεπρα·μεν·ηνπεπρα·μεν·ον
Datπεπραμενῃπεπραμενῳπεπρα·μεν·ῃπεπρα·μεν·ῳ
Genπεπραμενηςπεπραμενουπεπρα·μεν·ηςπεπρα·μεν·ου
PlVocπεπραμεναιπεπραμενοιπεπραμεναπεπρα·μεν·αιπεπρα·μεν·οιπεπρα·μεν·α
Nom
Accπεπραμεναςπεπραμενους[LXX]πεπρα·μεν·αςπεπρα·μεν·ους
Datπεπραμεναιςπεπραμενοιςπεπρα·μεν·αιςπεπρα·μεν·οις
Genπεπραμενωνπεπραμενωνπεπρα·μεν·ωνπεπρα·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπρακειν, επεπρακηε·πεπρα·κειν, ε·πεπρα·κη classicalεπεπραμηνε·πεπρα·μην
2ndεπεπρακεις, επεπρακηςε·πεπρα·κεις, ε·πεπρα·κης classicalεπεπρασοε·πεπρα·σο
3rdεπεπρακειε·πεπρα·κειεπεπρατοε·πεπρα·το
Pl1stεπεπρακειμεν, επεπρακεμενε·πεπρα·κειμεν, ε·πεπρα·κεμεν classicalεπεπραμεθαε·πεπρα·μεθα
2ndεπεπρακειτε, επεπρακετεε·πεπρα·κειτε, ε·πεπρα·κετε classicalεπεπρασθεε·πεπρα·σθε
3rdεπεπρακεισαν, επεπρακεσανε·πεπρα·κεισαν, ε·πεπρα·κεσαν classicalεπεπραντοε·πεπρα·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπρακειν, πεπρακη[ε]·πεπρα·κειν, [ε]·πεπρα·κη classicalπεπραμην[ε]·πεπρα·μην
2ndπεπρακεις, πεπρακης[ε]·πεπρα·κεις, [ε]·πεπρα·κης classicalπεπρασο[ε]·πεπρα·σο
3rdπεπρακει[ε]·πεπρα·κειπεπρατο[ε]·πεπρα·το
Pl1stπεπρακειμεν, πεπρακεμεν[ε]·πεπρα·κειμεν, [ε]·πεπρα·κεμεν classicalπεπραμεθα[ε]·πεπρα·μεθα
2ndπεπρακειτε, πεπρακετε[ε]·πεπρα·κειτε, [ε]·πεπρα·κετε classicalπεπρασθε[ε]·πεπρα·σθε
3rdπεπρακεισαν, πεπρακεσαν[ε]·πεπρα·κεισαν, [ε]·πεπρα·κεσαν classicalπεπραντο[ε]·πεπρα·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπραθηνε·πρα·θην
2ndεπραθηςε·πρα·θης
3rdεπραθη[GNT][LXX]ε·πρα·θη
Pl1stεπραθημεν[LXX]ε·πρα·θημεν
2ndεπραθητε[LXX]ε·πρα·θητε
3rdεπραθησαν[LXX]ε·πρα·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπραθησομαιπρα·θησομαι
2ndπραθησῃ, πραθησειπρα·θησῃ, πρα·θησει classical
3rdπραθησεται[LXX]πρα·θησεται
Pl1stπραθησομεθαπρα·θησομεθα
2ndπραθησεσθε[LXX]πρα·θησεσθε
3rdπραθησονται[LXX]πρα·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπραθωπρα·θω
2ndπραθῃςπρα·θῃς
3rdπραθῃ[LXX]πρα·θῃ
Pl1stπραθωμενπρα·θωμεν
2ndπραθητεπρα·θητε
3rdπραθωσιν, πραθωσιπρα·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπραθειηνπρα·θειην
2ndπραθειηςπρα·θειης
3rdπραθειηπρα·θειη
Pl1stπραθειημεν, πραθειμενπρα·θειημεν, πρα·θειμεν classical
2ndπραθειητε, πραθειτεπρα·θειητε, πρα·θειτε classical
3rdπραθειησαν, πραθειενπρα·θειησαν, πρα·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπραθησοιμηνπρα·θησοιμην
2ndπραθησοιοπρα·θησοιο
3rdπραθησοιτοπρα·θησοιτο
Pl1stπραθησοιμεθαπρα·θησοιμεθα
2ndπραθησοισθεπρα·θησοισθε
3rdπραθησοιντοπρα·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπραθητιπρα·θητι
3rdπραθητω[LXX]πρα·θητω
Pl1st
2ndπραθητεπρα·θητε
3rdπραθητωσαν, πραθεντωνπρα·θητωσαν, πρα·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πραθηναι[GNT][LXX]​πρα·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πραθησεσθαι​πρα·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπραθεισαπραθειςπραθεν[GNT]πρα·θεισ·απρα·θει[ντ]·ςπρα·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπραθεισανπραθεντα[LXX]πρα·θεισ·ανπρα·θε[ι]ντ·α
Datπραθεισῃπραθεντιπρα·θεισ·ῃπρα·θε[ι]ντ·ι
Genπραθεισηςπραθεντοςπρα·θεισ·ηςπρα·θε[ι]ντ·ος
PlVocπραθεισαιπραθεντεςπραθεντα[LXX]πρα·θεισ·αιπρα·θε[ι]ντ·εςπρα·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπραθεισαςπραθενταςπρα·θεισ·αςπρα·θε[ι]ντ·ας
Datπραθεισαιςπραθεισι, πραθεισινπρα·θεισ·αιςπρα·θει[ντ]·σι(ν)
Genπραθεισωνπραθεντωνπρα·θεισ·ωνπρα·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπραθησομενηπραθησομενεπρα·θησομεν·ηπρα·θησομεν·ε
Nomπραθησομενοςπρα·θησομεν·ος
Accπραθησομενηνπραθησομενονπρα·θησομεν·ηνπρα·θησομεν·ον
Datπραθησομενῃπραθησομενῳπρα·θησομεν·ῃπρα·θησομεν·ῳ
Genπραθησομενηςπραθησομενουπρα·θησομεν·ηςπρα·θησομεν·ου
PlVocπραθησομεναιπραθησομενοιπραθησομεναπρα·θησομεν·αιπρα·θησομεν·οιπρα·θησομεν·α
Nom
Accπραθησομεναςπραθησομενουςπρα·θησομεν·αςπρα·θησομεν·ους
Datπραθησομεναιςπραθησομενοιςπρα·θησομεν·αιςπρα·θησομεν·οις
Genπραθησομενωνπραθησομενωνπρα·θησομεν·ωνπρα·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 27-Jan-2021 15:00:35 EST