ποιμαινω • POIMAINW • poimainō

Search: ποιμαινετε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ποιμαινετε; ποιμαινετεποιμαίνωποιμαιν·ετε; ποιμαιν·ετεpres act imp 2nd pl; pres act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ποιμαινετεποιμαίνωποιμαιν·ετεpres act imp 2nd pl
ποιμαινετεποιμαίνωποιμαιν·ετεpres act ind 2nd pl

ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stποιμαινωποιμαιν·ωποιμαινομαιποιμαιν·ομαι
2ndποιμαινεις[LXX]ποιμαιν·ειςποιμαινῃ, ποιμαινει[GNT][LXX], ποιμαινεσαιποιμαιν·ῃ, ποιμαιν·ει classical, ποιμαιν·εσαι alt
3rdποιμαινει[GNT][LXX]ποιμαιν·ειποιμαινεταιποιμαιν·εται
Pl1stποιμαινομενποιμαιν·ομενποιμαινομεθαποιμαιν·ομεθα
2ndποιμαινετε[LXX]ποιμαιν·ετεποιμαινεσθεποιμαιν·εσθε
3rdποιμαινουσιν[LXX], ποιμαινουσιποιμαιν·ουσι(ν), ποιμαιν·ουσι(ν)ποιμαινονταιποιμαιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stποιμαινωποιμαιν·ωποιμαινωμαιποιμαιν·ωμαι
2ndποιμαινῃςποιμαιν·ῃςποιμαινῃποιμαιν·ῃ
3rdποιμαινῃποιμαιν·ῃποιμαινηταιποιμαιν·ηται
Pl1stποιμαινωμενποιμαιν·ωμενποιμαινωμεθαποιμαιν·ωμεθα
2ndποιμαινητεποιμαιν·ητεποιμαινησθεποιμαιν·ησθε
3rdποιμαινωσιν, ποιμαινωσιποιμαιν·ωσι(ν)ποιμαινωνταιποιμαιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stποιμαινοιμιποιμαιν·οιμιποιμαινοιμηνποιμαιν·οιμην
2ndποιμαινοιςποιμαιν·οιςποιμαινοιοποιμαιν·οιο
3rdποιμαινοιποιμαιν·οιποιμαινοιτοποιμαιν·οιτο
Pl1stποιμαινοιμενποιμαιν·οιμενποιμαινοιμεθαποιμαιν·οιμεθα
2ndποιμαινοιτεποιμαιν·οιτεποιμαινοισθεποιμαιν·οισθε
3rdποιμαινοιεν, ποιμαινοισανποιμαιν·οιεν, ποιμαιν·οισαν altποιμαινοιντοποιμαιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndποιμαινε[GNT][LXX]ποιμαιν·εποιμαινουποιμαιν·ου
3rdποιμαινετωποιμαιν·ετωποιμαινεσθωποιμαιν·εσθω
Pl1st
2ndποιμαινετε[LXX]ποιμαιν·ετεποιμαινεσθεποιμαιν·εσθε
3rdποιμαινετωσαν, ποιμαινοντωνποιμαιν·ετωσαν, ποιμαιν·οντων classicalποιμαινεσθωσαν, ποιμαινεσθωνποιμαιν·εσθωσαν, ποιμαιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ποιμαινειν[GNT][LXX]​ποιμαιν·εινποιμαινεσθαι​ποιμαιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocποιμαινουσαποιμαινονποιμαιν·ουσ·αποιμαιν·ο[υ]ν[τ]
Nomποιμαινων[LXX]ποιμαιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accποιμαινουσανποιμαινοντα[GNT]ποιμαιν·ουσ·ανποιμαιν·ο[υ]ντ·α
Datποιμαινουσῃποιμαινοντι[LXX]ποιμαιν·ουσ·ῃποιμαιν·ο[υ]ντ·ι
Genποιμαινουσηςποιμαινοντοςποιμαιν·ουσ·ηςποιμαιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocποιμαινουσαι[LXX]ποιμαινοντες[GNT][LXX]ποιμαινοντα[GNT]ποιμαιν·ουσ·αιποιμαιν·ο[υ]ντ·εςποιμαιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accποιμαινουσαςποιμαινοντας[LXX]ποιμαιν·ουσ·αςποιμαιν·ο[υ]ντ·ας
Datποιμαινουσαιςποιμαινουσι, ποιμαινουσιν[LXX]ποιμαιν·ουσ·αιςποιμαιν·ου[ντ]·σι(ν), ποιμαιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genποιμαινουσωνποιμαινοντωνποιμαιν·ουσ·ωνποιμαιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocποιμαινομενηποιμαινομενεποιμαιν·ομεν·ηποιμαιν·ομεν·ε
Nomποιμαινομενοςποιμαιν·ομεν·ος
Accποιμαινομενηνποιμαινομενονποιμαιν·ομεν·ηνποιμαιν·ομεν·ον
Datποιμαινομενῃποιμαινομενῳποιμαιν·ομεν·ῃποιμαιν·ομεν·ῳ
Genποιμαινομενηςποιμαινομενουποιμαιν·ομεν·ηςποιμαιν·ομεν·ου
PlVocποιμαινομεναιποιμαινομενοιποιμαινομεναποιμαιν·ομεν·αιποιμαιν·ομεν·οιποιμαιν·ομεν·α
Nom
Accποιμαινομεναςποιμαινομενουςποιμαιν·ομεν·αςποιμαιν·ομεν·ους
Datποιμαινομεναιςποιμαινομενοιςποιμαιν·ομεν·αιςποιμαιν·ομεν·οις
Genποιμαινομενωνποιμαινομενωνποιμαιν·ομεν·ωνποιμαιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεποιμαινον[LXX]ε·ποιμαιν·ονεποιμαινομηνε·ποιμαιν·ομην
2ndεποιμαινεςε·ποιμαιν·εςεποιμαινουε·ποιμαιν·ου
3rdεποιμαινεν[LXX], εποιμαινεε·ποιμαιν·ε(ν), ε·ποιμαιν·ε(ν)εποιμαινετοε·ποιμαιν·ετο
Pl1stεποιμαινομενε·ποιμαιν·ομενεποιμαινομεθαε·ποιμαιν·ομεθα
2ndεποιμαινετεε·ποιμαιν·ετεεποιμαινεσθεε·ποιμαιν·εσθε
3rdεποιμαινον[LXX], εποιμαινοσανε·ποιμαιν·ον, ε·ποιμαιν·οσαν altεποιμαινοντοε·ποιμαιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stποιμανω[LXX]ποιμαν(ε)·[σ]ωποιμανουμαιποιμαν(ε)·[σ]ομαι
2ndποιμανεις[LXX]ποιμαν(ε)·[σ]ειςποιμανῃ, ποιμανει[GNT][LXX], ποιμανεισαιποιμαν(ε)·[σ]ῃ, ποιμαν(ε)·[σ]ει classical, ποιμαν(ε)·[σ]εσαι alt
3rdποιμανει[GNT][LXX]ποιμαν(ε)·[σ]ειποιμανειταιποιμαν(ε)·[σ]εται
Pl1stποιμανουμενποιμαν(ε)·[σ]ομενποιμανουμεθαποιμαν(ε)·[σ]ομεθα
2ndποιμανειτεποιμαν(ε)·[σ]ετεποιμανεισθεποιμαν(ε)·[σ]εσθε
3rdποιμανουσιν[LXX], ποιμανουσιποιμαν(ε)·[σ]ουσι(ν), ποιμαν(ε)·[σ]ουσι(ν)ποιμανουνταιποιμαν(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stποιμανοιμιποιμαν(ε)·[σ]οιμιποιμανοιμηνποιμαν(ε)·[σ]οιμην
2ndποιμανοιςποιμαν(ε)·[σ]οιςποιμανοιοποιμαν(ε)·[σ]οιο
3rdποιμανοιποιμαν(ε)·[σ]οιποιμανοιτοποιμαν(ε)·[σ]οιτο
Pl1stποιμανοιμενποιμαν(ε)·[σ]οιμενποιμανοιμεθαποιμαν(ε)·[σ]οιμεθα
2ndποιμανοιτεποιμαν(ε)·[σ]οιτεποιμανοισθεποιμαν(ε)·[σ]οισθε
3rdποιμανοιενποιμαν(ε)·[σ]οιενποιμανοιντοποιμαν(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ποιμανειν​ποιμαν(ε)·[σ]ειν​ποιμανεισθαι​ποιμαν(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocποιμανουσαποιμανουνποιμαν(ε)·[σ]ουσ·αποιμαν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomποιμανωνποιμαν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accποιμανουσανποιμανουνταποιμαν(ε)·[σ]ουσ·ανποιμαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datποιμανουσῃποιμανουντιποιμαν(ε)·[σ]ουσ·ῃποιμαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genποιμανουσηςποιμανουντοςποιμαν(ε)·[σ]ουσ·ηςποιμαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocποιμανουσαιποιμανουντεςποιμανουνταποιμαν(ε)·[σ]ουσ·αιποιμαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςποιμαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accποιμανουσαςποιμανουνταςποιμαν(ε)·[σ]ουσ·αςποιμαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datποιμανουσαιςποιμανουσι, ποιμανουσιν[LXX]ποιμαν(ε)·[σ]ουσ·αιςποιμαν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), ποιμαν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genποιμανουσωνποιμανουντωνποιμαν(ε)·[σ]ουσ·ωνποιμαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocποιμανουμενηποιμανουμενεποιμαν(ε)·[σ]ομεν·ηποιμαν(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomποιμανουμενοςποιμαν(ε)·[σ]ομεν·ος
Accποιμανουμενηνποιμανουμενονποιμαν(ε)·[σ]ομεν·ηνποιμαν(ε)·[σ]ομεν·ον
Datποιμανουμενῃποιμανουμενῳποιμαν(ε)·[σ]ομεν·ῃποιμαν(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genποιμανουμενηςποιμανουμενουποιμαν(ε)·[σ]ομεν·ηςποιμαν(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocποιμανουμεναιποιμανουμενοιποιμανουμεναποιμαν(ε)·[σ]ομεν·αιποιμαν(ε)·[σ]ομεν·οιποιμαν(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accποιμανουμεναςποιμανουμενουςποιμαν(ε)·[σ]ομεν·αςποιμαν(ε)·[σ]ομεν·ους
Datποιμανουμεναιςποιμανουμενοιςποιμαν(ε)·[σ]ομεν·αιςποιμαν(ε)·[σ]ομεν·οις
Genποιμανουμενωνποιμανουμενωνποιμαν(ε)·[σ]ομεν·ωνποιμαν(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεποιμαναε·ποιμαν·[σ]αεποιμαναμηνε·ποιμαν·[σ]αμην
2ndεποιμαναςε·ποιμαν·[σ]αςεποιμανωε·ποιμαν·[σ]ω
3rdεποιμανεν[LXX], εποιμανεε·ποιμαν·[σ]ε(ν), ε·ποιμαν·[σ]ε(ν)εποιμανατοε·ποιμαν·[σ]ατο
Pl1stεποιμαναμενε·ποιμαν·[σ]αμενεποιμαναμεθαε·ποιμαν·[σ]αμεθα
2ndεποιμανατεε·ποιμαν·[σ]ατεεποιμανασθεε·ποιμαν·[σ]ασθε
3rdεποιμανανε·ποιμαν·[σ]ανεποιμαναντοε·ποιμαν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stποιμανω[LXX]ποιμαν·[σ]ωποιμανωμαιποιμαν·[σ]ωμαι
2ndποιμανῃςποιμαν·[σ]ῃςποιμανῃποιμαν·[σ]ῃ
3rdποιμανῃποιμαν·[σ]ῃποιμανηταιποιμαν·[σ]ηται
Pl1stποιμανωμενποιμαν·[σ]ωμενποιμανωμεθαποιμαν·[σ]ωμεθα
2ndποιμανητεποιμαν·[σ]ητεποιμανησθεποιμαν·[σ]ησθε
3rdποιμανωσιν, ποιμανωσιποιμαν·[σ]ωσι(ν)ποιμανωνταιποιμαν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stποιμαναιμιποιμαν·[σ]αιμιποιμαναιμηνποιμαν·[σ]αιμην
2ndποιμαναις, ποιμανειαςποιμαν·[σ]αις, ποιμαν·[σ]ειας classicalποιμαναιοποιμαν·[σ]αιο
3rdποιμαναι, ποιμανειεποιμαν·[σ]αι, ποιμαν·[σ]ειε classicalποιμαναιτοποιμαν·[σ]αιτο
Pl1stποιμαναιμενποιμαν·[σ]αιμενποιμαναιμεθαποιμαν·[σ]αιμεθα
2ndποιμαναιτεποιμαν·[σ]αιτεποιμαναισθεποιμαν·[σ]αισθε
3rdποιμαναιεν, ποιμαναισαν, ποιμανειαν, ποιμανειενποιμαν·[σ]αιεν, ποιμαν·[σ]αισαν alt, ποιμαν·[σ]ειαν classical, ποιμαν·[σ]ειεν classicalποιμαναιντοποιμαν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndποιμανον[LXX]ποιμαν·[σ]ονποιμαναιποιμαν·[σ]αι
3rdποιμανατωποιμαν·[σ]ατωποιμανασθωποιμαν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndποιμανατε[GNT]ποιμαν·[σ]ατεποιμανασθεποιμαν·[σ]ασθε
3rdποιμανατωσαν, ποιμαναντωνποιμαν·[σ]ατωσαν, ποιμαν·[σ]αντων classicalποιμανασθωσαν, ποιμανασθωνποιμαν·[σ]ασθωσαν, ποιμαν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ποιμαναι​ποιμαν·[σ]αι​ποιμανασθαι​ποιμαν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocποιμανασαποιμαναςποιμανανποιμαν·[σ]ασ·αποιμαν·[σ]α[ντ]·ςποιμαν·[σ]αν[τ]
Nom
Accποιμανασανποιμανανταποιμαν·[σ]ασ·ανποιμαν·[σ]αντ·α
Datποιμανασῃποιμαναντιποιμαν·[σ]ασ·ῃποιμαν·[σ]αντ·ι
Genποιμανασηςποιμαναντοςποιμαν·[σ]ασ·ηςποιμαν·[σ]αντ·ος
PlVocποιμανασαιποιμαναντεςποιμανανταποιμαν·[σ]ασ·αιποιμαν·[σ]αντ·εςποιμαν·[σ]αντ·α
Nom
Accποιμανασαςποιμανανταςποιμαν·[σ]ασ·αςποιμαν·[σ]αντ·ας
Datποιμανασαιςποιμανασι, ποιμανασινποιμαν·[σ]ασ·αιςποιμαν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genποιμανασωνποιμαναντωνποιμαν·[σ]ασ·ωνποιμαν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocποιμαναμενηποιμαναμενεποιμαν·[σ]αμεν·ηποιμαν·[σ]αμεν·ε
Nomποιμαναμενοςποιμαν·[σ]αμεν·ος
Accποιμαναμενηνποιμαναμενονποιμαν·[σ]αμεν·ηνποιμαν·[σ]αμεν·ον
Datποιμαναμενῃποιμαναμενῳποιμαν·[σ]αμεν·ῃποιμαν·[σ]αμεν·ῳ
Genποιμαναμενηςποιμαναμενουποιμαν·[σ]αμεν·ηςποιμαν·[σ]αμεν·ου
PlVocποιμαναμεναιποιμαναμενοιποιμαναμεναποιμαν·[σ]αμεν·αιποιμαν·[σ]αμεν·οιποιμαν·[σ]αμεν·α
Nom
Accποιμαναμεναςποιμαναμενουςποιμαν·[σ]αμεν·αςποιμαν·[σ]αμεν·ους
Datποιμαναμεναιςποιμαναμενοιςποιμαν·[σ]αμεν·αιςποιμαν·[σ]αμεν·οις
Genποιμαναμενωνποιμαναμενωνποιμαν·[σ]αμεν·ωνποιμαν·[σ]αμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεποιμανθηνε·ποιμαν·θην
2ndεποιμανθηςε·ποιμαν·θης
3rdεποιμανθηε·ποιμαν·θη
Pl1stεποιμανθημενε·ποιμαν·θημεν
2ndεποιμανθητεε·ποιμαν·θητε
3rdεποιμανθησανε·ποιμαν·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stποιμανθησομαιποιμαν·θησομαι
2ndποιμανθησῃ[LXX], ποιμανθησειποιμαν·θησῃ, ποιμαν·θησει classical
3rdποιμανθησεταιποιμαν·θησεται
Pl1stποιμανθησομεθαποιμαν·θησομεθα
2ndποιμανθησεσθεποιμαν·θησεσθε
3rdποιμανθησονταιποιμαν·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stποιμανθωποιμαν·θω
2ndποιμανθῃςποιμαν·θῃς
3rdποιμανθῃποιμαν·θῃ
Pl1stποιμανθωμενποιμαν·θωμεν
2ndποιμανθητεποιμαν·θητε
3rdποιμανθωσιν, ποιμανθωσιποιμαν·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stποιμανθειηνποιμαν·θειην
2ndποιμανθειηςποιμαν·θειης
3rdποιμανθειηποιμαν·θειη
Pl1stποιμανθειημεν, ποιμανθειμενποιμαν·θειημεν, ποιμαν·θειμεν classical
2ndποιμανθειητε, ποιμανθειτεποιμαν·θειητε, ποιμαν·θειτε classical
3rdποιμανθειησαν, ποιμανθειενποιμαν·θειησαν, ποιμαν·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stποιμανθησοιμηνποιμαν·θησοιμην
2ndποιμανθησοιοποιμαν·θησοιο
3rdποιμανθησοιτοποιμαν·θησοιτο
Pl1stποιμανθησοιμεθαποιμαν·θησοιμεθα
2ndποιμανθησοισθεποιμαν·θησοισθε
3rdποιμανθησοιντοποιμαν·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndποιμανθητιποιμαν·θητι
3rdποιμανθητωποιμαν·θητω
Pl1st
2ndποιμανθητεποιμαν·θητε
3rdποιμανθητωσαν, ποιμανθεντωνποιμαν·θητωσαν, ποιμαν·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ποιμανθηναι​ποιμαν·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ποιμανθησεσθαι​ποιμαν·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocποιμανθεισαποιμανθειςποιμανθενποιμαν·θεισ·αποιμαν·θει[ντ]·ςποιμαν·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accποιμανθεισανποιμανθενταποιμαν·θεισ·ανποιμαν·θε[ι]ντ·α
Datποιμανθεισῃποιμανθεντιποιμαν·θεισ·ῃποιμαν·θε[ι]ντ·ι
Genποιμανθεισηςποιμανθεντοςποιμαν·θεισ·ηςποιμαν·θε[ι]ντ·ος
PlVocποιμανθεισαιποιμανθεντεςποιμανθενταποιμαν·θεισ·αιποιμαν·θε[ι]ντ·εςποιμαν·θε[ι]ντ·α
Nom
Accποιμανθεισαςποιμανθενταςποιμαν·θεισ·αςποιμαν·θε[ι]ντ·ας
Datποιμανθεισαιςποιμανθεισι, ποιμανθεισινποιμαν·θεισ·αιςποιμαν·θει[ντ]·σι(ν)
Genποιμανθεισωνποιμανθεντωνποιμαν·θεισ·ωνποιμαν·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocποιμανθησομενηποιμανθησομενεποιμαν·θησομεν·ηποιμαν·θησομεν·ε
Nomποιμανθησομενοςποιμαν·θησομεν·ος
Accποιμανθησομενηνποιμανθησομενονποιμαν·θησομεν·ηνποιμαν·θησομεν·ον
Datποιμανθησομενῃποιμανθησομενῳποιμαν·θησομεν·ῃποιμαν·θησομεν·ῳ
Genποιμανθησομενηςποιμανθησομενουποιμαν·θησομεν·ηςποιμαν·θησομεν·ου
PlVocποιμανθησομεναιποιμανθησομενοιποιμανθησομεναποιμαν·θησομεν·αιποιμαν·θησομεν·οιποιμαν·θησομεν·α
Nom
Accποιμανθησομεναςποιμανθησομενουςποιμαν·θησομεν·αςποιμαν·θησομεν·ους
Datποιμανθησομεναιςποιμανθησομενοιςποιμαν·θησομεν·αιςποιμαν·θησομεν·οις
Genποιμανθησομενωνποιμανθησομενωνποιμαν·θησομεν·ωνποιμαν·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 10:18:13 EST