πορεια • POREIA • poreia

Search: πορειαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πορειανπορείαπορει·αν(fem) acc sg

πορεία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπορεια[LXX]πορει·α
Nom
Accπορειαν[GNT][LXX]πορει·αν
Datπορειᾳ[LXX]πορει·ᾳ
Genπορειας[LXX]πορει·ας
PlVocπορειαι[LXX]πορει·αι
Nom
Accπορειας[LXX]πορει·ας
Datπορειαις[GNT]πορει·αις
Genπορειωνπορει·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Apr-2021 07:11:51 EDT