ποιεω • POIEW • poieō

Search: ποιησω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ποιησω; ποιησωποιέωποιη·σω; ποιη·σω1aor act sub 1st sg; fut act ind 1st sg

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stποιω[GNT][LXX]ποι(ε)·ωποιουμαι[GNT]ποι(ε)·ομαι
2ndποιεις[GNT][LXX]ποι(ε)·ειςποιῃ[GNT][LXX], ποιει[GNT][LXX], ποιεισαιποι(ε)·ῃ, ποι(ε)·ει classical, ποι(ε)·εσαι alt
3rdποιει[GNT][LXX]ποι(ε)·ειποιειται[GNT][LXX]ποι(ε)·εται
Pl1stποιουμεν[GNT][LXX]ποι(ε)·ομενποιουμεθαποι(ε)·ομεθα
2ndποιειτε[GNT][LXX]ποι(ε)·ετεποιεισθε[GNT]ποι(ε)·εσθε
3rdποιουσιν[GNT][LXX], ποιουσι[LXX]ποι(ε)·ουσι(ν)ποιουνται[GNT]ποι(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stποιω[GNT][LXX]ποι(ε)·ωποιωμαιποι(ε)·ωμαι
2ndποιῃς[GNT][LXX]ποι(ε)·ῃςποιῃ[GNT][LXX]ποι(ε)·ῃ
3rdποιῃ[GNT][LXX]ποι(ε)·ῃποιηται[GNT]ποι(ε)·ηται
Pl1stποιωμεν[GNT]ποι(ε)·ωμενποιωμεθαποι(ε)·ωμεθα
2ndποιητε[GNT][LXX]ποι(ε)·ητεποιησθεποι(ε)·ησθε
3rdποιωσιν[GNT][LXX], ποιωσιποι(ε)·ωσι(ν), ποι(ε)·ωσι(ν)ποιωνταιποι(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stποιοιμιποι(ε)·οιμιποιοιμηνποι(ε)·οιμην
2ndποιοις[LXX]ποι(ε)·οιςποιοιοποι(ε)·οιο
3rdποιοιποι(ε)·οιποιοιτοποι(ε)·οιτο
Pl1stποιοιμενποι(ε)·οιμενποιοιμεθαποι(ε)·οιμεθα
2ndποιοιτεποι(ε)·οιτεποιοισθεποι(ε)·οισθε
3rdποιοιεν, ποιοισανποι(ε)·οιεν, ποι(ε)·οισαν altποιοιντοποι(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndποιει[GNT][LXX]ποι(ε)·εποιου[GNT][LXX]ποι(ε)·ου
3rdποιειτω[GNT][LXX]ποι(ε)·ετωποιεισθωποι(ε)·εσθω
Pl1st
2ndποιειτε[GNT][LXX]ποι(ε)·ετεποιεισθε[GNT]ποι(ε)·εσθε
3rdποιειτωσαν[LXX], ποιουντων[LXX]ποι(ε)·ετωσαν, ποι(ε)·οντων classicalποιεισθωσαν, ποιεισθωνποι(ε)·εσθωσαν, ποι(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ποιειν[GNT][LXX]​ποι(ε)·εινποιεισθαι[GNT][LXX]​ποι(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocποιουσα[LXX]ποιουν[GNT][LXX]ποι(ε)·ουσ·αποι(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomποιων[GNT][LXX]ποι(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accποιουσαν[LXX]ποιουντα[GNT][LXX]ποι(ε)·ουσ·ανποι(ε)·ο[υ]ντ·α
Datποιουσῃποιουντι[GNT][LXX]ποι(ε)·ουσ·ῃποι(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genποιουσηςποιουντος[GNT][LXX]ποι(ε)·ουσ·ηςποι(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocποιουσαι[LXX]ποιουντες[GNT][LXX]ποιουντα[GNT][LXX]ποι(ε)·ουσ·αιποι(ε)·ο[υ]ντ·εςποι(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accποιουσαςποιουντας[GNT][LXX]ποι(ε)·ουσ·αςποι(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datποιουσαις[LXX]ποιουσι[LXX], ποιουσιν[GNT][LXX]ποι(ε)·ουσ·αιςποι(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genποιουσωνποιουντων[LXX]ποι(ε)·ουσ·ωνποι(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocποιουμενηποιουμενεποι(ε)·ομεν·ηποι(ε)·ομεν·ε
Nomποιουμενος[GNT][LXX]ποι(ε)·ομεν·ος
Accποιουμενηνποιουμενονποι(ε)·ομεν·ηνποι(ε)·ομεν·ον
Datποιουμενῃποιουμενῳ[LXX]ποι(ε)·ομεν·ῃποι(ε)·ομεν·ῳ
Genποιουμενηςποιουμενου[LXX]ποι(ε)·ομεν·ηςποι(ε)·ομεν·ου
PlVocποιουμεναιποιουμενοι[GNT][LXX]ποιουμεναποι(ε)·ομεν·αιποι(ε)·ομεν·οιποι(ε)·ομεν·α
Nom
Accποιουμεναςποιουμενουςποι(ε)·ομεν·αςποι(ε)·ομεν·ους
Datποιουμεναιςποιουμενοιςποι(ε)·ομεν·αιςποι(ε)·ομεν·οις
Genποιουμενων[LXX]ποιουμενων[LXX]ποι(ε)·ομεν·ωνποι(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεποιουν[GNT][LXX]ε·ποι(ε)·ονεποιουμηνε·ποι(ε)·ομην
2ndεποιεις[LXX]ε·ποι(ε)·εςεποιουε·ποι(ε)·ου
3rdεποιει[GNT][LXX]ε·ποι(ε)·εεποιειτο[LXX]ε·ποι(ε)·ετο
Pl1stεποιουμενε·ποι(ε)·ομενεποιουμεθαε·ποι(ε)·ομεθα
2ndεποιειτε[GNT][LXX]ε·ποι(ε)·ετεεποιεισθεε·ποι(ε)·εσθε
3rdεποιουν[GNT][LXX], εποιουσαν[LXX]ε·ποι(ε)·ον, ε·ποι(ε)·οσαν altεποιουντο[GNT][LXX]ε·ποι(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stποιησω[GNT][LXX]ποιη·σωποιησομαι[LXX]ποιη·σομαι
2ndποιησεις[GNT][LXX]ποιη·σειςποιησῃ[GNT][LXX], ποιησει[GNT][LXX], ποιησεσαιποιη·σῃ, ποιη·σει classical, ποιη·σεσαι alt
3rdποιησει[GNT][LXX]ποιη·σειποιησεται[LXX]ποιη·σεται
Pl1stποιησομεν[GNT][LXX]ποιη·σομενποιησομεθα[GNT]ποιη·σομεθα
2ndποιησετε[GNT][LXX]ποιη·σετεποιησεσθεποιη·σεσθε
3rdποιησουσιν[GNT][LXX], ποιησουσι[LXX]ποιη·σουσι(ν)ποιησονται[LXX]ποιη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stποιησοιμιποιη·σοιμιποιησοιμηνποιη·σοιμην
2ndποιησοιςποιη·σοιςποιησοιοποιη·σοιο
3rdποιησοιποιη·σοιποιησοιτοποιη·σοιτο
Pl1stποιησοιμενποιη·σοιμενποιησοιμεθαποιη·σοιμεθα
2ndποιησοιτεποιη·σοιτεποιησοισθεποιη·σοισθε
3rdποιησοιενποιη·σοιενποιησοιντοποιη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ποιησειν[LXX]​ποιη·σεινποιησεσθαι​ποιη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocποιησουσαποιησον[GNT][LXX]ποιη·σουσ·αποιη·σο[υ]ν[τ]
Nomποιησων[GNT]ποιη·σο[υ]ν[τ]·^
Accποιησουσανποιησονταποιη·σουσ·ανποιη·σο[υ]ντ·α
Datποιησουσῃποιησοντιποιη·σουσ·ῃποιη·σο[υ]ντ·ι
Genποιησουσηςποιησοντοςποιη·σουσ·ηςποιη·σο[υ]ντ·ος
PlVocποιησουσαιποιησοντεςποιησονταποιη·σουσ·αιποιη·σο[υ]ντ·εςποιη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accποιησουσαςποιησονταςποιη·σουσ·αςποιη·σο[υ]ντ·ας
Datποιησουσαιςποιησουσι[LXX], ποιησουσιν[GNT][LXX]ποιη·σουσ·αιςποιη·σου[ντ]·σι(ν)
Genποιησουσωνποιησοντωνποιη·σουσ·ωνποιη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocποιησομενηποιησομενεποιη·σομεν·ηποιη·σομεν·ε
Nomποιησομενοςποιη·σομεν·ος
Accποιησομενηνποιησομενονποιη·σομεν·ηνποιη·σομεν·ον
Datποιησομενῃποιησομενῳποιη·σομεν·ῃποιη·σομεν·ῳ
Genποιησομενηςποιησομενουποιη·σομεν·ηςποιη·σομεν·ου
PlVocποιησομεναιποιησομενοιποιησομεναποιη·σομεν·αιποιη·σομεν·οιποιη·σομεν·α
Nom
Accποιησομεναςποιησομενουςποιη·σομεν·αςποιη·σομεν·ους
Datποιησομεναιςποιησομενοιςποιη·σομεν·αιςποιη·σομεν·οις
Genποιησομενωνποιησομενωνποιη·σομεν·ωνποιη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεποιησα[GNT][LXX]ε·ποιη·σαεποιησαμην[GNT]ε·ποιη·σαμην
2ndεποιησας[GNT][LXX]ε·ποιη·σαςεποιησω[LXX]ε·ποιη·σω
3rdεποιησεν[GNT][LXX], εποιησε[LXX]ε·ποιη·σε(ν)εποιησατο[LXX]ε·ποιη·σατο
Pl1stεποιησαμεν[GNT][LXX]ε·ποιη·σαμενεποιησαμεθαε·ποιη·σαμεθα
2ndεποιησατε[GNT][LXX]ε·ποιη·σατεεποιησασθεε·ποιη·σασθε
3rdεποιησαν[GNT][LXX]ε·ποιη·σανεποιησαντο[GNT][LXX]ε·ποιη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stποιησω[GNT][LXX]ποιη·σωποιησωμαιποιη·σωμαι
2ndποιησῃς[GNT][LXX]ποιη·σῃςποιησῃ[GNT][LXX]ποιη·σῃ
3rdποιησῃ[GNT][LXX]ποιη·σῃποιησηται[LXX]ποιη·σηται
Pl1stποιησωμεν[GNT][LXX]ποιη·σωμενποιησωμεθαποιη·σωμεθα
2ndποιησητε[GNT][LXX]ποιη·σητεποιησησθεποιη·σησθε
3rdποιησωσιν[GNT][LXX], ποιησωσιποιη·σωσι(ν), ποιη·σωσι(ν)ποιησωνταιποιη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stποιησαιμιποιη·σαιμιποιησαιμηνποιη·σαιμην
2ndποιησαις, ποιησειαςποιη·σαις, ποιη·σειας classicalποιησαιοποιη·σαιο
3rdποιησαι[GNT][LXX], ποιησειεποιη·σαι, ποιη·σειε classicalποιησαιτοποιη·σαιτο
Pl1stποιησαιμενποιη·σαιμενποιησαιμεθαποιη·σαιμεθα
2ndποιησαιτεποιη·σαιτεποιησαισθεποιη·σαισθε
3rdποιησαιεν[GNT], ποιησαισαν[LXX], ποιησειαν[GNT], ποιησειενποιη·σαιεν, ποιη·σαισαν alt, ποιη·σειαν classical, ποιη·σειεν classicalποιησαιντοποιη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndποιησον[GNT][LXX]ποιη·σονποιησαι[GNT][LXX]ποιη·σαι
3rdποιησατω[GNT][LXX]ποιη·σατωποιησασθωποιη·σασθω
Pl1st
2ndποιησατε[GNT][LXX]ποιη·σατεποιησασθε[LXX]ποιη·σασθε
3rdποιησατωσαν[LXX], ποιησαντων[LXX]ποιη·σατωσαν, ποιη·σαντων classicalποιησασθωσαν, ποιησασθωνποιη·σασθωσαν, ποιη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ποιησαι[GNT][LXX]​ποιη·σαιποιησασθαι[GNT][LXX]​ποιη·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocποιησασα[LXX]ποιησας[GNT][LXX]ποιησαν[LXX]ποιη·σασ·αποιη·σα[ντ]·ςποιη·σαν[τ]
Nom
Accποιησασαν[GNT]ποιησαντα[GNT][LXX]ποιη·σασ·ανποιη·σαντ·α
Datποιησασῃποιησαντι[GNT][LXX]ποιη·σασ·ῃποιη·σαντ·ι
Genποιησασηςποιησαντος[LXX]ποιη·σασ·ηςποιη·σαντ·ος
PlVocποιησασαιποιησαντες[GNT][LXX]ποιησαντα[GNT][LXX]ποιη·σασ·αιποιη·σαντ·εςποιη·σαντ·α
Nom
Accποιησασαςποιησαντας[LXX]ποιη·σασ·αςποιη·σαντ·ας
Datποιησασαιςποιησασι, ποιησασινποιη·σασ·αιςποιη·σα[ντ]·σι(ν)
Genποιησασωνποιησαντων[LXX]ποιη·σασ·ωνποιη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocποιησαμενηποιησαμενεποιη·σαμεν·ηποιη·σαμεν·ε
Nomποιησαμενος[GNT][LXX]ποιη·σαμεν·ος
Accποιησαμενηνποιησαμενονποιη·σαμεν·ηνποιη·σαμεν·ον
Datποιησαμενῃποιησαμενῳποιη·σαμεν·ῃποιη·σαμεν·ῳ
Genποιησαμενηςποιησαμενου[LXX]ποιη·σαμεν·ηςποιη·σαμεν·ου
PlVocποιησαμεναιποιησαμενοι[GNT][LXX]ποιησαμεναποιη·σαμεν·αιποιη·σαμεν·οιποιη·σαμεν·α
Nom
Accποιησαμεναςποιησαμενουςποιη·σαμεν·αςποιη·σαμεν·ους
Datποιησαμεναιςποιησαμενοιςποιη·σαμεν·αιςποιη·σαμεν·οις
Genποιησαμενωνποιησαμενωνποιη·σαμεν·ωνποιη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεποιηκα[GNT][LXX]πεποιη·καπεποιημαιπεποιη·μαι
2ndπεποιηκας[LXX], πεποιηκεςπεποιη·κας, πεποιη·κες altπεποιησαιπεποιη·σαι
3rdπεποιηκεν[GNT][LXX], πεποιηκεπεποιη·κε(ν), πεποιη·κε(ν)πεποιηται[LXX]πεποιη·ται
Pl1stπεποιηκαμεν[GNT]πεποιη·καμενπεποιημεθαπεποιη·μεθα
2ndπεποιηκατε[GNT][LXX]πεποιη·κατεπεποιησθεπεποιη·σθε
3rdπεποιηκασιν[LXX], πεποιηκασι, πεποιηκανπεποιη·κασι(ν), πεποιη·κασι(ν), πεποιη·καν altπεποιηνταιπεποιη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεποιησομαιπεποιη·σομαι
2ndπεποιησῃ, πεποιησειπεποιη·σῃ, πεποιη·σει classical
3rdπεποιησεταιπεποιη·σεται
Pl1stπεποιησομεθαπεποιη·σομεθα
2ndπεποιησεσθεπεποιη·σεσθε
3rdπεποιησονταιπεποιη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεποιηκωπεποιη·κω
2ndπεποιηκῃςπεποιη·κῃς
3rdπεποιηκῃπεποιη·κῃ
Pl1stπεποιηκωμενπεποιη·κωμεν
2ndπεποιηκητεπεποιη·κητε
3rdπεποιηκωσιν, πεποιηκωσιπεποιη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεποιηκοιμι, πεποιηκοιηνπεποιη·κοιμι, πεποιη·κοιην classical
2ndπεποιηκοις, πεποιηκοιηςπεποιη·κοις, πεποιη·κοιης classical
3rdπεποιηκοι, πεποιηκοιηπεποιη·κοι, πεποιη·κοιη classical
Pl1stπεποιηκοιμενπεποιη·κοιμεν
2ndπεποιηκοιτεπεποιη·κοιτε
3rdπεποιηκοιενπεποιη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεποιησοιμηνπεποιη·σοιμην
2ndπεποιησοιοπεποιη·σοιο
3rdπεποιησοιτοπεποιη·σοιτο
Pl1stπεποιησοιμεθαπεποιη·σοιμεθα
2ndπεποιησοισθεπεποιη·σοισθε
3rdπεποιησοιντοπεποιη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεποιηκεπεποιη·κεπεποιησοπεποιη·σο
3rdπεποιηκετωπεποιη·κετωπεποιησθωπεποιη·σθω
Pl1st
2ndπεποιηκετεπεποιη·κετεπεποιησθεπεποιη·σθε
3rdπεποιηκετωσανπεποιη·κετωσανπεποιησθωσαν, πεποιησθωνπεποιη·σθωσαν, πεποιη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεποιηκεναι[GNT][LXX]​πεποιη·κεναιπεποιησθαι​πεποιη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεποιησεσθαι​πεποιη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεποιηκυια[LXX]πεποιηκοςπεποιη·κυι·απεποιη·κο[τ]·ς
Nomπεποιηκως[GNT][LXX]πεποιη·κο[τ]·^ς
Accπεποιηκυιανπεποιηκοταπεποιη·κυι·ανπεποιη·κοτ·α
Datπεποιηκυιᾳπεποιηκοτιπεποιη·κυι·ᾳπεποιη·κοτ·ι
Genπεποιηκυιαςπεποιηκοτος[GNT]πεποιη·κυι·αςπεποιη·κοτ·ος
PlVocπεποιηκυιαιπεποιηκοτες[GNT][LXX]πεποιηκοταπεποιη·κυι·αιπεποιη·κοτ·εςπεποιη·κοτ·α
Nom
Accπεποιηκυιαςπεποιηκοτας[LXX]πεποιη·κυι·αςπεποιη·κοτ·ας
Datπεποιηκυιαιςπεποιηκοσι, πεποιηκοσιν[GNT]πεποιη·κυι·αιςπεποιη·κο[τ]·σι(ν), πεποιη·κο[τ]·σι(ν)
Genπεποιηκυιωνπεποιηκοτωνπεποιη·κυι·ωνπεποιη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεποιημενηπεποιημενεπεποιη·μεν·ηπεποιη·μεν·ε
Nomπεποιημενοςπεποιη·μεν·ος
Accπεποιημενηνπεποιημενον[LXX]πεποιη·μεν·ηνπεποιη·μεν·ον
Datπεποιημενῃπεποιημενῳ[LXX]πεποιη·μεν·ῃπεποιη·μεν·ῳ
Genπεποιημενηςπεποιημενουπεποιη·μεν·ηςπεποιη·μεν·ου
PlVocπεποιημεναι[LXX]πεποιημενοιπεποιημενα[LXX]πεποιη·μεν·αιπεποιη·μεν·οιπεποιη·μεν·α
Nom
Accπεποιημεναςπεποιημενουςπεποιη·μεν·αςπεποιη·μεν·ους
Datπεποιημεναιςπεποιημενοιςπεποιη·μεν·αιςπεποιη·μεν·οις
Genπεποιημενων[GNT]πεποιημενων[GNT]πεποιη·μεν·ωνπεποιη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεποιηκειν, επεποιηκηε·πεποιη·κειν, ε·πεποιη·κη classicalεπεποιημηνε·πεποιη·μην
2ndεπεποιηκεις, επεποιηκηςε·πεποιη·κεις, ε·πεποιη·κης classicalεπεποιησοε·πεποιη·σο
3rdεπεποιηκειε·πεποιη·κειεπεποιητοε·πεποιη·το
Pl1stεπεποιηκειμεν, επεποιηκεμενε·πεποιη·κειμεν, ε·πεποιη·κεμεν classicalεπεποιημεθαε·πεποιη·μεθα
2ndεπεποιηκειτε, επεποιηκετεε·πεποιη·κειτε, ε·πεποιη·κετε classicalεπεποιησθεε·πεποιη·σθε
3rdεπεποιηκεισαν, επεποιηκεσανε·πεποιη·κεισαν, ε·πεποιη·κεσαν classicalεπεποιηντοε·πεποιη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεποιηκειν, πεποιηκη[ε]·πεποιη·κειν, [ε]·πεποιη·κη classicalπεποιημην[ε]·πεποιη·μην
2ndπεποιηκεις, πεποιηκης[ε]·πεποιη·κεις, [ε]·πεποιη·κης classicalπεποιησο[ε]·πεποιη·σο
3rdπεποιηκει[ε]·πεποιη·κειπεποιητο[ε]·πεποιη·το
Pl1stπεποιηκειμεν, πεποιηκεμεν[ε]·πεποιη·κειμεν, [ε]·πεποιη·κεμεν classicalπεποιημεθα[ε]·πεποιη·μεθα
2ndπεποιηκειτε, πεποιηκετε[ε]·πεποιη·κειτε, [ε]·πεποιη·κετε classicalπεποιησθε[ε]·πεποιη·σθε
3rdπεποιηκεισαν[GNT][LXX], πεποιηκεσαν[ε]·πεποιη·κεισαν, [ε]·πεποιη·κεσαν classicalπεποιηντο[ε]·πεποιη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεποιηθηνε·ποιη·θην
2ndεποιηθηςε·ποιη·θης
3rdεποιηθη[LXX]ε·ποιη·θη
Pl1stεποιηθημενε·ποιη·θημεν
2ndεποιηθητεε·ποιη·θητε
3rdεποιηθησανε·ποιη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stποιηθησομαιποιη·θησομαι
2ndποιηθησῃ, ποιηθησειποιη·θησῃ, ποιη·θησει classical
3rdποιηθησεται[LXX]ποιη·θησεται
Pl1stποιηθησομεθαποιη·θησομεθα
2ndποιηθησεσθεποιη·θησεσθε
3rdποιηθησονται[LXX]ποιη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stποιηθωποιη·θω
2ndποιηθῃςποιη·θῃς
3rdποιηθῃ[LXX]ποιη·θῃ
Pl1stποιηθωμενποιη·θωμεν
2ndποιηθητεποιη·θητε
3rdποιηθωσιν, ποιηθωσιποιη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stποιηθειηνποιη·θειην
2ndποιηθειηςποιη·θειης
3rdποιηθειηποιη·θειη
Pl1stποιηθειημεν, ποιηθειμενποιη·θειημεν, ποιη·θειμεν classical
2ndποιηθειητε, ποιηθειτεποιη·θειητε, ποιη·θειτε classical
3rdποιηθειησαν, ποιηθειενποιη·θειησαν, ποιη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stποιηθησοιμηνποιη·θησοιμην
2ndποιηθησοιοποιη·θησοιο
3rdποιηθησοιτοποιη·θησοιτο
Pl1stποιηθησοιμεθαποιη·θησοιμεθα
2ndποιηθησοισθεποιη·θησοισθε
3rdποιηθησοιντοποιη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndποιηθητιποιη·θητι
3rdποιηθητωποιη·θητω
Pl1st
2ndποιηθητεποιη·θητε
3rdποιηθητωσαν, ποιηθεντωνποιη·θητωσαν, ποιη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ποιηθηναι​ποιη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ποιηθησεσθαι​ποιη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocποιηθεισαποιηθειςποιηθενποιη·θεισ·αποιη·θει[ντ]·ςποιη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accποιηθεισανποιηθενταποιη·θεισ·ανποιη·θε[ι]ντ·α
Datποιηθεισῃποιηθεντιποιη·θεισ·ῃποιη·θε[ι]ντ·ι
Genποιηθεισηςποιηθεντοςποιη·θεισ·ηςποιη·θε[ι]ντ·ος
PlVocποιηθεισαιποιηθεντεςποιηθενταποιη·θεισ·αιποιη·θε[ι]ντ·εςποιη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accποιηθεισαςποιηθενταςποιη·θεισ·αςποιη·θε[ι]ντ·ας
Datποιηθεισαιςποιηθεισι, ποιηθεισινποιη·θεισ·αιςποιη·θει[ντ]·σι(ν)
Genποιηθεισωνποιηθεντωνποιη·θεισ·ωνποιη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocποιηθησομενηποιηθησομενεποιη·θησομεν·ηποιη·θησομεν·ε
Nomποιηθησομενοςποιη·θησομεν·ος
Accποιηθησομενηνποιηθησομενον[LXX]ποιη·θησομεν·ηνποιη·θησομεν·ον
Datποιηθησομενῃποιηθησομενῳποιη·θησομεν·ῃποιη·θησομεν·ῳ
Genποιηθησομενηςποιηθησομενουποιη·θησομεν·ηςποιη·θησομεν·ου
PlVocποιηθησομεναιποιηθησομενοιποιηθησομεναποιη·θησομεν·αιποιη·θησομεν·οιποιη·θησομεν·α
Nom
Accποιηθησομεναςποιηθησομενουςποιη·θησομεν·αςποιη·θησομεν·ους
Datποιηθησομεναιςποιηθησομενοιςποιη·θησομεν·αιςποιη·θησομεν·οις
Genποιηθησομενωνποιηθησομενωνποιη·θησομεν·ωνποιη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 15-May-2021 10:29:00 EDT