πνεω • PNEW • pneō

Search: πνευσεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πνευσεταιπνέωπνευ·σεταιfut mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πνευσεταιπνέωπνευ·σεταιfut mp ind 3rd sg

πνέω (πνε-, πνευ·σ-, πνευ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπνεωπνε·ωπνεομαιπνε·ομαι
2ndπνεειςπνε·ειςπνεῃ[GNT], πνεει, πνεεσαιπνε·ῃ, πνε·ει classical, πνε·εσαι alt
3rdπνεει, πνει[GNT][LXX]πνε·ει, irreg. πν(ε)·ει (for πνε·ει > πνεει)πνεεταιπνε·εται
Pl1stπνεομενπνε·ομενπνεομεθαπνε·ομεθα
2ndπνεετεπνε·ετεπνεεσθεπνε·εσθε
3rdπνεουσιν, πνεουσιπνε·ουσι(ν)πνεονταιπνε·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπνεωπνε·ωπνεωμαιπνε·ωμαι
2ndπνεῃςπνε·ῃςπνεῃ[GNT]πνε·ῃ
3rdπνεῃ[GNT]πνε·ῃπνεηταιπνε·ηται
Pl1stπνεωμενπνε·ωμενπνεωμεθαπνε·ωμεθα
2ndπνεητεπνε·ητεπνεησθεπνε·ησθε
3rdπνεωσιν, πνεωσιπνε·ωσι(ν)πνεωνταιπνε·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπνεοιμιπνε·οιμιπνεοιμηνπνε·οιμην
2ndπνεοιςπνε·οιςπνεοιοπνε·οιο
3rdπνεοιπνε·οιπνεοιτοπνε·οιτο
Pl1stπνεοιμενπνε·οιμενπνεοιμεθαπνε·οιμεθα
2ndπνεοιτεπνε·οιτεπνεοισθεπνε·οισθε
3rdπνεοιεν, πνεοισανπνε·οιεν, πνε·οισαν altπνεοιντοπνε·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπνεεπνε·επνεουπνε·ου
3rdπνεετωπνε·ετωπνεεσθωπνε·εσθω
Pl1st
2ndπνεετεπνε·ετεπνεεσθεπνε·εσθε
3rdπνεετωσαν, πνεοντωνπνε·ετωσαν, πνε·οντων classicalπνεεσθωσαν, πνεεσθωνπνε·εσθωσαν, πνε·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πνεειν​πνε·ειν​πνεεσθαι​πνε·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπνεουσαπνεονπνε·ουσ·απνε·ο[υ]ν[τ]
Nomπνεων[LXX]πνε·ο[υ]ν[τ]·^
Accπνεουσανπνεοντα[GNT]πνε·ουσ·ανπνε·ο[υ]ντ·α
Datπνεουσῃ[GNT]πνεοντιπνε·ουσ·ῃπνε·ο[υ]ντ·ι
Genπνεουσηςπνεοντος[GNT]πνε·ουσ·ηςπνε·ο[υ]ντ·ος
PlVocπνεουσαιπνεοντεςπνεοντα[GNT]πνε·ουσ·αιπνε·ο[υ]ντ·εςπνε·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπνεουσαςπνεονταςπνε·ουσ·αςπνε·ο[υ]ντ·ας
Datπνεουσαιςπνεουσι, πνεουσινπνε·ουσ·αιςπνε·ου[ντ]·σι(ν)
Genπνεουσωνπνεοντωνπνε·ουσ·ωνπνε·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπνεομενηπνεομενεπνε·ομεν·ηπνε·ομεν·ε
Nomπνεομενοςπνε·ομεν·ος
Accπνεομενηνπνεομενονπνε·ομεν·ηνπνε·ομεν·ον
Datπνεομενῃπνεομενῳπνε·ομεν·ῃπνε·ομεν·ῳ
Genπνεομενηςπνεομενουπνε·ομεν·ηςπνε·ομεν·ου
PlVocπνεομεναιπνεομενοιπνεομεναπνε·ομεν·αιπνε·ομεν·οιπνε·ομεν·α
Nom
Accπνεομεναςπνεομενουςπνε·ομεν·αςπνε·ομεν·ους
Datπνεομεναιςπνεομενοιςπνε·ομεν·αιςπνε·ομεν·οις
Genπνεομενωνπνεομενωνπνε·ομεν·ωνπνε·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπνεονε·πνε·ονεπνεομηνε·πνε·ομην
2ndεπνεεςε·πνε·εςεπνεουε·πνε·ου
3rdεπνεεν, επνεεε·πνε·ε(ν)επνεετοε·πνε·ετο
Pl1stεπνεομενε·πνε·ομενεπνεομεθαε·πνε·ομεθα
2ndεπνεετεε·πνε·ετεεπνεεσθεε·πνε·εσθε
3rdεπνεον, επνεοσανε·πνε·ον, ε·πνε·οσαν altεπνεοντοε·πνε·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπνευσωπνευ·σωπνευσομαιπνευ·σομαι
2ndπνευσειςπνευ·σειςπνευσῃ, πνευσει[LXX], πνευσεσαιπνευ·σῃ, πνευ·σει classical, πνευ·σεσαι alt
3rdπνευσει[LXX]πνευ·σειπνευσεται[LXX]πνευ·σεται
Pl1stπνευσομενπνευ·σομενπνευσομεθαπνευ·σομεθα
2ndπνευσετεπνευ·σετεπνευσεσθεπνευ·σεσθε
3rdπνευσουσιν, πνευσουσιπνευ·σουσι(ν)πνευσονταιπνευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπνευσοιμιπνευ·σοιμιπνευσοιμηνπνευ·σοιμην
2ndπνευσοιςπνευ·σοιςπνευσοιοπνευ·σοιο
3rdπνευσοιπνευ·σοιπνευσοιτοπνευ·σοιτο
Pl1stπνευσοιμενπνευ·σοιμενπνευσοιμεθαπνευ·σοιμεθα
2ndπνευσοιτεπνευ·σοιτεπνευσοισθεπνευ·σοισθε
3rdπνευσοιενπνευ·σοιενπνευσοιντοπνευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πνευσειν​πνευ·σειν​πνευσεσθαι​πνευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπνευσουσαπνευσονπνευ·σουσ·απνευ·σο[υ]ν[τ]
Nomπνευσωνπνευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπνευσουσανπνευσονταπνευ·σουσ·ανπνευ·σο[υ]ντ·α
Datπνευσουσῃπνευσοντιπνευ·σουσ·ῃπνευ·σο[υ]ντ·ι
Genπνευσουσηςπνευσοντοςπνευ·σουσ·ηςπνευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπνευσουσαιπνευσοντεςπνευσονταπνευ·σουσ·αιπνευ·σο[υ]ντ·εςπνευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπνευσουσαςπνευσονταςπνευ·σουσ·αςπνευ·σο[υ]ντ·ας
Datπνευσουσαιςπνευσουσι, πνευσουσινπνευ·σουσ·αιςπνευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπνευσουσωνπνευσοντωνπνευ·σουσ·ωνπνευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπνευσομενηπνευσομενεπνευ·σομεν·ηπνευ·σομεν·ε
Nomπνευσομενοςπνευ·σομεν·ος
Accπνευσομενηνπνευσομενονπνευ·σομεν·ηνπνευ·σομεν·ον
Datπνευσομενῃπνευσομενῳπνευ·σομεν·ῃπνευ·σομεν·ῳ
Genπνευσομενηςπνευσομενουπνευ·σομεν·ηςπνευ·σομεν·ου
PlVocπνευσομεναιπνευσομενοιπνευσομεναπνευ·σομεν·αιπνευ·σομεν·οιπνευ·σομεν·α
Nom
Accπνευσομεναςπνευσομενουςπνευ·σομεν·αςπνευ·σομεν·ους
Datπνευσομεναιςπνευσομενοιςπνευ·σομεν·αιςπνευ·σομεν·οις
Genπνευσομενωνπνευσομενωνπνευ·σομεν·ωνπνευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπνευσαε·πνευ·σαεπνευσαμηνε·πνευ·σαμην
2ndεπνευσαςε·πνευ·σαςεπνευσωε·πνευ·σω
3rdεπνευσεν[LXX], επνευσεε·πνευ·σε(ν), ε·πνευ·σε(ν)επνευσατοε·πνευ·σατο
Pl1stεπνευσαμενε·πνευ·σαμενεπνευσαμεθαε·πνευ·σαμεθα
2ndεπνευσατεε·πνευ·σατεεπνευσασθεε·πνευ·σασθε
3rdεπνευσαν[GNT]ε·πνευ·σανεπνευσαντοε·πνευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπνευσωπνευ·σωπνευσωμαιπνευ·σωμαι
2ndπνευσῃςπνευ·σῃςπνευσῃπνευ·σῃ
3rdπνευσῃπνευ·σῃπνευσηταιπνευ·σηται
Pl1stπνευσωμενπνευ·σωμενπνευσωμεθαπνευ·σωμεθα
2ndπνευσητεπνευ·σητεπνευσησθεπνευ·σησθε
3rdπνευσωσιν, πνευσωσιπνευ·σωσι(ν)πνευσωνταιπνευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπνευσαιμιπνευ·σαιμιπνευσαιμηνπνευ·σαιμην
2ndπνευσαις, πνευσειαςπνευ·σαις, πνευ·σειας classicalπνευσαιοπνευ·σαιο
3rdπνευσαι, πνευσειεπνευ·σαι, πνευ·σειε classicalπνευσαιτοπνευ·σαιτο
Pl1stπνευσαιμενπνευ·σαιμενπνευσαιμεθαπνευ·σαιμεθα
2ndπνευσαιτεπνευ·σαιτεπνευσαισθεπνευ·σαισθε
3rdπνευσαιεν, πνευσαισαν, πνευσειαν, πνευσειενπνευ·σαιεν, πνευ·σαισαν alt, πνευ·σειαν classical, πνευ·σειεν classicalπνευσαιντοπνευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπνευσονπνευ·σονπνευσαιπνευ·σαι
3rdπνευσατωπνευ·σατωπνευσασθωπνευ·σασθω
Pl1st
2ndπνευσατεπνευ·σατεπνευσασθεπνευ·σασθε
3rdπνευσατωσαν, πνευσαντωνπνευ·σατωσαν, πνευ·σαντων classicalπνευσασθωσαν, πνευσασθωνπνευ·σασθωσαν, πνευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πνευσαι​πνευ·σαι​πνευσασθαι​πνευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπνευσασαπνευσαςπνευσανπνευ·σασ·απνευ·σα[ντ]·ςπνευ·σαν[τ]
Nom
Accπνευσασανπνευσανταπνευ·σασ·ανπνευ·σαντ·α
Datπνευσασῃπνευσαντιπνευ·σασ·ῃπνευ·σαντ·ι
Genπνευσασηςπνευσαντοςπνευ·σασ·ηςπνευ·σαντ·ος
PlVocπνευσασαιπνευσαντεςπνευσανταπνευ·σασ·αιπνευ·σαντ·εςπνευ·σαντ·α
Nom
Accπνευσασαςπνευσανταςπνευ·σασ·αςπνευ·σαντ·ας
Datπνευσασαιςπνευσασι, πνευσασινπνευ·σασ·αιςπνευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπνευσασωνπνευσαντωνπνευ·σασ·ωνπνευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπνευσαμενηπνευσαμενεπνευ·σαμεν·ηπνευ·σαμεν·ε
Nomπνευσαμενοςπνευ·σαμεν·ος
Accπνευσαμενηνπνευσαμενονπνευ·σαμεν·ηνπνευ·σαμεν·ον
Datπνευσαμενῃπνευσαμενῳπνευ·σαμεν·ῃπνευ·σαμεν·ῳ
Genπνευσαμενηςπνευσαμενουπνευ·σαμεν·ηςπνευ·σαμεν·ου
PlVocπνευσαμεναιπνευσαμενοιπνευσαμεναπνευ·σαμεν·αιπνευ·σαμεν·οιπνευ·σαμεν·α
Nom
Accπνευσαμεναςπνευσαμενουςπνευ·σαμεν·αςπνευ·σαμεν·ους
Datπνευσαμεναιςπνευσαμενοιςπνευ·σαμεν·αιςπνευ·σαμεν·οις
Genπνευσαμενωνπνευσαμενωνπνευ·σαμεν·ωνπνευ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 00:16:14 EST