πολεμεω • POLEMEW • polemeō

Search: πολεμου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πολεμουπολεμέωπολεμ(ε)·ουpres mp imp 2nd sg
πολεμουπόλεμοςπολεμ·ου(mas) gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πολεμουπολεμέωπολεμ(ε)·ουpres mp imp 2nd sg
πολεμουπόλεμοςπολεμ·ου(mas) gen sg

πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπολεμωπολεμ(ε)·ωπολεμουμαιπολεμ(ε)·ομαι
2ndπολεμειςπολεμ(ε)·ειςπολεμῃ[LXX], πολεμει[GNT][LXX], πολεμεισαιπολεμ(ε)·ῃ, πολεμ(ε)·ει classical, πολεμ(ε)·εσαι alt
3rdπολεμει[GNT][LXX]πολεμ(ε)·ειπολεμειταιπολεμ(ε)·εται
Pl1stπολεμουμεν[LXX]πολεμ(ε)·ομενπολεμουμεθαπολεμ(ε)·ομεθα
2ndπολεμειτε[GNT][LXX]πολεμ(ε)·ετεπολεμεισθεπολεμ(ε)·εσθε
3rdπολεμουσιν[LXX], πολεμουσιπολεμ(ε)·ουσι(ν), πολεμ(ε)·ουσι(ν)πολεμουνταιπολεμ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπολεμωπολεμ(ε)·ωπολεμωμαιπολεμ(ε)·ωμαι
2ndπολεμῃςπολεμ(ε)·ῃςπολεμῃ[LXX]πολεμ(ε)·ῃ
3rdπολεμῃ[LXX]πολεμ(ε)·ῃπολεμηταιπολεμ(ε)·ηται
Pl1stπολεμωμενπολεμ(ε)·ωμενπολεμωμεθαπολεμ(ε)·ωμεθα
2ndπολεμητεπολεμ(ε)·ητεπολεμησθεπολεμ(ε)·ησθε
3rdπολεμωσιν, πολεμωσιπολεμ(ε)·ωσι(ν)πολεμωνταιπολεμ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπολεμοιμιπολεμ(ε)·οιμιπολεμοιμηνπολεμ(ε)·οιμην
2ndπολεμοις[LXX]πολεμ(ε)·οιςπολεμοιοπολεμ(ε)·οιο
3rdπολεμοι[GNT][LXX]πολεμ(ε)·οιπολεμοιτοπολεμ(ε)·οιτο
Pl1stπολεμοιμενπολεμ(ε)·οιμενπολεμοιμεθαπολεμ(ε)·οιμεθα
2ndπολεμοιτεπολεμ(ε)·οιτεπολεμοισθεπολεμ(ε)·οισθε
3rdπολεμοιεν, πολεμοισανπολεμ(ε)·οιεν, πολεμ(ε)·οισαν altπολεμοιντοπολεμ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπολεμει[GNT][LXX]πολεμ(ε)·επολεμου[LXX]πολεμ(ε)·ου
3rdπολεμειτωπολεμ(ε)·ετωπολεμεισθωπολεμ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπολεμειτε[GNT][LXX]πολεμ(ε)·ετεπολεμεισθεπολεμ(ε)·εσθε
3rdπολεμειτωσαν, πολεμουντων[LXX]πολεμ(ε)·ετωσαν, πολεμ(ε)·οντων classicalπολεμεισθωσαν, πολεμεισθωνπολεμ(ε)·εσθωσαν, πολεμ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πολεμειν[LXX]​πολεμ(ε)·εινπολεμεισθαι​πολεμ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπολεμουσαπολεμουνπολεμ(ε)·ουσ·απολεμ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπολεμων[GNT][LXX]πολεμ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπολεμουσανπολεμουντα[LXX]πολεμ(ε)·ουσ·ανπολεμ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπολεμουσῃπολεμουντιπολεμ(ε)·ουσ·ῃπολεμ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπολεμουσηςπολεμουντος[LXX]πολεμ(ε)·ουσ·ηςπολεμ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπολεμουσαιπολεμουντες[LXX]πολεμουντα[LXX]πολεμ(ε)·ουσ·αιπολεμ(ε)·ο[υ]ντ·εςπολεμ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπολεμουσαςπολεμουντας[LXX]πολεμ(ε)·ουσ·αςπολεμ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπολεμουσαιςπολεμουσι, πολεμουσιν[LXX]πολεμ(ε)·ουσ·αιςπολεμ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), πολεμ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπολεμουσωνπολεμουντων[LXX]πολεμ(ε)·ουσ·ωνπολεμ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπολεμουμενη[LXX]πολεμουμενεπολεμ(ε)·ομεν·ηπολεμ(ε)·ομεν·ε
Nomπολεμουμενοςπολεμ(ε)·ομεν·ος
Accπολεμουμενηνπολεμουμενονπολεμ(ε)·ομεν·ηνπολεμ(ε)·ομεν·ον
Datπολεμουμενῃπολεμουμενῳπολεμ(ε)·ομεν·ῃπολεμ(ε)·ομεν·ῳ
Genπολεμουμενηςπολεμουμενουπολεμ(ε)·ομεν·ηςπολεμ(ε)·ομεν·ου
PlVocπολεμουμεναιπολεμουμενοιπολεμουμεναπολεμ(ε)·ομεν·αιπολεμ(ε)·ομεν·οιπολεμ(ε)·ομεν·α
Nom
Accπολεμουμεναςπολεμουμενουςπολεμ(ε)·ομεν·αςπολεμ(ε)·ομεν·ους
Datπολεμουμεναιςπολεμουμενοις[LXX]πολεμ(ε)·ομεν·αιςπολεμ(ε)·ομεν·οις
Genπολεμουμενωνπολεμουμενωνπολεμ(ε)·ομεν·ωνπολεμ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπολεμουν[LXX]ε·πολεμ(ε)·ονεπολεμουμηνε·πολεμ(ε)·ομην
2ndεπολεμεις[LXX]ε·πολεμ(ε)·εςεπολεμουε·πολεμ(ε)·ου
3rdεπολεμει[LXX]ε·πολεμ(ε)·εεπολεμειτοε·πολεμ(ε)·ετο
Pl1stεπολεμουμενε·πολεμ(ε)·ομενεπολεμουμεθαε·πολεμ(ε)·ομεθα
2ndεπολεμειτεε·πολεμ(ε)·ετεεπολεμεισθεε·πολεμ(ε)·εσθε
3rdεπολεμουν[LXX], επολεμουσανε·πολεμ(ε)·ον, ε·πολεμ(ε)·οσαν altεπολεμουντοε·πολεμ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπολεμησω[GNT][LXX]πολεμη·σωπολεμησομαιπολεμη·σομαι
2ndπολεμησεις[LXX]πολεμη·σειςπολεμησῃ[LXX], πολεμησει[LXX], πολεμησεσαιπολεμη·σῃ, πολεμη·σει classical, πολεμη·σεσαι alt
3rdπολεμησει[LXX]πολεμη·σειπολεμησεταιπολεμη·σεται
Pl1stπολεμησομεν[LXX]πολεμη·σομενπολεμησομεθαπολεμη·σομεθα
2ndπολεμησετε[LXX]πολεμη·σετεπολεμησεσθεπολεμη·σεσθε
3rdπολεμησουσιν[GNT][LXX], πολεμησουσιπολεμη·σουσι(ν), πολεμη·σουσι(ν)πολεμησονταιπολεμη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπολεμησοιμιπολεμη·σοιμιπολεμησοιμηνπολεμη·σοιμην
2ndπολεμησοιςπολεμη·σοιςπολεμησοιοπολεμη·σοιο
3rdπολεμησοιπολεμη·σοιπολεμησοιτοπολεμη·σοιτο
Pl1stπολεμησοιμενπολεμη·σοιμενπολεμησοιμεθαπολεμη·σοιμεθα
2ndπολεμησοιτεπολεμη·σοιτεπολεμησοισθεπολεμη·σοισθε
3rdπολεμησοιενπολεμη·σοιενπολεμησοιντοπολεμη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πολεμησειν​πολεμη·σειν​πολεμησεσθαι​πολεμη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπολεμησουσαπολεμησον[LXX]πολεμη·σουσ·απολεμη·σο[υ]ν[τ]
Nomπολεμησωνπολεμη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπολεμησουσανπολεμησονταπολεμη·σουσ·ανπολεμη·σο[υ]ντ·α
Datπολεμησουσῃπολεμησοντιπολεμη·σουσ·ῃπολεμη·σο[υ]ντ·ι
Genπολεμησουσηςπολεμησοντοςπολεμη·σουσ·ηςπολεμη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπολεμησουσαιπολεμησοντεςπολεμησονταπολεμη·σουσ·αιπολεμη·σο[υ]ντ·εςπολεμη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπολεμησουσαςπολεμησονταςπολεμη·σουσ·αςπολεμη·σο[υ]ντ·ας
Datπολεμησουσαιςπολεμησουσι, πολεμησουσιν[GNT][LXX]πολεμη·σουσ·αιςπολεμη·σου[ντ]·σι(ν), πολεμη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπολεμησουσωνπολεμησοντωνπολεμη·σουσ·ωνπολεμη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπολεμησομενηπολεμησομενεπολεμη·σομεν·ηπολεμη·σομεν·ε
Nomπολεμησομενοςπολεμη·σομεν·ος
Accπολεμησομενηνπολεμησομενονπολεμη·σομεν·ηνπολεμη·σομεν·ον
Datπολεμησομενῃπολεμησομενῳπολεμη·σομεν·ῃπολεμη·σομεν·ῳ
Genπολεμησομενηςπολεμησομενουπολεμη·σομεν·ηςπολεμη·σομεν·ου
PlVocπολεμησομεναιπολεμησομενοιπολεμησομεναπολεμη·σομεν·αιπολεμη·σομεν·οιπολεμη·σομεν·α
Nom
Accπολεμησομεναςπολεμησομενουςπολεμη·σομεν·αςπολεμη·σομεν·ους
Datπολεμησομεναιςπολεμησομενοιςπολεμη·σομεν·αιςπολεμη·σομεν·οις
Genπολεμησομενωνπολεμησομενωνπολεμη·σομεν·ωνπολεμη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπολεμησα[LXX]ε·πολεμη·σαεπολεμησαμηνε·πολεμη·σαμην
2ndεπολεμησαςε·πολεμη·σαςεπολεμησωε·πολεμη·σω
3rdεπολεμησεν[GNT][LXX], επολεμησε[LXX]ε·πολεμη·σε(ν)επολεμησατοε·πολεμη·σατο
Pl1stεπολεμησαμεν[LXX]ε·πολεμη·σαμενεπολεμησαμεθαε·πολεμη·σαμεθα
2ndεπολεμησατεε·πολεμη·σατεεπολεμησασθεε·πολεμη·σασθε
3rdεπολεμησαν[LXX]ε·πολεμη·σανεπολεμησαντοε·πολεμη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπολεμησω[GNT][LXX]πολεμη·σωπολεμησωμαιπολεμη·σωμαι
2ndπολεμησῃςπολεμη·σῃςπολεμησῃ[LXX]πολεμη·σῃ
3rdπολεμησῃ[LXX]πολεμη·σῃπολεμησηταιπολεμη·σηται
Pl1stπολεμησωμεν[LXX]πολεμη·σωμενπολεμησωμεθαπολεμη·σωμεθα
2ndπολεμησητεπολεμη·σητεπολεμησησθεπολεμη·σησθε
3rdπολεμησωσιν[LXX], πολεμησωσιπολεμη·σωσι(ν), πολεμη·σωσι(ν)πολεμησωνταιπολεμη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπολεμησαιμιπολεμη·σαιμιπολεμησαιμηνπολεμη·σαιμην
2ndπολεμησαις, πολεμησειαςπολεμη·σαις, πολεμη·σειας classicalπολεμησαιοπολεμη·σαιο
3rdπολεμησαι[GNT][LXX], πολεμησειεπολεμη·σαι, πολεμη·σειε classicalπολεμησαιτοπολεμη·σαιτο
Pl1stπολεμησαιμενπολεμη·σαιμενπολεμησαιμεθαπολεμη·σαιμεθα
2ndπολεμησαιτεπολεμη·σαιτεπολεμησαισθεπολεμη·σαισθε
3rdπολεμησαιεν, πολεμησαισαν, πολεμησειαν, πολεμησειενπολεμη·σαιεν, πολεμη·σαισαν alt, πολεμη·σειαν classical, πολεμη·σειεν classicalπολεμησαιντοπολεμη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπολεμησον[LXX]πολεμη·σονπολεμησαι[GNT][LXX]πολεμη·σαι
3rdπολεμησατωπολεμη·σατωπολεμησασθωπολεμη·σασθω
Pl1st
2ndπολεμησατε[LXX]πολεμη·σατεπολεμησασθεπολεμη·σασθε
3rdπολεμησατωσαν, πολεμησαντωνπολεμη·σατωσαν, πολεμη·σαντων classicalπολεμησασθωσαν, πολεμησασθωνπολεμη·σασθωσαν, πολεμη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πολεμησαι[GNT][LXX]​πολεμη·σαιπολεμησασθαι​πολεμη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπολεμησασαπολεμησαςπολεμησανπολεμη·σασ·απολεμη·σα[ντ]·ςπολεμη·σαν[τ]
Nom
Accπολεμησασανπολεμησανταπολεμη·σασ·ανπολεμη·σαντ·α
Datπολεμησασῃπολεμησαντιπολεμη·σασ·ῃπολεμη·σαντ·ι
Genπολεμησασηςπολεμησαντοςπολεμη·σασ·ηςπολεμη·σαντ·ος
PlVocπολεμησασαιπολεμησαντεςπολεμησανταπολεμη·σασ·αιπολεμη·σαντ·εςπολεμη·σαντ·α
Nom
Accπολεμησασαςπολεμησανταςπολεμη·σασ·αςπολεμη·σαντ·ας
Datπολεμησασαιςπολεμησασι, πολεμησασινπολεμη·σασ·αιςπολεμη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπολεμησασωνπολεμησαντωνπολεμη·σασ·ωνπολεμη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπολεμησαμενηπολεμησαμενεπολεμη·σαμεν·ηπολεμη·σαμεν·ε
Nomπολεμησαμενοςπολεμη·σαμεν·ος
Accπολεμησαμενηνπολεμησαμενονπολεμη·σαμεν·ηνπολεμη·σαμεν·ον
Datπολεμησαμενῃπολεμησαμενῳπολεμη·σαμεν·ῃπολεμη·σαμεν·ῳ
Genπολεμησαμενηςπολεμησαμενουπολεμη·σαμεν·ηςπολεμη·σαμεν·ου
PlVocπολεμησαμεναιπολεμησαμενοιπολεμησαμεναπολεμη·σαμεν·αιπολεμη·σαμεν·οιπολεμη·σαμεν·α
Nom
Accπολεμησαμεναςπολεμησαμενουςπολεμη·σαμεν·αςπολεμη·σαμεν·ους
Datπολεμησαμεναιςπολεμησαμενοιςπολεμη·σαμεν·αιςπολεμη·σαμεν·οις
Genπολεμησαμενωνπολεμησαμενωνπολεμη·σαμεν·ωνπολεμη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπολεμηθηνε·πολεμη·θην
2ndεπολεμηθηςε·πολεμη·θης
3rdεπολεμηθηε·πολεμη·θη
Pl1stεπολεμηθημενε·πολεμη·θημεν
2ndεπολεμηθητεε·πολεμη·θητε
3rdεπολεμηθησανε·πολεμη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπολεμηθησομαιπολεμη·θησομαι
2ndπολεμηθησῃ, πολεμηθησειπολεμη·θησῃ, πολεμη·θησει classical
3rdπολεμηθησεται[LXX]πολεμη·θησεται
Pl1stπολεμηθησομεθαπολεμη·θησομεθα
2ndπολεμηθησεσθεπολεμη·θησεσθε
3rdπολεμηθησονταιπολεμη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπολεμηθωπολεμη·θω
2ndπολεμηθῃςπολεμη·θῃς
3rdπολεμηθῃπολεμη·θῃ
Pl1stπολεμηθωμενπολεμη·θωμεν
2ndπολεμηθητεπολεμη·θητε
3rdπολεμηθωσιν, πολεμηθωσιπολεμη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπολεμηθειηνπολεμη·θειην
2ndπολεμηθειηςπολεμη·θειης
3rdπολεμηθειηπολεμη·θειη
Pl1stπολεμηθειημεν, πολεμηθειμενπολεμη·θειημεν, πολεμη·θειμεν classical
2ndπολεμηθειητε, πολεμηθειτεπολεμη·θειητε, πολεμη·θειτε classical
3rdπολεμηθειησαν, πολεμηθειενπολεμη·θειησαν, πολεμη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπολεμηθησοιμηνπολεμη·θησοιμην
2ndπολεμηθησοιοπολεμη·θησοιο
3rdπολεμηθησοιτοπολεμη·θησοιτο
Pl1stπολεμηθησοιμεθαπολεμη·θησοιμεθα
2ndπολεμηθησοισθεπολεμη·θησοισθε
3rdπολεμηθησοιντοπολεμη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπολεμηθητιπολεμη·θητι
3rdπολεμηθητωπολεμη·θητω
Pl1st
2ndπολεμηθητεπολεμη·θητε
3rdπολεμηθητωσαν, πολεμηθεντωνπολεμη·θητωσαν, πολεμη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πολεμηθηναι​πολεμη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πολεμηθησεσθαι​πολεμη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπολεμηθεισαπολεμηθειςπολεμηθενπολεμη·θεισ·απολεμη·θει[ντ]·ςπολεμη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπολεμηθεισανπολεμηθενταπολεμη·θεισ·ανπολεμη·θε[ι]ντ·α
Datπολεμηθεισῃπολεμηθεντιπολεμη·θεισ·ῃπολεμη·θε[ι]ντ·ι
Genπολεμηθεισηςπολεμηθεντοςπολεμη·θεισ·ηςπολεμη·θε[ι]ντ·ος
PlVocπολεμηθεισαιπολεμηθεντεςπολεμηθενταπολεμη·θεισ·αιπολεμη·θε[ι]ντ·εςπολεμη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπολεμηθεισαςπολεμηθενταςπολεμη·θεισ·αςπολεμη·θε[ι]ντ·ας
Datπολεμηθεισαιςπολεμηθεισι, πολεμηθεισινπολεμη·θεισ·αιςπολεμη·θει[ντ]·σι(ν)
Genπολεμηθεισωνπολεμηθεντωνπολεμη·θεισ·ωνπολεμη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπολεμηθησομενηπολεμηθησομενεπολεμη·θησομεν·ηπολεμη·θησομεν·ε
Nomπολεμηθησομενοςπολεμη·θησομεν·ος
Accπολεμηθησομενηνπολεμηθησομενονπολεμη·θησομεν·ηνπολεμη·θησομεν·ον
Datπολεμηθησομενῃπολεμηθησομενῳπολεμη·θησομεν·ῃπολεμη·θησομεν·ῳ
Genπολεμηθησομενηςπολεμηθησομενουπολεμη·θησομεν·ηςπολεμη·θησομεν·ου
PlVocπολεμηθησομεναιπολεμηθησομενοιπολεμηθησομεναπολεμη·θησομεν·αιπολεμη·θησομεν·οιπολεμη·θησομεν·α
Nom
Accπολεμηθησομεναςπολεμηθησομενουςπολεμη·θησομεν·αςπολεμη·θησομεν·ους
Datπολεμηθησομεναιςπολεμηθησομενοιςπολεμη·θησομεν·αιςπολεμη·θησομεν·οις
Genπολεμηθησομενωνπολεμηθησομενωνπολεμη·θησομεν·ωνπολεμη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 30-Oct-2020 10:25:13 EDT