πολυς • POLUS • polus

Search: πολλων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πολλων; πολλων; πολλωνπολύςπολλ·ων; πολλ·ων; πολλ·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl

πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ

Quantifier (Indefinite Numeral, irreg.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomπολλη[GNT][LXX]πολυς[GNT][LXX]πολυ[GNT][LXX]πολλ·ηirreg. πολ(υ)·ς ( instead of πολλ·ος)irreg. πολ(υ) ( instead of πολλ·ο)
Accπολλην[GNT][LXX]πολυν[GNT][LXX]πολλ·ηνirreg. πολ(υ)·ν ( instead of πολλ·ον)
Datπολλῃ[GNT][LXX]πολλῳ[GNT][LXX]πολλ·ῃπολλ·ῳ
Genπολλης[GNT][LXX]πολλου[GNT][LXX]πολλ·ηςπολλ·ου
PlVoc
Nomπολλαι[GNT][LXX]πολλοι[GNT][LXX]πολλα[GNT][LXX]πολλ·αιπολλ·οιπολλ·α
Accπολλας[GNT][LXX]πολλους[GNT][LXX]πολλ·αςπολλ·ους
Datπολλαις[GNT][LXX]πολλοις[GNT][LXX]πολλ·αιςπολλ·οις
Genπολλων[GNT][LXX]πολλ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 00:08:18 EDT